• Καὶ ἔσονται οἱ δυὸ εἰς σάρκα μίαν. Ο οὒν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. [Καὶ εἶναι πλέον οἱ 2, ἕνα σῶμα. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἀνδρόγυνο, τὸ ὁποῖο σὲ ἕνα σῶμα ἔχει συνδέσει ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος ἂς μὴν τὸ χωρίζει.] (Κατὰ Μάρκον 10,8-9)
• Αἳ γυναῖκες τοὶς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθεως τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνὴρ ἔστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτὸς ἔστι σωτὴρ τοῦ σώματος. Ἀλλ’ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἳ γυναῖκες τοὶς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οι ἄνδρες ἀγαπᾶτε τᾶς γυναίκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς. Ούτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τᾶς ἑαυτῶν γυναίκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. [Ἐσεῖς οἱ γυναῖκες νὰ ὑποτάσσεστε στοὺς ἄνδρες σας, ὅπως ὑποτάσσεστε στὸν Κύριο. Διότι ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς γυναίκας, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ συγχρόνως ὁ Σωτήρας τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ ὅπως ἡ Ἐκκλησία ὑπακούει στὸ Χριστό, ἔτσι καὶ οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ ὑπακούουν σὲ ὅλα στοὺς (ἐχέφρονες) ἄνδρες τους. Βέβαια καὶ ἐσεῖς οἱ ἄνδρες νὰ ἀγαπᾶτε (ἀληθινά) τὶς γυναῖκες σας, ὅπως ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔδωσε καὶ τὴ ζωὴ Τοῦ γι’ αὐτήν. Ἔτσι ὀφείλουν νὰ ἀγαπᾶνε οἱ ἄνδρες τὶς γυναῖκες τους, ὅπως ἀγαποῦν τὸ ἴδιο τοὺς τὸ σῶμα. (Πρὸς Ἐφεσίους 5,22-25)


• Οφείλουσινοιάνδρεςαγαπάνταςεαυτώνγυναίκαςωςταεαυτώνσώματα. Οαγαπώντηνεαυτούγυναίκαεαυτόναγαπά. Ηδεγυνήίναφοβήταιτονάνδρα. [Οἱ ἄνδρες ὀφείλουν νὰ ἀγαποῦν τὶς γυναῖκες τους, ὅπως ἀγαποῦν τὰ δικά τους σώματα. Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὴν γυναίκα του, τὸν εὐατὸν τοῦ ἀγαπᾶ, ἀφοῦ ἀποτελεῖ ἕνα σῶμα μὲ αὐτήν. Ἡ γυναίκα νὰ σέβεται καὶ νὰ τιμᾶ τὸν ἄνδρα.] (ΠροςΕφεσίους 5,28 και 5,33)
• Ἔσονταιοιδυοειςσαρκαμιαν. Τομυστήριοντούτομέγαεστίν. [Γίνονται (στὸν γάμο) οἱ δυό, σάρκα μία. Τὸ μυστήριο τοῦτο τοῦ γάμου, εἶναι μεγίστης σπουδαιότητας.] (Πρὸς Ἐφεσίους 5,31-32)
• Αἰγυναίκεςυποτασσεσθετοιςανδρασιν, ὠςανήκενενΚυριω. Οιάνδρεςαγαπάτεταςγυναίκαςκαιμηπικραίνεσθεπροςαυτάς. Οιάνδρεςαγαπάτεταςγυναίκαςκαιμηπικραίνεσθεπροςαυτάς. [Οἱ γυναῖκες νὰ ὑποτάσσεστε στοὺς ἄνδρες σας, σὰν νὰ ὑποτάσσεστε στὸν Κύριο. Οἱ ἄνδρες νὰ ἀγαπᾶτε τὶς γυναίκας σας καὶ νὰ μὴν τὶς πικραίνετε, μὲ τὴν σκληρότητά σας.] (ΠροςΚολασσαείς 3,18-19)
• Ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ’ ὁ ἀνήρ. Ομοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ’ ἡ γυνή. Μη ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μὴ τί ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἴνα σχολάζητε τὴ νηστεία καὶ τὴ προσευχή, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἴνα μὴ πειράζη ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. Τούτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν. [Ἡ γυναίκα δὲν ἐξουσιάζει ἡ ἴδια τὸ σῶμα της, ἀλλὰ ὁ ἄντρας της. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἄντρας, δὲν ἐξουσιάζει ὁ ἴδιος τὸ σῶμα του, ἀλλὰ ἡ γυναίκα του. Μὴν στερεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, παρὰ μόνο πρόσκαιρα καὶ μὲ κοινὴ συμφωνία, γιὰ νὰ ἀφοσιωθεῖτε στὴ νηστεία καὶ τὴν προσευχή. Κατόπιν πάλι νὰ σμίγετε, γιὰ νὰ μὴν σᾶς πειράζει ὁ σατανᾶς, ἐκμεταλλευόμενος τὴν ἀδυναμία σας. Αὐτὸ πού σας εἶπα, νὰ μὴν ἀποστερεῖτε δηλαδὴ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, τὸ λέω ὡς ὑποχώρηση καὶ συγκατάβαση γιὰ τὴν πνευματική σας ἀδυναμία. Δὲν σᾶς τὸ ἐπιβάλλω ὡς ἐντολή.] (ΠροςΚορινθίουςΑ’ 7,4-6)
• Τοὶς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ’ ὁ Κύριος, γυναίκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι? ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῆ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω?καὶ ἄνδρα γυναίκα μὴ ἀφιέναι. [Σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἔρθει σὲ γάμο, δίνω τὴν ἐντολή, ὄχι ἐγώ, ἀλλὰ ὁ Κύριος, ἡ γυναίκα νὰ μὴν χωριστεῖ ἀπὸ τὸν ἄνδρα της. Ἐὰν ὅμως συμβεῖ καὶ χωριστεῖ, ἂς μένει ἄγαμος ἢ ἂς συμφιλιωθεῖ μὲ τὸν ἄνδρα της. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἄνδρας νὰ μὴν ἀφήνει τὴν γυναίκα του.] (ΠροςΚορινθίουςΑ’ 7,10-11)
