Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο εδώ:

Συμεών Θεσσαλονίκης. Τα Άπαντα. (έκδ. 1862).


Βίος του συγγραφέως Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης κατά τον Μελέτιον και άλλους.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΑΤΑ ΑΘΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Διάλογοι εκκλησιαστικοί αρχιερέως και κληρικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Κατά αθέων, και ότι είναι Θεός (ότι υπάρχει δηλαδή Θεός).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Ότι είναι Θεός. Απόδειξις πρώτη από τας Αγίας Γραφάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Ότι είναι Θεός. Απόδειξις δευτέρα από αυτού του ανθρώπου, όστις νοεί και λέγει και ζητεί περί Θεού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Ότι είναι Θεός. Απόδειξις τρίτη από αυτής της Κτίσεως, απ’ αυτής της παραγωγής των όντων, από της Ευταξίας και Διοικήσεως αυτής της Κτίσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Κατά των πολυθέων Ελλήνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Εναντίον εκείνων οι οποίοι δοξάζουσιν Ειμαρμένην, Τύχην και Αστρολογίαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Ότι μόνος Θεός η Αγία Τριάς είναι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κατά Ιουδαίων και Σαββελίου και των λοιπών αθέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Τα άνω ειρημένα Ευαγγελικά λόγια κατά Σαββελίου ελέχθησαν, τα δε ακόλουθα εναντίον των Ιουδαίων και των λοιπών αθέων εθνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. Περί του Μονογενούς Υιού του Θεού και του Αγίου Πνεύματος.

 

 


ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.  Κατά Σίμωνος του Μάγου και Μένεντος και των ομοίων, και κατά των δυσσεβών Βογομύλων, ήτοι Κουδουγέρων (Α).
Κατά των δυσσεβών Βογομύλων, ήτοι Κουδουγέρων (Β).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Κατά Αρείου, Σαβελλίου, Ευνομίου, Μακεδονίου και του δυσσεβούς Απολιναρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Κατά του Χριστομάχου και ανθρωπολάτρη Νεστορίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Κατά εθνικών, δηλαδή των Μωαμεθιστών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Κατά του δυσσεβούς Ευτυχίου και Διοσκούρου, και των αφρόνων Αρμενίων και Ιακωβιτών και των Ακεφάλων. Έτι δε κατά Σεργίου και Πύρρου και Ονωρίου και των λοιπών Μονοθελητών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Κατά του δυσσεβούς Ωριγένους, του Διδύμου, του Ευαγρίου και των ομοίων αιρετικών, και περί της των νεκρών αναστάσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Ότι το πάθος της υπερηφανείας και της οιήσεως εστάθη το αίτιον να υποπίπτουν οι αιρετικοί εις αιρέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κατά των εικονομάχων – δυσσεβών Βογομύλων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Περί των Δυτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. Ποία είναι εκείνα εις τα οποία καινοτομούσιν οι Δυτικοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄. Κατ’ εκείνων οι οποίοι τρώγουσι τα μη παραδεδομένα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄. Ότι πρέπει να προσέχωμεν και εις όσα μας φαίνονται μικρά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄. Ότι πρέπει να ζωγραφίζονται ευλαβώς και ευσεβώς τα θεία κατά την δεδομένην συνήθειαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄. Περί της Πρώτης Συνόδου (ήτις έγινεν εν έτει 325 εν τη Νικαία, υπό 318 πατέρων).


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας.


ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *