Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην (Κυριακή) καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι. (ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β)

Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἓξ ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήϊνα καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ στοχαζώμεθα τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θάνατον, τὴν κόλασιν, τὸν παράδεισον, τὴν ψυχήν μας ὁποὺ εἶνε τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὄχι νὰ πολυτρώγωμεν, νὰ πολυπίνωμεν καὶ νὰ κάμνωμεν ἁμαρτίας· οὔτε νὰ ἐργαζώμεθα καὶ νὰ πραγματευώμεθα τὴν Κυριακήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶνε ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν· καὶ ἢ σὲ θανατώνει ὁ Θεὸς παράκαιρα, ἢ τὴν γυναῖκα σου, ἢ τὸ παιδί σου, ἢ τὸ ζῶόν σου ψοφᾶ, ἢ ἄλλον κακόν σου κάμνει. Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διὰ νὰ μὴ πάθετε κανένενα κακόν, μήτε ψυχικὸν μήτε σωματικόν, ἐγὼ σᾶς συμβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν Κυριακήν, ὡσὰν ὁποὺ εἶνε ἀφιερωμένη εἰς τὸν Θεόν. Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε, χριστιανοί μου; Τὴν φυλάγετε τὴν Κυριακήν; Ἂν εἶσθε χριστιανοί, νὰ τὴν φυλάγετε. Ἔχετε ἐδῶ πρόβατα; Τὸ γάλα τῆς Κυριακῆς τί τὸ κάμνετε; Ἄκουσε, παιδί μου· νὰ τὸ σμίγης ὅλο καὶ νὰ τὸ κάμνης ἑπτὰ μερίδια· καὶ τὰ ἓξ μερίδια κράτησέ τα διὰ τὸν ἑαυτόν σου, καὶ τὸ ἄλλο μερίδιον τῆς Κυριακῆς, ἂν θέλης, δῶσε το ἐλεημοσύνην εἰς τοὺς πτωχοὺς ἢ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ εὐλογήση ὁ Θεὸς τὰ πράγματά σου. Καὶ ἂν τύχη ἀνάγκη καὶ θέλης νὰ πωλήσῃς πράγματα φαγώσιμα τὴν Κυριακήν, ἐκεῖνο τὸ κέρδος μὴ τὸ σμίγεις εἰς τὴν σακκούλα σου, διότι τὴν μαγαρίζει· ἀλλὰ δῶσε τα ἐλεημοσύνην, διὰ νὰ σᾶς φυλάγη ὁ Θεὸς.

Read more

• Κάποιος ἱερομόναχος εἶχε φήμη εὐλαβοῦς καὶ πολλοὶ τὸν θεωροῦσαν σεβαστὸ λόγω τοῦ ἐξωτερικοῦ του σχήματος, μέσα του ὅμως κρυφὰ μολυνόταν ἀπὸ λογισμοὺς λαγνείας. Κάποτε ποὺ ἐπιτελοῦσε τὴ θεία καὶ ἱερὴ λατρεία, ὅταν ἔφτασε ἡ ὥρα τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου καὶ αὐτὸς ἔσκυψε ὡς συνήθως διαβάζοντας τὴν εὐχὴ «Οὐδεὶς ἄξιος…», πέθανε ξαφνικὰ καὶ ἡ ψυχή του, τὸν ἄφησε σ’ αὐτὴ τὴ στάση. (Ὅσιος Θεόγνωστος)
• Σοφότεροι ἀπὸ τοὺς πολλοὺς εἶναι, ὅσοι ἀποχωρίστηκαν ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἀφιερώθηκαν στὸν Θεό. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)
• Ἐὰν κανεὶς δὲν ἀπαρνηθεῖ ὅλα τὰ ἐγκόσμια, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μοναχός. Τὸν μοναχὸ δὲν τὸν κάνει ἡ κουρά, οὔτε τὸ ράσο, ἀλλὰ ὁ οὐράνιος πόθος ποὺ τὸν κατέχει. (Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος)

Read more

• Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.[Καθένας ποὺ ὑψώνει τὸν εὐατόν του, θὰ ταπεινωθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ καταδικαστεῖ, ἐνῶ ἐξ ἀντιθέτου ἐκεῖνος ποὺ ταπεινώνει τὸν εὐατόν του, θὰ ὑψωθεῖ καὶ θὰ δοξαστεῖ ἀπὸ τὸν Θεό.] (Κατὰ Λουκᾶν 18,14 καὶ 14,11)
• Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοὶς δὲ δίδωσι χάριν. [Ὁ Θεὸς εἶναι ἀντίθετος στοὺς ὑπερήφανους, στοὺς ταπεινοὺς ὅμως, δίνει τὴ Χάρη Του. (Ἀ’ Πέτρου 5,5)
• Ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. [Ὅποιος καυχᾶται γιὰ τὰ καλὰ ποὺ ἔχει, ἂς καυχᾶται δοξάζοντας τὸν Θεὸ καὶ ἀποδίδοντας αὐτὰ σὲ Ἐκεῖνον καὶ ὄχι στὸν ἑαυτόν του.] (Πρὸς ΚορινθίουςΑ’ 1,31)
• Τί δὲ ἔχεις ὁ οὐκ ἔλαβες; ειδε καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβῶν; [Ποιὸ χάρισμα ἔχεις, ποῦ δὲν τὸ ἔλαβες ἀπὸ τὸν Θεό; Ἐάν, ὅλα ὅσα ἔχεις, τὰ ἔλαβες ἀπὸ τὸν Θεό, τί καυχᾶσαι, σὰν νὰ μὴν ἔλαβες τίποτε;] (Πρὸς Κορινθίους Ἀ’ 4,7 καὶ Πρὸς Κορινθίους Β’ 10,17)
• Εἰ καυχάσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. [Ἐὰν ὅμως πρέπει νὰ καυχηθῶ, θὰ καυχηθῶ γιὰ τὴν ἀσθένεια καὶ ἀδυναμίαν μου, μέσα στοὺς πειρασμοὺς καὶ τοὺς διωγμούς.] (Πρός Κορινθίους Β’ 11,30)

Read more

• Πρέπει πρῶτα νὰ κατορθώσουμε τὸν κατὰ Θεὸ βίο καὶ ὕστερα νὰ ὑμνοῦμε τὸν Θεόν. Γιατί ”ου γὰρ ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἀμαρτωλοῦ”. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Γίνεται ἅγιος καὶ ὁ ἀέρας μὲ τὴν ψαλμωδία. Ἡ διάνοια ἀκούει τὴν φωνὴ καὶ ἀλλάζει· εἰσέρχεται ἡ μελωδία καὶ δραπετεύουν τὰ πάθη τῆς πλεονεξίας. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Μάθε νὰ ψάλλεις, καὶ θὰ δεῖς τὴν εὐχαρίστηση τοῦ πράγματος, γιατί ἐκεῖνοι ποὺ ψάλλουν (ἢ ἀκοῦν ψαλμωδίες), γεμίζουν μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνοι ποὺ ψάλλουν τὶς ὠδὲς τοῦ διαβόλου (ἢ τὶς ἀκοῦν), γεμίζουν μὲ πνεῦμα ἀκάθαρτο. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Νὰ μὴν ψέλνουμε ἁπλῶς μὲ τὸ στόμα, ἀλλὰ μὲ προσοχὴ στὰ ψαλλόμενα. Αὐτὸ σημαίνει νὰ τραγουδάω στὸν Θεό, τὸ ἄλλο εἶναι λόγια του ἀέρα. Ἁπλῶς μία φωνὴ διαχέεται… Νὰ μὴν ψέλνουμε γιὰ νὰ ἐπιδειχτοῦμε. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)

Read more

• Ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου, καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον· ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται. [Γύρισε ἀλλοῦ τὸ βλέμμα σου ἀπὸ ὡραῖα γυναίκα καὶ μὴν περιεργάζεσαι κάλλος ξένο. Διότι ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς γυναίκας, πολλοὶ ἄνδρες πλανήθησαν καὶ παρασύρθηκαν στὸ κακό. Ἀπὸ τὴν ὀμορφιά της, σὰν φωτιὰ ἀνάβει ὁ ἔρωτας. (Σοφία Σειράχ 9,8)
• Μὴ αἰνέσης ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ καὶ μὴ βδελύξη ἄνθρωπον ἐν ὀράσει αὐτοῦ. [Μὴν ἐπαινέσεις ἄνθρωπο γιὰ τὴν ὡραιότητά του, οὔτε καὶ νὰ ἀποστραφεῖς ἄλλο ἄνθρωπο, διότι τὸ πρόσωπό του δὲν εἶναι ὡραῖο.] (Σοφία Σειρὰχ 11,2)
• Ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ρινὶ ὑός, οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος. [Ὅ,τι εἶναι τὸ χρυσὸ σκουλαρίκι στὴ μύτη τοῦ χοίρου, κάτι τέτοιο εἶναι καὶ ἡ ὀμορφιὰ στὴν ἀσύνετη καὶ μὲ ἁμαρτωλὰ φρονήματα γυναίκα.] (Παροιμίες 11,22)

Read more

  •  

  • Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. [Μακάριοι αὐτοὶ ποὺ ἐλεοῦν, διότι αὐτοὶ θὰ ἐλεηθοῦν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως] (ΚατάΜατθαιον 5,7)
    Τῷ αἰτούντι σὲ δίδου καὶ τὸν θέλον τὰ ἀπό σου δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῆς. [Σὲ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει πράγματι ἀνάγκη καὶ σοῦ ζητεῖ ἐλεημοσύνην, δίδε μὲ εἰλικρινῆ ἀγάπη καὶ μὴν περιφρονήσεις αὐτόν, ποὺ θέλει νὰ δανειστεῖ ἀπὸ σένα χωρὶς τόκο.] (Κατὰ Ματθαῖον 5,42)
    Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεὶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοίς? εἶδε μῆγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοὶς οὐρανοίς. Ὅταν οὒν ποιῆς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιούσιν ἐν ταὶς συναγωγαὶς καὶ ἐν ταὶς ρύμαις, ὅπως δοξασθώσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων• ἀμὶν λέγω ὑμίν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σοὺ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, ὅπως ἥ σοὺ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσεισοι ἐν τῷ φανερῷ. [Προσέχετε νὰ μὴν κάνετε τὴν ἐλεημοσύνη σας μπροστὰ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ σᾶς δοῦν καὶ νὰ σᾶς θαυμάσουν καὶ νὰ σᾶς ἐπαινέσουν• διότι ἔτσι δὲν ἔχετε κανένα μισθὸ ἀπὸ τὸν Πατέρα σας τὸν ἐπουράνιον. Ὅταν λοιπὸν κάνεις ἐλεημοσύνη, μὴν τὸ διαφημίζεις, σὰν μὲ σάλπιγγα, μπροστά σου, ὅπως κάνουν οἱ ὑποκριτὲς στὶς συναγωγὲς καὶ στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ δοξαστοῦν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλήθειά σας λέω, ὅτι αὐτοὶ πῆραν ὅλη τὴν ἀμοιβή τους, ἀπὸ τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Ἐσὺ ὅμως, ὅταν κάνεις ἐλεημοσύνη, ἂς μὴν ξέρει τὸ ἀριστερό σου χέρι, τί κάνει τὸ δεξί σου, γιὰ νὰ μείνει ἔτσι ἡ ἐλεημοσύνη σου μυστικὴ καὶ ἄγνωστος• καὶ ὁ Πατήρ σου, ποὺ βλέπει καὶ τὰ πλέον ἀπόκρυφα ἔργα, θὰ σοῦ δώσει τὴν ἀμοιβὴ ἐνώπιον ὅλου του κόσμου.] (Κατά Ματθαίον 6,2-3)
  • Read more

• Βούλομαι οὒν προσεύχεσθαι τᾶς γυναίκας ἐν καταστολῇ κοσμίω, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεὶν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῶ ἢ μαργαρίταις ἢ ἰματισμῶ πολυτελεῖ. [Θέλω, λοιπόν, νὰ προσεύχονται οἱ γυναῖκες μὲ ἐνδυμασία σεμνή, νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτόν τους μὲ συστολὴ καὶ σεμνότητα καὶ σωφροσύνη καὶ ὄχι μὲ ἐξεζητημένα πλεξίματα τῶν μαλλιῶν ἢ μὲ χρυσὰ κοσμήματα ἢ μὲ μαργαριτάρια ἢ μὲ πολυτελῆ ἐνδύματα.] (Πρὸς Τιμόθεον Ἀ’ 2,8-9)
• Γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεὶν ἀνδρός, ἀλλ’ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἴτα Ἕυα. Καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε. Σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπη καὶ ἁγιασμῶ μετὰ σωφροσύνης.[Δὲν ἐπιτρέπω νὰ διδάσκει γυναίκα – στὴν Ἐκκλησία -, οὔτε νὰ ἐξουσιάζει τὸν ἄντρα, ἀλλὰ νὰ μένει σιωπηλή. Διότι ὁ Ἀδὰμ πλάστηκε πρῶτα ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἔπειτα ἡ Ἕυα. Ἐξάλλου, δὲν ἦταν ὁ Ἀδὰμ αὐτὸς ποὺ ἐξαπατήθηκε πρῶτος ἀπὸ τὸν διάβολο, ἀλλὰ ἡ γυναίκα ἐξαπατήθηκε πρώτη καὶ ἔπεσε στὴν παράβαση. Θὰ σωθεῖ καὶ κάθε γυναίκα, διὰ τῆς τεκνογονίας, μὲ τὴν ἀπόκτηση δηλαδὴ καὶ καλῆ ἀνατροφὴ τῶν τέκνων της, ἐὰν βέβαια μείνουν μέχρι τέλους, στὴν πίστι πρὸς τοὺς ἄνδρες τους, στὴν ἀγάπη πρὸς αὐτοὺς καὶ στὸν ἁγιασμόν, μὲ τὴν σωφροσύνη καὶ τὴν ἁγνότητά τους.] (Πρὸς Τιμόθεον Α’ 2, 12-14)

Read more

• Ἀνδρεῖος δὲν εἶναι μόνο αὐτὸς ποὺ νικᾶ στὴν μάχη τὸν ἐχθρό του, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ διευθύνει σωστὰ τὶς ἐπιθυμίες του καὶ τὶς ἡδονές. Γιατί πολλοί, ποὺ νίκησαν τοὺς ἐχθρούς τους, ἔγιναν σκλάβοι στὶς ἐπιθυμίες καὶ στὰ πάθη τους. (Ἅγιος Νεκτάριος)
• Τίποτα δὲν κάνει τὴν ψυχὴ τόσο ἀνδρεία καὶ τολμηρὴ σὲ ὅλα, ὅσο ἡ ἀγαθὴ ἐλπίδα. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἀληθινὰ γενναῖος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀπελπίζεται ποτέ. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Γνώρισμα τῆς γενναίας ψυχῆς εἶναι νὰ εὐεργετεῖ καὶ τοὺς ἐχθρούς. (Μέγας Βασίλειος)
• Χαρακτηριστικό της ἀνδρείας δὲν εἶναι τὸ νὰ ὑπομένει μονάχα τὰ διάφορα δυσάρεστα περιστατικὰ τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ νικᾶ τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς ἡδονὲς καὶ νὰ κυβερνᾶ τὶς λύπες καὶ τὸ θυμό. (Ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας)
• Ἡ γενναιότητα τῆς καρδιᾶς ἀποκτᾶται ἀπὸ τὴν πολλὴ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἡ πίστη ἀπὸ τὴν ταπεινὴ καρδιά. (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)
• Ὑπόμεινε τώρα ἐδῶ ἄδικα, γιὰ νὰ μὴν ὑποφέρεις ἐκεῖ δίκαια. Καταδικάσου ἐδῶ στὴ γῆ, ἔστω καὶ ἂν εἶσαι ἀνένοχος, γιὰ νὰ μὴν καταδικαστεῖς αἰωνίως στὸν οὐρανὸ σὰν ἔνοχος. Δὲν εἶναι σπουδαῖο κατόρθωμα τὸ νὰ ἐκδικηθεῖς αὐτὸν ποὺ σ’ ἔβλαψε. Εἶναι ὅμως ἀληθινὸς ἡρωισμός, εἶναι ψυχικὸ μεγαλεῖο τὸ νὰ ὑπομείνεις τὸ κακὸ ἀγόγγυστα καὶ μὲ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό. Οὔτε τὸ νὰ πάσχεις δίκαια εἶναι σπουδαῖο… (Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστώφ)

πηγή

• Καὶ ἔσονται οἱ δυὸ εἰς σάρκα μίαν. Ο οὒν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. [Καὶ εἶναι πλέον οἱ 2, ἕνα σῶμα. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἀνδρόγυνο, τὸ ὁποῖο σὲ ἕνα σῶμα ἔχει συνδέσει ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος ἂς μὴν τὸ χωρίζει.] (Κατὰ Μάρκον 10,8-9)
• Αἳ γυναῖκες τοὶς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθεως τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνὴρ ἔστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτὸς ἔστι σωτὴρ τοῦ σώματος. Ἀλλ’ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἳ γυναῖκες τοὶς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οι ἄνδρες ἀγαπᾶτε τᾶς γυναίκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς. Ούτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τᾶς ἑαυτῶν γυναίκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. [Ἐσεῖς οἱ γυναῖκες νὰ ὑποτάσσεστε στοὺς ἄνδρες σας, ὅπως ὑποτάσσεστε στὸν Κύριο. Διότι ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς γυναίκας, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ συγχρόνως ὁ Σωτήρας τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ ὅπως ἡ Ἐκκλησία ὑπακούει στὸ Χριστό, ἔτσι καὶ οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ ὑπακούουν σὲ ὅλα στοὺς (ἐχέφρονες) ἄνδρες τους. Βέβαια καὶ ἐσεῖς οἱ ἄνδρες νὰ ἀγαπᾶτε (ἀληθινά) τὶς γυναῖκες σας, ὅπως ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔδωσε καὶ τὴ ζωὴ Τοῦ γι’ αὐτήν. Ἔτσι ὀφείλουν νὰ ἀγαπᾶνε οἱ ἄνδρες τὶς γυναῖκες τους, ὅπως ἀγαποῦν τὸ ἴδιο τοὺς τὸ σῶμα. (Πρὸς Ἐφεσίους 5,22-25)

Read more

• Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, ἀλλ’ ὅστις σὲ ραπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην. Καὶ τῷ θέλοντι σοὶ κριθῆναι καὶ τὸν χιτώνα σου λαβεῖν, ἅφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ὅστις σὲ ἀγγαρεύσει μίλιον ἐν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δυό. [Ἐγὼ ὅμως σας λέω, νὰ μὴν ἀντιστέκεστε στὸν κακὸ (πονηρό) ἄνθρωπο. Ἀλλὰ ὅποιος σὲ χτυπήσει στὸ δεξὶ μάγουλο, γύρισέ του καὶ τὸ ἄλλο. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ σὲ πάει στὸ δικαστήριο, γιὰ νὰ σοῦ πάρει τὸ πουκάμισο, ἄφησέ του καὶ τὸ πανωφόρι. Καὶ ὅποιος σὲ ἀγγαρέψει νὰ διανύσεις ἕνα μίλι, πήγαινε μαζί του δυὸ μίλια.] (Κατὰ Ματθαῖον 5,39-41)
• Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοὶς μισούσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. Ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοίς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.[Νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, νὰ εὔχεστε σ’ αὐτοὺς πού σας καταριῶνται, νὰ εὐεργετεῖτε αὐτοὺς πού σας μισοῦν καὶ νὰ προσεύχεστε γι’ αὐτοὺς πού σας κακομεταχειρίζονται καὶ σᾶς καταδιώκουν. Γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖτε ἔτσι τέκνα τοῦ οὐρανίου Πατρός σας. Διότι καὶ Αὐτὸς τὸν ζωογόνο ἥλιόν Του ἀνατέλλει σὲ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ στέλνει τὴν βροχὴ στοὺς δικαίους καὶ στοὺς ἀδίκους.] (Κατὰ Ματθαίον 5,44-45)

Read more

• Ἐν πάσι τοὶς λόγοις σου μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς τὸν αἰώνα οὒχ ἁμαρτήσεις. [Σὲ ὅλα τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια σου νὰ ἐνθυμῆσαι πάντοτε τὸ τέλος τῆς ζωῆς σου καὶ ἔτσι ποτὲ δὲν θὰ παρασυρθεῖς σὲ ἁμαρτίες.] (Σοφία Σειράχ 7,36)
• Γνώρισον μοί, Κύριε, τὸ πέρας μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου, τὶς ἔστιν, ἴνα γνῶ τί ὑστερῶ ἐγώ. [Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, κατάστησε σὲ ἐμένα γνωστό, πότε θὰ ἔρθει τὸ τέρμα τῆς ζωῆς μου καὶ ποιὸς εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν μου, γιὰ νὰ ἐννοήσω κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ καὶ νὰ ἀναπληρώσω τὸ ὑστέρημά μου.] (Ψαλμοί 38,5)
• Θάνατος ἀνδρὶ ἀνάπαυμα, συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς κατ’αὐτοῦ. [Ὁ θάνατος εἶναι ἀνάπαυση γιὰ τὸν ἄνθρωπο, διότι ὁ Κύριος διὰ τοῦ θανάτου θέτει τέρμα στὶς θλίψεις καὶ περιπετεῖες αὐτοῦ.] (Ἰὼβ 3,23)

Read more

Ἀπὸ ὅσα ἀξίζουν στὴ ζωή, τίποτε δὲν εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὴν προσευχή. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης)
Ἡ προσευχὴ εἶναι φύλακας τῆς σωφροσύνης, χαλιναγωγεῖ τὸν θυμό, καταστέλλει τὴν ὑπερηφάνεια, καθαρίζει ἀπὸ τὴν μνησικακία, διώχνει τὸν φθόνο, καταργεῖ τὴν ἀδικία, ἐπανορθώνει τὴν ἀσέβεια. Ἡ προσευχὴ εἶναι δύναμη τῶν σωμάτων, φέρνει χαρὰ στὸ σπίτι, χορηγεῖ εὐνομία στὴν πόλη, παρέχει ἰσχὺ στὴν ἐξουσία, δίνει νίκη κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου, ἐξασφαλίζει τὴν εἰρήνη, ξαναενώνει τοὺς χωρισμένους, διατηρεῖ στὴ θέση τοὺς ἑνωμένους. Ἡ προσευχὴ εἶναι θάρρος τῶν ξύπνιων, παρηγοριὰ τῶν λυπημένων, χαρὰ γιὰ τοὺς χαρούμενους, παρηγοριὰ στοὺς πενθοῦντες, θεωρία τῶν ἀοράτων, πληροφόρηση γιὰ ὅσα ἐπιθυμοῦμε, προκοπὴ στὰ καλὰ ἔργα, ἀποτροπὴ ἀπὸ τὰ κακά, διόρθωση γιὰ κείνους ποὺ ἁμαρτάνουν, ἀπόλαυση τῶν παρόντων ἀγαθῶν, ὑπόσταση τῶν ἀγαθῶν τοῦ μέλλοντος. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης)
Ὅταν καλλιεργοῦμε τὴν προσευχή, χρειαζόμαστε ὁπωσδήποτε τὸν σωματικὸ πόνο ποὺ προξενεῖ ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καὶ τὰ παρόμοια. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς)
Νὰ ἐπιμένετε στὴν προσευχή! Γιατί δὲν ἀρκεῖ ὁ καθαρὸς καὶ ἁγνὸς βίος, ἂν δὲν ὑπάρχει μαζὶ μὲ αὐτὸν καὶ ἡ προσευχή… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)

Read more

• Μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τουναντίον δὲ εὐλογοῦντες. [Νὰ μὴν ἀνταποδίδετε κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ ὕβρη καὶ χλευασμὸν ἀντὶ ὕβρεως καὶ χλευασμοῦ. Ἀντίθετα νὰ προσεύχεστε γι’ αὐτοὺς πού σας ἀδικοῦν καὶ νὰ τοὺς εὐλογεῖτε.] (Ἀ’ Πέτρου 3,9)
• Μὴ ἐξαναστὴς ἀπὸ προσώπου ὑβριστοῦ, ἴνα μὴ ἐγκαθίση ὡς ἔνεδρον τῷ στόματί σου. [Μὴν ἀντιδρᾶς καὶ μὴν ἀπαντήσεις ἐναντίον τοῦ ὑβριστοῦ, μήπως καὶ σοῦ στήσει παγίδα στὰ λόγια του στόματός σου.] (Σοφία Σειράχ 8,11)
• Καθένας ποὺ βρίζεται ἢ ὑποφέρει ἀπὸ κάτι φοβερό, νὰ ὑποφέρει μὲ πραότητα τὶς βρισιὲς καὶ νὰ συγκρατεῖ τὴν ὀργή του, ἐφόσον, συγκρατώντας τὴν ὀργή του, πρόκειται νὰ γίνει μιμητῆς του Θεοῦ. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)

Read more

Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπώντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιούσι; [Διότι, ἐὰν ἀγαπήσετε ἐκείνους μόνο ποῦ σας ἀγαποῦν, ποιὰ ἀνταμοιβὴ ἔχετε νὰ περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεόν; Μήπως καὶ οἱ τελῶνες δὲν κάνουν τὸ ἴδιο;] ~ Κατὰ Ματθαῖον 5,46 ~
+ Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστί μου ἄξιος. Καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστί μου ἄξιος. [Ὅποιος ἀγαπάει τὸν πατέρα του ἢ τὴν μητέρα τοῦ περισσότερο ἀπὸ Ἐμένα, δὲν εἶναι ἄξιος μαθητής Μου. Ἐπίσης καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπάει τὰ παιδιὰ τοῦ περισσότερο ἀπὸ Μένα, οὔτε αὐτὸς εἶναι ἄξιος νὰ λέγεται μαθητής Μου.] ~ Κατὰ Ματθαῖον 10,37 ~
+ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. [Νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου σὰν τὸν ἑαυτόν σου.] ~ Κατὰ Ματθαῖον 22,39 ~
+ Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. [Καὶ ἐπειδὴ θὰ ἔχει πληθυνθεῖ ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ κακία, θὰ κρυώσει ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.] ~ Κατὰ Ματθαῖον 24,12 ~
+ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης της καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης της ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης της διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης της ἰσχύος σου. Αὐτὴ πρώτη ἐντολή. Καὶ δευτέρα ὅμοια, αὔτη? ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι. [Ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς Κύριο τὸν Θεό σου μὲ ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ μὲ ὅλη σου τὴν ψυχὴ καὶ μὲ ὅλη τὴν διάνοιά σου καὶ μὲ ὅλη σου τὴν δύναμη, μὲ ὁλόκληρη δηλαδὴ τὴν ὕπαρξή σου. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή. Καὶ δευτέρα ἐντολὴ ὅμοια πρὸς τὴν πρώτη εἶναι αὐτή: ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου, ὅπως τὸν εὐατόν σου. Ἄλλη μεγαλύτερη ἐντολὴ ἀπὸ τὶς δυὸ αὐτὲς δὲν ὑπάρχει.] ~ Κατὰ Μάρκον 12,30 ~

Read more

• Ὃς γὰρ ἂν ποτίση ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὅτι Χριστοῦ ἔστε, ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐ μὴ ἀπολέση τὸν μισθὸν αὐτοῦ. [Διότι ὅποιος πρὸς χάριν Ἐμοῦ, σᾶς προσφέρει καὶ τὴν παραμικρὴ ὑπηρεσίαν, π.χ. σᾶς προσφέρει ἕνα ποτήρι νερό, διότι εἶστε μαθητὲς τοῦ Χρστοῦ, σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι δὲν θὰ χάσει τὸν μισθόν του.] (Κατὰ Μάρκον 9,41)
• Ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἄφηκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφᾶς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάβη ἐκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτω οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφᾶς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰώνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. [Σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι ὅποιος ἄφησε γιὰ Μένα καὶ γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο, σπίτι ἢ ἀδερφοὺς ἢ ἀδερφὲς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ γυναίκα ἢ παιδιὰ ἢ χωράφια, θὰ ἀνταμειφθεῖ ἑκατὸ φορὲς περισσότερο τώρα στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ σὲ σπίτια καὶ σὲ ἀδερφοὺς καὶ σὲ ἀδερφὲς καὶ σὲ πατέρα καὶ σὲ μητέρα καὶ σὲ παιδιὰ καὶ σὲ χωράφια καὶ μάλιστα ἐν μέσῳ διωγμῶν. Καὶ ὅταν ἔρθει ὁ μελλοντικὸς αἰώνας, θὰ ἀνταμειμφθεῖ (ἀπερίγραπτα πιὸ σημαντικά) μὲ τὴν αἰώνια ζωή.] (Κατὰ Μάρκον 10, 29-30)

Read more

• Εἰ τὶς θέλει ὀπίσω μου ἐλθείν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοί. Ὃς γὰρ ἂν θέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν? ὃς δ’ ἂν ἀπολέση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὐρήσει αὐτήν. [Ὅποιος θέλει πράγματι νὰ Μὲ ἀκολουθήσει, ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἁμαρτωλὸ ἑαυτόν του, ἂς προετοιμαστεῖ νὰ ὑποστεῖ πολλὲς θλίψεις καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν σταυρικὸν θάνατο καὶ ἂς μὲ ἀκολουθήσει. Διότι ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ σώσει τὴν ζωὴ τοῦ ἀρνούμενος Ἐμένα, θὰ τὴν χάσει. Ὅποιος ὅμως θυσιάσει τὴν ζωὴ τοῦ ἕνεκα τῆς πίστεώς του σὲ Ἐμένα, αὐτὸς θὰ κληρονομήσει τὴν μακαρία καὶ αἰώνια ζωή.] (Κατὰ Ματθαῖον 16,24-25)
• Μέγας εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ ἀπαρνεῖται κατὰ τρόπον θεάρεστο τὰ χρήματα. Ἅγιος ὅμως εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ ἀπαρνεῖται τὸ δικό του θέλημα. Ὁ μὲν πρῶτος θὰ λάβει ἑκατονταπλάσια εἴτε μὲ χρήματα εἴτε μὲ χαρίσματα, ἐνῶ ὁ δεύτερος, θὰ κληρονομήσει ζωὴ αἰώνια. (Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος)

Read more

• Ἀξιοπιστοστέρα εἴσι τραύματα φίλου ἡ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ. [Περισσότερο εὐπρόσδεκτα καὶ ὠφέλιμα εἶναι τὰ τραύματα, οἱ παρατηρήσεις καὶ οἱ ἔλεγχοι, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἕνα φίλο, παρὰ τὰ φαινομενικῶς αὐθόρμητα, πράγματι καὶ δόλια φιλήματα – ψευδεῖς ἔπαινοι καὶ κολακεῖες – ἑνὸς ἐχθροῦ.] (Παροιμίες 27,6)
• Ὃς ἂν εὐλογὴ φίλον τὸ πρωΐ μεγάλη τη φωνή, καταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει. [Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος κάθε πρωϊ ἐπαινεῖ μὲ τὸ παραπάνω καὶ κολακεύει τὸν φίλον του, δὲν διαφέρει ἀπὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος τὸν καταρᾶται.] (Παροιμίες 27,14)

Read more

• Ἡ ἀθυμία (κατάθλιψη) εἶναι τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα τὰ παθήματα, ἡ κορωνίδα καὶ τὸ κορύφωμα τῶν δοκιμασιῶν. Ἡ κατάθλιψη εἶναι φοβερὸ βασανιστήριο τῶν ψυχῶν, εἶναι ἕνας πόνος ἀνέκφραστος, εἶναι ἕνας πόνος ἀνέκφραστος καὶ ποινὴ πικρότερη, ἀπὸ κάθε ποινὴ καὶ τιμωρία. Γιατί μιμεῖται τὸ σκουλήκι, ποὺ ἔχει δηλητήριο καὶ προσβάλλει ὄχι μόνο τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ψυχή. Εἶναι σαράκι, ποὺ κατατρώει ὄχι μόνο τὰ κόκκαλα, ἀλλὰ καὶ τὴν σκέψη καὶ καταστρέφει τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑπερβολικὴ ἀθυμία ἔχει τὴν δύναμη, νὰ βγάλει πολλὲς φορὲς τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ λογικά του, νὰ καταποντίσει τὴν ψυχὴ καὶ νὰ τὴν κάνει ἄχρηστη γιὰ ὅλα τὰ καλά. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)

Read more

Ὅσοι διαπράττουν τὴν ἁμαρτία, εἶναι φοβισμένοι, ἔστω καὶ ἂν κανεὶς δὲν τοὺς εἶδε. Φοβοῦνται τὰ πάντα… Εἶναι καχύποπτοι… Ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν συνείδησή τους, ποὺ τοὺς κεντᾶ. Κάθε λόγος καὶ πράξη τοὺς συνοδεύονται ἀπὸ φόβο καὶ ἀγωνία. Κοιτάζουν τριγύρω τους. Τὰ πάντα φοβοῦνται… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
Ἡ ἀγάπη συγχωρεῖ πλῆθος ἁμαρτημάτων, ἐνῶ ἡ ἔχθρα φαντάζεται (ἐχθρούς) καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
Νὰ μὴν παραδέχεσαι τοὺς λογισμοὺς ποὺ σπέρνει μέσα σου ὁ ἐχθρός, ἀπὸ ὑποψίες, ἐναντίον τοῦ πλησίον. Εἶναι ψεύτικοι καὶ ὀλέθριοι καὶ τελείως ἀπατηλοί. Γνώριζε ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο προσπαθοῦν οἱ δαίμονες νὰ σπρώξουν σὲ βάραθρο καταστροφῆς τὶς ψυχὲς ἐκείνων ποὺ προκόβουν στὶς ἀρετές. Γιατί μὲ ἄλλον τρόπο δὲν μποροῦν οἱ δαίμονες νὰ ρίξουν κανένα ἀγωνιστὴ στὸ βυθὸ τῆς κατακρίσεως καὶ τῆς ἔμπρακτης ἁμαρτίας, παρὰ ἂν τὸν πείσουν νὰ δεχτεῖ πονηρὲς ὑποψίες ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ διαγωγὴ καὶ τὶς διαθέσεις τοῦ πλησίον. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, κάνουν τὸν ἄνθρωπο ὑπόδικο καὶ ὑπεύθυνο ἁμαρτίας. (Ἅγιος Νικήτας ὁ Στηθάτος)

Read more

• Εὔκολα ἐξαπατᾶ καθετὶ ποὺ περιέχει ἡδονή. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)
• Αὐτὸς ποὺ ἐπιδίδεται ὁλοκληρωτικὰ στὶς ἡδονές, χάνει τὸν νοῦ του. (Ἅγιος Ἠσαΐας ὁ Ἀναχωρητής)
• Πάσαν ἡδονὴν ἀκολουθεῖ ἀηδία καὶ πικρότης. (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)
• Ἡ ἡδονὴ εἶναι τὸ ἀγκίστρι τοῦ διαβόλου, ποὺ σύρει τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὴν καταστροφή. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ δὲν παρασέρνεται ἀπ’ αὐτήν, νικᾶ μὲ τὴν ἐγκράτεια ὅλα τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτημάτων. (Μέγας Βασίλειος)

Read more