• Εἰ τὶς ἀδελφὸς γυναίκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεὶν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν?καὶ γυνὴ εἰ τὶς ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεὶν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν. Ηγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἠγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί? ἐπεῖ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγια ἔστιν. Ει δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. Ουδε δούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοὶς τοιούτοις. εν δὲ εἰρήνη κέκληκεν ἠμᾶς ὁ Θεός. Τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; Ή τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναίκα σώσεις; [Ἐὰν κάποιος ἀδελφὸς Χριστιανὸς ἔχει γυναίκα ἄπιστη, ποὺ τὴν ἔλαβε ὡς σύζυγο, πρὶν καὶ αὐτὸς πιστέψει καὶ αὐτὴ συγκατατίθεται προθύμως νὰ κατοικεῖ μαζί του, ἂς μὴν τὴν ἀπομπέμπει. Καὶ γυναίκα Χριστιανή, ποὺ ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ αὐτὸς δέχεται προθύμως νὰ κατοικεῖ μαζί της, ἂς μὴν τὸν ἀφήσει. Διότι ὁ ἄνδρας ὁ ἄπιστος, ἔχει κατὰ κάποιο τρόπο καὶ σὲ κάποιο βαθμὸ ἁγιαστεῖ διὰ τῆς ἑνώσεώς του πρὸς τὴν πιστὴ γυναίκα• καὶ ἡ ἄπιστη γυναίκα, ἔχει κάπως ἁγιαστεῖ καὶ αὐτὴ διὰ τῆς ἑνώσεώς της πρὸς τὸν πιστὸ ἄνδρα της. Ἐπειδή, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ κάποια μετάδοση ἁγιασμοῦ τὰ τέκνα θὰ ἦταν κατὰ φυσικὴ συνέπεια ἀκάθαρτα• ἐνῶ τώρα εἶναι καὶ αὐτὰ ἅγια. Ἐὰν ὁ ἄπιστος σύζυγος, ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει χωρισμό, ἂς χωρίζεται ἡ Χριστιανὴ γυναίκα. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις, δὲν εἶναι ὑποδουλωμένος καὶ δεσμευμένος ὁ πιστὸς ἢ ἡ πιστή. Ὁ Θεός μας ἔχει καλέσει νὰ ζοῦμε μὲ εἰρήνην ἐσωτερικὴ καὶ μὲ εἰρήνη πρὸς τοὺς γύρω μας καὶ δὲν εἶναι ὀρθὸ νὰ ταλαιπωρεῖται ὁ πιστὸς σύζυγος ἀπὸ τὶς ἔριδες καὶ τὶς μάχες τῆς ἀπίστου συζύγου. Ὡς πρὸς τὴν συνοίκηση, σᾶς λέγω καὶ τοῦτο• ποὺ τὸ ξέρεις ἐσύ, ἡ Χριστιανὴ γυναίκα, ἐὰν ἀποδέχεσαι νὰ συγκατοικεῖς μὲ τὸν ἄπιστον ἄνδρα σου, ἐφ’ ὅσον καὶ αὐτὸς τὸ θέλει, μήπως τυχὸν καὶ τὸν σώσεις; Ἢ ποὺ τὸ ξέρεις ἐσύ, ὁ Χριστιανὸς σύζυγος, μήπως καὶ σώσεις τὴν ἄπιστη γυναίκα σου;] (Πρὸς Κορινθίους Ἀ’ 7,12-16)
• Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρω σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοι χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τᾶς προσευχᾶς ὑμῶν. [Οἱ ἄνδρες ἐπίσης νὰ συνοικῆτε καὶ νὰ συζεῖτε ὡς φρόνιμοι καὶ συνετοὶ μὲ τὶς συζύγους σας, νὰ ἀποφεύγετε κάθε τραχύτητα καὶ σκληρὴ συμπεριφορά, νὰ ἀποδίδετε τὴν πρέπουσα τιμὴν στὶς συζύγους σας καὶ νὰ μὴν λησμονεῖτε, ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι σκεῦος ἀσθενέστερο, δὲν ἔχει μεγάλη ψυχικὴ ἀντοχὴ καὶ εὔκολα θίγεται καὶ θλίβεται. Ἄλλωστε καὶ οἱ σύζυγοί σας εἶναι μαζὶ μέ σας κληρονόμοι τῆς ἰδῖας χάριτος καὶ αἰωνίας ζωῆς. Ἔτσι θὰ προλαμβάνεται κάθε δυσαρμονία καὶ δὲν θὰ παρεμποδίζονται οἱ κοινὲς προσευχές σας.] (Ἀ’ Πέτρου 3,7)
• Γυνὴ δέδεται νόμω ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῆ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς?ἐὰν δὲ κοιμηθῆ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ὢ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ. Μακαριωτέρα δὲ ἔστιν ἐὰν οὕτω μείνη. [Κάθε ἔγγαμος γυναίκα, σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, ἔχει δεθεῖ μὲ τὸν ἄνδρα τῆς διὰ τοῦ γάμου, ὅσον καιρὸ βέβαια ζεῖ ὁ ἄνδρας της. Ἐὰν ὅμως πεθάνει ὁ σύζυγός της, εἶναι ἐλεύθερα νὰ παντρευτεῖ ὅποιον θέλει, ἀλλὰ μόνον σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Κατὰ τὴν γνώμη μου ὅμως, θὰ εἶναι εὐτυχεστέρα καὶ περισσότερο κερδισμένη, ἐὰν μείνει χήρα.] (Πρὸς Κορινθίους 7,39-40)
• Μὴ δῶς γυναικὶ τηνψυχήν σου ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου. [Μὴν παραδίδεις ἐξ ὁλοκλήρου τὴν καρδία σου στὴν σύζυγόν σου, γιὰ νὰ μὴν γίνει αὐτὴ κυρία, ἐπὶ τῆς δυνάμεώς σου. (Σοφία Σειράχ 9,2)
• Ἀνάβασις ἀμμώδης Ἐν ποσὶ πρεσβυτέρου, οὕτως γυνὶ γλωσσώδης ἀνδρὶ ἠσύχω. [Ὅ,τι εἶναι ἡ ἀμμώδης ἀνηφόρα σὲ ἕναν γέροντα, τέτοια ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ κακόγλωσση καὶ φλύαρη γυναίκα σὲ ἕναν φιλήσυχο ἄνδρα. (Σοφία Σειρὰχ 25,20)
• Γυνὴ ἀσεβῆς ἀνόμω μερὶς δοθήσεται, εὐσεβὴς δὲ δίδοται τῷ φοβουμένῳ τὸν Κύριον. [Ἡ ἀσεβὴς γυνὴ παραχωρεῖται ὡς τιμωρία στὸν ἀσεβῆ ἄνδρα, ἡ δὲ εὐσεβῆς γυναίκα δίνεται πρὸς ἐκεῖνον, ποὺ φοβᾶται τὸν Κύριο.] (Σοφία Σειρὰχ 26,23)
• Ὀκτώμενος γυναίκα ἐνάρχεται κτήσεως, βοηθὸν κατ’ αὐτὸν καὶ στύλον ἂν ἀπαύσεως. [Ἐκεῖνος ποὺ ἀποκτᾶ καλὴ γυναίκα, κάνει ἀρχὴ τῆς εὐτυχίας του• ἀποκτᾶ βοηθὸ καὶ στύλον ἀναπαύσεώς του.] (Σοφία Σειράχ 36,24)
• Ὥσπερ δὲ ἐν ξύλῳ σκώληξ, οὕτως ἄνδρα ἀπόλλυσι γυνὴ κακοποιός. Κρείσσον οἰκεὶν ἐν γῇ ἐρήμω ἢ μετὰ γυναικὸς μαχίμου καὶ γλωσσώδους καὶ ὀργίλου.[Ὅπως ἀκριβῶς τὸ σκουλήκι τρώει τὸ δέντρο, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἡ κακιά, ἄσωτη, μεμψίμοιρη καὶ παράφορη γυναίκα, καταστρέφει καὶ κατατρώει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ὑγεία τοῦ ἄνδρα. Εἶναι καλύτερα καὶ προτιμότερο νὰ κατοικεῖ κανεὶς μόνος του στὴν ἔρημον, παρὰ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ γυναίκα φιλόνεικη, γλωσσοὺ καὶ θυμώδη.] (Παροιμίες 12,4 – 21,19)
• Ὃς εὗρε γυναίκα ἀγαθήν, εὗρε χάριτας, ἔλαβε δὲ παρὰ Θεοῦ ἱλαρότητα. Ος ἐκβάλλει γυναίκα ἀγαθήν, ἐκβάλλει τὰ ἀγαθά, ὁ δὲ κατέχων μοιχαλίδα ἄφρων καὶ ἀσεβῆς. [Ἐκεῖνος, ποὺ μὲ τὸν φωτισμὸν τοῦ Θεοῦ, βρῆκε ἐνάρετη σύζυγο, πέτυχε πολλὲς ὠφελεῖες καὶ κέρδη. Πῆρε ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Θεὸν ἤρεμη καὶ εὐχάριστη ζωή. Ὅποιος ὅμως διώχνει τὴν ἐνάρετη σύζυγό του, διώχνει μαζὶ μ’ αὐτὴν καὶ τὰ ἀγαθά. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος κρατεῖ δίπλα του καὶ συζεῖ μὲ μοιχαλίδα, εἶναι ἀσύνετος καὶ ἀσεβῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.] (Παροιμίες 18,22-22α)
• Οἶκον καὶ ὕπαρξιν μερίζουσι πατέρες παισί, παρὰ δὲ Κυρίου ἁρμόζεται γυνὴ ἀνδρί. [Οἱ μὲν γονεῖς διαμοιράζουν εἰς τὰ παιδιὰ τῶν τὰ σπίτια καὶ τὴν ἄλλην περιουσίαν• ἐκ μέρους ὅμως τοῦ Κυρίου ταιριάζεται ἡ καλὴ γυναίκα πρὸς τὸν ἄνδρα, ὡς ἀνεκτίμητος δι’ αὐτὸν περιουσία (δήλ. τὰ χωράφια καὶ τὰ σπίτια θὰ τὰ κληρονομήσεις ἀπὸ τοὺς γονεῖς σου, ἀλλὰ τὴ γυναίκα θὰ τὴν ζητήσεις, νὰ σοῦ τὴν δώσει ὁ Θεός, γιατί μόνο Αὐτὸς γνωρίζει, ποιά σου ταιριάζει).] (Παροιμίες 19,14)
• Καὶ πρὸς γυναίκα ἐν χωρισμῷ ἀκαθαρσίας αὐτῆς οὐκ εἰσελεύση ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς. [Δὲν θὰ ἔρθεις σὲ συνεύρεση μὲ τὴν σύζυγό σου κατὰ τὸ διάστημα, ποὺ αὐτὴ εἶναι ἐν ἀπομονώσει, λόγω τῆς ἐμμήνου ἀκαθαρσίας της.] (Λευϊτικὸν 18,19)
• Ὅσοι δὲν παντρεύονται, ἐπειδὴ εἶναι κατὰ τοῦ γάμου, νὰ καθαιροῦνται. (Ἀποστολικὸς Κανόνας)
• Δὲν πρέπει οἱ Χριστιανοί, ὅταν γιορτάζουν τοὺς γάμους τους, νὰ χορεύουν ἢ νὰ πηδοῦν ὁλόγυρα καὶ νὰ τραγουδοῦν ἔντονα, ἀλλὰ νὰ τραπεζώνονται, ὅπως ἁρμόζει στοὺς Χριστιανούς. (Ἀπόφαση Συνόδου τῆς Λαοδικείας το 360)
• Ἂν κάποιος κατηγορεῖ τὸν γάμο, νὰ ἀναθεματίζεται (ἀφορίζεται). (Ἀπόφαση Συνόδου τῆς Γάγγρας το 343)
• Ἐὰν κάποιος μένει παρθένος ἢ ἐγκρατής, ἐπειδὴ ἀπεχθάνεται τὸ γάμο καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν ὀμορφιὰ τῆς παρθενίας, νὰ ἀναθεματίζεται (ἀφορίζεται). Καὶ ἐὰν κάποιος ἀπ’ αὐτούς, ποὺ παραμένουν παρθένοι γιὰ τὸν Κύριο, ἀλαζονεύονται εἰς βάρος τῶν ἐγγάμων νὰ ἀναθεματίζονται. (Ἀπόφαση Συνόδου τῆς Γάγγρας το 343)

• Ὁ γάμος εἶναι τύπος τῆς πνευματικῆς ἑνώσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία. (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)
• Στὴ Ἁγία Σύνοδο τῆς Λαοδικείας, ὁ 53ος κανόνας, ἀπαγορεύει ἐντελῶς στοὺς Χριστιανοὺς νὰ παίζουν μουσικὰ ὄργανα, νὰ τραγουδοῦν καὶ νὰ χορεύουν στοὺς γάμους. Ἁπλὰ νὰ γευματίζουν σεμνά, ὅπως ταιριάζει σὲ Χριστιανούς. Καὶ στὸν 54ο κανόνας ἀναφέρεται, ὅτι μόλις εἰσέλθουν οἱ ὀργανοπαῖκτες στὸ χῶρο καὶ ἀρχίσουν τὸ γλέντι, ὅλοι καὶ ἰδιαίτερα οἱ κληρικοὶ νὰ ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸ χῶρο, γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουν, τὶς διεφθαρμένες αὐτὲς μελωδίες. (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)
• Ὅσοι γάμοι Χριστιανῶν γίνονται μὲ χορούς, μὲ τραγούδια καὶ μὲ ἄλλες ἀταξίες, δὲν εἶναι καθόλα τιμημένοι, ἀλλὰ ἄτιμοι, ἄσεμνοι καὶ ἀνάρμοστοι στοὺς Χριστιανούς. Γιὰ τὶς ἀταξίες τῶν γάμων, πολλὰ παιδιὰ γεννιοῦνται ἀσθενῆ καὶ ἀνάπηρα. (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)
• Ἀπὸ ἀκάθαρτη ρίζα θὰ γεννηθοῦν καὶ ἀκάθαρτα κλαδιά. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι κλίνουν πρὸς τὴν ἁμαρτία, διότι γεννιοῦνται ἀπὸ ἁμαρτωλοὺς καὶ ἄσεμνους γάμους. (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)
• Ἀποκάλεσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὴν ἀγάπη τῶν 2 στὸ γάμο ”οφειλή”, γιὰ νὰ δείξει ὅτι κανένας δὲν εἶναι κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλὰ ὁ ἕνας εἶναι δοῦλος τοῦ ἄλλου. Ὅταν λοιπὸν δεῖς πόρνη νὰ προσπαθεῖ νὰ σὲ παρασύρει, νὰ τὴν πεῖς: ”Τὸ σῶμα μου δὲν εἶναι δικό μου, ἀλλὰ τῆς γυναίκας μου”. Αὐτὰ ἂς λέει καὶ ἡ γυναίκα πρὸς ὅσους θέλουν νὰ καταστρέψουν τὴν σωφροσύνη της: ”Τὸ σῶμα μου δὲν εἶναι δικό μου, ἀλλὰ τοῦ ἄντρα μου”. Καὶ ἂν ἡ γυναίκα ἢ ὁ ἄντρας δὲν ἐξουσιάζουν τὸ σῶμα τους, πολὺ περισσότερο δὲν ἐξουσιάζουν τὰ χρήματά τους. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Ἐκεῖνος ποὺ συνδέεται μὲ τοὺς δεσμοὺς τοῦ γάμου, δὲν φέρει μέσα τοῦ ὁλόκληρο τὸ εἶναι, ἀλλὰ τὸ μισό του. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Νὰ μὴν ἐγκρατεύεται ἡ γυναίκα χωρὶς τὴν θέληση τοῦ ἄντρα της, οὔτε ὁ ἄντρας χωρὶς τὴν θέληση τῆς γυναίκας του. Διότι τὸ νὰ ἀποφασίζει κανεὶς ἐγκράτεια στὸ γάμο παρὰ τὴ γνώμη τοῦ ἄλλου, εἶναι (διά)λύση τοῦ γάμου. Ἂν ὅμως συμφωνοῦν καὶ οἱ 2 νὰ ἐγκρατεύονται, αὐτὸ δὲν εἶναι λύση τοῦ γάμου. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Ἀκοῦστε ὅσες γυναῖκες ἔχετε ἄνδρες καὶ ὅσοι ἄνδρες ἔχετε γυναῖκες. Διότι, ἂν τὸ σῶμα δὲν πρέπει νὰ τὸ ἔχετε δικό σας, πολὺ περισσότερο τὰ χρήματα. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Οἱ μὲν γυναῖκες νὰ δείχνουν τόση φιλοστοργία καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνδρα τους, ὥστε νὰ μὴν προτιμοῦν τίποτε ἄλλο περισσότερο ἀπὸ αὐτόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σωτηρία του. Οἱ δὲ ἄνδρες νὰ ἔχουν τόσο μεγάλη ἀγάπη πρὸς τὴ γυναίκα τους, ὥστε νὰ κάνουν τὰ πάντα, σὰν νὰ ἔχουν οἱ 2 τοὺς μία ψυχὴ καὶ νὰ εἶναι ἕνα σῶμα. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Ἂν καθένας στὸ γάμο συνεισφέρει τὸ δικό του, ὅλα πᾶνε καλά. Ὅταν ὁ ἄντρας δείχνει ἀγάπη, ἡ γυναίκα γίνεται φιλική. Ὅταν ἡ γυναίκα ὑποτάσσεται, ὁ ἄνδρας γίνεται ἐπιεικής… Ἐσὺ ὁ ἄντρας ὅμως, νὰ μὴν παριστάνεις τὸ ἀφεντικό, ἐπειδὴ ἡ γυναίκα σου ὑποτάσσεται. Καὶ ἐσὺ γυναίκα νὰ μὴν ὑπερηφανεύεσαι, ἐπειδὴ σὲ ἀγαπάει ὁ ἄντρας σου. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Δὲν θέλησε ὁ Θεὸς νὰ γίνονται ὅλα ἀπὸ τὸν ἄντρα, οὔτε ὅλα ἀπὸ τὴν γυναίκα. Τὰ μοίρασε. Στὴν γυναίκα ἔδωσε τὴν ἐξουσία τοῦ νοικοκυριοῦ. Στὸν ἄντρα τὴν ἀγορά. Στὸν ἄντρα ἔδωσε τὸ ἔργο νὰ τρέφει τὴν οἰκογένεια, ἀφοῦ αὐτὸς καλλιεργεῖ τὴν γῆ. Στὴν γυναίκα ὅρισε τὸ ἔργο νὰ ντύνει τὰ μέλη τοῦ σπιτιοῦ, ἀφοῦ αὐτὴ δουλεύει τὸν ἀργαλειὸ καὶ τὴν ρόκα. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Ὅση ἀγάπη ἔχεις στὸν ἑαυτό σου, τόση ἀγάπη θέλει ὁ Θεὸς νὰ ἔχεις καὶ στὴν γυναίκα σου. Δὲν βλέπεις, ὅτι καὶ στὸ σῶμα μας πολλὲς ἀτέλειες ἢ ἐλλείψεις ἔχουμε; Ὁ ἕνας ἔχει τὰ πόδια στραβά, ὁ ἄλλος τὰ χέρια παράλυτα, ἄλλος κάποιο μέλος ἄρρωστο κ.ὁ.κ. Καὶ ὅμως, δὲν τὸ κακομεταχειρίζεται οὔτε τὸ κόβει• ἀπεναντίας μάλιστα, τὸ φροντίζει καὶ τὸ περιποιεῖται περισσότερο ἀπὸ ὅσο τὰ ὑγιῆ μέλη του καὶ ὁ λόγος εἶναι εὐνόητος. Ὅσο ἀγαπᾶς λοιπὸν τὸν ἑαυτό σου, τόσο ν’ ἀγαπᾶς καὶ τὴ γυναίκα σου. Ὄχι μόνο γιατί ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα ἔχουν τὴν ἴδια φύση, ἀλλὰ καὶ γιὰ μία ἄλλη σπουδαιότερη αἰτία: Γιατί δὲν εἶναι πιὰ δυὸ ξεχωριστὰ σώματα, ἀλλὰ ἕνα. Ὁ μὲν ἄντρας εἶναι ἡ κεφαλή, ἐνῶ ἡ γυναίκα εἶναι τὸ σῶμα. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅταν σφάλλει ἡ γυναίκα σου, νὰ τὴν παρηγορεῖς καὶ νὰ μὴν μεγαλώνεις τὴν λύπη της. Γιατί, καὶ ἂν ἀκόμη κόψεις ὅλα τὰ ἐλαττώματά της, ποὺ φέρνουν στενοχώρια στὸ σπίτι, μὲ τὴν ἀπότομη συμπεριφορά σου δὲν κερδίζεις τίποτε, γιατί παραμένει τὸ λυπηρότερο ἀπὸ ὅλα, τὸ ὅτι δηλαδὴ δὲν ἔχεις ἀγαθὲς σχέσεις μὲ τὴν γυναίκα, ποὺ συγκατοικεῖ μαζί σου. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Μπαίνει ὁ διάβολος στὴ ζωὴ τοῦ ἀντρογύνου καὶ προξενεῖ τόσο μεγάλη ζημιά, ὥστε καθημερινὰ νὰ γίνονται καυγάδες καὶ τσακωμοὶ καὶ νὰ μὴν ἡσυχάζουν ἀπὸ τὸ κακό. Ὅταν στὸ καράβι τσακώνονται οἱ κυβερνῆτες, κινδυνεύουν καὶ ὅσοι μαζί τους ταξιδεύουν καὶ τὸ πλοῖο βυθίζεται ἀναγκαστικὰ αὔτανδρο. Ἔτσι καὶ στὴν οἰκογένεια, ὅταν τσακώνονται ὁ ἄντρας καὶ ἡ γυναίκα, εἶναι φυσικὸ νὰ ὑφίστανται τὰ κακὰ καὶ ὅσοι ζοῦν μαζί τους. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅταν οἱ σύζυγοι διαφωνοῦν μεταξὺ τοὺς ἐγωιστικὰ καὶ ἀπορρίπτουν τὴν ἀγάπη, δὲν γίνεται τίποτε σωστὸ στὸ σπίτι, ἔστω καὶ ἂν ὅλα τὰ ἄλλα πράγματα ἔρχονται εὐνοϊκά, ἐνῶ ὅταν ἔχουν ὁμόνοια καὶ εἰρήνη, δὲν συμβαίνει τίποτε δυσάρεστο, ἔστω καὶ ἂν προκαλοῦνται καθημερινὰ ἄπειρες τρικυμίες. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Σκέψου ὅτι ἐξαιτίας τῆς ἔγινες πατέ¬ρας καὶ ἔχεις παιδιὰ καὶ ἀπὸ αὐτὸ νὰ γίνεσαι πιὸ ἤρεμος μαζί της. Δὲν βλέ¬πεις τοὺς γεωργοὺς πὼς περιποιοῦνται τὴ γῆ ποὺ ἔσπειραν κάτι μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο καὶ ἂν ἀκόμη ἔχει ἄπειρα ἐλαττώματα, ὅπως ἐὰν εἶναι ἄγονη, ἐὰν ἔχει ζιζάνια, ἂν ἐπηρεάζεται ἀπὸ πλημμύρες λόγω τῆς θέσεώς της: Αὐτὸ νὰ κάνεις καὶ ἐσύ• διότι ἔτσι πρῶτος καὶ ἐσὺ θὰ ἀπολαύσεις τοὺς καρποὺς καὶ τὴν γαλήνη. Διότι ἡ γυναίκα εἶναι λιμάνι καὶ πάρα πολὺ μεγάλο φάρ¬μακο γιὰ τὴν δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως. Ἂν λοιπόν, ἀπαλλάξεις τὸ λιμάνι ἀπὸ τὰ κύματα καὶ τοὺς ἀνέμους, ὅταν θὰ ἐπιστρέψεις ἀπὸ τὴν ἀγορά, θὰ ἀπολαύσεις πολὺ ἄνεση καὶ γαλήνη, ἂν ὅμως τὸ γεμίσεις μὲ θορύβους καὶ ταραχές, κάνεις δυσκολό¬τερο τὸ ναυάγιο γιὰ τὸν ἑαυτό σου… (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Θέλεις νὰ σὲ ὑπακούει ἡ γυναίκα σου, ὅπως ἡ Ἐκκλησία τὸ Χριστό; Προσπάθησε νὰ φροντίζεις καὶ νὰ ἐνδιαφέρεσαι καὶ ἐσὺ γι’ αὐτήν, ὅπως ἔκανε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἂν χρειαστεῖ, νὰ δώσεις τὴ ζωή σου γιὰ χάρη της καὶ ἂν χρειαστεῖ νὰ κουραστεῖς ὑπερβολικὰ καὶ νὰ πάθεις πολλά, νὰ μὴν τὰ ἀποφύγεις. Διότι, δὲν πρέπει νὰ λησμονεῖς, πὼς ὅ,τι καὶ ἂν πάθεις γιὰ χάρη της, στὴν οὐσία δὲν ἔκανες τίποτα σὲ σχέση μὲ ὅσα ἔπραξε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὁ ἄνδρας ποὺ σηκώνει χέρι καὶ χειροδικεῖ ἐναντίον τῆς γυναίκας του, ἂν βέβαια πρέπει νὰ ὀνομάζω ἄνδρα αὐτὸν καὶ ὄχι θηρίο, θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι κακοῦργος στὸν ἴδιο βαθμὸ μὲ ἐκεῖνον ποὺ σκοτώνει τὸν πατέρα του ἢ τὴ μητέρα του!… Διότι ἂν ἔχουμε ἐντολὴ νὰ ἐγκαταλείπουμε τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα γιὰ χάρη τῆς συζύγου, ὄχι γιὰ νὰ ἀδικήσουμε ἐκείνους, ἀλλὰ γιὰ νὰ τηρήσουμε κάποιο Θεῖο νόμο, πὼς δὲν εἶναι ἀπόδειξη τῆς πιὸ μεγάλης παραφροσύνης τὸ νὰ κακομεταχειρίζεται κανεὶς αὐτήν, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς διέταξε νὰ ἐγκαταλείπουμε καὶ τοὺς γονεῖς μας;… (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Ἂν πρέπει ὅταν μας χτυπᾶνε οἱ ἐχθροί, νὰ στρέφουμε καὶ τὴν ἄλλη σιαγόνα, πολὺ περισσότερο ὀφείλει ἡ γυναίκα νὰ ὑπομένει τὸ σκληρὸ σύζυγο. Φυσικὰ δὲν τὸ λέω αὐτό, γιὰ νὰ ραπίζεται ἡ γυναίκα. Ὄχι, ὄχι!!! Κάτι τέτοιο εἶναι μεγίστη ἀτιμία, ὄχι αὐτῆς ποὺ δέρνεται, ἀλλὰ αὐτοῦ ποὺ δέρνει. Ἂν ὅμως γυναίκα, σοὺ τύχη τέτοιος σύζυγος, νὰ μὴν ἀποκάμεις. Νὰ σκέπτεσαι τὸ μισθὸ ποὺ θὰ πάρεις ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ τὸν ἔπαινο στὴν παροῦσα ζωή. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Συμβουλὲς γιὰ τὸ πὼς πρέπει νὰ συμπεριφέρεται ὁ ἄνδρας στὴν γυναίκα του:
• ἅ) Νὰ τῆς λὲς ὅτι τὴν ἀγαπᾶς…
• β) Δεῖξε της, ὅτι σου ἀρέσει πολὺ νὰ μένεις μαζί της, ὅτι προτιμᾶς νὰ μένεις στὸ σπίτι
• γιὰ χάρη της, παρὰ νὰ βρίσκεσαι μὲ τοὺς φίλους σου.
• γ) Νὰ τὴν τιμᾶς περισσότερο ἀπὸ τοὺς φίλους σου, περισσότερο ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὰ
• παιδιά σας! Καὶ αὐτὰ (τὰ παιδιά), γιὰ χάρη της νὰ τὰ ἀγαπᾶς!
• δ) Ἂν κάνει κάτι καλό, νὰ τὴν παινεύεις καὶ νὰ τὴν θαυμάζεις.
• ἔ) Ἂν πέσει σὲ κάποιο σφάλμα, νὰ τὴν συμβουλεύεις καὶ νὰ τὴν διοθρώνεις μὲ καλὸ
• τρόπο.
• στ) Προσευχὲς μαζὶ νὰ κάνετε!
• ζ) Στὸ Ναὸ νὰ Ἐκκλησιάζεστε καὶ οἱ δυό!
• ἡ) Ἂν τύχει νὰ σᾶς βρεῖ φτώχεια, θύμισε τὴν, πὼς οἱ κορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ
• Παῦλος, πέρασαν τὴν ζωή τους, μὲ πείνα καὶ δίψα.
• θ) Δίδαξε τὴν, πὼς καμμιὰ συμφορὰ τοῦ βίου δὲν εἶναι φοβερή, παρὰ μόνο ἡ
• ἐναντίωση στὸ Θεὸ καὶ τὸ θέλημά Του! (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅταν ἡ μητέρα εἶναι στολισμένη μὲ κάθε ἀρετή, ὁπωσδήποτε καὶ τὸν ἄντρα της θὰ μπορέσει νὰ κερδίσει. Ἂν κερδίσει τὸν ἄντρα, θὰ τὸν ἔχει σπουδαῖο βοηθό, στὸ νὰ πετύχει τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν. Ἔτσι θὰ ἀποσπάσει καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ φροντίδα. Καὶ ὅταν ὁ Θεὸς συναφθεῖ μὲ τὰ παιδιὰ καὶ ἀσκεῖ τὶς ψυχές τους, τότε τίποτε τὸ σιχαμερό. Ὅλα μέσα στὸ σπίτι θὰ εἶναι ὄμορφα, ἀφοῦ οἱ ὑπεύθυνοί του σπιτιοῦ θὰ συμπεριφέρονται ἔτσι. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὁ Κύριος νομοθέτησε τὸ γάμο, ὥστε νὰ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν παράνομη συνουσία, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ γινόμαστε γονεῖς. Ἀπὸ τοὺς 2 αὐτοὺς σκοπούς, ὁ πρῶτος εἶναι ὁ βασικότερος. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Περιφρονώντας τὸ γάμο, τὸν Θεὸ περιφρονεῖς ποὺ τὸν θέσπισε. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Ὁ γάμος εἶναι τύπος τῆς ἑνώσεως Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν καθένα μία γυναίκα καὶ ἔβαλε φυσικὰ ὅρια, τὴ συνεύρεση μὲ αὐτὴν τὴν μία. Ἄρα ἡ συνεύρεση μὲ ἄλλη, εἶναι παράβαση τοῦ Θείου νόμου καὶ ληστεία καὶ πλεονεξία. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Ὁ Θεὸς θὰ εἶναι περισσότερο σπλαχνικός, θὰ προσφέρει ἄφθονες εὐλογίες καὶ θὰ βοηθάει, ὥστε ὁ ἔρωτας νὰ μένει ἄσβεστος στὸν γάμο ἐκεῖνο, ποὺ οἱ σύζυγοι θὰ ζοῦν σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Λέγε στὸ Θεό: ”Κύριε, ὅποιον θέλεις ἐσὺ γιὰ σύντροφό μου, οἰκονόμησε τά, ὥστε νὰ γίνει ἔτσι. (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Στὸν γάμο τὰ στεφάνια τῆς νίκης τοποθετοῦνται στὰ κεφάλια τῶν νικητῶν, γιατί ἀνίκητοι ἦρθαν σὲ γάμου κοινωνία καὶ δὲν νικήθηκαν ἀπὸ τὴν ἡδονή. Γιατί ἐὰν νικήθηκες ἀπὸ τὴν ἡδονὴ καὶ δόθηκες στὴν πορνεία, τί ζητᾶς στεφάνι στὸ κεφάλι, ἐνῶ ἡττήθηκες; (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Αὐτὸς ποὺ συνήθισε νὰ κυλιέται στὶς προγαμιαῖες σαρκικὲς σχέσεις, εἶναι φυσικὸ καὶ μετὰ τὸν γάμο νὰ προσέχει καὶ ἄλλες γυναῖκες καὶ νὰ φτάσει στὴ μοιχεία. Πές μου, ποιὸ τὸ ὄφελος τοῦ γάμου; Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει οἱ νέοι πρὶν ἀπὸ τὸ γάμο νὰ εἶναι σώφρονες, γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε στὸ γάμο διαμάχες, κακολογίες, καθημερινοὶ πόλεμοι καὶ καταστροφὲς τῶν σπιτιῶν. Ὅποιος ὅμως εἶναι τίμιος πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο, θὰ εἶναι πολὺ περισσότερο τίμιος μετὰ τὸν γάμο. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Νὰ μὴν γιορτάζεις τὸ γάμο τοῦ γιοῦ σου, μὲ κιθάρες καὶ χορούς. Γιατί εἶναι πολὺ ἄτοπο, ἕνας τέτοιος νυμφίος, νὰ ἐξευτελίζεται μὲ τέτοιες διασκεδάσεις. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅποιος ἔχει γυναίκα πονηρή, νὰ γνωρίζει ὅτι ἤδη ἔχει λάβει τοὺς μισθοὺς τῶν ἀνομιῶν του. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Λέγεται ὅτι κάποιος ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες φιλοσόφους, ποὺ εἶχε μία γυναίκα μέθυσο, φλύαρη καὶ κακή, ὅταν ρωτήθηκε, γιατί ἐνῶ ἔχει τέτοια γυναίκα τὴν ἀνέχεται, ἀπάντησε σ’ αὐτούς, ὅτι τὸ κάνει αὐτὸ γιὰ νὰ ἔχει παλαίστρα καὶ ἄσκηση φιλοσοφίας στὸ σπίτι του. Καὶ ἔτσι θὰ εἶναι πραότερος στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ἐξασκούμενος σ’ αὐτήν. Σᾶς λέω λοιπόν, νὰ φροντίσετε νὰ πάρετε μία σύζυγο μὲ τὴν ὁποία νὰ ταιριάζετε καὶ νὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ κάθε ἀρετή. Ἂν ὅμως ἀποτύχετε καὶ παντρευτεῖτε μία ποὺ δὲν εἶναι ἐνάρετη, οὔτε ἀνεκτή, τότε νὰ μοιάσετε αὐτὸν τὸν φιλόσοφο… (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅπως ἀκριβῶς ἡ παρθενία εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὸν γάμο, ἔτσι καὶ ὁ πρῶτος γάμος εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν δεύτερο γάμο. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅποιος πῆρε πλούσια γυναίκα, πῆρε περισσότερο ἀφέντρα παρὰ σύζυγο… (ἹερόςΧρυσοστομος)
• Πρέπει καὶ ἐσύ, ὢ ἄνδρα, νὰ μὴν μεταχειρίζεσαι τὴν γυναίκα σου σὰν σκλάβα, διότι πλάσμα τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ ἐκείνη καθὼς καὶ ἐσύ. Τόσο σταυρώθηκε ὁ Θεὸς δι’ ἐσέ, ὅσον καὶ δι’ ἐκείνη. Πατέρα λέγεις ἐσὺ τὸν Θεόν, Πατέρα τὸν λέγει καὶ ἐκείνη. Ἔχετε μίαν πίστιν, ἕνα βάπτισμα. Δὲν τὴν ἔχει ὁ Θεὸς κατωτέραν. Διὰ τοῦτο τὴν ἔκαμεν ἀπὸ τὴν μέση του ἀνδρός, διὰ νὰ εἶναι ὁ ἄνδρας ὡσὰν τὴν κεφαλὴ καὶ ἡ γυναίκα τὸ σῶμα. Διὰ τοῦτο δὲν τὴν ἔκαμεν ἀπὸ τὸ κεφάλι, διὰ νὰ μὴ καταφρονεῖ τὸν ἄνδρα. Ὁμοίως πάλι δὲν τὴν ἔκαμε ἀπὸ τὰ ποδάρια, διὰ νὰ μὴ καταφρονεῖ ὁ ἄνδρας τὴν γυναίκα. (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
• Γεννήθηκε ὁ Κύριος ἀπὸ Παρθένο, γιὰ νὰ τιμήσει τὴν παρθενία. Γεννήθηκε ἀπὸ ἀρραβωνιασμένη, γιὰ νὰ τιμήσει τὸν γάμο. (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
• Ἂν κάνετε τοὺς γάμους σας μὲ τραγούδια καὶ βαρᾶτε τύμπανα καὶ βιολιὰ καὶ κάνετε ἐκεῖνα ποὺ ἀγαπᾶ ὁ διάβολος, τὸ καταρᾶται ἐκεῖνο τὸ ἀντρόγυνο ὁ Πανάγαθος Θεὸς καὶ δὲν προκόπτει. Ἢ ὁ ἄνδρας πεθαίνει παράκαιρα ἢ ἡ γυναίκα καὶ παιδιὰ κάνουν καὶ ἐκεῖνα ὅλα κορίτσια, στραβά, κουτσά, λωλά, ἀναποδιασμένα. Δὲν σᾶς λέω περισσότερα… (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
• Ὁ γάμος ὅταν ἐξάπτει τὶς σωματικὲς ἐπιθυμίες καὶ εἶναι τριγυρισμένος ἀπὸ ἀγκάθια καὶ ἀποτελεῖ κατὰ κάποιο τρόπο, δρόμο πρὸς τὴν κακία, τότε λέω καὶ ἐγώ, ὅτι δὲν συμφέρει νὰ παντρευτεῖ κάποιος. (ἍγιοςΓρηγοριοςοΘεολογος)
• Γιὰ τὸν ἄνδρα ποὺ θαλασσοδέρνεται, ἡ γυναίκα τοῦ εἶναι λιμάνι γαλήνιο. (ἍγιοςΓρηγοριοςοΘεολογος)
• Κόρη μου, στοὺς γάμους σου ἐγὼ ὁ πνευματικός σου πατέρας, ὁ Γρηγόριος, σοὺ κάνω δῶρο τοῦτο τὸ ποίημα. Καὶ εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἡ συμβουλὴ τοῦ πατέρα: Ἄκου λοιπὸν Ὀλυμπιάδα μου: 1)Σὲ παρακαλῶ, νὰ προσέξεις τὴν ἐξωτερική σου ἐμφάνιση. Νὰ εἶσαι ἁπλή. Τὸ χρυσάφι, δεμένο σὲ πολύτιμες πέτρες, δὲν στολίζει γυναῖκες σὰν καὶ σένα. Πολὺ περισσότερο τὸ βάψιμο. Δὲν ταιριάζει στὸ πρόσωπό σου, τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, νὰ τὴν παραποιεῖς καὶ νὰ τὴν ἀλλάζεις, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀρέσεις. Ξέρε τὸ ὅτι αὐτὸ εἶναι φιλαρέσκεια καὶ νὰ μένεις ἁπλὴ στὴν ἐμφάνιση. Τὰ βαρύτιμα καὶ πολυτελῆ φορέματα, ἂς τὰ φοροῦν ἐκεῖνες, ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν ἀνώτερη ζωή, ποὺ δὲν ξέρουν τί θὰ πεῖ πνευματικὴ ἀκτινοβολία 2)Μὲ τὸ γάμο, ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη σου νὰ εἶναι φλογερὴ καὶ ἀμείωτη γιὰ ἐκεῖνον, πού σου ἔδωσε ὁ Θεός. Γιὰ ἐκεῖνον, ποὺ ἔγινε τὸ μάτι τῆς ζωῆς σου καὶ σοῦ εὐφραίνει τὴν καρδιά. Καὶ ἂν καταλάβεις πὼς ὁ ἄνδρας σου σὲ ἀγαπάει περισσότερο ἀπὸ ὅσο τὸν ἀγαπᾶς ἐσύ, μὴν κατάταξεις νὰ τοῦ πάρεις τὸν ἀέρα, κράτα πάντα τὴ θέση πού σου ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιο 3)Ἐσὺ νὰ ξέρεις, ὅτι εἶσαι γυναίκα, ἔχεις μεγάλο προορισμό, ἀλλὰ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν ἄνδρα, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ἡ κεφαλή. Ἄσε τὴν ἀνόητη ἰσότητα τῶν δυὸ φύλων καὶ προσπάθησε νὰ καταλάβεις τὰ καθήκοντα τοῦ γάμου. Στὴν ἐφαρμογή τους θὰ δεῖς πόση ἀντοχὴ χρειάζεται γιὰ ν’ ἀνταποκριθεῖς, ὅπως πρέπει, σ’ αὐτὰ τὰ καθήκοντα, ἀλλὰ καὶ πόση δύναμη κρύβεται στὸ ἀσθενὲς φύλο 4)Θὰ ξέρεις, πόσο εὔκολα θυμώνουν οἱ ἄνδρες. Εἶναι ἀσυγκράτητοι καὶ μοιάζουν μὲ λιοντάρια. Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ἡ γυναίκα πρέπει νὰ εἶναι δυνατότερη καὶ ἀνώτερη. Πρέπει νὰ παίζει τὸ ρόλο τοῦ θηριοδαμαστῆ. Τί κάνει ὁ θηριοδαμαστὴς ὅταν βρυχᾶται τὸ θηρίο; Γίνεται περισσότερο ἤρεμος καὶ μὲ τὴν καλωσύνη καταπραΰνει τὴν ὀργή. Τοῦ μιλάει γλυκὰ καὶ μαλακά, τὸ χαϊδεύει, τὸ περιποιεῖται καὶ πάλι τὸ χαϊδεύει καὶ ἔτσι τὸ καταπραΰνει 5)Ποτὲ μὴν κατηγορήσεις καὶ ἀποπάρεις τὸν ἄνδρα σου γιὰ κάτι ποὺ ἔκανε στραβό. Οὔτε πάλι γιὰ τὴν ἀδράνειά του, ἔστω καὶ ἂν τὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἤθελες ἐσύ. Γιατί ὁ διάβολος εἶναι αὐτός, ποὺ μπαίνει ἐμπόδιο στὴν ὁμοψυχία τῶν συζύγων 6)Νὰ ἔχετε κοινὰ τὰ πάντα καὶ τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες. Γιατί ὁ γάμος ὅλα σας τὰ ἔκανε κοινά. Κοινὲς οἱ φροντίδες, γιατί ἔτσι τὸ σπίτι θὰ στεριώσει. Νὰ συμβάλλεις ἐκφράζοντας τὴν γνώμη σου, ὁ ἄνδρας ὅμως ἂς ἀποφασίζει 7)Ὅταν τὸν βλέπεις λυπημένο, συμμερίσου τὴν λύπη τοῦ ἐκείνη τὴν ὥρα. Γιατί εἶναι μεγάλη ἀνακούφιση στὴ λύπη, ἡ λύπη τῶν φίλων. Ὅμως ἀμέσως νὰ ξαστεριάζει ἡ ὄψη σου καὶ νὰ εἶσαι ἤρεμη χωρὶς ἀγωνία. Ἡ γυναίκα εἶναι τὸ ἀκύμαντο λιμάνι γιὰ τὸ θαλασσοδαρμένο σύζυγο 8)Νὰ ξέρεις, ὅτι ἡ παρουσία σου στὸ σπίτι σου εἶναι ἀναντικατάστατη, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ἀγαπήσεις μ’ ὅλες τὶς φροντίδες τοῦ νοικοκυριοῦ. Νὰ τὸ βλέπεις σὰν βασίλειό σου, καὶ νὰ μὴ συχνοβγαίνεις ἀπὸ τὸ κατώφλι σου. Ἄφησε τὶς ἔξω δουλειὲς γιὰ τὸν ἄνδρα 9)Πρόσεχε τὶς συναναστροφές σου. Πρόσεξε τὶς συγκεντρώσεις ποὺ πηγαίνεις. Μὴν πᾶς σὲ ἄπρεπες συγκεντρώσεις, γιατί εἶναι μεγάλος κίνδυνος γιὰ τὴν ἁγνότητά σου. Αὐτὲς οἱ συναναστροφὲς ἀφαιροῦν τὴν ντροπὴ καὶ ἀπὸ τὶς ντροπαλές, σμίγουν μάτια μὲ μάτια καὶ ὅταν φύγει ἡ ντροπὴ γεννιοῦνται ὅλα τὰ χειρότερα κακά. Τὶς σοβαρὲς ὅμως συγκεντρώσεις μὲ συνετοὺς φίλους νὰ τὶς ἐπιδιώκεις. Μὴν συναναστρέφεσαι φαντασμένες γυναῖκες, ποὺ ἔχουν στὸ νοῦ τοὺς στὸ ἔξω, γιὰ ἐπίδειξη. Οὔτε ἀκόμα ἄνδρες εὐσεβεῖς, ποὺ ὁ σύζυγός σου δὲν θέλει στὸ σπίτι, ἂν καὶ ἐσὺ τόσο πολύ τους ἐκτιμᾶς. Ὑπάρχει γιὰ σένα πιὸ ἀκριβὸ πράγμα ἀπὸ τὸν καλό σου σύζυγο, ποῦ τόσο ἀγαπᾶς; 10)Ἐπαινῶ τὶς γυναῖκες, ποὺ δὲν τὶς ξέρουν οἱ πολλοὶ ἄνδρες. Μὴν τρέχεις σὲ τραπέζια κοσμικὰ καὶ ἂς εἶναι γιὰ γάμο ἢ γιὰ γενέθλια. Ἐκεῖ ἀνάβουν ἄνομοι πόθοι, μὲ τοὺς χορούς, τοὺς πήδους καὶ τὰ γέλια, τὴν ψεύτικη εὐχαρίστηση, ποὺ παραπλανεύουν ἀκόμη καὶ τοὺς ἁγνοὺς καὶ σώφρονες. Καὶ ἡ ἁγνότητα εἶναι τόσο λεπτὸ πράγμα! Σὰν τὸ κερὶ στὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου! Ἀπόφευγε ἀκόμα καὶ στὸ σπίτι σου τὰ κοσμικὰ τραπέζια. Ἂν μπορούσαμε νὰ περιορίσουμε τὶς ὀρέξεις τῆς κοιλιᾶς, θὰ κυριαρχούσαμε στὰ πάθη μας 11)Κράτα τὴ μορφή σου γαλήνια καὶ μὴν τὴν ἀλλοιώνεις οὔτε μὲ μορφασμούς, ὅταν εἶσαι θυμωμένη. Στολίδια τ’ αὐτιὰ νάχουν ὄχι τὰ μαργαριτάρια, ἀλλὰ ν’ ἀκοῦν καλὰ λόγια καὶ νὰ βάζουν γιὰ τὰ ἄσχημα λουκέτο στὸ νοῦ. Ἔτσι, εἴτε κλειστὰ εἶναι, εἴτε ἀνοιχτά, ἡ ἀκοὴ θὰ μένει ἀγνή 12)Ὅσο γιὰ τὰ μάτια, εἶναι ἐκεῖνα, ποὺ δείχνουν ὅλο τὸ ἐσωτερικό της ψυχῆς. Ἂς σταλάζει ἁγνὸ κοκκίνισμα ἡ παρθενικὴ ντροπὴ κάτω ἀπὸ τὰ βλέφαρά σου καὶ ἂς προκαλεῖ τὴ σεμνότητα καὶ τὴν ἁγνὴ ντροπὴ σὲ ὅσους σὲ βλέπουν καὶ σ’ αὐτὸν ἀκόμα τὸν σύζυγό σου. Εἶναι πολλὲς φορὲς προτιμότερο, γιὰ πολλὰ πράγματα, νὰ κρατᾶς κλειστὰ τὰ μάτια, χαμηλώνοντας τὸ βλέμμα 13)Καὶ τώρα στὴ γλώσσα. Θάχεις πάντα ἐχθρὸ τὸν ἄνδρα σου, ἂν ἔχεις γλώσσα ἀχαλίνωτη, ἔστω καὶ ἂν ἔχεις χίλια ἄλλα χαρίσματα. Γλώσσα ἀνόητη βάζει, πολλὲς φορές, σὲ κίνδυνο καὶ τοὺς ἀθώους. Προτίμα καὶ ὅταν ἀκόμα ἔχεις δίκιο, τὴ σιωπή. Εἶναι προτιμότερη γιὰ νὰ μὴ ριψοκινδυνεύσεις νὰ πεῖς ἕνα ἄτοπο λόγο. Καὶ ἂν ἔχεις τὴν ἐπιθυμία νὰ λὲς πολλά, εἶναι καλύτερο νὰ σωπαίνεις. Πρόσεχε ἀκόμα τὸ βάδισμά σου. Μετράει στὴ σωφροσύνη 14)Μὴν ἔχεις ἀδάμαστη σαρκικὴ ὁρμή. Πεῖσε καὶ τὸν ἄνδρα σου νὰ σέβεται τὶς ἱερὲς ἡμέρες. Γιατί οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεού 15)Ἂν ἀπὸ μένα τὸ γέροντα πῆρες κάποιο λόγο πνευματικό, σοὺ συνιστῶ νὰ τὸν φυλάξεις στὰ βάθη τῆς ψυχῆς σου. Ἔτσι μὲ ὅ,τι πῆρες ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἄκουσες καὶ μὲ τὴν ἠθική σου ἀνωτερότητα, θὰ θεραπεύσεις τὸν ἐξαίρετο σύζυγό σου καὶ περίφημο πολιτικὸ ἄνδρα ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια 16)Αὐτὸ τώρα τὸ παρὸν δῶρο, κειμήλιο, σοὺ προσφέρω. Ἂν θέλεις πάλι νὰ σοῦ εὐχηθῶ καὶ τὸ καλύτερο, σοὺ εὔχομαι νὰ γίνεις ἀμπέλι πολύκαρπο, μὲ τέκνα τέκνων, γιὰ νὰ δοξάζεται ἀπὸ περισσότερους ὁ Θεός, γιὰ τὸν Ὁποῖο γεννιόμαστε καὶ πρὸς τὸν Ὁποῖον πρέπει ἀπ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ νὰ ὁδεύουμε. (ἍγιοςΓρηγοριοςοΘεολογος – Ἐπιστολήσεμιαπνευματικητουκορη, τηνΟλυμπιάδα, ὅταν παντρεύτηκε.)
• Ὁ γάμος (ἑνὸς ζευγαριοῦ), ποὺ ἔγινε χωρὶς τὴν ἄδεια τῶν γονέων ἢ τῶν κηδεμόνων τους, εἶναι πορνεῖα. Ἐὰν ὁ πατέρας ἢ ὁ κηδεμόνας εἶναι στὴν ζωή, οἱ παντρεμένοι νέοι, εἶναι ἔνοχοί της πορνείας, μέχρις ὅτου, θὰ τοὺς ἐγκρίνουν τὸν γάμο, διότι μόνο μὲ τὴν ἔγκρισή τους, ἐγκρίνεται ὁ γάμος. (Μέγας Βασίλειος, 42ος Κανόνας)
• Ἡ σύσταση γάμου μεταξὺ συγγενῶν, τιμωρεῖται μὲ 15 ἔτη ἀποχὴ ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία. (Μέγας Βασίλειος)
• Λένε, ὅτι ἐὰν ἡ τρυγόνα χωρίσει ἀπὸ τὸν σύζυγό της, δὲν δέχεται πιὰ νὰ συνάψει σχέση γαμικὴ μὲ ἄλλον, ἀλλὰ μένει ἀνύπαντρη καὶ ἀρνεῖται νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ ἄλλον, ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὴ μνήμη αὐτοῦ ποὺ εἶχε συζευχθεῖ. Ἂς τὸ ἀκούσουν αὐτὸ οἱ γυναῖκες, ὅτι ἡ σεμνότητα τῆς χηρείας, ἀκόμα καὶ στὰ ἄλογα ζῶα, εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴν ἀπρέπεια τῆς πολυγαμίας. (Μέγας Βασίλειος)
• Δὲν πρέπει νὰ χωρίζουν οἱ ἄνδρες ἀπὸ τὶς γυναῖκες τους καὶ τὸ ἀντίστροφο, παρὰ μόνο, ἐὰν συλληφθεῖ κάποιος σὲ πορνεία καὶ ἐμποδίζεται στὴν θεοσέβεια. (Μέγας Βασίλειος)
• Πρέπει οἱ ἄνδρες νὰ ἀγαποῦν τὶς γυναῖκες τους μὲ τέτοια ἀγάπη, ὅπως ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία, παραδίδοντας τὸν Ἑαυτὸν Τοῦ γι’ Αὐτήν, γιὰ νὰ τὴν ἁγιάσει. Καὶ πρέπει οἱ γυναῖκες νὰ ὑποτάσσονται στοὺς ἄνδρες τους, ὅπως ἡ Ἐκκλησία στὸν Χριστό, ἐκτελώντας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. (Μέγας Βασίλειος)
• Ὁ τίμιος γάμος εἶναι εὐλογημένος καὶ παρέχει πολὺ μεγάλα ἀγαθά. (ἍγιοςΙσιδωροςοΠηλουσιωτης)
• Ἕνας πετυχημένος γάμος δὲν κρίνεται ποτὲ ἀπὸ τὸν πλοῦτο, οὔτε ἀπὸ τὴν ὀμορφιά, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀρετή. (Ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας)
• Τὰ ἄνθη τοῦ γάμου εἶναι τὰ παιδιά. (Ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας)
• Ὅποιος παντρεύτηκε πονηρὴ γυναίκα, νὰ ξέρει καλά, ὅτι ἤδη πῆρε τοὺς μισθούς του γιὰ τὶς ἁμαρτίες του. (Ἅγιος Συνέσιος)
• Ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα, πρέπει νὰ θεμελιώσουν τὴν ἀγάπη τοὺς πάνω στὴν ἀρετὴ καὶ ὄχι πάνω στὰ πάθη τους. (Ἅγιος Τύχων τοῦ Ζαντόνκ)
• Ὁ διάβολος στὸν παράδεισο, πλησίασε πρῶτα τὴν Ἕυα καὶ τὴν παρέσυρε στὴν παρακοή. Ἐκείνη ἔπειτα μὲ τὴ σειρά της, παρέσυρε τὸν Ἀδὰμ καὶ τὸν ὁδήγησε στὴν καταστροφή. Ἔτσι συμβαίνει καὶ τώρα: Ὁ ἴδιος διάβολος πλησιάζει τὴ γυναίκα, τὴν παίρνει μὲ τὸ μέρος του καὶ μ’ αὐτὴν ὁδηγεῖ καὶ τὸν ἄνδρα στὰ παράνομα ἔργα. Πρόσεχε λοιπὸν ἄνδρα, μὴν κάνεις ὅλα τὰ θελήματα τῆς γυναίκα σου, γιὰ νὰ σὲ ἐξουσιάζει ἐκείνη καὶ σὲ ὁδηγεῖ μετὰ ὅπου θέλει. Ἡ γυναίκα ἔχει πάντοτε τὸ δικό της χαρακτήρα. Νὰ τὴν ἀγαπᾶς ὡς ἐκεῖ, ποὺ δὲν ἀντιτίθεσαι στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνη νὰ φοβᾶται ἐσένα, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος καὶ ὄχι ἐσὺ ἐκείνη. Αὐτὴ νὰ ὑποτάσσεται σ’ ἐσένα καὶ ὄχι ἐσὺ σ΄ἐκείνη. (Ἅγιος Τύχων τοῦ Ζαντόνκ)
πηγή

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *