• Ὃς γὰρ ἂν ποτίση ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὅτι Χριστοῦ ἔστε, ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐ μὴ ἀπολέση τὸν μισθὸν αὐτοῦ. [Διότι ὅποιος πρὸς χάριν Ἐμοῦ, σᾶς προσφέρει καὶ τὴν παραμικρὴ ὑπηρεσίαν, π.χ. σᾶς προσφέρει ἕνα ποτήρι νερό, διότι εἶστε μαθητὲς τοῦ Χρστοῦ, σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι δὲν θὰ χάσει τὸν μισθόν του.] (Κατὰ Μάρκον 9,41)
• Ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἄφηκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφᾶς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάβη ἐκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτω οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφᾶς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰώνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. [Σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι ὅποιος ἄφησε γιὰ Μένα καὶ γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο, σπίτι ἢ ἀδερφοὺς ἢ ἀδερφὲς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ γυναίκα ἢ παιδιὰ ἢ χωράφια, θὰ ἀνταμειφθεῖ ἑκατὸ φορὲς περισσότερο τώρα στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ σὲ σπίτια καὶ σὲ ἀδερφοὺς καὶ σὲ ἀδερφὲς καὶ σὲ πατέρα καὶ σὲ μητέρα καὶ σὲ παιδιὰ καὶ σὲ χωράφια καὶ μάλιστα ἐν μέσῳ διωγμῶν. Καὶ ὅταν ἔρθει ὁ μελλοντικὸς αἰώνας, θὰ ἀνταμειμφθεῖ (ἀπερίγραπτα πιὸ σημαντικά) μὲ τὴν αἰώνια ζωή.] (Κατὰ Μάρκον 10, 29-30)


• Χαίρετε καὶ ἀγαλλιάσθε, ὅταν εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοὶς οὐρανοίς. [Χαίρετε καὶ γεμίστε ἀπὸ ἀγαλλίαση, ὅταν ψευδόμενοι, ποῦν παντὸς εἴδους κακολογίες καὶ κατηγορίες ἐναντίον σας, ἐπειδὴ πιστεύετε σὲ Μένα, διότι ἡ ἀνταμοιβή σας στοὺς Οὐρανοὺς θὰ εἶναι μεγάλη.] (Κατὰ Ματθαῖον 5,11-12)
• Καὶ ὃς ἐὰν ποτίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητού, ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐ μὴ ἀπολέση τὸν μισθὸν αὐτοῦ. [Καὶ ὅποιος προσφέρει σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἄσημους τούτους μαθητές μου, ἔστω καὶ ἕνα ποτήρι κρύο νερό, σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι δὲν θὰ χάσει τὸν μισθόν του.] (ΚατάΜατθαιον 10,42)
• Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφᾶς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἐκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. [Καὶ καθένας, ὁ ὁποῖος πρὸς χάριν Μου ἀφήσει οἰκογένεια ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὲς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ χωράφια, θὰ λάβει ἐδῶ στὴν γῆ ἑκατὸ φορὲς περισσότερα καὶ τὸ σπουδαιότερο, θὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια ζωή.] (Κατὰ Ματθαῖον 19,29)
• Εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπώντας ὑμᾶς, ποὶα ὑμὶν χάρις ἐστι; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοί τους ἀγαπώντας αὐτοὺς ἀγαπώσι. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποὶα ὑμὶν χάρις ἐστι; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιούσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβείν, ποὶα ὑμὶν χάρις ἐστι; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοὺς δανείζουσιν ἴνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστὸς ἔστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. [Ἐὰν ἀγαπᾶτε μόνο αὐτοὺς πού σας ἀγαποῦν, ποιὰ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἀμοιβή σας ἀξίζει; Διότι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀγαποῦν ἐκείνους ποὺ τοὺς ἀγαποῦν. Καὶ ἐὰν κάνετε τὸ καλὸ σὲ ἐκείνους μόνο ποῦ σας εὐεργετοῦν, ποιὰ ἀνταμοιβὴ ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ σας ἀνήκει; Διότι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ ἴδιο κάνουν. Καὶ ἐὰν δανείζετε σὲ ἐκείνους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους περιμένετε νὰ πάρετε πίσω τὰ δανεικά, ποιὰ εὐμένεια καὶ ἀνταπόδοση ἀπὸ τὸν Θεό σας ἁρμόζει; Διότι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ δανείζουν τοὺς ἁμαρτωλούς, γιὰ νὰ λάβουν ἀπὸ αὐτοὺς ὅμοιες ἐξυπηρετήσεις στὴν ἀνάγκη τους. Ἀλλὰ ἐσεῖς νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, νὰ εὐργετεῖτε καὶ νὰ δανείζετε, χωρὶς νὰ ἀποβλέπετε σὲ καμμία ἀνταπόδοση καὶ θὰ εἶναι ὁ μισθός σας πολὺς καὶ θὰ εἶστε στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν παιδιὰ τοῦ Ὑψίστου, διότι καὶ αὐτὸς εἶναι ἀγαθὸς καὶ εὐργετικὸς καὶ πρὸς αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.] (Κατὰ Λουκᾶν 6,32-35)
• Ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν. Ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. [Ἐκεῖνος ποὺ σπέρνει στὸ χωράφι τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν του, θὰ θερίσει ὡς καρπὸ ἀπὸ ἐκεῖ τὴν καταστροφή. Ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ σπέρνει στὸ χωράφι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ καρπὸς ποὺ θὰ θερίσει, θὰ εἶναι ἡ αἰώνια ζωή.] (Πρὸς Γαλάτας 6,8)
• Ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. [Ὁ καθένας θὰ λάβει τὸν μισθόν του, ἀνάλογα μὲ τὸν (πνευματικό) κόπο ποὺ κατέβαλλε.] (Πρὸς Κορινθίους Ἀ’ 3,8)
• Ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει. [Ἐκεῖνος ποὺ στὸ χωράφι τοῦ σπέρνει μὲ τσιγκουνιὰ λιγοστὸ σπόρο, θὰ θερίσει καὶ λίγο σιτάρι. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ σπέρνει ἁπλόχερα, θὰ θερίσει πολὺ καρπόν. (Ὁ καθένας δηλαδὴ θὰ ἀμειφθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἀνάλογα μὲ ὅσα δίνει, κατὰ τὴν δύναμή του πάντοτε.)] (Πρὸς Κορινθίους Β’ 9,6)
• Ἐὰν καὶ ἀθλῆ τίς, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήση. [Ἐὰν καὶ συμμετέχει κανεὶς σὲ ἀθλητικοὺς ἀγῶνες, δὲν παίρνει ὅμως ὡς βραβεῖο τὸν στέφανο, ἐὰν δὲν ἀγωνιστεῖ κατὰ τρόπο νόμιμο.] (ΠροςΤιμόθεονΒ’ 2,5)
• Ἀποδώη αὐτῶ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. [Ἂς τοῦ ἀποδώσει ὁ Κύριος σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα του.] (ΠροςΤιμόθεονΒ’ 4,14)
• Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἐκάστω ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. [Ἰδοὺ ἔρχομαι γρήγορα καὶ ἔχω μαζί μου τὸν μισθό, γιὰ νὰ ἀνταμείψω στὸν καθένα, ἀνάλογα μὲ τὰ ἔργα του] (Ἀποκάλυψη 22,12)
• Καὶ ἀνταποδώσει μοὶ Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. [Ὁ Κύριος θὰ μοῦ ἀνταποδώσει, σύμφωνα μὲ τὸν ἀγώνα μου νὰ ζῶ κατὰ τὸ θέλημά Του καὶ σύμφωνα μὲ τὴν προσπάθειά μου, νὰ διατηρῶ τὰ χέρια μου ἁγνὰ καὶ καθαρὰ ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν Του.] (Ψαλμοί 17,25)
• Ἐκχέων αἷμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου. [Ὅποιος δὲν δίνει τὸ μισθὸ στὸν ἐργάτη, εἶναι φονιάς. (Σοφία Σείρ?χ 34,22)
• Κανεὶς δὲν παίρνει ὡς βραβεῖο τὸ στεφάνι, ἂν δὲν ἀγωνιστεῖ κατὰ τρόπο νόμιμο. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὁ Θεὸς συνηθίζει πάντοτε νὰ ὁρίζει τὸ μισθό, ὄχι ἀνάλογα ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν μας, ἀλλὰ ἀνάλογα μὲ τὴν προαίρεση τοῦ καθενός. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἂν παρὰ τὴν προσπάθεια ποὺ κατέβαλλες, ὥστε νὰ βοηθήσεις καὶ νὰ ἀπαλλάξεις κάποιον ἀπὸ τὴν ἀσέβειά του, ἀλλὰ δὲν κατάφερες τίποτε, ἐντούτοις ἐσὺ θὰ λάβεις τὸν μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό, σὰν νὰ τὸν ἔχεις γλυτώσει. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅταν κάνουμε καλὲς πράξεις, ὁ Θεός μας ἀμοίβει, μόνο γιὰ τὶς καλὲς πράξεις μας. Ὅταν ὅμως πιστεύουμε, ὅτι δὲν κάναμε τίποτα τὸ σπουδαῖο, μᾶς ἀμοίβει γι’ αὐτὴν τὴ διαγωγή μας καὶ μάλιστα περισσότερο γι’ αὐτήν, παρὰ γιὰ τὰ κατορθώματά μας! (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Εἶναι μεγάλος ὁ μισθὸς ἐκείνου, ποὺ τακτοποιεῖ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἄλλου. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅσα κάνεις στὸν πλησίον σου, λογίζονται ὅτι τὰ κάνεις στὸν Κύριό σου. Καὶ ὁ Κύριος, εὐεργετούμενος τρόπος τινά, ἀμέσως σου λογαριάζει τὸ μισθό. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἂν κάνεις ἐλεημοσύνη, κανένας δὲν μπορεῖ νὰ σοῦ ἀφαιρέσει τὸ κατόρθωμα. Ἔχει ἡ ἐλεημοσύνη σου κατατεθεῖ στὰ Οὐράνια ταμεῖα. Ἂν κάνεις προσευχὲς συνεχεῖς καὶ ἔντονες, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σοῦ πάρει τὸν καρπὸ ἀπ’ αὐτές. Ἔχει ριζωθεῖ στοὺς Οὐρανούς. Ἂν κακοποιηθεῖς καὶ εὐεργετήσεις αὐτὸν ποὺ σὲ κακοποίησε, ἂν κακολογηθεῖς καὶ ὑπομείνεις, ἂν σὲ βρίσουν καὶ ἐσὺ ἀπαντήσεις μὲ ὡραῖα λόγια, ὅλα τὰ κατορθώματα αὐτὰ ἐπενδύονται στὸ αἰώνιο μέλλον σου. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Περιφρόνησαν ἐκεῖνοι τὴ ζωή τους, περιφρόνησε καὶ ἐσὺ τὶς ἁμαρτωλὲς ἀπολαύσεις. Ἔριξαν ἐκεῖνοι τὰ σώματά τους στὴ φωτιά, ρίξε καὶ ἐσὺ χρήματα στὰ χέρια τῶν φτωχῶν. Πάτησαν ἐκεῖνοι πάνω σὲ ἀναμμένα κάρβουνα, σβῆσε καὶ ἐσὺ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας τὴ φλόγα… Ὅπως οἱ Μάρτυρες, ἔτσι καὶ ἐσὺ μὴν κοιτᾶς τὰ παρόντα δυσάρεστα, ἀλλὰ τὰ μέλλοντα εὐχάριστα. Ὄχι τὰ δεινὰ ποὺ σὲ πιέζουν, ἀλλὰ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἐλπίζουμε νὰ ἀπολαύσουμε. Ὄχι τὰ παθήματα, ἀλλὰ τὰ βραβεῖα. Ὄχι τοὺς κόπους, ἀλλὰ τὰ στεφάνια. Ὄχι τοὺς ἱδρῶτες, ἀλλὰ τὶς ἀμοιβές. Ὄχι τοὺς πόνους, ἀλλὰ τὶς ἀνταποδόσεις. Ὄχι τὴ φωτιὰ ποὺ καίει, ἀλλὰ τὴ μέλλουσα Βασιλεία. Ὄχι τοὺς γύρω δήμιους, ἀλλὰ τὸν στεφανοθέτη Χριστό… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Πράττεις κάτι ποὺ ἀρέσει στὸν Θεὸ καὶ ζητᾶς ἄλλο μισθό; Πράγματι ἀγνοεῖς τὸ πόσο εἶναι καλό, τὸ νὰ εὐαρεστήσεις τὸν Θεό. Γιατί ἂν τὸ γνώριζες, θὰ νόμιζες ὅτι τίποτα ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀμοιβὴ ἰσάξια μ’ αὐτό. Δὲν γνωρίζεις, ὅτι ὁ μισθός σου αὐξάνει, ὅταν πράττεις τὰ πρέποντα, ὄχι μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀνταποδόσεως; Πράγματι εἶναι μεγαλύτερη ἡ ἀμοιβή, ἂν ἐνεργεῖς χωρὶς νὰ ἐλπίζεις γιὰ ἀμοιβή. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἐκεῖνος, ποὺ καὶ χωρὶς νὰ Τοῦ προσφέρουμε κάτι, μᾶς χαρίζει τόσα, πῶς δὲν θὰ μᾶς ἀνταμείψει, ὅταν προσφέρουμε τὴν ἀγάπη μας; (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἀκοῦστε τὰ αὐτά, πατέρες καὶ μητέρες, ὅτι δὲν θὰ μείνει χωρὶς ἀμοιβὴ ὁ κόπος σας γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἐδῶ στὴ γῆ, ὑπάρχει ἀντιστοιχία μεταξὺ κόπων καὶ κέρδους, ὅμως περὶ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Ὁ μὲν κόπος λίγος, ἐνῶ τὸ κέρδος ἄπειρο. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἂς μὴν ζητᾶμε ἐδῶ τὶς ἀμοιβές, σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο, γιὰ νὰ μὴν τὶς μειώσουμε ὅταν θὰ ἔρθει ὁ καιρὸς (τῆς ἀνταποδόσεως)… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἐὰν πράξεις κάτι καλὸ καὶ δὲν ἀνταμειφτεῖς στὴν παροῦσα ζωή, μὴν ταράζεσαι Ἡ ἀμοιβὴ σὲ περιμένει στὴν μέλλουσα ζωὴ καὶ μάλιστα πολὺ μεγαλύτερη. Καὶ ἂν διαπράξεις κάποιο ἁμάρτημα καὶ δὲν τιμωρηθεῖς γι’ αὐτό, μὴν παίρνεις θάρρος, διότι ἐκεῖ (στὴν ἄλλη ζωή), θὰ σὲ περιμένει ἡ τιμωρία, ἐὰν δὲν ἀλλάξεις καὶ δὲν γίνεις καλύτερος. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Στὴ ζωὴ αὐτὴ ἐφαρμόζεται σὲ ὅλους ὁ νόμος τῆς ἀνταποδόσεως, γι’ αὐτὸ οἱ ἐνάρετοι δοκιμάζουν θλίψεις καὶ οἱ ἄδικοι ἀπολαμβάνουν ἀγαθά. Οἱ πρῶτοι τιμωροῦνται ἐδῶ γιὰ τὶς λίγες ἁμαρτίες τους καὶ ἔτσι δὲν θὰ στερηθοῦν τὸν παράδεισο. Οἱ δεύτεροι ἀμοίβονται ἐδῶ γιὰ τὶς λίγες καλές τους πράξεις καὶ θὰ τιμωροῦνται αἰώνια, γιὰ τὴν πολλή τους κακία… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Λένε (κάποιοι): ”Είναι φιλάνθρωπος ὁ Θεὸς καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τιμωρεί”. Δηλαδή, ἂν κολάσει τοὺς ἀσεβεῖς, δὲν θὰ εἶναι γιὰ ἐσᾶς φιλάνθρωπος; Βλέπετε σὲ τί βλάσφημα λόγια σας ὁδηγεῖ ὁ διάβολος; Λοιπὸν ρωτάω: Οἱ μοναχοὶ ποὺ πῆγαν στὰ βουνὰ καὶ ἐπίδειξαν πάρα πολὺ μεγάλη ἄσκηση, θὰ φύγουν ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσμο ἀστεφάνωτοι; Ἂν δὲν τιμωροῦνται οἱ κακοὶ καὶ δὲν ὑπάρχει γιὰ κανέναν ἀνταπόδοση, τότε θὰ πεῖ κάποιος, ὅτι οὔτε οἱ ἀγαθοὶ καὶ ἐνάρετοι βραβεύονται. ”Ναι”, λένε (ἀπερίσκεπτα), διότι αὐτὸ ἁρμόζει στὸν Θεό, νὰ ὑπάρχει μόνο Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Νὰ μὴν ὑπάρχει κόλαση!”. Δηλαδή, ὁ πόρνος καὶ ὁ μοιχὸς καὶ ὅποιος ἔκανε ἄπειρα κακά, θὰ ἀπολαύσει τὰ ἴδια, μὲ ἐκεῖνον ποὺ ἀγωνίστηκε καὶ ἐπέδειξε σωφροσύνη καὶ ἁγνότητα; Τὸ ἴδιο τέλος περιμένει ἕναν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ ἕναν Νέρωνα ἢ καὶ τὸν διάβολο;… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὁ Κύριος μπορεῖ νὰ σὲ πάρει ὅσα ἔχεις καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλεις ἐσύ, ἀλλὰ δὲν θέλει χωρὶς τὴν θέλησή σου. Θέλει νὰ τὰ δώσεις μόνος σου, γιὰ νὰ ἔχεις τὸ μισθό σου. Μπορεῖ νὰ σοῦ πάρει τὰ ὑπάρχοντά σου, χωρὶς νὰ τὸ θέλεις. Ἀλλὰ θέλει ἐσὺ νὰ προσφέρεις τὴ ζωή σου, μὲ τὴν θέλησή σου. Μπορεῖ χωρὶς νὰ τὸ θέλεις νὰ σοῦ ἀφαιρέσει τὴ δόξα καὶ νὰ σὲ κάνει ταπεινό. Ἀλλὰ θέλει μὲ τὴν θέλησή σου νὰ γίνεις ταπεινός, γιὰ νὰ ἔχεις τὸν μισθό σου. Μπορεῖ νὰ σὲ κάνει φτωχό, χωρὶς τὴν θέλησή σου. Ἀλλὰ θέλει ἐσὺ μὲ τὴν θέλησή σου νὰ τὰ δώσεις ὅλα στοὺς φτωχούς, γιὰ νὰ σοῦ πλέξει τὸ στεφάνι. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὄχι μόνο γιὰ τὰ κατορθώματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ παθήματα δίνονται ἀμοιβὲς καὶ μάλιστα ἀμοιβὲς πολὺ μεγάλες, ὄχι μικρότερες ἀπὸ τὶς ἀμοιβὲς τῶν κατορθωμάτων. Ἂς λάβουμε γιὰ παράδειγμα τὸν Ἰώβ, ὁ ὁποῖος ἔγινε λαμπρὸς καὶ γιὰ τὰ κατορθώματα καὶ γιὰ τὰ παθήματά του καὶ ἀφοῦ τὰ συγκρίνουμε ἂς δοῦμε, πότε ἦταν λαμπρότερος. Ὅταν εἶχε ἀνοιχτεῖ τὴν οἰκία του γιὰ νὰ φιλοξενεῖ τοὺς πάντες, ἢ ὅταν αὐτὴ γκρεμίστηκε καὶ δὲν εἶπε κανένα πικρὸ λόγο, ἀλλὰ δόξασε τὸν Θεό; (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Σὲ κακομεταχειρίζεται κάποιος καὶ σὲ πολεμάει; Σοὺ δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ γρηγορεῖς καὶ σοῦ παρέχει ἀφορμὴ νὰ ὁμοιωθεῖς μὲ τὸν Θεό. Ἄλλος σου ἀφαιρεῖ χρήματα; Ἂν τὸ ὑπομείνεις μὲ γενναιότητα, θὰ λάβεις τὸν ἴδιο μισθὸ μὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὰ πάντα μοιράσει στοὺς φτωχούς. Σοὺ μίλησε κάποιος μὲ ἄσχημο τρόπο καὶ σὲ κατηγόρησε; Εἴτε ἀληθῆ, εἴτε ψευδὴ εἶναι αὐτά, σοὺ ἔμπλεξε στεφάνι, ἂν ἐσὺ τὰ δεχθεῖς μὲ πραότητα… Ὅπως λοιπόν, ὅταν προσέχουμε, κερδίζουμε καὶ ἀπὸ τὰ λυπηρά, ἔτσι καὶ ὅταν ἀδιαφοροῦμε, οὔτε ἀπὸ τὰ ὠφέλιμα γινόμαστε καλύτεροι. Τί ὠφέλησε τὸν Ἰούδα, ἡ ἀναστροφή του μὲ τὸν Χριστό; (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅσο περισσότερο σὲ πολεμεῖ ὁ ἀδελφός, τόσο μεγαλύτερος θὰ εἶναι ὁ μισθός σου. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅσα γίνονται μετὰ ἀπὸ προσταγὴ καὶ ὑποχρεωτικά, δὲν ἔχουν τόσο μισθό, ἐνῶ ἐκεῖνα ποὺ γίνονται μετὰ ἀπὸ ἐλεύθερη ἐκλογὴ καὶ δική μας φιλοτιμία, ἔχουν ὡς ἀμοιβὴ λαμπρὰ στεφάνια. Ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ ζητοῦν ἐδῶ ἀνταμοιβή, λιγοστεύουν τὸν μισθὸ ποὺ θὰ ἔπαιρναν στὸν οὐρανό. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὁ Θεὸς εἶναι αὐτάρκης καὶ τίποτα καὶ κανέναν δὲν ἔχει ἀνάγκη. Ἡ ἀμοιβὴ καὶ τὸ κέρδος, ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες μας στὸ Θεό, πάλι σὲ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους ἐπιστρέφουν. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Τότε θὰ μᾶς ἀποδοθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ πολὺ πιὸ μεγάλες οἱ ἀμοιβές, ὅταν κάνοντας ἀμέτρητα καλὰ στοὺς ἐχθρούς, ἀπολαμβάνουμε ἀπ’ αὐτοὺς τὰ ἀντίθετα. Καὶ ὅσο περισσότερο ὁ Θεὸς καθυστερεῖ νὰ μᾶς ἀποδώσει τὴν ἀμοιβή, τόσο περισσότερο, αὐξάνονται οἱ τόκοι μας. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Θέλεις νὰ μάθεις πῶς ἀμοίβει ὁ Κύριος; Δίνει τόκο μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ κεφάλαιο. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Μὴν βλέπεις μόνο τὸν κόπο ποὺ ἔχει ἕνα ἔργο, ἀλλὰ βλέπε καὶ τὴν ἀμοιβὴ τῶν κόπων σου. Γιατί πολλὰ ἀπὸ τὰ κατορθώματα, μᾶς φαίνονται πάρα πολὺ δύσκολα, ἐπειδὴ συνέχεια σκεπτόμαστε τὸν κόπο αὐτῶν καὶ δὲν σκεπτόμαστε καθόλου τὴν ἀμοιβὴ ποὺ ἐπιφυλάσσεται γι’ αὐτούς. Δὲν πρέπει νὰ ἐνεργοῦμε ἔτσι, ἀλλὰ νὰ σκεπτόμαστε καὶ τοὺς κόπους καὶ τὶς ἀμοιβὲς καὶ ἔτσι θὰ μᾶς φανοῦν εὔκολα… Γιατί καὶ ὁ γεωργὸς φέρνει μπροστὰ τοῦ ὄχι μόνο τὸ ὄργωμα καὶ τὸν κόπο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἁλώνισμα καὶ τὸ πατητήρι καὶ ἔτσι προχωρεῖ (εὔκολα) στὸ ἔργο του. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὁ Πάγκαλος Ἰωσήφ, πέθανε σὲ ἡλικία 110 ἐτῶν. Γιὰ ποιὸ λόγο ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφὴ τὰ χρόνια του; Γιὰ νὰ μάθεις πόσα χρόνια, ἄσκησε τὴν ἐξουσία στὴν Αἴγυπτο. Ὅταν ἦταν 17 ἐτῶν, κατέβηκε (πουλήθηκε ὡς δοῦλος) στὴν Αἴγυπτο. Ὅταν ἔγινε 30 ἐτῶν, παρουσιάστηκε στὸ Φαραὼ καὶ τοῦ ἐξήγησε τὰ ὄνειρα. 80 λοιπὸν χρόνια, ἄσκησε τὴν ἐξουσία στὴν Αἴγυπτο! Εἶδες, ὅτι οἱ ἀμοιβὲς εἶναι μεγαλύτερες ἀπὸ τοὺς πόνους καὶ πολλαπλάσιες ἀπὸ τὶς ἀνταποδόσεις; 13 χρόνια πάλεψε μὲ τὶς δοκιμασίες, ὑπομένοντας τὴ δουλεία, τὴν παράνομη κατηγορία, τὰ κακοπαθήματα μέσα στὴν φυλακή. Καὶ ἐπειδὴ ὑπέμεινε τὰ πάντα μὲ γενναιότητα καὶ εὐχαριστίες, γι’ αὐτὸ καὶ ἔλαβε πλούσιες τὶς ἀμοιβὲς καὶ στὴν παροῦσα ζωή. Σκέψου: Γιὰ τὸ σύντομο σχετικὸ χρόνο, ποὺ ὑπέφερε δέσμιος στὴ φυλακή, ἀμείφτηκε νὰ ἀσκεῖ ἐξουσία καὶ νὰ εἶναι δοξασμένος 80 χρόνια! Καὶ ἐνεργοῦσε πάντοτε, μὲ πίστη στὸν Θεό. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ἐὰν ζητᾶς μισθὸ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, χάνεις τὸν μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό. (Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος)
• Ἂν λοιπὸν ὑπάρχει ἀνταμοιβὴ καὶ κανένα ἀπὸ τὰ ἔργα μας δὲν μπορεῖ νὰ περάσει ἀπαρατήρητο ἀπὸ τὸ Θεό, γιὰ ποιὸ λόγο δὲν ἐγαζόμαστε τὸ ἀγαθό, γιὰ νὰ μᾶς δοθεῖ ὡς ἀνταμοιβὴ τὸ ἀγαθὸ καὶ δὲν ἀποφεύγουμε τὸ κακό, γιὰ νὰ μὴν μᾶς κυριεύσουν τὰ κακά, ὅπως ἔχει γραφεῖ: ”Απόφευγε τὴν ἀδικία καὶ τότε δὲν θὰ φοβηθεῖς καὶ τρόμος δὲν θὰ σὲ πλησιάσει”; (Ἠσαΐας 54,14) (Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος)
• Ὅποιος ὑπερηφανεύεται ἢ φουσκώνει ἀπὸ τὴν ἰδέα, ὅτι τάχα κατάφερε νὰ ζήσει τὴν ἐνάρετη ζωὴ καὶ νομίζει τὸν ἑαυτὸν τοῦ τέλειο, αὐτὸς ἔχασε τοὺς κόπους του καὶ δὲν ἔχει ἀμοιβή, ἐκεῖνος ὅμως ποὺ φροντίζει νὰ κρύβει μὲ ταπείνωση αὐτὰ ποὺ κατάφερε, θὰ ὑψωθεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ θὰ πάρει ἀπ’ Αὐτὸν τὸν μισθό του. (Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος)
• Ὁ ἀγώνας εἶναι προσωρινός, ἀλλὰ ἡ ἀνταμοιβὴ καὶ ὁ ἔπαινος εἶναι αἰώνιος… (Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος)
• Μὴν καθυστερήσεις νὰ δώσεις τὸν μισθὸ τοῦ ἐργάτη. Σκέψου, ὅτι σου ἔχει προσφέρει ἐργασία. Δῶσε ἔγκαιρα τὸν μισθό του καὶ θὰ πάρεις μισθὸ ἔγκαιρα. (Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος)
• Ἂν ἀκόμη καὶ ἕνα ποτήρι κρύο νερὸ ποὺ δίνομε δὲ μένει χωρὶς μισθὸ (Μάτθ. 10,42), πόσο περισσότερο δὲν θὰ δώσει ὁ Θεὸς ὅ,τι ὑποσχέθηκε, σ’ ἐκείνους ποὺ εἶναι προσηλωμένοι σ’ Αὐτὸν μέρα καὶ νύχτα καὶ Τὸν παρακαλοῦν; (Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος)
• Ἡ ἀμοιβή, δὲν δίνεται γιὰ τὸν κόπο τῆς ἐνάρετης ἐργασίας, ἀλλὰ γιὰ τὴν ταπείνωση ποὺ συνοδεύει καὶ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴν ἐργασία αὐτήν. Ὅποιος περιφρονεῖ τὴν ταπείνωση χάνει τὴν ἀμοιβὴ τῆς ἐργασίας του. (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)
• Ὁ Κύριος εἶναι σπλαχνικὸς καὶ δίνει τὴ Χάρη Τοῦ σ’ αὐτοὺς ποὺ τὴ ζητᾶνε μ’ ἐπιμονή. Τὸν μισθὸ τὸν δίνει, ὄχι ἀνάλογα μὲ τὴ δουλειὰ ποὺ κάναμε, ἀλλὰ μὲ τὴν προθυμία ποὺ δείξαμε. (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)
• Ὅταν κάνεις ἕνα καλὸ σὲ κάποιον, μὴν περιμένεις ἀνταμοιβὴ ἀπὸ μέρους του καὶ ἔτσι, θὰ λάβεις ἀμοιβὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ γιὰ τὰ δυό: καὶ γιὰ τὸ καλὸ ποὺ ἔκανες καὶ γιατί δὲν ζήτησες ἀναγνώριση. Καὶ ἄν σου εἶναι δυνατό, οὔτε γιὰ τὴ μέλλουσα ἀνταμοιβὴ νὰ κάνεις τὸ καλό, γιατί ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δὲν γνωρίζει τί θὰ πεῖ ἀνταμοιβή. (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)
• Ἐὰν ὁ Θεὸς ἀπέδιδε σύντομα τὸν μισθὸ τῶν δικαίων, θὰ ἀσκούσαμε ἀμέσως ἐμπορία καὶ ὄχι θεοσέβεια. (Ἅγιος Κλήμης ὁ Ρώμης)
• Ὁ Θεὸς ἀνταποδίδει μὲ αἰώνιο βραβεῖο, λίγες θλίψεις καὶ στενοχώριες μὲ αἰώνια καὶ παντοτινὴ χαρά, λίγους κόπους μὲ αἰώνιο μισθό, λίγα πάθη μὲ αἰώνια δόξα. (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)
• Μεγάλο μισθὸ θὰ λάβουν ἐκεῖνοι, ποὺ διορθώνουν τοὺς ἀδελφούς τους, ὅπως καὶ μεγάλη καταδίκη θὰ δεχτοῦν ἐκεῖνοι, ποὺ σκανδαλίζουν τοὺς ἄλλους. (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)
• Ὅπου ὑπάρχει περισσότερος κόπος, ἐκεῖ ἔρχεται πολὺ κέρδος. (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος)
• Μὴν φανερώνεις τὰ ἔργα σου, γιὰ νὰ μὴ λάβεις ἐδῶ στὴ γῆ τὸν μισθό σου ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ σὲ ἐπαινέσουν. Ἀπόκρυψε τὰ μὲ τὴ σιωπὴ καὶ ἄφησε νὰ τὰ γνωρίζει μόνον ὁ Θεός, ποὺ θὰ σὲ ἀμείψει στὸν οὐρανό. Ἐὰν ἐσὺ σιωπᾶς γιὰ τὸν ἑαυτό σου, ὁ Θεὸς θὰ φωνάξει γιὰ σένα. Ἀπὸ τὸν Θεὸ θὰ γνωρίσουν καὶ οἱ ἄνθρωποι τὰ καλά σου ἔργα καὶ θὰ σὲ ἐπαινέσουν. (Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστώφ)
πηγή

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *