Μάρτιν Πιστόριους,α.  Βίος καί μαρτύριο τοῦ ἁγίου.

  Μετά τήν ἔνσαρκη παρουσία τοῦ Κυρίου μας, τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του, τήν εἰς οὐρανούς Ἀνάληψή Του καί τήν κάθοδο τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἄρχισε νά κηρύσσεται σέ ὅλη τή γῆ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο ἐνάντια στό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας. Τό φῶς τῆς εὐσέβειας ἔλαμπε πανταχοῦ μέ τή Θεία βοήθεια, γιατί οἱ Θεοκήρυκες Ἀπόστολοι ἔτρεχαν σάν ἀστραπές σέ ὅλα τῆς Οίκουμένης τά πέρατα, καθένας στό ἔθνος πού κληρώθηκε μέ θεία βούληση εὐαγγελιζόμενοι παντοῦ τό σωτήριο κήρυγμα καί ἔτσι μεγάλωνε ἡ πίστη καί πρόκοβε θαυμασιώτατα ἔτσι, ὥστε καί πολλοί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, καί περιφρόνησαν κάθε σωματική ἀπόλαυση καί αὐτή τήν πρόσκαιρη ζωή γιά νά ζήσουν αἰώνια μαζί μέ τόν Χριστό. Read more

αρχείο λήψηςΚύρος καί Ἰωάννης οἱ θαυματουργοὶ ᾽Αγιοι ᾿Ανάργυροι ἦσαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ άσεβεστάτου βασιλέως Διοκλητιανοῦ ἐν ἔτει (292) καὶ ὁ μὲν περιφανὴς καὶ λαμπρότατος ἀστὴρ Κῦρος ἐγεννήθη εἰς τὴν περιφανεστάτην πόλιν τῆς Αἰγύπτου Ἀλεξάνδρειαν, τὴν ὁποίαν ᾠκοδόμησεν ὁ Μέγας ᾿Αλέξανδρος καὶ τὴν ὠνόμασεν οὕτω πρὸς τιμήν του, ὁ δὲ Ἰωάννης ἧτο ἐκ τῆς Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας ἥτις ὀνομάζεται τώρα κοινῶς Οὐρφά. ᾿Ητο δὲ ὁ Κῦρος πιστὸς Χριστιανὸς ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, εἰς τὴν πολιτείαν ἐνάρετος καὶ τὴν τέχνην ἰατρὸς ἐμπειρότατος, τὸ δὲ ἐργαστήριόν του φαίνεται ἕως τὴν σήμερον, γνωστὸν εἰς ἅπαντας, διότι ἔκτισαν εἰς αὐτὸ μετέπειτα ἱερὰν Ἐκκλησίαν τῶν ‘Αγίων Τριῶν Παίδων, εἰς τὴν ὁποίαν τελοῦνται καδ’ ἑκάστην θαυμάσια καὶ αἱ ἀσθένειαι θεραπεύονται μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, ἀντὶ τῶν ἰατρικῶν θεραπειῶν, αἵτινες ἐγίνοντο τότε μὲ βότανα τῆς τέχνης καὶ φάρμακα διάφορα. Αὐτὴ δὲ ἡ μεταβολὴ ἐγινε διὰ τοῦ ἑξῆς τρόπου. Read more

 Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Τῷ αὐτῶ μηνὶ Λ΄, μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἠμῶν καὶ οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

H αἰτία διὰ τὴν ὁποίαν ἔγινεν ἡ ἑορτὴ αὕτη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἐστάθη ἔτζι. Εἰς τὸν καιρὸν τῆς βασιλείας Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ, ὅστις ἔγινε βασιλεὺς μετὰ τὸν Βοτανειάτην περὶ τοὺς ‚αρ΄ [1100] χρόνους ἀπὸ Χριστοῦ, εἰς τὸν καιρόν, λέγω, τούτου, ἔγινεν ἐν Κωνσταντινουπόλει διαφορὰ καὶ φιλονεικία ἀναμεταξὺ εἰς τοὺς ἐλλογίμους καὶ ἐναρέτους ἄνδρας. Ἄλλοι μὲν γὰρ ἀπὸ αὐτούς, ἔλεγον ἀνώτερον τὸν Μέγαν Βασίλειον, ἐπειδὴ μὲ τοὺς λόγους του μέν, ἐρεύνησε τὴν φύσιν τῶν ὄντων, μὲ τὰς ἀρετᾶς του δέ, ὠμοίαζε καὶ ἐσυνερίζετο μὲ τοὺς Ἀγγέλους. Καθότι δὲν ἐσυγχωροῦσε προχείρως τοὺς ἀμαρτάνοντας, ἀλλὰ ἦτον σοβαρὸς κατὰ τὸ ἦθος, καὶ δὲν εἶχεν εἰς τὸν ἐαυτὸν του κανένα γήινον. Κατώτερον δὲ τοῦ Βασιλείου, ἔλεγον τὸν θεῖον Χρυσόστομον. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος τρόπον τινὰ εἶχε τρόπον ἐναντίον εἰς τὸν τοῦ Βασιλείου, καὶ εὐκόλως ἐσυγχώρει τοὺς ἀμαρτάνοντας, καὶ τὸ ἦθος του ἦτον ἑλκυστικὸν εἰς μετάνοιαν.
Read more

Ἐκ τοῦ ἐγκωμίου πρὸς τὸν Ἱερὸ Χρυσοστομο Κοσμᾶ τοῦ Βεστίτωρος


Ανώνυμο-1Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐπειδὴ ἔλεγχε τὴν κάθε ἀδικία, ἤλεγξε καὶ τὴν βασίλισσα Εὐδοξία γιὰ τὶς παρανομίες καὶ τὶς ἀδικίες ποὺ ἔκανε, κυρίως ἐπειδὴ μὲ τυραννικὸ τρόπο ἀφαίρεσε τὸν ἀγρὸ μιᾶς χήρας, ὀνομαζόμενης Καλλιτρόπης. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἐξορίστηκε ὁ Ἅγιος πολλὲς φορὲς πέραν τῆς Καππαδοκίας, σὲ τόπους ἔρημους καὶ στερημένους ἀκόμα καὶ τῶν ἀναγκαίων. Ἐκεῖ εὑρισκόμενος ἐξόριστος ὁ Ἅγιος, ἐκλήθη στοὺς οὐρανοὺς ὑπὸ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, διὰ μέσου Πέτρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἱερῶν Ἀποστόλων καὶ ἔτσι μετέβη ἀπὸ τῆς γῆς στὶς οὐράνιες σκηνές. Τὸ δὲ ἅγιο λείψανό του ἀποθησαυρίσθηκε στὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας…

Read more

26 Ἰανουαρίου

Καὶ γῆν λιπόντας τοὺς περὶ Ξενοφώντα,
Ἁβρὰ ξενίζω τοῦ λόγου πανδαισία.
Παισὶν ἀμ’ ἢδ’ ἀλόχω Ξενοφῶν θάνεν εἰκάδι ἕκτη.

Ὁ Ὅσιος πατὴρ ἠμῶν Ξενοφῶν ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ[2], ἡ πατρίδα του ἦταν ἡ βασιλίδα τῶν πόλεων, ἡ Κωνσταντινούπολη, καὶ ἦταν ἄντρας πλούσιος καὶ εὐγενὴς ποὺ ἀπέπνεε τὴν εὐσέβεια πρὸς τὸν Θεό. Εἶχε δὲ καὶ μία σύζυγο τὴ Μαρία, ὅμοια στὴν ἀρετὴ μ’ ἐκεῖνον καὶ δύο γιοὺς τὸν Ἀρκάδιο καὶ τὸν Ἰωάννη, τοὺς ὁποίους ἔστειλε στὴ Βηρυττό, μιὰ ποὺ ἐκεῖ ἦταν τότε τὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ μάθουν τοὺς νόμους καὶ ν’ ἀσκηθοῦν. Ἐκεῖ λοιπὸν αὐτοὶ οἱ νέοι μάθαιναν τὰ γράμματα καὶ εἶχαν μεγάλη φήμη γιὰ τὶς ἀρετές τους. Read more

Ὁ Γρηγόριος ἄφησε πολλὰ αὐτοβιογραφικὰ κείμενα, καὶ οἱ περιγραφὲς ποὺ μᾶς δίνει γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ εἶναι γεμάτες ἀπὸ λυρισμὸ καὶ δραματικότητα. Ἐκ φύσεως ἔρρεπε πρὸς τὴ σιωπὴ καὶ τὴν ἀποχώρηση, καὶ πάντα ζητοῦσε τὴν ἀπομόνωση γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀφιερωθεῖ στὴν προσευχή. Ὅμως ἐκλήθη ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἐπιθυμίες τῶν ἄλλων πρὸς λόγους, ἔργα, καὶ ποιμαντικὴ διακονία σὲ μιὰ περίοδο ὑπερβολικῆς συγχύσεως καὶ ἀναταραχῆς. Σὲ ὅλη του τὴ ζωή, ποὺ ἦταν γεμάτη ἀπὸ θλίψεις καὶ ἐπιτεύγματα, ὑποχρεώνονταν συνεχῶς νὰ καταπνίγει τὶς φυσικές του ἐπιθυμίες καὶ τοὺς φυσικούς του πόθους. Read more

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ

Βρισκόμαστε στὸν Ε΄ μ.Χ. αἰώνα. Ἡ Ρώμη ἐξακολουθεῖ νὰ παρουσιάζει ἀρκετὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὸ παλιό της μεγαλεῖο.

Ἡ Ρώμη θὰ θυμίζει πάντοτε τὶς πιὸ εὐγενικὲς μορφὲς ποὺ ἔζησαν στὴν πόλη αὐτὴ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια. Θὰ θυμίζει ἕνα Σεβαστιανὸ καὶ ἕναν Παγκράτιο μιὰ Ἁγνὴ καὶ μιὰ Καικιλία καὶ πλῆθος ἄλλων μαρτύρων. Read more

(21 Ιανουαρίου)

Ἕνα παιδὶ μὲ σπάνια ἀρετή… Ἕνα παιδὶ μὲ δυνατὴ προσευχή… Ἕνα παιδὶ-θαῦμα! Ὅποιος διαβάζει τὸ βίο τοῦ ἁγίου μάρτυρα Νεοφύτου μένει κατάπληκτος.

Τὰ θαύματα πού ἐπετέλεσε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τοῦ μικροῦ αὐτοῦ παιδιοῦ εἶναι ἀπίστευτα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη λογική, ἀλλὰ πέρα γιὰ πέρα ἀληθινά! Διότι γιὰ τὸ Θεὸ τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατο!… Read more

Τὰ πρῶτα χρόνια

Μέγας ὄχι μόνο στὸ ὄνομα, ἀλλὰ καὶ στὴ ζωή του, ὁ Ἅγιος Μάξιμος γεννήθηκε στὴ Βασιλεύουσα ἀπὸ ἐπιφανεῖς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἔλαβε εὐρεία μόρφωση καὶ παρακολούθησε σὲ βάθος τὴ φιλοσοφία καὶ τὴ θεολογία Ἦταν γνωστὸς καὶ σεβαστὸς στὰ ἀνάκτορα γιὰ τὴ σοφία του. Read more

Στίχ. Ἔχει τι μεῖζον οὐρανὸς καὶ τῶν Νόων,
Ἔξαρχον Ἀντώνιον, Ἀσκητῶν ἔχων.

Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Ἀντώνιον ἔνθεν ἄειραν.

Σὲ κανέναν Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ἔκανε τόσες καὶ τέτοιες ἄγριες ἐπιθέσεις πειρασμῶν ὁ διάβολος, ὅσες στὸν Μέγα Ἀντώνιο. Μεταχειρίστηκε ὁ δόλιος ὅλα τὰ μέσα γιὰ νὰ τὸν γκρεμίσει, ἀλλὰ δὲν μπόρεσε. Πάμπλουτος ἀλλὰ ἀγράμματος Τὸ 251 μ.Χ. γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο ἕνα μεγάλο καὶ φωτεινὸ ἀστέρι τῆς χριστιανοσύνης: Ὁ Μέγας Ἀντώνιος. Ἰδιαίτερη πατρίδα του ἤτανε ἕνα μικρὸ χωριό, Κόμα ὀνομαζόμενο, ποὺ βρισκόταν ἀνατολικὰ τῆς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ Νείλου, στὴν Νότιο Μέμφιδα. Read more

11 Ἰανουαρίου

Τὰ νεανικά του χρόνια

Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος, ὁ Κοινοβιάρχης, γεννήθηκε τὸ 423 ἢ 424 μ. Χ. σ’ ἕνα χωριὸ τῆς Καππαδοκίας, τὸ ὁποῖον ὀνομαζότανε Μογαρισσός. Οἱ γονεῖς του ἤτανε εὐσεβεῖς χριστιανοὶ καὶ τὸν διαπαιδαγώγησαν μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, στὴ χριστιανικὴ πίστη, στὴ χριστιανικὴ ἀρετὴ καὶ στὴν χριστιανικὴ ζωή. Ὁ πατέρας του ὀνομαζότανε Προαιρέσιος, ἡ δὲ μητέρα του Εὐλογία. Ἀπὸ πολὺ μικρὸς ὑπηρετοῦσε ὁ Θεοδόσιος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς πατρίδος του, σὰν ἀναγνώστης. Ἐκεῖ μέσα, στοὺς ναοὺς καὶ τὰ ἐξωκκλήσια ἄρχισε νὰ μεγαλώνει μέσα του μιὰ ἔντονη δίψα γιὰ ζωὴ χριστιανική. Ἤθελε νὰ ζήση γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, σὰν ἀθλητής. Ἡ ἀπόφασή του νὰ ἐγκαταλείψει τὰ ἐγκόσμια ὡρίμαζε ὅλο καὶ πιὸ πολύ. Ἤθελε νὰ γίνει ἀσκητὴς στὴν ἔρημο. Read more

Μέχρι τόν Δ ́ αἰώνα, ἡ Γέννηση καί ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἑορτάζονταν τήν ἴδια ἡμέρα. Ἡ ἑνότης τους εἶναι ἀκόμη ὁρατή στήν παρόμοια σύσταση τῶν ἀκολουθιῶν αὐτῶν τῶν δύο ἑορτῶν καί δείχνει μιά ὁρισμένη συμπλήρωση τοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως σ ̉ ἐκεῖνο τῆς Βαπτίσεως. Στή Γέννησή του, λέγει ὁ ἅγιος Ἰερώνυμος, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθε στόν κόσμο μέ κρυφό τρόπο, στήν Βάπτισή του ἐμφανίστηκε μέ φανερό τρόπο. Ἐπίσης ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Τά Θεοφάνεια δέν εἶναι ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως ἀλλά τῆς Βαπτίσεως. Πρίν ἦταν ἄγνωστη ἀπό τό λαό, μέ τή Βάπτιση, ἀποκαλύπτεται σέ ὅλους. Read more

 Οἱ Ἑβδομήκοντα αὐτοὶ μαθητές, σύμφωνα μὲ τὴ σχετικὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, μετὰ τὴν ἐκλογή τους, ποὺ χρονολογικὰ ἀναφέρεται νὰ συνέβη μετὰ τὴν εὐλογία τῶν πέντε ἄρτων, λαμβάνοντας σχετικὲς ὁδηγίες ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀνέλαβαν ἀποστολικὸ ἔργο μεταβαίνοντας σὲ διάφορους τόπους προετοιμάζοντας τοὺς λαοὺς στὸ νέο κήρυγμα τῆς ἀγάπης, τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, καλούμενοι ἐξ αὐτοῦ καὶ “Θεοκήρυκες”. Read more

3 Ἰανουαρίου

Ὁ προφήτης Μαλαχίας ὑπῆρξε ὁ τελευταῖος των συγγραφέων προφητῶν. Κατὰ τηνπερίοδο πουέδρασε, οἱ Ἰουδαῖοι βρίσκονταν ὑπὸ τὴν περσικὴ κυριαρχία καὶ λόγω τῶν ἱστορικῶν αὐτών συγκυριῶν ὁ Μαλαχίας μπορεί νά χαρακτηριστει ὡς “παιδὶ” τῆς περσικῆς περιόδου. Γιὰ τὸν προφήτη Μαλαχία δεν γνωρίζουμε τίποτα παρὰ μονο τό ὁνομά του (Μαλαχίας), τὸ ὁποῖο σημαίνει “ὁ ἄγγελος μού“, ὅπως αὐτὸ καταδεικνύεται στὸ Μάλ.3,1 “ἑξαποστέλλω τόν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὀδόν πρό προσώπου μου“. Θέλοντας ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἑρμηνεύσει τό ὁνομά του ἀναφέρει πὼς τὸ ὄνομά του σημαίνει “ὁ ἄγγελός μου ” ἐπειδὴ ὁ Μαλαχίας ἔζησε μιμούμενος τούς ἀγγέλους.

Προφανῶς ὁ Μαλαχίας δὲν θὰ ἀνῆκε στοὺς ἱερατικοὺς κύκλους ἀλλὰ στὴν κατηγορία τῶν φοβουμένων τὸν Θεὸ χωρὶς νὰ παύσει νὰ εἶναι εὐσεβὴς καὶ δίχως νὰ κλονίζεται ἡ πίστη του ὄσο ἀφορά το θέμα τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὡς χρόνος δράσης τοῦ προφήτου Μαλαχίου προσδιορίζεται τὸ πρῶτο μισό του 5ου π.Χ. αἰώνα, συγκεκριμένα ἡ περίοδος μεταξὺ 485-445 π.Χ. Ὁ Μαλαχίας ἕπεται τῶν προφητῶν Ἀγγαίου καί Ζαχαρία καὶ προηγεῖται τοῦ Ἔσδρα καὶ τοῦ Νεεμία. Ἡ ἐποχὴ ποὺ κηρύττει ὁ Μαλαχίας εἶναι πολυσημαντικὴ γιὰ τὸν ἰουδαϊκο λαό. Ὁ ἰουδαϊκός λαος ἔχει ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴ βαβυλώνιο αἰχμαλωσία στήν Παλαιστίνη, ὁ Ναὸς τῆς Ἱερουσαλὴμ ἔχει ἀνοικοδομηθεῖ καὶ ἡ λατρεία γύρω ἀπὸ αὐτὸν ἔχει ὀργανωθεῖ.

Ὁ Μαλαχίας ἐμφανίζεται ὡς συμμεριζόμενος τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἄλλων δυὸ μεταιχμαλωσιακῶν προφητῶν Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρία γιὰ τὴν κοινότητα τοῦ Ναοῦ, ὅμως ἀσκεῖ κριτικὴ γιὰ τὸν τρόπο τέλεσης τῆς λατρείας. Δὲν προσφέρονταν τὰ καλύτερα ζώα προς θυσία, ὅπως ὅριζε ὀ νόμος, ἀλλὰ τα χειρότερα (Μαλ. 1,8). Οι ἱερεῖς δέν ἀπέδιδαν σημασία στήν τελετουργικὴ καθαρότητα (Μάλ. 1,12) καὶ εὐθύνονταν γιὰ τὶς κακὲς συνήθειες (Μαλ. 2,2-9), ἐπίσης οὔτε ἀποδιδόταν ἡ δεκάτη. Τὸ βιβλίο τοῦ προφήτου Μαλαχίου κλείνει τὴ σειρὰ τῶν προφητικῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Τὸ βιβλίο τοῦ Μαλαχίου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ 3 κεφάλαια κατά το Μασωριτικὸ κείμενο ἐνῶ στή μετάφραση τῶν Ο’ ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 καὶ ἔχει ὡς περιεχόμενο:

α) τὴν ἐπικεφαλίδα – ἐπιγραφή,

β) τήν ἀγάπη του Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰακώβ,

γ) τὸν ἔλεγχο τῶν ἱερέων,

δ) τὸ λόγο κατὰ τῶν μικτῶν γάμων καί τῶν διαζυγίων,

ε) τὴν ἔλευση τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ἀγγέλου του, τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, στ) τὴν ἀσέβεια τοῦ λαοῦ πρός τὸ Θεό,

ζ) τὸ ζήτημα τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ

η) τὶς παραινέσεις.

Ὡς ὑπόθεση τὸ βιβλίο τοῦ Μαλαχίου ἔχει τὸν ἔλεγχο κατὰ τῶν ἱερέων καὶ τοῦ λαοῦ. Κεντρικὴ ὄμως ἰδέα τοῦ βιβλίου ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὸ λαὸ του παρὰ τὴν ἀμφισβήτηση τῆς ἀγάπης αὐτῆς ἀπὸ τὸ λαό, μὲ τὴν ἁμαρτία τῶν ἱερέων καὶ τοῦ λαοῦ προβάλλονται ὡς βασικό ἐμποδιο στὴν ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης αὐτῆς. Ἡ μετάνοια τοῦ λαοῦ θὰ ἐπιφέρει ξανὰ τὴν χάρη τοῦ Θεού, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀγαθότητά του. Ὅμως ὁ λαὸς ἐπειδὴ ἐμμένει στὴν ἀμφιβολία περί τῆς θείας δικαιοσύνης ὁ προφήτης προαναγγέλλει τὴν ἐπιφανῆ ἔλευση τοῦ Θεοῦ μὲ μορφὴ πυρός πού θὰ καταστρέψει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ θα ἀποκαθάρει τοὺς εὐσεβεῖς (Μαλ. 3,2-3). Ὁ Θεός, στὸ κήρυγμα τοῦ προφήτου Μαλαχίου, ἐμφανίζεται ὡς κριτὴς ποὺ θὰ ἀποκαταστήσει τήν διασαλευμένη ἠθικὴ τάξη. Στὸ θρίαμβο τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ πιστεύει ἀκράδαντα ὀ προφήτης καί σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο καταφαίνεται ἡ πνευματική του συγγένεια μὲ τοὺς προφῆτες τῆς κλασικής περιόδου κυρίως τοῦ 8ου π.Χ. αἰώνα.

Στό προφητικό του βιβλίο, ὁ Μαλαχίας, ὁμιλεῖ περί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό λαό Του, μέμφεται τήν ἀσεβή διαγωγή τοῦ ἱερατείου, ὁμιλεῖ περί τῆς μελλούσης κρίσεως καί προαναγγέλει τήν πρό τῆς μέρας τοῦ Κυρίου προπαρασκευαστική ἐμφάνιση τοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.

᾿Αλλά καί ὅσα «ἐν προφητείᾳ» ἔλεγε ὁ Προφήτης Μαλαχίας ἐπιβεβαιώνονταν ἀμέσως ἀπό ἕναν ἄγγελο, ὁ ὁποῖος τοῦ τά ἐπανελάμβανε. Τή φωνή δέ τοῦ ἀγγέλου τήν ἄκουγαν καί οἱ ἀνάξιοι, ἐνῶ οἱ ἄξιοι ἔβλεπαν καί τή μορφή του.

᾿Εκοιμήθηκε μέ εἰρήνη καί τό τίμιο λείψανό του ἐνταφιάσθηκε στόν ἀγρό τῶν προγόνων του.

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ προφήτου Μαλαχίου τὴν 3 Ἰανουαρίου.

πηγαί: ἐδώ καί ἐδώ

Ὁ βίος τῆς Ἁγίας εἰς τό ἀρχαίον. ΕΔΩ

Ὁ Ἅγιος Σίλβεστρος ἦταν ἀπὸ τὴν Ρώμη καὶ φύλαγε τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, κάνοντας νὰ τὸν ἀγαποῦν γιὰ τὴν ἐνάρετη ζωὴ του ἀκόμα καὶ οἱ εἰδωλολάτρες. Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Μιλτιάδου χειροτονήθηκε Ἀρχιεπίσκοπος-Πάπας Ρώμης γενόμενος διάδοχος στὸν θρόνο τοῦ κορυφαίου Πέτρου. Ἀφοῦ διώχθηκε ἐπὶ βασιλείας τοῦ ἀντιχρίστου Μαξεντίου, ἦρθε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος στὴν Ρώμη καὶ ἀφοῦ ἔστησε τὸν Σταυρὸ στὰ κυριότερα σημεῖα τῆς πόλεως, διέταξε νὰ λατρεύουν ἐλεύθερα οἱ Χριστιανοὶ τὸν Χριστό. Τότε ἐπέστρεψε στὴν Ἐπισκοπή του καὶ ὁ Ἅγιος Σίλβεστρος μετὰ ἀπὸ ἐν ὀράματι προσταγὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου πρὸς τὸν αὐτοκράτορα, τὸν ὁποῖο ἀφοῦ δίδαξε ὁ Ἅγιος τα περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως Μυστήρια, ἐκεῖνος πίστεψε ἐπιθυμώντας νὰ βαπτισθεῖ στὸν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπως ὁ Χριστός… Read more

Ὁ Μ. Βασίλειος, ποὺ χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ ἱστορικό μας ὡς «ἡ μεγαλύτερη μορφὴ τῶν μεταποστολικῶν χρόνων, εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία πάρα πολὺ ἀγαπητὸς στὸ λαό, ἐφόσον τὸ ὄνομά του ἔγινε θρύλος μέσα στὴν Ἱστορία καὶ τραγούδι, δηλαδὴ ἡ ἔκφραση καὶ ἡ προσωποποίηση τῆς ἀγάπης, ἐξαιτίας τῆς ἀπέραντης καὶ συστηματικῆς ἀγάπης ποὺ ἔδειχνε κατὰ τρόπο παραδειγματικὸ στὴ ζωή του. Κάποιες δὲ πλευρὲς τῆς ἀγάπης τοῦ αὐτῆς, ποὺ σὰν ἴριδα πνευματικὴ παρουσίαζε διάφορες ἐκφάνσεις, θὰ παρουσιάσουμε γιὰ τοῦτο κι ἐμεῖς στὸ σημείωμα αὐτό, ὥστε νὰ ἀποκομίσουμε κάποια μεγάλα διδάγματα καὶ γιὰ τὴ δική μας ζωὴ καὶ νὰ γίνουμε ἔστω καὶ σὲ κάτι, λίγο ἢ περισσότερο μιμητές του ἢ ἀκριβέστερα μιμητὲς τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου, τὴν ὁποία ἐκεῖνος προσπαθοῦσε νὰ ἀντιγράψει. Read more

1 Ἰανουαρίου

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος, γεννημένος τὸ 330μ.Χ. στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου ἀπο γονείς ευγενεις μὲ δυνατὸ χριστιανικὸ φρόνημα, ἔμελλε νὰ γίνει Μέγας πνευματικὸς διδάσκαλος καὶ κορυφαῖος θεολόγος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἡ χριστιανική του ἀνατροφὴ καὶ ἡ πνευματική του πορεία τὸν ὁδήγησαν στὴν Θεία θεωρεῖα τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, καὶ στὴν αὐστηρὴ ἀσκητικὴ ζωή, παράλληλα μὲ τὸ ποιμαντικό, παιδαγωγικὸ καὶ φιλανθρωπικό του ἔργο. Read more

Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ καὶ ὀνοματοδοσία τοῦ Ἰησοὺ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ὄγδοη ἡμπὸ τὴν γέννησή Του, ἀποτελεῖ τὴν βεβαίωση τῆς σαρκώσεως καὶ τῆς προσλήψεως ἀπὸ τὸν Θεὸ Λόγο τῆς τέλειας ἀνθρώπινης φύσεως ἀναλλοιώτως καὶ τῆς εἰσόδου Του στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὡς μυστήριο πρέπει νὰ τὴν ἀντιλαμβανόμαστε καὶ ὡς μυστήριο πρέπει νὰ τὴν προσεγγίζουμε, γιατί ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἐνανθρωπίσεως, τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἔγιναν μὲ θαυμαστὸ τρόπο ποὺ ξεπερνᾶ τὸ νοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε ὅτι, ἐὰν ἡ θεία ἐνανθρώπιση ἦταν καταληπτή, δὲν θὰ ἦταν θεία καὶ παρομοιάζουν ὅσους ἀμφιβάλλουν ἢ δὲν πιστεύουν μὲ ἐκεῖνον ποὺ καθόταν στὸ σκοτάδι καὶ πληρώθηκε ἀπὸ φῶς, ἐπειδὴ ὅμως δὲν γνώριζε τὸ πῶς ᾖλθε τὸ φῶς, δὲν δέχθηκε τὸν φωτισμό.

Τὴν κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία καταδέχθηκε ὁ Κύριος νὰ λάβει σύμφωνα μὲ τὴν σχετικὴ νομικὴ διάταξη, ὅμως μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση τῆς διατάξεως αὐτῆς, προκειμένου νὰ εἰσαγάγει τὴν πνευματικὴ καὶ ἀχειροποίητη περιτομή, δηλαδὴ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, μᾶς τὴν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες νὰ τὴν ἑορτάζουμε κάθε χρόνο. Γιατί ὁ Κύριος, ὅπως καταδέχθηκε πρὸς χάρη μας τὴν ἔνσαρκη Γέννηση καὶ ἔλαβε ὅλα τὰ ἰδιώματα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ὅσα εἶναι παντελῶς ἀδιάβλητα, ἔτσι καταδέχθηκε νὰ λάβει καὶ τὴν περιτομὴ ποὺ ὅριζε ὁ Ἰουδαϊκὸς Νόμος.

Καὶ βασικὰ τὴν περιτομὴ ὁ Κύριος τὴ δέχθηκε γιὰ δυὸ λόγους :

Πρώτον, γιὰ νὰ φράξει τὰ στόματα τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν θρασύτητα νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἔλαβε πραγματικὰ ἀνθρώπινη σάρκα, ἀλλὰ ὅτι ἔγινε ἄνθρωπος κατὰ φαντασίαν. Πῶς ὅμως, πραγματικά, θὰ περιτεμνόταν, ἂν δὲν εἶχε λάβει ἀληθινὴ ἀνθρώπινη σάρκα;

Δεύτερον, γιὰ νὰ κλείσει τὰ στόματα τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι Τὸνκατηγοροῦσαν ὅτι δὲν τηρεῖ τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου, καὶ ὅτικαταλύει τὸ Νόμο.

