Entries by Ἁγιορείτης

Περὶ γυνακός. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Βούλομαι οὒν προσεύχεσθαι τᾶς γυναίκας ἐν καταστολῇ κοσμίω, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεὶν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῶ ἢ μαργαρίταις ἢ ἰματισμῶ πολυτελεῖ. [Θέλω, λοιπόν, νὰ προσεύχονται οἱ γυναῖκες μὲ ἐνδυμασία σεμνή, νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτόν τους μὲ συστολὴ καὶ σεμνότητα καὶ σωφροσύνη καὶ ὄχι μὲ ἐξεζητημένα πλεξίματα τῶν μαλλιῶν ἢ μὲ χρυσὰ […]

Περὶ γενναιότητος καί ἀνδρείας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἀνδρεῖος δὲν εἶναι μόνο αὐτὸς ποὺ νικᾶ στὴν μάχη τὸν ἐχθρό του, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ διευθύνει σωστὰ τὶς ἐπιθυμίες του καὶ τὶς ἡδονές. Γιατί πολλοί, ποὺ νίκησαν τοὺς ἐχθρούς τους, ἔγιναν σκλάβοι στὶς ἐπιθυμίες καὶ στὰ πάθη τους. (Ἅγιος Νεκτάριος)• Τίποτα δὲν κάνει τὴν ψυχὴ τόσο ἀνδρεία καὶ τολμηρὴ σὲ ὅλα, ὅσο ἡ […]

Περὶ γάμου. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Καὶ ἔσονται οἱ δυὸ εἰς σάρκα μίαν. Ο οὒν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. [Καὶ εἶναι πλέον οἱ 2, ἕνα σῶμα. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἀνδρόγυνο, τὸ ὁποῖο σὲ ἕνα σῶμα ἔχει συνδέσει ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος ἂς μὴν τὸ χωρίζει.] (Κατὰ Μάρκον 10,8-9)• Αἳ γυναῖκες τοὶς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθεως τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ […]

Περὶ ἀνεξικακίας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, ἀλλ’ ὅστις σὲ ραπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην. Καὶ τῷ θέλοντι σοὶ κριθῆναι καὶ τὸν χιτώνα σου λαβεῖν, ἅφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ὅστις σὲ ἀγγαρεύσει μίλιον ἐν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δυό. [Ἐγὼ ὅμως σας λέω, νὰ μὴν ἀντιστέκεστε στὸν […]

Περί θανάτου. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἐν πάσι τοὶς λόγοις σου μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς τὸν αἰώνα οὒχ ἁμαρτήσεις. [Σὲ ὅλα τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια σου νὰ ἐνθυμῆσαι πάντοτε τὸ τέλος τῆς ζωῆς σου καὶ ἔτσι ποτὲ δὲν θὰ παρασυρθεῖς σὲ ἁμαρτίες.] (Σοφία Σειράχ 7,36)• Γνώρισον μοί, Κύριε, τὸ πέρας μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου, […]

Περί προσευχῆς. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

Ἀπὸ ὅσα ἀξίζουν στὴ ζωή, τίποτε δὲν εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὴν προσευχή. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης)Ἡ προσευχὴ εἶναι φύλακας τῆς σωφροσύνης, χαλιναγωγεῖ τὸν θυμό, καταστέλλει τὴν ὑπερηφάνεια, καθαρίζει ἀπὸ τὴν μνησικακία, διώχνει τὸν φθόνο, καταργεῖ τὴν ἀδικία, ἐπανορθώνει τὴν ἀσέβεια. Ἡ προσευχὴ εἶναι δύναμη τῶν σωμάτων, φέρνει χαρὰ στὸ σπίτι, χορηγεῖ εὐνομία στὴν πόλη, παρέχει […]

Πέρι ὕβρεων καὶ κακολογιῶν. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τουναντίον δὲ εὐλογοῦντες. [Νὰ μὴν ἀνταποδίδετε κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ ὕβρη καὶ χλευασμὸν ἀντὶ ὕβρεως καὶ χλευασμοῦ. Ἀντίθετα νὰ προσεύχεστε γι’ αὐτοὺς πού σας ἀδικοῦν καὶ νὰ τοὺς εὐλογεῖτε.] (Ἀ’ Πέτρου 3,9)• Μὴ ἐξαναστὴς ἀπὸ προσώπου ὑβριστοῦ, ἴνα μὴ ἐγκαθίση ὡς ἔνεδρον τῷ στόματί σου. […]

