30 Δεκεμβρίου

     Ἡ ὀσιομάρτυς Ἀνυσία γεννήθηκε στὴν ἁγιοτόκο πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ. Οἱ γονεῖς της, εὐγενεῖς στὴν καταγωγὴ καὶ τὴν ἀνέθρεψαν γαλουχώντας τὴν μὲ τὰ νάματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Γι’ αὐτοὺς μεγαλύτερος πλοῦτος ἦταν ἡ εὐγένεια τῆς ψυχῆς καὶ τὸ ὄνομα τοῦ χριστιανοῦ, ποὺ μὲ μεγάλο καμάρι ἔφεραν. Τοὺς διέκρινε ἡ μεγάλη ταπείνωση, ἡ σφραγίδα τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ πάντοτε κατοικοῦσε μέσα τους καὶ τὸ μεγάλο κεφαλαιῶδες γιὰ τοὺς χριστιανοὺς χάρισμα τῆς ἐλεημοσύνης. Ὁ μεγάλος πλοῦτος δὲν ἔγινε γι’ αὐτοὺς τὸ ἀξεπέραστο ἐμπόδιο, ὅπως στὸν πλούσιό της γνωστῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀλλὰ τὸ μέσον καὶ ἡ ὁδός, γιὰ νὰ κληρονομήσουν τὴν αἰώνια βασιλεία. Read more

Σήμερα, 29 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου, ἑορτάζουμε καὶ τιμοῦμε τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ὁσίου Μαρκέλλου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων. Ὁ ὅσιος Μάρκελλος γεννήθηκε στὰ 459 κοντὰ στὴν Ἀπάμεια· ἡ Ἀπάμεια ἦταν μία σημαντικὴ ἀρχαία πόλη τῆς Συρίας κοντὰ στὴν Ἀντιόχεια. Οἱ χριστιανοὶ γονεῖς του ἦσαν πλούσιοι καὶ εὐγενεῖς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ ὅσιος Μάρκελλος κληρονόμησε μεγάλη περιουσία. Ὠρφάνεψε πολὺ νωρὶς ἀπὸ πατέρα, κι ἀντὶ νὰ μείνη διαχειριστὴς τῆς μεγάλης περιουσίας του ἤ νὰ παρασυρθῆ σὲ σπατάλες καὶ διασκεδάσεις, ὅπως κάνουν ὅσοι τὰ βρίσκουν ἕτοιμα ἀπὸ τοὺς γονεῖς των, ὁ ὅσιος Μάρκελλος ἔφυγε καὶ πῆγε νὰ σπουδάση στὴν Ἀντιόχεια. Ἐκεῖ πραγματικὰ σπούδασε καλὰ τὴν ἔξω παιδεία καὶ φιλοσοφία. Read more

28 Δεκεμβρίου

῞Οταν ὁ αὐτοκράτορας Μαξιμιανὸς Γαλέριος ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν νικηφόρα ἐκστρατεία του κατὰ τῶν Αἰθιόπων (304), διέταξε νὰ γίνουν θυσίες σὲ ὅλη τὴν αὐτοκρατορία γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τοὺς θεούς. ῎Εφθασε στὴν Νικομήδεια μὲ ὅλα του τὰ τρόπαια καὶ διέταξε νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι γιὰ νὰ θυσιάσουν στοὺς θεοὺς τῆς αὐτοκρατορίας, ἀπειλώντας μὲ ποινὴ θανάτου ὅλους ὅσοι ἀρνοῦνταν νὰ ὑπακούσουν. ᾽Αφοῦ πρῶτα θανάτωσε κάποιους χριστιανοὺς τῶν ὁποίων τὰ καθήκοντα στὴν τοπικὴ διοίκηση ἢ τὰ ἀξιώματα στὴν αὐλὴ τοὺς καθιστοῦσαν ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνους, ὁ τύραννος ἔστειλε τοὺς αἱμοχαρεῖς στρατιῶτες του σὲ ὅλες τὶς συνοικίες τῆς πόλης γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν καὶ νὰ θανατώσουν μὲ φοβερὰ μαρτύρια ὅσους χριστιανοὺς εἶχαν κρυφθεῖ. Κάθε μέρα μεγάλωνε ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστῶν ποὺ θανατώνονταν προσφέροντας καλὴ μαρτυρία στὸν Χριστὸ πρὶν μεταβοῦν στὸν χορὸ τῶν ἁγίων. Καθὼς πλησίαζε ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, οἱ δυσσεβεῖς εἰδωλολάτρες πληροφόρησαν τὸν αὐτοκράτορα ὅτι ὁ ἐπίσκοπος τῆς Νικομηδείας ῎Ανθιμος (3 Σεπτ.), ψυχὴ τῆς ἀντίστασης, εἶχε συγκεντρώσει πλῆθος χριστιανῶν στὸν κύριο ναὸ τῆς πόλεως. Δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, ὁ Μαξιμιανὸς διέταξε τοὺς στρατιῶτες του νὰ κυκλώσουν τὸν ναὸ ὥστε νὰ ἐιναι ἀδύνατο κανεὶς νὰ ξεφύγει· καὶ στὴν συνέχεια νὰ στιβάξουν γύρω ἀπὸ τὸν ναὸ μεγάλες ποσότητες ἀπὸ ξύλα καὶ κλαδιὰ δένδρων καὶ νὰ τοποθετήσουν μπροστὰ στὴν πύλη τοῦ ναοῦ ἕναν βωμὸ τῶν εἰδώλων. ῎Εστειλε κατόπιν κήρυκες νὰ διαλαλήσουν εἰς ἐπήκοον τῶν χριστιανῶν ποὺ ἦσαν συγκεντρωμένοι καὶ προσεύχονταν ὅτι ὅποιος ἤθελε νὰ γλυτώσει τὴν ζωή του μποροῦσε νὰ βγεῖ καὶ νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Read more

27 Δεκεμβρίου

Α. Ἡ ἐκλογή του σὲ ἀρχιδιάκονο

Ὁ Ἅγιος Στέφανος, ὁ ἀρχιδιάκονος τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας καὶ πρωτομάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, ἦταν Ἰουδαῖος, μαθητὴς τοῦ ξακουσμένου τότε νομοδιδασκάλου Γαμαλιὴλ. Αὐτὸν τὸν εὐλογημένο διάλεξε ὁ πιστὸς λαὸς τῶν Ἱεροσολύμων γιὰ διάκονο, πρῶτο μεταξὺ ἑπτὰ.

Ἐκεῖνες τὶς μέρες ὕστερα ἀπὸ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου στοὺς οὐρανοὺς τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν, μὲ τὸ καθημερινὸ κήρυγμα καὶ τὴν ὅλη ἁγιασμένη ζωὴ τῶν Ἀποστόλων, αὐξανόταν συνεχῶς. Read more

Τῷ αὐτῶ μηνὶ KΣΤ΄, ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου1.

Λεχῶ ἄμωμον ἀνδρὸς μὴ γνοῦσαν λέχος, 

Δώροις ἀμώμοις δεξιοῦμαι τοῖς λόγοις. 

Μολπὴν ἁγνοτάτη λεχοὶ εἰκάδι ἕκτη ἀείδω.

  1. Σημείωσαι, ὅτι εἰς τὴν Σύναξιν ταύτην τῆς Θεοτόκου ἔχουσι λόγους ὁ Ἀθανάσιος, Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας (παρὰ τὴ Ἱερὰ Τελετουργία), Βασίλειος ὁ Σελευκείας, οὐ ἡ ἀρχὴ• «Μεγάλας τῶν ἐγκωμίων». (Σώζεται ὁ τελευταῖος ἐν τῇ Μεγίστη Λαύρα, καὶ ἐν τῇ τοῦ Διονυσίου.)

26/12 – Φυγὴ Χριστοῦ εἰς Αἴγυπτον.

H ἐν Αἰγύπτω φυγὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου1.

Ἤκοντα πρὸς σὲ τὸν πάλαι πλήξαντά σε,

Αἴγυπτε φρίττε καὶ Θεὸν τοῦτον φρόνει.

Εἰς καιρὸν ὁπού ὁ Ἡρώδης ἔδωκεν ὁρισμὸν διὰ νὰ θανατωθοῦν ὅλα τα παιδία, ὁπού ἦτον εἰς τὴν Βηθλεέμ, Ἄγγελος Κυρίου ἐφάνη κατ’ ὄναρ εἰς τὸν Ἰωσὴφ λέγων. Σηκώσου καὶ ἔπαρε τὸ Παιδίον καὶ τὴν Μητέρα του, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, ἤγουν εἰς τὸ Μισήρι. Φεύγει λοιπὸν εἰς τὸ Μισήρι ἡ Θεοτόκος ὁμοὺ μὲ τὸ Βρέφος διὰ δύω αἴτια, ἕνα μέν, ἴνα πληρωθῆ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ Προφήτου Ὠσηὲ λέγοντος• «Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου» (Ὡσ. ια΄, 2). Καὶ ἄλλο δέ, διὰ νὰ ἐμφραγῆ κάθε στόμα τῶν αἱρετικῶν. Διατὶ ἀνίσως δὲν ἔφευγεν ὁ Κύριος, ἀλλὰ ἤθελε πιασθῆ ἀπὸ τὸν Ἡρώδην, εἰ μὲν καὶ ἐφονεύετο ἀπὸ ἐκεῖνον, βέβαια ἤθελεν ἐμποδισθῆ ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Εἰ δὲ καὶ δὲν ἐφονεύετο διὰ νὰ τελειώση τὴν οἰκονομίαν, βέβαια ἤθελε φανῆ εἰς τοὺς πολλούς, ὅτι δὲν ἐφόρεσε τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν πραγματικῶς καὶ κατὰ ἀλήθειαν. Ἀλλὰ μόνον κατὰ δόκησιν καὶ φαντασίαν. Ἐπειδὴ ἂν ἐφόρει σάρκα ἀληθῆ, βέβαια ἤθελε κοπὴ ἀπὸ τὸ σπαθί. Ἀνίσως λοιπὸν οἱ ἄθλιοι αἱρετικοὶ ἐτόλμησαν νὰ εἰποῦν τοῦτο, ὅτι δηλαδὴ κατὰ φαντασίαν ὁ Κύριος ἐγεννήθη, ὡς ὁ θεομάχος Μάνης, καὶ οἱ τούτου ὀπαδοὶ Μανιχαίοι• καὶ μόλον ὁπού δὲν ἔλαβον εἰς τοῦτο, καμμίαν αἰτίαν καὶ ἀφορμήν• πόσω μᾶλλον ἤθελαν εἰποῦν τοῦτο, καὶ ἐὰν εὕρισκον αἰτίαν; Διὰ τοῦτο λοιπὸν φεύγει ὁ Κύριος εἰς τὴν Αἴγυπτον διὰ τὰς ρηθείσας δύω αἰτίας. Καὶ πρὸς τούτοις, ἴνα συντρίψη καὶ τὰ ἐν Αἰγύπτω εὑρισκόμενα εἴδωλα. Read more

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.


Οὐδείς ποτε ἰστορικός, περιγράψας τήν γενεαλογίαν ἀνθρώπου τινός, ἀνέβη τόσον υψηλά, όσον ἀνέβησαν οί δύο εὐαγγελισταί, ὁ Ματθαίος καί ὁ Λουκάς, ὅταν καθιστόρησαν την τοῦ Ἰησοῦ Χρίστου γενεαλογίαν ὁ Ματθαίος ἀρχεται τῆς γενεαλογίας ἀπό ἀβραάμ, καί καταβιβάζει αὐτήν εως τοῦ Ἰησου Χρίστου, ὁ δέ Λουκάς, ἀρζάμενος ἀπό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνεβίβασεν αὐτήν εως τοῦ Θεού· δια τούτο, ὅταν ἀναγινώσκης αὐτήν, φαίνεταί σοι, ὅτι βλέπεις τήν κλίμακα τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ. Read more

 (21 Δεκεμβρίου)

«Ἡ ἁγία Ἰουλιανὴ ἔζησε ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Μαξιμιανοῦ καὶ ἦταν κόρη πλουσίων γονέων, οἱ ὁποῖοι τὴν μνήστευσαν μὲ κάποιο συγκλητικό, ὀνόματι Ἐλεύσιο. Ἐνῶ ὁ Ἐλεύσιος ἤθελε νὰ τὴν νυμφευθεῖ, δὲν δέχτηκε ἡ ἁγία, ἡ ὁποία τοῦ εἶπε: Ἐὰν δὲν ἀποκτήσεις πρῶτα τὴν ἐξουσία τῆς πόλεως, δὲν συνέρχομαι σὲ γάμο μαζί σου. Αὐτὸς πράγματι καταστάθηκε στὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπάρχου, ἀλλὰ αὐτὴ τοῦ εἶπε πάλι: Ἐὰν δὲν μεταστραφεῖς στὴν πίστη τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὴ θρησκεία τῶν εἰδώλων, δὲν καταδέχομαι τὴν κοινωνία σὲ γάμο μὲ ἐσένα. Read more

 (20 Δεκεμβρίου)

Ὄταν  βασίλευε ὁ Τραϊανός, ἐπίσκοπος στὴν Ἀντιόχεια ἦταν ὁ Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος (αὐτὸς ποὺ φέρει μέσα του τὸν Θεό). Λένε κάποιοι ὅτι τὸν Ἰγνάτιο τὸν πῆρε στὰ ἅγια χέρια του ὁ Δεσπότης Χριστός, ὅταν ἦταν ἀκόμη μικρὸ βρέφος, κατὰ τὴν ὥρα τῆς διδασκαλίας του.  Σὲ μιὰ στιγμή, ἐνῶ δίδασκε στὰ Ἱεροσόλυμα, εἶπε στὸν λαό:

– Ὅποιος δὲν ταπεινώνει τὸν ἑαυτό του σὰν αὐτὸ τὸ μικρὸ παιδί, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ ὅποιος ὑποδεχτεῖ ἕνα ἀπ’ αὐτὰ τὰ παιδιὰ στὸ ὄνομά μου, ἐμένα δέχεται. Read more

(Δεκεμβρίω) ΙΘ΄

῾Ο ἅγιος Βονιφάτιος ἦταν δοῦλος στὴν ὑπηρεσία τῆς ᾽Αγλαίας, πλούσιας Ρωμαίας ἀρχόντισσας, κόρης τοῦ ἀνθύπατου τῆς πρωτεύουσας τὴν ἐποχὴ τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-305). ῏Ηταν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διαχείριση τῆς περιουσίας τῆς ἀφέντρας του καὶ ζοῦσε βίο ἀκόλαστο, σύμφωνο μὲ τὰ ἔκλυτα ἤθη τῶν Ρωμαίων τῆς ἐποχῆς του, Παραδομένος στὴν κραιπάλη καὶ τὴν πορνεία, εἶχε μοιχευθεῖ μὲ τὴν ᾽Αγλαία καὶ δὲν ἔδειχνε νὰ διακατέχεται ἀπὸ τύψεις. ῏Ηταν πάντως καλὸς καὶ γενναιόδωρος, προσέφερε ἀφειδῶς φιλοξενία στοὺς ξένους καὶ μοίραζε μὲ συμπόνια ἐλεημοσύνη στοὺς πτωχούς. Read more

Ἀξιοδάκρυτος εἶναι ἡ πλάνη εἰς τὴν ὁποίαν πλανᾶται ὁ δυστυχὴς ἄνθρωπος, ξεπεσμένος διὰ τὴν παράβασιν ἀπὸ τὴν πρώτην του δόξαν καὶ ἀθανασίαν, εἰς τὸν θάνατον καὶ φθοράν, διωγμένος ἀπὸ τὴν ἰδίαν του πατρίδα καὶ οὐράνιον μακαριότητα, εἰς τὴν κοιλάδα ταύτην τοῦ κλαυθμῶνος, δηλονότι ἐκ τοῦ ψεύδους καὶ προσκαίρου τούτου κόσμου τῆς ἀθλιότητος· δὲν κλαίει τοιαύτην ἐξορίαν δυστυχεστάτην, ἀλλὰ προσηλωμένος ἐκ τοῦ κόσμου τὸ μάταιον, ἐλησμόνησε τελείως τὰς πρώτας τιμὰς καὶ ἀγαθά, καὶ ὡσὰν νὰ μὴν εἶχε νοῦν, δὲν ψηφᾷ ὁλότελα τοιοῦτον χαϊμόν, ἀλλὰ χαίρεται εἰς τῆς ἐξορίας τὴν δυστυχίαν καὶ βάσανα, καὶ ὡς ἄλογον ζῶον ἀφήνει νὰ σύρεται εἰς τὰς ὀρέξεις τῆς ἰδίας του ἐπιθυμίας ἀπὸ τὰ πάθη τόσον ὁποὺ κατὰ τὴν προφητικὴν φωνὴν «παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς». Read more

 (17)  Δεκεμβρίου 


Περιγραφές περί τοῦ Πρ. Δανιήλ ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη σέ μετάφραση. ΕΔΩ


Ὁ προφήτης Δανιὴλ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις μεγάλους προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Γεννήθηκε στὴν Ἄνω Βηθαρὰ καὶ ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 7ου μὲ τὶς ἀρχὲς 6ου π.Χ. αἰώνα. Ἀνῆκε στὴ φυλὴ τοῦ Ἰούδα καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴ βασιλικὴ οἰκογένεια τοῦ Δαβὶδ (Δανιὴλ 1,3-6). Τὸ ὄνομά του σημαίνει “ὁ Κύριος εἶναι ὁ κριτής μου”.

Ὁ βασιλιὰς τῶν Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορ πολιόρκησε τὴν Ἱερουσαλήμ, τὴν κατέλαβε καὶ ἔσυρε τοὺς κατοίκους τῆς αἰχμάλωτους στὴ Βαβυλώνα. Ἔτσι ὁ Δανιὴλ σὲ νεαρὴ ἡλικία ὁδηγήθηκε μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς τοῦ αἰχμάλωτος στὴ Βαβυλώνα τὸ 605 π.Χ. (Δανιὴλ 1,4). Ὁ βασιλιὰς διέταξε τὸν Ἀσπενάζ, προϊστάμενο τοῦ προσωπικοῦ του, νὰ ἐπιλέξει ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες ὅσους νέους ἦταν ἀπὸ βασιλικὴ γενιὰ ἢ ἀπὸ οἰκογένειες εὐγενῶν. Αὐτοὶ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχουν κανένα σωματικὸ ἐλάττωμα. Ἔπρεπε νὰ εἶναι ἐμφανίσιμοι, νὰ ἔχουν μεγάλη μόρφωση καὶ νὰ διαθέτουν γνώση καὶ ἀντίληψη, προκειμένου νὰ προσληφθοῦν στὰ ἀνάκτορα, στὴν ὑπηρεσία τοῦ βασιλιά. Θὰ τοὺς δίδασκαν νὰ διαβάζουν καὶ νὰ γράφουν τὴ γλώσσα τῶν Βαβυλωνίων. Read more

(Ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται στὶς 15 Δεκεμβρίου)

  1. ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ

Βρισκόμαστε στὰ μέσα του Β΄ αἰῶνος. Στὴ Ρώμη, τὴν πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐξαπλώνεται ραγδαία. Μπαίνει σ’ ὅλα τα κοινωνικὰ στρώματα καὶ γίνεται δεκτὸ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὰ πιὸ χαμηλὰ καὶ φτωχὰ μέχρι τὰ πιὸ μεγάλα καὶ τὰ πιὸ πλούσια, ἀπὸ τὶς φτωχογειτονιὲς τῆς Ρώμης μέχρι καὶ αὐτὸ ἀκόμα τὸ Παλάτι τῶν αὐτοκρατόρων. Read more

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων κοιμήθηκε στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 350 μ.Χ.

Τὰ 648 μ.χ. ἡ Κύπρος ἀντιμετώπιζε μεγάλες ἐπιδρομὲς ἀπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς καὶ τὸ λείψανο μεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό. Τοποθετήθηκε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μαζὶ μὲ τὸ λείψανο τῆς Αὐγούστας Θεοδώρας (βλέπε 11 Φεβρουαρίου). Παρέμεινε στὴν βασιλίδα τῶν πόλεων μέχρις ὅτου ὁ ἱερέας Γρηγόριος Πολυευκτος λίγες μέρες πρὶν τὴν πτώση πῆρε τὰ δύο λείψανα καὶ τὰ μετέφερε μέσω Σερβίας, Θράκης καὶ Μακεδονίας στὴ Παραμυθιὰ τῆς Ἠπείρου. Τρία χρόνια περιπλανήθηκε ἀπὸ τόπο σὲ τόπο μέχρις ὅτου φτάσει στὴν Κέρκυρα. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα εἶχε τοποθετήσει τὰ λείψανα σὲ σακιὰ μὲ ἄχυρα καὶ ὅποιος τὸν ρωτοῦσε τοὺς ἔλεγε πὼς εἶναι τροφὴ γιὰ τὸ ὑποζύγιό του. Τὸ 1456 μ.Χ. ἔφτασε στὴν Κέρκυρα γιατί πίστευε πὼς τὰ λείψανα θὰ ἦταν ἀσφαλισμένα. Τὰ Ἑπτάνησα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τῶν Ἐνετῶν. Ὁ ἱερέας Γρηγόριος Πολυευκτος βρῆκε ἕνα συμπολίτη τοῦ πρόσφυγα τὸν ἱερέα Γεώργιο Καλοχαιρέτη καὶ τοῦ κληροδότησε τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου. Read more

 


Βίος

images (2)Ἀνήκει στὴν ἱερὴ φάλαγγα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων.

Γεννήθηκε τὸ 270 μ.Χ. καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου (306 – 337) καὶ τοῦ γιοῦ τοῦ Κωνστάντιου (337 – 361).

Γενέθλια πατρίδα τοῦ ὁ Ἅγιος Σπυρίδων εἶχε ὄχι τὴν Τριμυθούντα τῆς Κύπρου, ὅπως γράφουν πολλοὶ καὶ ποὺ σήμερα εἶναι ἕνα μικρὸ χωριὸ μὲ τὸ ὄνομα Τρεμετουσία, ἀλλὰ τὴν γειτονική της κωμόπολη Ἄσσια. Read more

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

     Ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἠμῶν Δανιήλ, ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλιὰ Λέοντος Α΄τοῦ Μεγάλου (457-474), τοῦ ἐπικαλουμένου Μακέλλη. Καταγόταν ἀπὸ τὴ Μεσοποταμία της Συρίας, ἀπὸ τὴν περιφέρεια τῶν Σαμοσάτων.

     Ὁ πατέρας του Ἠλίας καὶ ἡ μητέρα του Μάρθα ἦταν προηγουμένως ἄτεκνοι καὶ εἶχαν γι’ αὐτὸ μεγάλη θλίψη. Μὴ μπορώντας ἡ Μάρθα νὰ ὑποφέρει ἄλλο ἀπὸ τὴν πολύχρονη στείρωση, βγῆκε τὰ μεσάνυχτα κρυφὰ ἀπὸ τὴν οἰκία της. Ὕψωσε τὰ χέρια της στὸν οὐρανό, καὶ προσευχόμενη μὲ δάκρυα πολλὰ ἔλεγε στὸν πολυεύσπλαχνο Θεό: «Δέσποτα καὶ βασιλέα ὅλης τῆς κτίσεως, Ἐσὺ ἔπλασες τὸν ἄνθρωπο, ἀρσενικὸ καὶ θηλυκό, προστάζοντάς τους ν’ αὐξάνονται καὶ νὰ πληθύνονται. Παρακαλῶ τὴν εὐσπλαχνία σου, παντοδύναμε, λυπήσου με τὴν ἀνάξια. Λύσε τὴ στείρωση τῆς κοιλίας μου, δίνοντας καὶ σὲ μένα τεκνογονία. Χάρισέ μου ἕνα παιδί, ὅπως χάρισες στὴ Σάρρα, στὰ γηρατειά της, τὸν Ἰσαάκ, στὴν Ἄννα τὸ Σαμουὴλ καὶ στὴν Ἐλισάβετ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Καὶ σοῦ ὑπόσχομαι νὰ σοῦ ἀφιερώσω τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννήσω, ὅπως ἔκαμε καὶ ἡ Ἄννα». Ἀφοῦ τέλειωσε τὴν προσευχή της, μπῆκε μέσα στὴν οἰκία της καὶ ξάπλωσε νὰ κοιμηθεῖ. Μόλις ἀποκοιμήθηκε, βλέπει σὲ ὅραμα ὅτι κατέβηκαν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κάτι φωτεινὰ σημεῖα σὰν δίσκοι στρογγυλοὶ καὶ στάθηκαν πάνω ἀπὸ τὴν κεφαλή της. Ἴσως αὐτὸ νὰ σήμαινε τὴν ἁγιότητα τοῦ παιδιοῦ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γεννηθεῖ. Γιατί μετὰ τὸ ὅραμα συνέλαβε καὶ γέννησε τὸ μακάριο Δανιήλ. Read more

Ὅταν στὴν ᾽Ανατολικὴ αὐτοκρατορία, βασίλευε ὁ Μαξιμίνος, ἡ πόλη τῆς ᾽Αλεξανδρείας ἦταν ἀνάστατη απὸ πολιτικὲς ἔριδες καὶ ἀπὸ τὴν ὅλο καὶ μεγαλύτερη διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου ἔναντι τῆς λατρείας τῶν ματαίων εἰδώλων. ᾽Απεσταλμένοι τῆς πόλεως παρουσιάσθηκαν στὸν αὐτοκράτορα καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ ἐπέμβει γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ τάξη. ῾Ο αὐτοκράτορας ὅρισε ἕναν σύμβουλό του, τὸν Μηνᾶ, γιὰ συμφιλιώσει τὶς ἀντίπαλες παρατάξεις.

῾Ο Μηνᾶς καταγόταν ἀπὸ τὴν ᾽Αθήνα· ἦταν ἄνθρωπος εὐρύτατης μόρφωσης ἀπὸ ἀρχοντικὴ γενιά, καὶ τοῦ εἶχαν δώσει τὴν προσωνυμία «καλλικέλαδος» λόγω τῆς θαυμαστῆς εὐγλωττίας του. ῾Ο αὐτοκράτορας ὅμως ἀγνοοῦσε ὅτι ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἤδη, ὁ Μηνᾶς εἶχε ἀσπασθεῖ τὴν χριστιανικὴ πίστη κρυφίως καὶ προσδοκοῦσε ἕνα σημεῖο ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ νὰ φανερώσει τὴν πίστη του, ἐπειδὴ φοβόταν γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς ὁμολογίας του. Φθάνοντας στὴν Αἴγυπτο, δὲν δυσκολεύθηκε νὰ ἀποκαταστήσει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ὁμόνοια μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, χάρις στοὺς σώφρονες λόγους του καὶ τὴν ἐξουσία ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα. ῞Ομως, ὄχι ἁπλῶς δὲν ἐμπόδισε τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ τὴν ἐνεθάρρυνε καὶ ἦταν ἔνθερμος ὑπέρμαχός της. Καταφρονώντας τὰ τεχνάσματα τῶν σοφιστῶν καὶ τὴν θύραθεν παιδεία, κήρυττε τὸ σωτηριῶδες μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς ἐθνικοὺς καὶ ἐνδυνάμωνε τὸ φρόνημα τῶν χριστιανῶν, δείχνοντας μὲ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσε ὅτι ὁ Χριστὸς κατοικοῦσε ἐντός του. ᾽Αρκοῦσε νὰ θέσει τὸ χέρι του στὸν ἀσθενῆ καὶ νὰ κάνει τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ ἐκεῖνος ξαναέβρισκε τὴν ὑγεία του δοξάζοντας τὸν Θεό. Μπροστὰ στὰ τόσα θαυμάσια, οἱ κάτοικοι τῆς ᾽Αλεξανδρείας, τῆς πρωτεύουσας ἐκείνης τῆς εἰδωλολατρίας, ἐγκατέλειπαν μαζικὰ τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων, γκρέμιζαν τοὺς ναούς τους καὶ προσέτρεχαν στὸν ἅγιο γιὰ νὰ πιοῦν τὰ ζωοποιὰ νάματα τῆς διδαχῆς του. Read more

Τί σου ἐπαινέσειεν Ἄννα τις πλέον;
Τὸ καρτερόφρον; ἢ τὸ τῆς εὐτεκνίας;

Ἡ μακαρία Ἄννα ἦτον ἀπὸ τὴν πόλιν Ἀρμαθαίμ, ἐκ τοῦ βουνοῦ τοῦ Ἐφραίμ. Πέρνουσα δὲ ἄνδρα ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Λευΐ, ὀνομαζόμενον Ἑλκανᾶν, δὲν ἐγέννα παιδίον, μὲ τὸ νὰ ἦτον στεῖρα. Ὁ δὲ ἄνδρας αὐτῆς ἐπῆρε καὶ ἄλλην γυναῖκα Φεννάναν ὀνομαζομένην, ἥτις ἦτον ἀντίζηλος τῆς Ἄννης, καὶ ἐτεκνογόνει μὲ αὐτὴν καὶ εὐφραίνετο. Ἡ δὲ Ἄννα πάντοτε ὠνειδίζετο (ὡσὰν νὰ μὴν ἦτον ἀρκετὴ ἡ θλίψις, ὁποῦ ἐδοκίμαζεν ἡ μακαρία διὰ τὴν ἀτεκνίαν της). Αὐτὴ λοιπὸν ἐπειδὴ ὠνειδίζετο, τόσον ἀπὸ τὸν ἄνδρα της, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν Φεννάναν τὴν ἀντίζηλόν της, καὶ ἀπὸ ὅλους ἀκόμη τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους, τούτου χάριν ἐπαρακάλει πολλὰ τὸν Θεὸν ἡ ἀοίδιμος, διὰ νὰ λυθῇ ἡ στείρωσίς της καὶ νὰ γεννήσῃ παιδίον. Ἀλλ’ ὅμως μὲ τὰς παρακλήσεις της ταύτας, τίποτε δὲν ἐκατώρθονε, καὶ μ’ ὅλον ὁποῦ ἔπραττεν ἀόκνως τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, τὰς ὑπὸ τοῦ Νόμου διοριζομένας. Ἔτζι γὰρ οἱ Ἅγιοι μόλις καὶ μετὰ βίας παρὰ τοῦ Κυρίου λαμβάνουν τὰ αἰτήματά των. Read more

8 Δεκεμβρίου 2014

αρχείο λήψης

Ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἠμῶν Πατάπιος γεννήθηκε στὴν Θήβα τῆς Ἄνω Αἰγύπτου ἀπὸ πλού¬σιους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς ἀπὸ τοὺς ὁποίους πῆρε χριστιανικὴ ἀγωγὴ καὶ ἀξιόλογη παιδεία. H ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἔφλεγε τὸ εἶναι του καὶ ἔτσι ἀναχώρησε σὲ νεαρὴ ἡλικία γιὰ νὰ ἀσκηθεῖ στὴν ἔρημο ποθώντας τὴν ἕνωσή του μὲ τὸν Θεό. H ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ ἢ μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν πλαι¬σίωναν τὴν ἀσκητική του πρακτικὴ τὴν ὁποία χαρακτήριζαν ἢ σκληραγωγία, ἡ αὐστηρὴ νηστεία, ἡ νέκρωση τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν. Ἔτσι ἔγινε ὁ ἀληθινὸς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπέκτησε οὐράνια χαρίσματα καὶ ἰαματικὴ δύναμη ποὺ τὸν ἔκανε ἀγαπητὸ καὶ περιζήτητο στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Ἐπειδὴ ὅμως ἡ πνευματική του πορεία συναντοῦσε ἐμπόδια ἀπὸ τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων, ἐγκατέλειψε κρυφὰ τὸ ἀγαπημένο τοῦ ἀσκητήριο καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ βρῆκε νέο τόπο ψυχικῆς ἀναπαύσεως, γιὰ νὰ συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τὴν πνευματική του ἐργασία. Ὡστόσο συνδέθηκε πνευματικὰ μὲ δυὸ θεόφρονες ἀσκητές, τὸν Βάρα καὶ τὸν Ραβουλα, καὶ ὅλοι μαζὶ ἀποφάσισαν νὰ ἐγκατασταθοῦν ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πρωτεύουσας μὲ κοινὸ πρόγραμμα προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως ἄλλα διαφορετικὸ τόπο διαμονῆς. Ὁ ὅσιος Πατάπιος διάλεξε τὴν βόρεια περιοχὴ κοντὰ στὶς Βλαχέρνες. Ὁ ὅσιος Ραβουλας στάθηκε κοντὰ στὴν πύλη τοῦ Ρωμανου, ἐνῶ ὁ ὅσιος Βάρας ἔκτισε τὴν Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Πέτρας στὸ μέσο της διαδρομῆς τῶν ἀσκητηρίων τῶν δυὸ φίλων του.
Μὲ τὸν καιρὸ ὁ Ὅσιος Πατάπιος ἔγινε γνωστὸς στὴν βυζαντινὴ κοινωνία μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συναχθεῖ γύρω τοῦ πλῆθος μοναχῶν. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἀνήγειρε τὴν Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῶν Αἰγυπτίων, τῆς ὁποίας ἦταν ὄχι μόνο ὁ κτίτορας ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπλανὴς ὁδηγός. Οἱ ἀρετὲς καὶ τὰ χαρίσματά του ἔκαναν πλῆθος κόσμου νὰ καταφεύγει στὴν Μονὴ γιὰ εὐχή, συμβουλὴ καὶ ψυχοσωματικὴ θεραπεία. Στὴν Μονὴ αὐτὴ ὁ Ὅσιος -πλήρης ἔργων ἀγαθῶν- κοιμήθηκε ἐν Κυρὶφ μὲ εἰρήνη κατὰ τὸν 6ο μ.Χ. αἰώνα. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ ἀποκάλυψε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἕνα οὐράνιο δῶρο: Τὸ ἄφθαρτο καὶ θαυματουργὸ λείψανό του, ποὺ εὐωδιάζει.
Ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια ἡ Μονὴ τῶν Αἰγυπτίων καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιὰ (τὸ 536 μ.Χ.) ὁ Ὅσιος Βάρας μετέφερε τὸ ἱερὸ σκήνωμα στὴν δική του Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Πέτρας. Ἡ Μονὴ αὐτὴ καὶ γιὰ τὸν ἰδιαίτερο λόγο ὅτι φύλαγε τὸ λείψανο τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ ἀπολάμβανε τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προστασία πολλῶν αὐτοκρατόρων καὶ ἀρχόντων.
Ὁ ἀρχικὸς βίος καὶ τὰ πρῶτα θαύματα τοῦ Ὁσίου Παταπίου γράφηκαν ἀπὸ δυὸ ἁγίους της Ἐκκλη¬σίας μας: Τὸν Ὅσιο Συμεὼν τὸν Μεταφραστὴ ( 9 Νοεμβρίου) καὶ τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα τὸν Ἱεροσολυμίτη (4 Ἰουλίου), Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης καὶ ποιητή του Μεγάλου Κανόνος.

Ὕστερα ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες ἡ Μονὴ τῆς Πέτρας ἔτυχε τῆς ἰδιαίτερης προστασίας τῆς αὐτό- κράτειρας Ἑλένης Παλαιολογίνας, διότι ἐκεῖ ἵδρυσε γηροκομεῖο μὲ τὴν ἐπωνυμία «ἡ Ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων». Ἡ αὐτοκράτειρα αὐτὴ ἦταν θεοσεβὴς καὶ φιλάνθρωπος καὶ κατὰ τὸν φιλόσοφο Γεώργιο Πλήθωνα ἢ Γεμιστὸ διακρινόταν γιὰ τὴν σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη της. Στὴν νόμιμη ἡλικία παντρεύτηκε τὸν αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Μανουὴλ Β’ τὸν Παλαιολόγο. Ἀπέκτησαν ἕξι τέκνα, δυὸ ἐκ τῶν ὁποίων ἀνέβηκαν στὸν θρόνο τὸν Ἰωάννη τὸν Ἠ’ Παλαιολόγο καὶ τὸν Κωνσταντῖνο τὸν ΙΔ’ Παλαιολόγο, τὸν τελευταῖο καὶ μαρτυρικὸ αὐτοκράτορα τῆς Ρωμηοσύνης. Ὁ σύζυγός της κοι¬μήθηκε ἐν Κυρὶφ τὸ 1425 ὡς μοναχὸς Ματθαῖος. Ἡ κουρὰ τοῦ ἔγινε 2 χρόνια πρὶν τὴν κοίμησή του. Τότε ἐκείνη κατέφυγε στὴν Μονὴ τῆς Κυρά-Μάρθας στὴν Βασιλεύουσα, ὅπου ἔγινε μοναχὴ μὲ τὸ ὄνομα «Ὑπομονή». Στὸ μοναστήρι αὐτὸ ἔζησε 25 χρόνια καὶ κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ μὲ εἰρήνη στὶς 13 Μαρτίου 1450. Μετὰ τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὶς 29 Μαΐου 1453 ὁ Ἀγγελὴς Νοταρᾶς -ἀδελφός του Λουκᾶ Νοταρᾶ τοῦ τελευταίου πρωθυπουργοῦ τῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἐθνομάρτυρος, συγγενοῦς της μοναχῆς Ὑπομονῆς- ἄνθρωπος εὐλαβὴς καὶ πιστός, κατέφυγε μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Ἑλλάδα. Ἦρθε στὴν Πελοπόννησο κοντὰ στὸν ἐξάδελφό του Θωμὰ Παλαιολόγο, Δεσπότη τοῦ Μυστρά, ὁ ὁποῖος τοῦ χάρισε κτήματα πολλὰ στὴν Κορινθία καὶ ρίζωσε στὰ Τρίκαλα. Ἦταν ἀνεψιὸς τῆς Ὁσίας Ὑπομονῆς καὶ παπποὺς τοῦ Γεωργίου Νοταρᾶ, τοῦ μετέπειτα Ἁγίου Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ στὴν Κεφαλλονιά. Ὁ τελευταῖος μάλιστα εἶχε προστάτη καὶ πρότυπο ἀσκητικὸ τὸν Ὅσιο Πατάπιο, τὸν ὁποῖο προσκύνησε στὸ σπήλαιο τῶν Γερανείων.
/
Ὁ Ἀγγελὴς Νοταρᾶς λοιπὸν μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κινητή του περιουσία ἔφερε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Μονὴ τῆς Πέτρας (ἡ ὁποία διαλύθηκε μετὰ τὸ 1640 μ.Χ.) ὡς πολύτιμο θησαύρισμα τὸ Ἱερὸ σκήνωμα τοῦ Ὁσίου Παταπίου, ποὺ προστατευόταν μὲ αὐτοκρατορικὴ ἐντολή, καθὼς καὶ τὴν τιμία κάρα τῆς θείας τοῦ Ἁγίας Ὑπομονῆς. Τὸ ἱερὸ τοῦ φορτίο τὸ ἐναπέθεσε μὲ τιμὲς στὸ σπήλαιο ἀσκητῶν στὰ Γεράνεια Ὅρη, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται πρὶν ἀπὸ τὸν ΙΔ’ αἰώνα καὶ εἶναι δι¬αρρυθμισμένο σὲ ναὸ ἐδῶ καὶ ἑκατοντάδες χρόνια. Στὸ πέτρινο τέμπλο τοῦ ναοῦ εἰκονίζονται στὰ δεξιὰ ἡ Δέηση καὶ στὰ ἀριστερὰ τρία ἅγια πρόσωπα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως: ἡ Ἁγία Ὑπομονή, ὁ Ἅγιος Πατάπιος καὶ ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Νέος (ὁ Ρῶσος κατὰ τὴν καταγωγή). Οἱ δυὸ ἀνδρικὲς αὐτὲς μορφὲς συνοδεύονται ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ «ὁ ἐν τῷ Ξηρῷ ὄρει ἀσκήσας», πού μας δείχνει μὲ ἀκρίβεια τὸν κατάξερο καὶ δυσπρόσιτο τόπο ποὺ ἀσκήθηκαν: ὁ Πατάπιος στὴν περιφέρεια τῶν Βλαχερνῶν καὶ ὁ Νίκων ὁ Νέος στὴν Μονὴ τῆς Πέτρας. Ἡ ἀριστερὴ παράσταση συμπληρώνεται ἀπὸ τὴν μορφὴ τοῦ Ἁγίου Ὑπατίου Γαγγρῶν ποὺ μαρτύρησε στὸν Ξηρόλοφο Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ ἁγιογραφίες τελείωσαν καὶ τὸ ἅγιο λείψανο τάφηκε μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἀγγελῆ Νοταρᾶ. Στὴν κοινὴ θέα παρέμεινε μόνο ἡ τοιχογράφηση τοῦ σπηλαιώδους μικροῦ ναοῦ σὰν ἕνας δυσεπίλυτος γρίφος.
Αναφέρουμε ἐδῶ ὅτι ὁ σπηλαιώδης αὐτὸς ναὸς σκέπασε τὴν πνευματικὴ ἀναζήτηση κάποιων ἀσκητῶν αἰῶνες νωρίτερα καὶ ἀποτέλεσε μέρος τῶν «παραλαυρίων» τοῦ ὀνομαστοῦ ἀσκητοῦ καὶ ποδηγέτη τοῦ Κιθαιρώνα, τοῦ ὁσίου Μελετίου τοῦ Νέου (1 Σεμπτεμβρίου), ποὺ ἤδη καθοδηγοῦσε τρεῖς χιλιάδες μοναχούς, οἱ ὅποιοι ἀσκήτευαν ἀπὸ τὸν Κιθαιρώνα καὶ τὴν περιφέρεια τῆς Μεγαρικῆς ὡς τὰ Γεράνεια ὅρη.
/
Ὁ γρίφος τῶν τοιχογραφιῶν λύθηκε μόλις στὰ 1904, ὅταν ἀνακαλύφθηκε τὸ ἱερὸ λείψανο. Ἀφορμὴ δόθηκε ἀπὸ τὸν ὑψηλόσωμο ἱερέα Κωνσταντῖνο Σουσάνη, ὁ ὅποιος ἀγαποῦσε τὸ σπήλαιο καὶ πήγαινε ἐκεῖ μὲ τὴν συνοδεία του γιὰ νὰ λειτουργήσει. Ὡς ψηλὸς ὅμως ποὺ ἦταν, δυσκολευόταν πολὺ στὸ ἱερὸ καὶ ἔπρεπε πάντοτε νὰ σκύβει. Μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ὁ Λουτρακιώτης μαρμαρὰς Βασίλης Πρωτοπαπὰς ἀνέλαβε τὴν διάνοιξη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καθὼς καὶ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τῶν τοιχω¬μάτων τοῦ κυρίως ναοῦ. Καθὼς ὅμως ἔρριχνε τὸν δυτικὸ τοῖχο ἀπομακρύνοντας τὰ χώματα ποὺ τὸν συγκρατοῦσαν, ὁ κασμὰς τοῦ σφηνώθηκε. Προσπαθώντας νὰ τὸν βγάλει ἀπὸ ἐκεῖ ἀποκαλύφθηκε τὸ εὐωδιάζον καὶ ἀκέραιο σκήνωμα τοῦ Ὁσίου Παταπίου. Κέδρινη βάση τὸ στήριζε στὸ κεφάλι καὶ μαρμάρινη στὰ πόδια καὶ καλυπτόταν μὲ σειρὰ ἀπὸ κεραμίδια, ἐνῶ ἔφερε πετραχήλι. Μέσα στὸν τάφο βρέθηκαν ἀκόμη ἕνας μικρὸς ξύλινος σταυρὸς ρωσικῆς τεχνοτροπίας, βυζαντινὰ νομίσματα διαφόρων ἐποχῶν καὶ δερμάτινη μεμβράνη μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ὁσίου./
Ἀργότερα βρέθηκε ἡ κάρα τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς καὶ πολὺ ἀργότερα εὐωδιάζοντα ὀστὰ ἀσκητῶν τοῦ σπηλαίου καθὼς ἀνακαινιζόταν ἢ βορεινῆ πλευρὰ τοῦ μικροῦ ναοῦ. Ἡ εὕρεση τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Παταπίου κατὰ τὴν τρίτη της Διακαινησίμου τοῦ 1904 σήμανε τὴν ἀρχὴ γιὰ τὴ δημιουργία τῆς Μονῆς του ἡ ὁποία ξεκίνησε τὸ 1945 ἀπὸ τὸν ἀρχιμ. Νεκτάριο Μαρμαρινό. καὶ μὲ τὴν ἐγκατάσταση τῆς πρώτης μοναχῆς τὸ 1952. Βάσει τῶν παλαιοτέρων καὶ νεοτέρων θαυμάτων τοῦ ὁ Ὅσιος Πατάπιος εἶναι προστάτης τῶν καρκινοπαθῶν καὶ τῶν ὑδρωπικῶν.
Βιβλιογραφικὴ Πηγὴ
Συμεὼν Μαγίστρου καὶ Μεταφραστού, «Βίος τοῦ Ὁσίου Παταπίου», εἰς Migne, Patr. Gr., τόμος 116, σέλ. 368.
Ἀνδρέου Κρήτης, «Λόγος ΙΘ’ εἰς τὸν μακάριον Πατάπιον καὶ μερικὴ τῶν θαυμάτων αὐτοῦ διήγησις».
Καψάσκη Σπυρίδωνος, μουσουργοῦ, «Προσκυνητάριον τῆς ἐν Γερανείοις ὄρεσι παρὰ τὸ Λουτράκιον Κορινθίας Μονῆς τοῦ Ὁσίου Παταπίου», Ἀθήνα 1964.
Κουκουλὰ Ἀντωνίου, «Στ’ ἀχνάρια τοῦ τόπου μου», Λουτράκι 1990.
Μακρυστάθη Σωτηρίου, πρωτοπρεσβυτέρου, «Πρόκλησις γνωριμίας μὲ τὸν Ὅσιον Πατάπιον καὶ τὸ μοναστήρι του», Ἀθηναι 1991.
Μπούσια Χαραλάμπους, «Δέλτος θαυμάτων τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἠμῶν Παταπίου τοῦ θαυματουργοῦ», Ἀθῆναι 2002.
Τοῦ ἰδίου, «Ὅσιος Πατάπιος ὁ θαυματουργός-βίος, θαύματα καὶ ἀκολουθίαι τοῦ χαριτοβρύτου κλέους τῶν Γερανείων», Ἄθηνα 2004.
Τοῦ ἰδίου, «Βίος, Ἀκολουθία, Παρακλητικὸς Κανὼν καὶ Ἐγκώμια εἰς τὴν ὁσίαν Μητέρα ἠμῶν Ὑπομονήν», Ἀθῆναι 2000.
Τοῦ ἰδίου, (Ἐπιμέλεια), «Γεράνειος Αὔρα-Συμβουλευτικὲς Ὁμιλίες τοῦ Γέροντος Νεκταρίου Μαρμάρινου, κτίτορος Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου, Λουτρακίου», Ἀθῆναι 2007.
Τοῦ ἰδίου, (Ἐπιμέλεια), «Παραινέσεις, καὶ διδαχὲς τοῦ Γέροντος Νεκταρίου Μαρμάρινου κτίτορος Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου, Λουτρακίου», Ἀθῆναι 2010.
Τσακουμάκα Προκοπίου, Ἀρχιμανδρίτου, «Ἡ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Παταπίου», Ἀθῆναι 1973.
Μαρτυρίες μοναζουσῶν
Σημειώσεις τοῦ γράφοντος
* Τὰ βιβλία 3-11 ἀποτελοῦν ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου.

patapios4

 

patapios3

Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐγεννήθη περὶ τὸ 340 μ.Χ. εἰς τὴν πόλιν Τρέβηρα τῆς Πρωσσίας. Ὁ πατήρ του ὠνομάζετο ἐπίσης Ἀμβρόσιος καὶ ἦτο χριστιανός. Ἀνῆκε δὲ εἰς εὐγενῆ οἰκογένειαν, πολλὰ μέλη τῆς ὁποίας κατέλαβον ὑψηλὰ ἐν τῇ πολιτείᾳ ἀξιώματα· ὁ ἴδιος δὲ ὑπῆρξε διοικητὴς τῆς Γαλλίας. Ἀποθανόντος τοῦ πατρὸς τοῦ ἁγίου, ὅτε ἀκόμη ἦτο οὗτος μικρὸν παιδίον, ἡ μήτηρ του ἐγκατεστάθη εἰς Ῥώμην, ἵνα ἐπιμεληθῇ τῆς μορφώσεώς του. Ὁ Ἀμβρόσιος ἀπὸ τῆς μικρᾶς του ἡλικίας ἀπέδειξεν διὰ τῶν πνευματικῶν του χαρισμάτων καὶ τῆς διαγωγῆς του, ὁποίαν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἔμελλε νὰ καταλάβῃ θέσιν. Διεκρίνετο μεταξὺ τῶν συμμαθητῶν τοῦ ὄχι μόνον διὰ τὴν μεγάλην του ἐπιμέλειαν καὶ ἐπίδοσιν εἰς τὴν ἐκμάθησιν τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς φιλολογίας, τῆς φιλοσοφίας, τῶν νομικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐγκυκλίων μαθημάτων, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ σεμνὸν καὶ σοβαρόν του ἦθος.

Μετὰ λαμπρὰς ἐν Ρώμῃ σπουδὰς μετέβη εἰς Μεδιόλανα, τὸ σημερινὸν Μιλάνον καὶ ἤσκησεν ἐκεῖ κατ᾿ ἀρχὰς τὸ ἐπάγγελμα τοῦ συνηγόρου, ἀγαπώμενος καὶ ἐκτιμώμενος ὑπὸ πάντων. Τοιαύτη δὲ ὑπῆρξεν ἡ εὐδοκίμησίς του ἐν τῇ κοινωνίᾳ, ὥστε ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Δύσεως Οὐαλεντιανὸς διώρισεν αὐτὸν τῷ 373 διοικητὴν τῶν ἐπαρχιῶν Λιγυρίας καὶ Αἰμιλίας μὲ ἕδραν τὰ Μεδιόλανα. Ὁ Ἀμβρόσιος δὲν διέψευσε τὰς προσδοκίας τοῦ αὐτοκράτορος καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε πραγματικὸς πατὴρ φιλόστοργος. Ἦτο τὸ ἀντικείμενον τῆς κοινῆς ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης, ὡς ἀπεδείχθη ἐφεξῆς. Read more

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΑΥΜΑΣΙ ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Μεγάλη ἡ σημασία τῆς διήγησης τῶν βίων τῶν Ἁγίων

imagesΠΡΟΟΙΜΙΟ (Πρόλογος). Τὸ χέρι τῶν ζωγράφων εἶναι ἐπιδέξιο καὶ ἱκανὸ νὰ μιμηθεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ παρουσιάσει μπροστὰ στὰ μάτια μᾶς ὁλοκάθαρά τα σύμβολα τῶν (ἀντικειμένων. Ὃ λόγος ὅμως ἔχει τὴ δύναμη καὶ νὰ δείξει πολὺ πιὸ καθαρὸ καὶ λαμπρὸ ἐκείνο ποῦ θέλει, ἀπό ὅ,τι ἢ ζωγραφική, καὶ μπροστὰ στὰ μάτια νὰ παρουσιάσει ζωντανὸ ἕνα γεγονός. Ἔπι πλέον, ὁ λόγος γνωρίζει καὶ νὰ βάζει μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἕνα κεντρί, ποῦ νὰ τοῦ κεντρίζει τὸ θεῖο ζῆλο, καὶ νὰ παρακινεῖ στὴ μίμηση καλῶν ὄννθρωπων. Συγχρόνως ὁ βίος τῶν ἀνθρώπων ποῦ ἔζησαν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅταν παρουσιάζεται μὲ τὸ λόγο, ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἕλκυσει πολλοὺς στὴν ἄρετη καὶ νὰ τοὺς δημιουργήσει θερμουργὸ ζῆλο γιὰ ζωὴ ὅμοια μὲ τῶν Ἅγιων. Read more