«Ἐπειδὴ ὁ Θεός», λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «μᾶςἔδωσε νὰ κοινωνήσουμε τὸ καλύτερο καὶ δὲν τὸ φυλάξαμε, γι’ αὐτὸμεταλαβαίνει τὸ χειρότερο, ἐννοῶ τὴν φύση μας, ὥστε ἀπὸ τὴν μίαμεριὰ νὰ ἀνακαινίσει τὸν ἑαυτό Του καὶ μὲ τὸν ἑαυτό Του τὸ κατ’εἰκόνα καὶ κάθ΄ ὁμοίωση, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ διδάξει καὶ σὲ ἐμᾶςτὴν ἐνάρετη πολιτεία, ἀφοῦ μὲ τὸν ἑαυτό Του τὴν ἔκανε σὲ ἐμᾶςδυνατή. Νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὴν φθορὰ μὲ τὴν κοινωνία τῆςζωῆς γενόμενος ἀπαρχὴ τῆς ἀναστάσεώς μας. Νὰ ἀνακαινίσει τὸσκεῦος ποὺ ἀχρειώθηκε καὶ κομματιάστηκε, νὰ μᾶς λυτρώσει ἀπὸτὴν τυραννία τοῦ διαβόλου, μὲ τὸ νὰ μᾶς καλέσει στὴ θεογνωσία καὶνὰ τὸν νεκρώσει, νὰ μᾶς μάθει νὰ παλεύουμε ἀποτελεσματικὰ μὲτὸν τύραννο, ὁπλισμένοι μὲ ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση».

Ὁ Θεὸς ἔγινε τέλειος καὶ ἀληθινὸς ἄνθρωπος, «ἄνθρωπος ἐνπληγῇ», «ἐν δούλου μορφή», χωρὶς νὰ πάψει νὰ εἶναι τέλειος καὶἀληθινὸς Θεός, γιὰ νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο πλήρη καὶ τέλειο υἱὸ τοῦΘεοῦ καὶ Θεὸ κατὰ χάριν. «Ὁ Θεὸς πτωχεύει τὴν ἐμὴν σάρκα, ἶναἐγὼ πλουτήσω τὴν αὐτοῦ Θεότητα… κενούται τῆς ἐαυτοῦ δόξης ἐπὶμικρόν, ἶνα ἐγὼ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως».

Ἡ δημιουργία καὶ ἡ σωτηρία, ὅλη ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ φιλανθρωπίατῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀνακεφαλαιώνονται στὸν Θεάνθρωπο Χριστό,ποὺ μὲ τὴν ἐνσάρκωση καὶ τὴν περιτομή Του καὶ ὅλα τὰ μυστήριατῆς ἔνσαρκης παρουσίας Του, ἀπεκάλυψε τὴν χριστολογικὴ καὶχριστοκεντρικὴ ρίζα καὶ προοπτικὴ κάθε πραγματικότητος καὶὁλόκληρης τῆς πραγματικότητος.

Αὐτός, ὁ Κύριος, εἶναι ἡ κεφαλὴ κάθε ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. Σὲ αὐτὸνἔχουμε   περιτμηθεῖ, ὄχι μὲ περιτομὴ καμωμένη μὲ χέρια ἀνθρώπων,ἀλλὰ μὲ τὴν ἀποβολὴ τοῦ σάρκινου σώματος, δηλαδὴ μὲ τὴνπεριτομὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐνταφιαστήκαμε μαζί Του κατὰ τὸβάπτισμα, κατὰ τὸ ὁποῖο καὶ ἀναστηθήκαμε μαζί Του μὲ τὴν πίστηστὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος Τὸν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν. Ἀκόμη,ὅταν εἴμασταν νεκροὶ ἐξ’ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας, καὶ ἐξ’ αἰτίαςτους εἴμασταν ἀπερίτμητοι, μᾶς ἐζωοποίησε μαζὶ μ’ Αὐτὸν καὶ μᾶςσυγχώρεσε ὅλες τὶς ἁμαρτίες.

Μετὰ τὴν περιτομή Του ὁ Ἰησοῦς, ἐπέστρεψε στὴν οἰκία Του μὲ τὴνμητέρα Του καὶ τὸν Ἰωσήφ. Ἐκεῖ ζοῦσε ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι,προοδεύοντας κατὰ τὴν σοφία, τὴν ἡλικία καὶ τὴ χάρη γιὰ τὴσωτηρία μας.

Πηγή: www.panagia-amarousiou.gr

31 Δεκεμβρίου, 

Ἡ Ἁγία Μελάνη γεννήθηκε στὴ Ρώμη τὸ 338 μ. Χ. Οἱ γονεῖς τῆς ἦταν πλούσιοι καὶ ἐπιφανεῖς, εὐσεβεῖς καὶ ἐραστὲς τῆς ἀρετῆς.

Ἡ Ἁγία ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία δὲν ἐπιθυμοῦσε τὸ γάμο ἀλλὰ οἱ γονεῖς της ποὺ ἐπιθυμοῦσαν διάδοχο, τὴν παντρεύουν στὰ δεκατέσσερά της μὲ τὸν δεκαεπτάχρονο Ἀπελλιανό, γόνος καὶ αὐτὸς ἐπιφανοῦς οἰκογενείας. Read more