Περί ἀγάπης. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπώντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιούσι; [Διότι, ἐὰν ἀγαπήσετε ἐκείνους μόνο ποῦ σας ἀγαποῦν, ποιὰ ἀνταμοιβὴ ἔχετε νὰ περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεόν; Μήπως καὶ οἱ τελῶνες δὲν κάνουν τὸ ἴδιο;] ~ Κατὰ Ματθαῖον 5,46 ~+ Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστί μου […]

Περὶ ἀμοιβῆς-μισθοῦ. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ὃς γὰρ ἂν ποτίση ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὅτι Χριστοῦ ἔστε, ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐ μὴ ἀπολέση τὸν μισθὸν αὐτοῦ. [Διότι ὅποιος πρὸς χάριν Ἐμοῦ, σᾶς προσφέρει καὶ τὴν παραμικρὴ ὑπηρεσίαν, π.χ. σᾶς προσφέρει ἕνα ποτήρι νερό, διότι εἶστε μαθητὲς τοῦ Χρστοῦ, σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι δὲν θὰ χάσει τὸν μισθόν του.] […]

Περὶ αὐταπαρνήσεως. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Εἰ τὶς θέλει ὀπίσω μου ἐλθείν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοί. Ὃς γὰρ ἂν θέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν? ὃς δ’ ἂν ἀπολέση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὐρήσει αὐτήν. [Ὅποιος θέλει πράγματι νὰ Μὲ ἀκολουθήσει, ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἁμαρτωλὸ ἑαυτόν του, ἂς προετοιμαστεῖ νὰ ὑποστεῖ πολλὲς […]

Περὶ κολακείας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἀξιοπιστοστέρα εἴσι τραύματα φίλου ἡ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ. [Περισσότερο εὐπρόσδεκτα καὶ ὠφέλιμα εἶναι τὰ τραύματα, οἱ παρατηρήσεις καὶ οἱ ἔλεγχοι, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἕνα φίλο, παρὰ τὰ φαινομενικῶς αὐθόρμητα, πράγματι καὶ δόλια φιλήματα – ψευδεῖς ἔπαινοι καὶ κολακεῖες – ἑνὸς ἐχθροῦ.] (Παροιμίες 27,6)• Ὃς ἂν εὐλογὴ φίλον τὸ πρωΐ μεγάλη τη φωνή, καταρωμένου οὐδὲν […]

Περί καταθλίψεως καί μελαγχολίας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἡ ἀθυμία (κατάθλιψη) εἶναι τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα τὰ παθήματα, ἡ κορωνίδα καὶ τὸ κορύφωμα τῶν δοκιμασιῶν. Ἡ κατάθλιψη εἶναι φοβερὸ βασανιστήριο τῶν ψυχῶν, εἶναι ἕνας πόνος ἀνέκφραστος, εἶναι ἕνας πόνος ἀνέκφραστος καὶ ποινὴ πικρότερη, ἀπὸ κάθε ποινὴ καὶ τιμωρία. Γιατί μιμεῖται τὸ σκουλήκι, ποὺ ἔχει δηλητήριο καὶ προσβάλλει ὄχι μόνο τὸ σῶμα, ἀλλὰ […]

Περὶ καχυποψίας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

Ὅσοι διαπράττουν τὴν ἁμαρτία, εἶναι φοβισμένοι, ἔστω καὶ ἂν κανεὶς δὲν τοὺς εἶδε. Φοβοῦνται τὰ πάντα… Εἶναι καχύποπτοι… Ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν συνείδησή τους, ποὺ τοὺς κεντᾶ. Κάθε λόγος καὶ πράξη τοὺς συνοδεύονται ἀπὸ φόβο καὶ ἀγωνία. Κοιτάζουν τριγύρω τους. Τὰ πάντα φοβοῦνται… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)Ἡ ἀγάπη συγχωρεῖ πλῆθος ἁμαρτημάτων, ἐνῶ ἡ ἔχθρα φαντάζεται (ἐχθρούς) καὶ ἐκεῖ […]

Περὶ ἡδονῆς καί ἀπολαύσεων. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Εὔκολα ἐξαπατᾶ καθετὶ ποὺ περιέχει ἡδονή. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)• Αὐτὸς ποὺ ἐπιδίδεται ὁλοκληρωτικὰ στὶς ἡδονές, χάνει τὸν νοῦ του. (Ἅγιος Ἠσαΐας ὁ Ἀναχωρητής)• Πάσαν ἡδονὴν ἀκολουθεῖ ἀηδία καὶ πικρότης. (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)• Ἡ ἡδονὴ εἶναι τὸ ἀγκίστρι τοῦ διαβόλου, ποὺ σύρει τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὴν καταστροφή. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ δὲν παρασέρνεται ἀπ’ […]

Περὶ ἁγνότητος. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

– Ὅπως τὸ θυμίαμα εὐφραίνει τὴν αἴσθηση, ἔτσι καὶ μὲ τὴν ἁγνότητα, εὐφραίνεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καὶ κατοικεῖ στὸν ἄνθρωπο. (Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος)– Ὢ ἁγνότητα, ποὺ σιχαίνεσαι τὴν τρυφὴ καὶ τὴ σπατάλη καὶ τὴν περιποίηση τοῦ σώματος καὶ τὸν καλλωπισμὸ τῶν ἐνδυμάτων! Ὢ ἁγνότητα, ποὺ σκληραγωγεῖς τὸ σῶμα καὶ τὸ μεταχειρίζεσαι σὰν δοῦλο, […]

Περί Ἄγνοιας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

Ὅποιος ἔχει ἄγνοια τοῦ Θεοῦ, περνάει ἀπὸ δρόμο ποὺ ἔχει καὶ στὶς δυὸ πλευρὲς τοῦ γκρεμὸ καὶ εὔκολα ἀνατρέπεται ἀπὸ κάθε ἄνεμο. Ὅταν τὸν ἐπαινοῦν, τὸ παίρνει πάνω του καὶ ὅταν τὸν κατηγοροῦν, πικραίνεται. Ὅταν καλοπερνάει, προβαίνει σὲ ἀσέλγειες καὶ ἀκατανόμαστες πράξεις καὶ ὅταν κακοπερνᾶ, κλαίει τὴν μοίρα του. Ὅταν ἔχει ἀντίληψη καλῆ τὸ δείχνει […]

Περὶ φθόνου. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

• Ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πράγμα. [Γιατί ὅπου ὑπάρχει φθόνος καὶ διάθεση φιλονικίας, ἐκεῖ ὑπάρχει ἀναστάτωση καὶ κάθε εἴδους κακό.] (Ἰακώβου 3,16)• Ἐνὶ δὲ ἐκάστω ἠμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. [Στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς δόθηκε ἡ χάρις, τὰ χαρίσματα καὶ οἱ δωρεές, σύμφωνα […]

Περὶ δυσκολιῶν. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

• Ἐάν μᾶς δεῖ ὁ Θεὸς νὰ δεχόμαστε τὰ παρόντα δυσάρεστα μὲ εὐγνωμοσύνη, ἢ θὰ ἀπομακρύνει τὰ λυπηρά, ἢ θὰ μᾶς ἀμοίψει μὲ τὰ μεγάλα στεφάνια τῆς ὑπομονῆς. (Μέγας Βασίλειος)• Μὴν χάνεις τὴν ἐλπίδα σου στὶς δυσκολίες καὶ ν’ ἀναμένεις τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)• Ὅσο τὰ ἐμπόδια εἶναι μεγαλύτερα, τόσο πιὸ πολλὴ ἀξία […]

Περὶ δειλίας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

• Οὐ γὰρ ἔδωκεν ἠμὶν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. [Διότι δὲν μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ὥστε νὰ φοβούμαστε δυσκολίες καὶ ἀπειλὲς καὶ διωγμούς, ἀλλά μας ἔδωσε πνεῦμα δυνάμεως, γιὰ νὰ νικᾶμε καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ, ὥστε μὲ σύνεση νὰ καθοδηγούμαστε στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ, τὸν εὐατόν μας […]

Περὶ διακρίσεως. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

    • Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοὶς κυσὶ μὴ δὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μὴ πότε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοὶς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς. [Προσέχετε ὅμως σὲ ποιοὺς θὰ προσφέρετε μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη τὶς ὑπηρεσίες σας καὶ θὰ ἐνδιαφέρεστε γιὰ τὴν διόρθωσή τους. Διότι ὑπάρχουν μερικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι […]