ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν χωριστά, ἐπεσκέφθησαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Καἱ λέγει ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν εἰς τὸν ἄλλον:

– Θέλω νὰ ὑπάγω πρὸς τὸν ᾿Αββᾶν Ζήνωνα, νὰ τοῦ ἔμπιστευθῶ κάποιον λογισμόν µου.

-Καὶ ἐγὼ τὸ ἴδιον θέλω: ἀπήντησεν ὁ ἕτερος.

Ὁ καθένας δὲ ἰδιαιτέρως ἐξωμολογήθησαν εἰς τὸν ᾿Αββᾶν Ζήνωνα τοὺς λογισμούς των.

Ὁ πρῶτος, καθὼς ἐξωμολογεῖτο, ἔπεσεν εἰς τὰ πόδια τοῦ Γέροντος καὶ μὲ πολλὰ δάκρυα τὸν παρεκάλει νὰ προσευχηθῇ εἰς τὸν Θεὸν δι’ αὐτόν,

Ὁ Γέρων εἶπεν εἰς αὐτόν:

-Πήγαινε, μὴ προδώσις τὸν ἑαυτόν σου, καὶ μὴ κατηγορήσῃς κανένα καὶ μὴ παραµελήσῃς τὴν εὐχήν σου.
᾿Αναχωρήσας ἀπὸ τὸν ᾿Αββᾶν Ζήνωνα ὁ ἀδελφὸς αὐτὸς ἐθεραπεύθη.

Ὁ ἄλλος ἀδελφός, ἀφοῦ εἶπε τὸν λογισµόν του εἰς τὸν Γέροντα, προσέθεσε μὲ ἀδιαφορίαν καὶ χωρὶς ὄρεξιν διορθώσεως· εὐχήσου, πάτερ δι ἐμένα, δὲν τὸ ἐζήτησεν ὅμως μὲ ἐπιμονὴν καὶ ψυχικὴν ἀγωνίαν,

᾿Αφοῦ ἐπέρασεν ὀλίγος καιρός οἱ ἀδελφοὶ ἐπεσκέφθησαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον· καὶ εἶπεν ὁ ἕνας:

– Ὅταν ἐπεσκέφθημεν τὸν ᾿Αββᾶν Ζήνωνα, τοῦ ἐφανέρωσες τὸν λογισμόν ποὺ ἔλεγες ὅτι ἐπεθύμεις νὰ τοῦ εἰπῇς;

-Ναί, ἀπήντησεν ὁ ἄλλος,

– Ἄραγε ὠφελήθης ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐξομολόγησιν; ἠρώτησεν ἐκ δευτέρου ὁ πρῶτος.

– Βεβαίως· μὲ τὰς εὐχὰς τοῦ Γέροντος μὲ ἐθεράπευσεν ὁ Θεός.
– Ἐγώ, εἶπε πάλιν ὁ πρῶτος, ἂν καὶ ἐξωμολογήθην, δὲν ἐκατάλαβα καμµίαν θεραπείαν.
– Διατί ἄραγε; πῶς παρεκάλεσες τὸν Γέροντα; -Τοῦ εἶπα· εὐχήσου δι ἐμέ, διότι βασανίζομαι ἀπὸ αὐτὸν τὸν λογισμόν.

– Εγώ, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐξομολογήσεως τοῦ λογισμοῦ, ἔβρεξα τοὺς πόδας του μὲ τὰ δάκρυά µου καὶ μὲ πόνον ψυχῆς τὸν παρεκάλουν νὰ προσευχηθῇ δι’ ἐμέ· πράγματι δέ, μὲ τὰς εὐχάς του, μὲ ἐθεράπευσεν ὁ Θεός..

Αὐτὰ μᾶς διηγεῖτο ὁ Γέρων καὶ μᾶς ἔλεγεν ὅτι ἐκεῖνος ποὺ παρακαλεῖ κάποιον ἐκ τῶν πατέρων διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ λογισμούς, πρέπει νὰ τὸ ζητῇ μὲ ὅλην του τὴν καρδίαν καὶ μὲ πόνον· ἐκεῖνος, ποὺ ἐξομολογεῖται τυπικὰ καὶ χωρὶς ὄρεξιν ἢ δοκιµάζει τὸν πνευµατικόν, ὄχι µόνον δὲν ὠφελεῖται, ἀλλὰ καὶ κατακρίνεται.

Γεροντικόν

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *