Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο εδώ:

Συμεών Θεσσαλονίκης. Τα Άπαντα. (έκδ. 1862).


Βίος του συγγραφέως Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης κατά τον Μελέτιον και άλλους.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΑΤΑ ΑΘΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Διάλογοι εκκλησιαστικοί αρχιερέως και κληρικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Κατά αθέων, και ότι είναι Θεός (ότι υπάρχει δηλαδή Θεός).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Ότι είναι Θεός. Απόδειξις πρώτη από τας Αγίας Γραφάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Ότι είναι Θεός. Απόδειξις δευτέρα από αυτού του ανθρώπου, όστις νοεί και λέγει και ζητεί περί Θεού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Ότι είναι Θεός. Απόδειξις τρίτη από αυτής της Κτίσεως, απ’ αυτής της παραγωγής των όντων, από της Ευταξίας και Διοικήσεως αυτής της Κτίσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Κατά των πολυθέων Ελλήνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Εναντίον εκείνων οι οποίοι δοξάζουσιν Ειμαρμένην, Τύχην και Αστρολογίαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Ότι μόνος Θεός η Αγία Τριάς είναι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κατά Ιουδαίων και Σαββελίου και των λοιπών αθέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Τα άνω ειρημένα Ευαγγελικά λόγια κατά Σαββελίου ελέχθησαν, τα δε ακόλουθα εναντίον των Ιουδαίων και των λοιπών αθέων εθνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. Περί του Μονογενούς Υιού του Θεού και του Αγίου Πνεύματος.

 

Read more

Ἐπιστολή πρός τόν μοναχό κληρικό

Ἀξιώθηκες νά γίνεις διάκονος Χριστοῦ καί λειτουργός καί θεωρός τῶν μυστηρίων καί κοινωνός καί κῆρυξ τοῦ Εὐαγγελίου. Τώρα ἀνεμπόδιστα καί ἄμεσα βλέπεις τό θεῖο φῶς καί μεταλαμβάνεις, ὄχι διά μέσου Σεραφείμ, δηλ. ἱερέως, ἀλλά σύ ὁ ἴδιος εἶσαι Σεραφείμ διά τῆς ἱερωσύνης, καί εἶσαι ὁδός καί ὁδηγός τῶν ἄλλων πρός τό φῶς. Εἶσαι Χερουβείμ καί βλέπεις διά τῶν μυστηρίων Αὐτόν πού βλέπει τά πάντα. Εἶσαι Σεραφείμ πυρφόρος κρατώντας τόν ζωντανό ἄνθρακα (Βλ. Ἠσ. 6, 6). Εἶσαι θρόνος, γιατί ἀναπαύεται σέ σένα ὁ πανταχοῦ παρών. Εἶσαι ἄγγελος, ὡς ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ καί λειτουργός. Καί ὅ,τι κάνουν οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό, τοῦτο τελεῖς καί σύ κάτω στήν γῆ, γιατί ἔτσι θέλησε ὁ τεχνίτης τῶν ὅλων· νά τελεῖται μία καί ἡ αὐτή λειτουργία ἄνω καί κάτω.

Αὐτό πού ἔκανε ὁ Κύριος διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του ἅπαξ, γίνεται συνεχῶς διά τῆς ἱερωσύνης. «Ὡράθη οὖν, καὶ πάλιν ὡς εὐδόκησε, καθορᾶται. Καὶ ἑαυτὸν δέδωκεν ἡμῖν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τὰ νῦν αὖθις δίδωσι. Καί τοῦ ἔργου αὐτοῦ λειτουργοί καί ὑπηρέται καί μύσται εἶναι οἱ ἱερεῖς. Τί ἀνώτερο καί ὑψηλότερο ἀπ᾿ αὐτό; Ὡς ὑπηρέται τῶν μυστηρίων οἱ ἱερεῖς ἔλαβαν ἀξία ὑψηλότερη καί ἀπό τούς ἀγγέλους. Ὢ τῆς χρηστότητος τοῦ Δεσπότου! ὃς πάντα περιέχει, καὶ ἀπερίληπτος, ἐν τόπῳ δι᾿ ἡμᾶς· ὁ ἀναφής, κατεχόμενος· ὁ ἀόρατος, ἐν αἰσθήσει· ὁ νοῒ ἀκατάληπτος τοῖς θνητοῖς, μετεχόμενος δι᾿ ἡμῶν τε τῶν τῆς ταπεινῆς καὶ παραπεπτωκυίας φύσεως, διὰ τῆς δεδομένης ἡμῖν ἱερωσύνης. Ὢ τοῦ θαύματος! τοῖς μυστηρίοις γινόμενος καὶ φαινόμενος καὶ διδόμενος καὶ φερόμενος καὶ χορηγούμενος καὶ οἰκιζόμενος καὶ ἐνδυόμενος καὶ ὀργιζόμενος καὶ καταλλαττόμενος καὶ ἱλεούμενος καὶ μεταλαμβανόμενος. Τί καινότερον τῶν τοιούτων; Τί μεῖζον ἀγαθὸν πρὸς ἀνθρώπους; Τίς δύναμις ὑπερτέρα; Τίς ἐξουσία μείζους πλουτοῦσα χάριτας; Ἰδοὺ ὁ χοῦς ἡμεῖς καὶ πηλός τε καὶ σκώληξ, ἐξουσίαι καὶ δυνάμεις ὁρώμεθα· μᾶλλον δὲ καὶ πλείω τούτων δυνάμενοι τῇ τῆς ἱερωσύνης δυνάμει. Καὶ πλάσται γὰρ τῆς κρείττονος πλάσεως τῷ βαπτίσματι καὶ τοῖς λοιποῖς μυστηρίοις· καὶ Θεοῦ υἱῶν πατέρες, καὶ θέσει θεῶν ἐνεργοί, καὶ ἁμαρτίας ἀναιρέται, καὶ ἐλευθερωταὶ ψυχῶν, καὶ λύται δεσμῶν αἰωνίων, καὶ παραδείσου κλειδοῦχοι, καὶ τὰ Θεοῦ δυνάμενοι· καὶ Αὐτοῦ δεικνύμεθα συνεργοὶ πρὸς σωτηρίαν ἀνθρώποις». Read more

αρχείο λήψης (8)Διάλογος ἀρχιερέως καὶ κληρικοῦ
Κληρικός: Ἀρκετὰ εἶναι αὐτά, Δέσποτα, πρὸς ἀνατροπὴν τῶν ἀθέων, καὶ νομίζω ὅτι κανεὶς δὲν θέλει ἀντειπῆ εἰς αὐτά, εἰμὴ ἂν εἶναι χειρότερος καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δαίμονας, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ὁμολόγησαν, καὶ μὴ θέλοντες, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Τί δὲ ὅμως πάλιν θέλομεν εἰπῆ καὶ πρὸς ἐκείνους ὅσοι εἶναι παραδεδομένοι εἰς τήν πολυθεΐαν καί πλανῶνται εἰς τήν Ἀστρολογίαν καί Γενεσίν τῶν Ἀστέρων, καί Εἰμαρμένην καί Τύχην;
Read more