Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπώντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιούσι; [Διότι, ἐὰν ἀγαπήσετε ἐκείνους μόνο ποῦ σας ἀγαποῦν, ποιὰ ἀνταμοιβὴ ἔχετε νὰ περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεόν; Μήπως καὶ οἱ τελῶνες δὲν κάνουν τὸ ἴδιο;] ~ Κατὰ Ματθαῖον 5,46 ~
+ Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστί μου ἄξιος. Καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστί μου ἄξιος. [Ὅποιος ἀγαπάει τὸν πατέρα του ἢ τὴν μητέρα τοῦ περισσότερο ἀπὸ Ἐμένα, δὲν εἶναι ἄξιος μαθητής Μου. Ἐπίσης καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπάει τὰ παιδιὰ τοῦ περισσότερο ἀπὸ Μένα, οὔτε αὐτὸς εἶναι ἄξιος νὰ λέγεται μαθητής Μου.] ~ Κατὰ Ματθαῖον 10,37 ~
+ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. [Νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου σὰν τὸν ἑαυτόν σου.] ~ Κατὰ Ματθαῖον 22,39 ~
+ Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. [Καὶ ἐπειδὴ θὰ ἔχει πληθυνθεῖ ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ κακία, θὰ κρυώσει ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.] ~ Κατὰ Ματθαῖον 24,12 ~
+ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης της καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης της ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης της διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης της ἰσχύος σου. Αὐτὴ πρώτη ἐντολή. Καὶ δευτέρα ὅμοια, αὔτη? ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι. [Ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς Κύριο τὸν Θεό σου μὲ ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ μὲ ὅλη σου τὴν ψυχὴ καὶ μὲ ὅλη τὴν διάνοιά σου καὶ μὲ ὅλη σου τὴν δύναμη, μὲ ὁλόκληρη δηλαδὴ τὴν ὕπαρξή σου. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή. Καὶ δευτέρα ἐντολὴ ὅμοια πρὸς τὴν πρώτη εἶναι αὐτή: ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου, ὅπως τὸν εὐατόν σου. Ἄλλη μεγαλύτερη ἐντολὴ ἀπὸ τὶς δυὸ αὐτὲς δὲν ὑπάρχει.] ~ Κατὰ Μάρκον 12,30 ~


+ Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμὶν ἴνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἴνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. [Σᾶς δίνω μία νέαν ἐντολή• νὰ ἀγαπᾶτε μὲ ὅλην σας τὴν δύναμη ὁ ἕνας τὸν ἄλλον• ὅπως ἐγώ σας ἀγάπησα μὲ πλήρη καὶ τελεία ἀγάπη, ἔτσι καὶ ἐσεῖς μὲ τὴν ἴδια ἀγάπη πρέπει νὰ ἀγαπᾶτε καὶ νὰ συνδέεστε μεταξύ σας.] ~ Κατὰ Ἰωάννην 13,34 ~
+ Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἴνα τὶς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῆ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. [Μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπὸ αὐτὴν κανεὶς δὲν ἔχει, ὥστε νὰ θυσιάσει κάποιος τὴν ζωή του, γιὰ χάρη τῶν φίλων του.] ~ Κατὰ Ἰωάννην 15,13 ~
+ Ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν μένει ἐν τῷ θανάτῳ. 6 [Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀγαπᾶ τὸν ἀδελφό του, μένει στὴν κατάσταση τοῦ πνευματικοῦ θανάτου.] ~ Ἀ’ Ἰωάννου 3,14 ~
+ Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἠμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε. Καὶ ἠμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τᾶς ψυχᾶς τιθέναι. [Μάθαμε τί εἶναι ἡ ἀγάπη ὡς ἑξῆς: Μὲ τὸ ὅτι Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός, θυσιάστηκε γιά μας. Ἑπομένως ὀφείλουμε καὶ ἐμεῖς νὰ θυσιαζόμαστε γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας.] ~ Ἀ’ Ἰωάννου 3,16 ~
+ Τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγω μηδὲ τὴ γλώσσα, ἀλλ’ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθεία. [Ἀγαπημένα μου παιδιά, ἂς μὴ ἀγαπᾶμε μὲ τὰ λόγια μόνο καὶ μὲ τὴν γλώσσα, ἀλλὰ ἂς ἀγαπᾶμε μὲ τὰ ἔργα τῆς καλωσύνης καὶ μὲ τὴν εἰλικρίνεια ποὺ ἐπιβάλλει ὁ Θεός.] ~ Ἀ’ Ἰωάννου 3,18 ~
+ Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. [Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀγαπάει, δὲν γνώρισε ποτὲ τὸν Θεό, διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης. Ἀγαπητοί, ἂς ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, διότι ἡ ἀγάπη προέρχεται ἐκ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη. Καὶ καθένας ποὺ ἀγαπᾶ μὲ εἰλικρίνεια τοὺς ἄλλους, ἔχει ἀναγεννηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεόν, ζεῖ ἐν τῷ Θεῷ καὶ ὡς ἐκ τούτου γνωρίζει τὸν Θεό.] ~ Ἀ’ Ἰωάννου 4,8 ~
+ Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστι, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. [Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ ὅποιος ἀγαπάει, ἔχει τὸ Θεὸ μέσα του καὶ ὁ Θεὸς εἶναι μαζί του.] ~ Ἀ’ Ἰωάννου 4,16 ~
+ Ἐὰν τὶς εἴπη ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῆ, ψεύστης ἐστίν? ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὂν ἐώρακε, τὸν Θεὸν ὂν οὒχ ἐώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν; [Ἐὰν πεῖ κάποιος, ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεὸ καὶ συγχρόνως μισεῖ τὸν ἀδελφό του, εἶναι ψεύτης. Διότι ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀγαπᾶ τὸν ἀδελφό του, τὸν ὁποῖο βλέπει κάθε ἡμέρα, πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγαπᾶ τὸν Θεό, ποὺ ποτὲ δὲν Τὸν ἔχει δεῖ.] ~ Ἀ’ Ἰωάννου 4,20 ~
+ Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τᾶς ἐντολᾶς αὐτοῦ τηρῶμεν. [Μὲ τοῦτο ἐδῶ τὸ γεγονὸς γνωρίζουμε, ὅτι ἀγαποῦμε εἰλικρινῶς τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀγαποῦμε τὸν Θεὸ μὲ ὅλη μας τὴν δύναμη καὶ ἀγωνιζόμαστε νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολές Του.] ~ Ἀ’ Ἰωάννου 5,2 ~
+ Πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. [Ὅποιος ἀγαπάει εἶναι ἀναγεννημένος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γνωρίζει τὸν Θεό. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀγαπάει, δὲν γνώρισε τὸν Θεό, διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη.] ~ (Ἀ’ Πέτρου 4,7-8 ~
+ Ἐὰν ταὶς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πάσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πάσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν εἴμι. Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμα μου ἴνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοί, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ 7 ἐαυτίς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τὴ ἀληθεία• πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. [Ἐὰν ὑποθέσομε ὅτι ὁμιλῶ ὅλες τὶς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ τῶν ἀγγέλων, δὲν ἔχω ὅμως ἀγάπη, οἱ λόγοι μου ἀκούονται ὡς χάλκινος κώδωνας ἢ ἀλαλαγμὸς κυμβάλου. Καὶ ἐὰν ἔχω τὸ χάρισμα τῆς προφητείας καὶ κατέχω ὅλα τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλη τη γνώση, καὶ ἐὰν ἀκόμη ἔχω ὅλη τὴν πίστη, ὥστε νὰ μετακινῶ ἀκόμα καὶ ὄρη, δὲν ἔχω ὅμως ἀγάπη, δὲν εἶμαι τίποτε. Καὶ ἐὰν διαθέσω τὰ ὑπάρχοντά μου στοὺς πτωχούς, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμα μου γιὰ νὰ καῶ, δὲν ἔχω ὅμως ἀγάπη, δὲν ὠφελοῦμαι σὲ τίποτε ἀπὸ αὐτὲς τὶς θυσίες. Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπάει εἶναι μακρόθυμος καὶ ἀνεκτικός, εἶναι καλοσυνάτος, εὐργετικὸς καὶ ὠφέλιμος, δὲν ζηλοφθονεῖ, δὲν ὑπερηφανεύεται, δὲν φέρεται μὲ ἀλαζονεία καὶ προπέτεια, δὲν πράττει ἄσχημα, δὲν ζητεῖ τὰ δικά του συμφέροντα, δὲν ἐρεθίζεται ἀπὸ θυμὸ καὶ ὀργή, δὲν σκέπτεται ποτὲ κακὸ κατὰ τοῦ πλησίον, οὔτε λογαριάζει τὸ κακὸ ποὺ ἔπαθε ἀπὸ αὐτόν. Δὲν χαίρεται ὅταν βλέπει νὰ γίνεται ἀδικία, χαίρεται ὅμως ὅταν βλέπει τὴν ἀλήθεια νὰ ἐπικρατεῖ. Ἡ ἀγάπη τὰ πάντα ἀνέχεται, στὰ πάντα ἐμπιστεύεται, γιὰ πάντα ἐλπίζει, τὰ πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν ἐκπίπτει (ἀλλὰ μένει πάντοτε ἰσχυρή).] ~ Πρὸς Κορινθίους Ἀ’ 13,1-8 ~
+ Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γενέσθω. [Ὅλα ὅσα κάνετε, ἂς γίνονται μὲ ἀγάπη.] ~ Πρὸς Κορινθίους Ἀ’ 16,14 ~
+ Ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε. Τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἰ τὶς ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται. Πλήρωμα οὒν νόμου ἡ ἀγάπη. [Διότι ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἄλλον ἔχει ἐκπληρώσει ὅλο τὸν Νόμο. Διότι οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ: ”Δεν θὰ μοιχεύσεις, δὲν θὰ φονεύσεις, δὲν θὰ κλέψεις, δὲν θὰ ψευδομαρτυρήσεις, δὲν θὰ ἐπιθυμήσεις ὅσα ἀνήκουν στὸν πλησίον σου” καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, συμπεριλαμβάνεται στὴν ἐντολή: ”Να ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου, ὅπως τὸν ἑαυτὸν σου”. Ἡ ἀγάπη δὲν κάνει ποτὲ κακὸ στὸν πλησίον. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ τέλεια τήρηση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.] ~ Πρὸς Ρωμαίους 13,8-10 ~

+ Ἀγάπη ἀληθινὴ ἔχει ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ἀνέχεται νὰ ἀκούει ὑπονοούμενα, οὔτε φανερὲς κατηγορίες κατὰ τοῦ πλησίον. Ἐκεῖνος ποὺ ἀπόκτησε τὴν ἀγάπη, ὑπομένει ἀτάραχα τὰ λυπηρὰ καὶ ὀδυνηρὰ ποὺ τοῦ προξενοῦν οἱ ἐχθροί του. ~ Ὅσιος Θαλάσσιος ~ + Ὁποιαδήποτε κατορθώματα καὶ ἂν ἔχει κανείς, ὅλα εἶναι μάταια, ἂν δὲν ὑπάρχει ἡ ἀγάπη. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Μόνο ἐκεῖνος ἀγαπᾶ ἀληθινά, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει αὐτὰ ποὺ συμφέρουν σ’ αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶ, γιατί ἂν δὲν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε καὶ χιλιάδες φορὲς νὰ λέει ὅτι ἀγαπᾶ, εἶναι περισσότερο ἐχθρός, ἀπὸ ὅλους τους ἐχθρούς. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Τὸ νὰ σὲ ἐπαινεῖ κάποιος σὲ ὅλα καὶ γιὰ τὰ καλά σου καὶ γιὰ τὰ κακά σου, αὐτὸ δὲν εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου ποὺ σὲ ἀγαπᾶ, ἀλλὰ ἀπατεῶνος καὶ εἴρωνος. Τὸ νὰ σὲ ἐπαινεῖ ὅμως γιὰ τὰ καλὰ καὶ νὰ σὲ ἐλέγχει γιὰ τὰ σφάλματά σου, 8 αὐτὸ εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου ποὺ σὲ ἀγαπᾶ. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ὁ μὲν ἕνας ἀγαπάει, ἐπειδὴ τὸν ἀγαπᾶνε. Ὁ ἄλλος ἀγαπάει, ἐπειδὴ τὸν τίμησαν. Ὁ ἄλλος πάλι, ἐπειδὴ ὁ τάδε τοῦ φάνηκε χρήσιμος σὲ κάποια βιοτικὴ ὑπόθεση. Δύσκολο εἶναι νὰ βρεῖς κάποιον νὰ ἀγαπάει τὸν ἄλλον εἰλικρινὰ ὅπως πρέπει, μόνο καὶ μόνο γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ περισσότεροι δυστυχῶς ἄνθρωποι, συνδέονται μεταξὺ τοὺς φιλικά, γιὰ λόγους ὑλικοῦ συμφέροντος. Μία ἀγάπη ὅμως μὲ τέτοια ἐλατήρια, εἶναι χλιαρὴ καὶ πρόσκαιρη. Μὲ τὸ παραμικρὸ πρόβλημα – ὑβριστικὸ λόγο, χρηματικὴ ζημιά, ζήλεια, φιλοδοξία ἢ κάτι ἄλλο παρόμοιο – ἡ ἀγάπη αὐτή, ποὺ δὲν ἔχει θεμέλιο πνευματικό, διαλύεται… Τέτοια εἶναι ἡ φύση τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης: δὲν μαραίνεται μὲ τὸ χρόνο, δὲν μουντζουρώνεται μὲ τὶς ποικίλες δυσκολίες, Παραμένει ζωντανὴ γιὰ πάντα! Μόνο ἡ γνήσια ἀγάπη, ἡ πνευματική, φέρνει καθαρὴ καὶ ἀνόθευτη χαρά. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ποιὰ εἶναι ἡ ἀπόδειξη, ὅτι κάποιος ἔχει ἀγάπη; Ὅταν ἀγαπᾶ, ἐκεῖνον ποὺ τὸν μισεῖ. Δὲν βλέπετε αὐτοὺς ποῦ κυριεύονται ἀπὸ ἔρωτα; Ἐνῶ περιφρονοῦνται καὶ ἐπιβουλεύονται τόσο πολὺ ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦν, παρόλα αὐτά, αὐτοὶ εἶναι προσηλωμένοι καὶ καταφλέγονται καὶ τοὺς ἀγαποῦν ἀκόμα περισσότερο. Τέτοια πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγάπη μας, ἀκόμα καὶ σὲ αὐτοὺς πού μας μισοῦν… ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ὅποιος πραγματικὰ ἀγαπᾶ, δὲν μπορεῖ νὰ μισήσει, ὅ,τι καὶ ἂν γίνει. Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τὸ μέγιστο ἀγαθὸ τῆς ἀγάπης. Λέει ὅμως ὁ ἄλλος: Αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐχθροὶ καὶ πλανεμένοι, δὲν πρέπει νὰ τοὺς μισοῦμε; Νὰ μισοῦμε τὸ δόγμα τους, ἀλλὰ ὄχι ἐκείνους. Ὄχι τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὴν κακή του πράξη νὰ μισοῦμε, τὴν διεφθαρμένη τοῦ προαίρεση. Διότι ὁ μὲν ἄνθρωπος εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ πλάνη εἶναι ἔργο τοῦ Διαβόλου. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Όταν ἔχουμε ἐντολὴ ἀπὸ τὸ Θεό, νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθρούς μας καὶ ἐμεῖς ὅμως μισοῦμε αὐτοὺς ποῦ μας ἀγαποῦν, ποιὰ τιμωρία μας ἀξίζει; ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ὅποιος ἀγαπᾶ αὐτὸν ποὺ τὸν ἀγαπᾶ, δὲν κάνει κάτι σπουδαῖο. Ὅταν ὅμως εὐεργετεῖ αὐτὸν ποὺ τὸν μισεῖ, αὐτὸς κυρίως εἶναι ἄξιος ἐπαίνου καὶ βραβείου. Νὰ ἀγαπήσεις τὸν ἐχθρό σου. Διότι ἔτσι δὲν εὐεργετεῖς αὐτόν, ἀλλὰ τὸν ἑαυτόν σου. Πῶς; Δείχνοντας ἀγάπη στὸν ἐχθρό, κάνεις τὸν ἑαυτόν σου ἴσο μὲ τὸν Θεό! ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ νὰ ἀγκαλιάζουμε καὶ νὰ τοὺς ἀγαπᾶμε ὅλους. Ἂν ὅμως τὸν τάδε ἀγαπᾶς καὶ τὸν τάδε δὲν ἀγαπᾶς, ἀκολουθεῖς τὸ δικό σου θέλημα καὶ ὄχι τοῦ Θεοῦ. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Καὶ θαύματα ἐὰν κάνεις καὶ νεκροὺς ἐὰν ἀναστήσεις καὶ ὀ,τιδήποτε ἄλλο ἂν κατορθώσεις, δὲν θὰ σὲ θαυμάσουν τόσο οἱ ἄπιστοι ἄνθρωποι, ὅπως θὰ σὲ θαυμάσουν, ἂν σὲ δοῦν πράο, ἤρεμο καὶ γλυκὺ στοὺς τρόπους. Διότι γιὰ τὰ θαύματα θὰ σὲ φθονήσουν, ἐνῶ γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ θὰ τοὺς δείξεις, θὰ τοὺς ἑλκύσεις κοντά σου καὶ θὰ τοὺς κάνεις νὰ σὲ ἀγαπήσουν. Διότι τίποτε ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ ἑλκύσει κάποιον κοντά μας, ὅπως ἡ ἀγάπη ποὺ τοῦ δείχνουμε… ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Τὸ κομμάτι τῆς ἀγάπης ποὺ κρατᾶς γιὰ τὸν ἑαυτό σου, τὸ ἀφαιρεῖς ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀγάπη ποὺ πρέπει νὰ ἔχεις γιὰ τοὺς ἄλλους. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μητέρα, ἡ πηγὴ καὶ ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἀγαθῶν καὶ ἡ ὁποία συγκρατεῖ καὶ ἐνισχύει ὅλη μας τὴ ζωή. Ἂς ἀκούσουμε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ποὺ λέει: ”Ο καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη…” (Γάλ. 5,22). Πρόσεχε τὴν ἀκρίβεια τῶν λέξεων καὶ τὴ σειρὰ τῆς διδασκαλίας. Ἔβαλε πρώτη τὴν ἀγάπη καὶ ὕστερα ἀνάφερε τὰ ἄλλα. Φύτεψε τὸ δέντρο καὶ ὕστερα ἔδειξε τὸν καρπό. Ἔβαλε τὰ θεμέλια καὶ ὕστερα πρόσθεσε τὴν οἰκοδομή. Ἄρχισε ἀπὸ τὴν πηγὴ καὶ ὕστερα ἔφθασε στοὺς ποταμούς. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ἀπὸ τὴν εἰλικρινῆ πίστη γεννιέται ἡ ἀγάπη. Αὐτὸς ποὺ πραγματικὰ πιστεύει στὸ Θεό, δὲν ἐγκαταλείπει ποτὲ τὴν ἀγάπη. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται καὶ ἡ ἀγάπη στὸν πλησίον. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή, ποιὸ μεγάλη καὶ ἀπὸ τὸ μαρτύριο. Καὶ νὰ γιατί: Χωρὶς τὸ μαρτύριο, ἡ ἀγάπη σώζει. Χωρὶς τὴν ἀγάπη, τὸ μαρτύριο δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτε. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ὅπως τὸ ἕνα σίδερο ἀκονίζει τὸ ἄλλο σίδερο, ἔτσι καὶ ἡ συναναστροφὴ αὐξάνει τὴν ἀγάπη. Ὅταν τρίβεται μία πέτρα στὴν ἄλλη, παράγεται φωτιά. Πόσο μᾶλλον ἡ ψυχή, ποὺ συνδέεται μὲ ἄλλη ψυχή! ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Τίποτα δὲν διατηρεῖ τὴν ἀγάπη τόσο πολύ, ὅσο τὸ νὰ μὴν θυμόμαστε αὐτοὺς πού μας ἔβλαψαν. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ἡ ἀγάπη ἀλλάζει θετικὰ τὴν φύση τῶν πραγμάτων. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἄχρηστος ἄνθρωπος ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ δὲν ξέρει νὰ ἀγαπάει. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Τίποτε ἄλλο δὲν φανερώνει, ὅτι κάποιος ἀκολουθεῖ τὸ Χριστὸ καὶ εἶναι μαθητής Του, ὅσο τὸ νὰ ἀγαπιέται μὲ τοὺς ἄλλους. Ὁ Χριστὸς ζητάει ἀγάπη, σὲ μεγάλη ἔνταση. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ἂν ἐπικρατοῦσε παντοῦ ἡ ἀγάπη, πόσο διαφορετικὸς θὰ ἦταν ὁ κόσμος μας! Ἂν ὅλοι ἔδιναν ἀγάπη καὶ εἰσέπρατταν ἀγάπη, κανένας δὲν θὰ ἀδικοῦσε σὲ τίποτε καὶ οἱ φόνοι, φιλονικίες, πόλεμοι, ἐπαναστάσεις, κλοπές, πλεονεξίες καὶ ὅλα τὰ κακὰ θὰ ἐξαφανίζονταν. Ἀκόμα καὶ τὸ ὄνομα ”κακία” θὰ ἦταν ἄγνωστο. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Μὲ τὴν ἀγάπη καὶ ὁ ἀγριότερος ἀπὸ τὸ θηρίο, γίνεται ἡμερότερος καὶ ἀπὸ τὸ πρόβατο… ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Τὸ νὰ προσφέρεις στοὺς ἄλλους φαίνεται βαρύ, ἡ ἀγάπη ὅμως τὸ κάνει ἐλαφρύ. Τὸ νὰ παίρνεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους φαίνεται εὐχάριστο, ἡ ἀγάπη ὅμως τὸ κάνει δυσάρεστο. Τὸ νὰ κακολογεῖς τοὺς ἄλλους φαίνεται ἀπολαυστικό, ἡ ἀγάπη ὅμως τὸ κάνει πικρό. Γιὰ τὴν ἀγάπη ἡ μεγαλύτερη ἀπόλαυση εἶναι ὁ καλὸς λόγος καὶ ὁ ἔπαινος ὅλων. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Μή μου πεῖς λοιπόν, ὅτι «ὁ τάδε εἶναι δραπέτης καὶ ληστὴς καὶ κλέφτης καὶ γεμάτος ἀπὸ ἄπειρα κακά», ἢ ὅτι εἶναι «φτωχὸς καὶ παραπεταμένος καὶ τιποτένιος καὶ μηδαμινός», ἀλλὰ σκέψου ὅτι καὶ γι’ αὐτὸν πέθανε ὁ Χριστὸς καὶ φθάνει αὐτὸ νὰ σοῦ δώσει ἀφορμή, νὰ τὸν φροντίσεις μὲ ἐπιμέλεια… ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~ 10
+ Τὸ Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ Τὸν φτύνανε καὶ Τὸν χτυπούσανε ἐλεεινοὶ ὑπηρέτες. Ὄχι μόνο δὲν θεωροῦσε ὅτι ντροπιάζεται, ἀλλὰ θεωροῦσε αὐτὰ ὡς καύχημα καὶ τὰ ἀποκαλοῦσε δόξα. Καὶ ὅταν εἰσήγαγε τὸ ληστὴ καὶ δολοφόνο μαζί Του στὸν Παράδεισο, πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλον καὶ ὅταν συνομιλοῦσε μὲ τὴν πόρνη, δὲν θεωροῦσε ντροπιαστικὸ τὸ πράγμα. Διότι ἡ ἀγάπη, δὲν κάνει καὶ δὲν νοιώθει ἀσχήμια. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Δὲν ἀρκεῖ νὰ λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε, ἀλλὰ πρέπει καὶ ἐμπράκτως νὰ τὸ ἀποδεικνύουμε. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ἡ ἀγάπη ἐξαφανίζει καὶ ἐκδιώκει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο κάθε εἴδους ἁμαρτία. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~
+ Ὁ Θεὸς ἔδωσε σὲ κάθε περιοχὴ διαφορετικὰ προϊόντα, γιὰ νὰ προσεγγίζουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, λόγω τῶν ἀναγκῶν καὶ νὰ ἔρθει ἡ ἀγάπη, μὲ τὸ νὰ δίνουμε αὐτὰ πού μας περισσεύουν καὶ νὰ παίρνουμε αὐτὰ πού μας λείπουν. ~ Ἱερὸς Χρυσόστομος ~

+ Ἂν σιωπᾶς, νὰ σιωπᾶς ἀπὸ ἀγάπη. Ἂν μιλᾶς, νὰ μιλᾶς ἀπὸ ἀγάπη. Ἂν διορθώνεις κάποιον, νὰ τὸν διορθώνεις ἀπὸ ἀγάπη. Ἂν συγχωρᾶς, νὰ συγχωρᾶς ἀπὸ ἀγάπη. Πρόσθεσε τὴν ἀγάπη καὶ τότε ὅλα ὠφελοῦν. Ἀφαίρεσε τὴν ἀγάπη καὶ τότε τίποτε δὲν ὠφελεῖ… Στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς σου, νὰ ἔχεις τὴ ρίζα τῆς ἀγάπης. Ἀπὸ μία τέτοια ρίζα, μόνο καλὸ μπορεῖ νὰ προέλθει. Ἀγάπα τὸν Θεὸ καὶ κάνε ὅ,τι θέλεις! ~ Ἱερὸς Αὐγουστίνος ~
+ Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς. ~ Ἱερὸς Αὐγουστίνος ~
+ Τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης, εἶναι νὰ ἀγαπᾶς χωρὶς μέτρο! Ὁ ἄνθρωπος ὅσο περισσότερο ἀγαπᾶ, τόσο περισσότερο ἀξίζει… ~ Ἱερὸς Αὐγουστίνος ~

+ Ἂν μερικούς τους μισεῖς, καὶ μερικοὺς οὔτε τοὺς ἀγαπᾶς οὔτε τοὺς μισεῖς, καὶ μερικούς τους ἀγαπᾶς μέτρια ἐνῶ ἄλλους πάρα πολύ, ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀνισότητα μάθε ὅτι εἶσαι μακριὰ ἀπὸ τὴν τέλεια ἀγάπη, ἡ ὁποία διδάσκει νὰ ἀγαπήσεις κάθε ἄνθρωπο ἐξίσου. ~ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ~
+ Δὲν ἔχει ἀκόμη τέλεια ἀγάπη, οὔτε βαθιὰ γνώση τῆς Θείας Πρόνοιας, ἐκεῖνος ποὺ σὲ καιρὸ πειρασμοῦ δὲν κάνει ὑπομονὴ γιὰ ὅσα λυπηρά του συμβαίνουν, ἀλλὰ ἀποκόβεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν πνευματικῶν ἀδελφῶν. Οὔτε ἐκεῖνος ποὺ δὲν καταφρονεῖ τὴν δόξα, τὴν ἐξουδένωση, τὸν πλοῦτο καὶ τὴν φτώχεια, τὴν ἡδονὴ καὶ τὴν λύπη, δὲν ἀπόκτησε ἀκόμη τέλεια ἀγάπη. Γιατί ἡ τέλεια ἀγάπη δὲν καταφρονεῖ μόνον αὐτά, ἀλλὰ καὶ τὴν πρόσκαιρη ζωὴ καὶ τὸ θάνατο. ~ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ~
+ Ἂν ἐφαρμόζεις πράγματι τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, μὴν δείξεις ποτὲ σ’ αὐτὸν πικρία γιὰ ὁποιοδήποτε πράγμα ποὺ σὲ λύπησε. Διαφορετικὰ εἶναι φανερὸ ὅτι προτιμᾶς τὰ πρόσκαιρα ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ πολεμᾶς ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ σου. ~ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ~
+ Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀγαπᾶ κάποιον, δὲν σημαίνει ὅτι καὶ τὸν μισεῖ ὁπωσδήποτε. Οὔτε πάλι ἐκεῖνος ποὺ δὲν μισεῖ, ὁπωσδήποτε ἀγαπᾶ, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ μία μέση κατάσταση, οὔτε νὰ ἀγαπᾶ, οὔτε νὰ μισεῖ. ~ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ~
+ Φρόντισε ὅσο μπορεῖς, νὰ ἀγαπήσεις κάθε ἄνθρωπο. Ἂν αὐτὸ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ κάνεις ἀκόμη, τουλάχιστον μὴν μισήσεις κανέναν. Ἀλλὰ οὔτε καὶ αὐτὸ θὰ μπορέσεις νὰ κάνεις ἂν δὲν καταφρονήσεις τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. ~ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ~
+ Ὅποιον ἀγαπᾶ κανείς, αὐτὸν ὁπωσδήποτε φροντίζει καὶ νὰ ὑπηρετεῖ. Ἐὰν 11 λοιπὸν ἀγαπᾶ κάποιος τὸν Θεό, ὁπωσδήποτε φροντίζει νὰ κάνει ἐκεῖνα ποὺ Τοῦ εἶναι ἀρεστά. Ἐὰν ὅμως ἀγαπᾶ τὴν σάρκα, φροντίζει τότε νὰ κάνει ἐκεῖνα ποὺ εὐχαριστοῦν αὐτήν. ~ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ~

+ Ἡ τελεία ἀγάπη εἶναι νὰ πουλήσεις ὅλα σου τὰ πράγματα, νὰ τὰ δώσεις ἐλεημοσύνη καὶ νὰ πᾶς νὰ βρεῖς ἀφέντη καὶ νὰ πουληθεῖς σκλάβος. Καὶ ὅσα πάρεις, νὰ τὰ δώσεις ὅλα. Νὰ μὴν κρατήσεις τίποτα γιὰ σένα. Βαρύ σου φαίνεται; Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ κάνεις αὐτό; Κάνε τὸ ἄλλο: Μὴ πουληθεῖς σκλάβος. Μόνο πούλησε τὰ πράγματά σου. Δῶσε τὰ ὅλα ἐλεημοσύνη. Τὸ κάνεις; Ἀκόμη βαρύ σου φαίνεται καὶ αὐτό; Ἂς ἔλθωμε παρακάτω: Δὲν μπορεῖς νὰ δώσεις ὅλα σου τὰ πράγματα; Δῶσε τὰ μισά. Δῶσε τὸ ἕνα τρίτο, δῶσε τὸ ἕνα πέμπτο. Ἀκόμη βαρύ σου φαίνεται; Κάνε τὸ ἄλλο: Δῶσε τὸ ἕνα δέκατο. Τὸ κάνεις; Ἀκόμη βαρύ σου φαίνεται; Ἂς ἔλθωμε παρακάτω. Κάνε τὸ ἄλλο: Μὴ πάρεις τὸ ψωμὶ τοῦ ἀδελφοῦ σου, μὴ πάρεις τὸ ἐξωφόρι του. Μὴ τὸν κατατρέχεις. Μὴ τὸν τρῶς μὲ τὴν γλώσσα σου. Μήτε καὶ αὐτὸ τὸ κάνεις; Ἂς ἔλθωμε παρακάτω. Κάνε τὸ ἄλλο: Βρῆκες τὸν ἀδελφό σου μέσα στὴν λάσπη καὶ δὲν θέλεις νὰ τὸν βγάλεις; Καλά. Δὲν θέλεις νὰ τοῦ κάνεις καλό; Τουλάχιστον μὴ τοῦ κάνεις κακό. Ἄφησε τὸν. Πῶς θέλουμε νὰ σωθοῦμε, ἀδελφοί μου, ὅταν τo ἕνα μας φαίνεται βαρὺ καὶ τὸ ἄλλο βαρύ; Ποῦ νὰ πᾶμε παρακάτω; Δὲν ἔχουμε νὰ κατεβοῦμε ἄλλο. Ὁ Θεὸς εἶναι εὔσπλαγχνος. Ναί! Μὰ εἶναι καὶ δίκαιος… Ἔχει καὶ ράβδον σιδηρᾶν. Λοιπόν, ἂν θέλουμε νὰ σωθοῦμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸν καὶ στοὺς ἀδελφούς μας. ~ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ~
+ Ἐγὼ ἔχω ψωμὶ νὰ φάω, ἐσὺ δὲν ἔχεις? καὶ σοῦ δώσω κομμάτι καὶ σένα, ποὺ δὲν ἔχεις, τότε φανερώνω πὼς σ’ ἀγαπῶ. Ἅμα φάω ὅλο τὸ ψωμὶ καὶ ἐσὺ πεινᾶς, τί φανερώνω; Πῶς ἡ ἀγάπη ποὺ ἔχω σὲ σένα εἶναι ψεύτικη. Ἔχω δυὸ ποτήρια κρασὶ νὰ πιῶ, ἐσὺ δὲν ἔχεις? καὶ δώσω καὶ σένα ἀπ’ αὐτὸ καὶ πιεῖς, τότε φανερώνω πὼς σ’ ἀγαπῶ. Ἅμα ὅμως δὲν σοῦ δώσω, εἶνε κάλπικη ἡ ἀγάπη. Εἶσαι λυπημένος? πέθανε ἡ μητέρα σου, ὁ πατέρας σου? καὶ ἔρθω νὰ σὲ παρηγορήσω, τότε εἶναι ἀληθινὴ ἡ ἀγάπη μου. Ἅμα ὅμως ἐσὺ κλαῖς καὶ θρηνεῖς καὶ ἐγὼ τρώω, πίνω καὶ χορεύω, ψεύτικη εἶναι ἡ ἀγάπη μου. Τὸ ἀγαπᾶς ἐκεῖνο τὸ φτωχὸ παιδί; Ἂν τὸ ἀγάπας, τοῦ παίρνεις ἕνα ὑποκάμισο ποὺ εἶναι γυμνό, νὰ παρακαλᾶ καὶ ἐκεῖνο γιὰ τὴν ψυχήν σου. Δὲν εἶναι ἔτσι Χριστιανοί μου; Μὲ ψεύτικη ἀγάπη, δὲν πηγαίνουμε στὸν παράδεισο. ~ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ~

+ Ἐὰν κάποιος ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει νὰ διαπιστώσει τὴν πραγματικὴ ἀγάπη ποὺ ἔχει, ἂς τὸ βεβαιωθεῖ μὲ τὸ ἑξῆς: Νὰ παρατηρήσει ἐὰν πενθεῖ μὲ τὰ σφάλματα τοῦ πλησίον του καὶ ἐὰν χαίρεται γιὰ τὴν πρόοδο καὶ τὰ χαρίσματά του. ~ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ~
+ Αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἀγάπη, εἶναι σὰν νὰ ἐπιχειρεῖ νὰ μιλήσει, γιὰ τὸν ἴδιο τὸ Θεό. ~ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ~
+ Ἡ ἀρετὴ τῆς ἀγάπης εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ἀρετὴ τῆς προσευχῆς, διότι ἡ προσευχὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐπιμέρους ἀρετές, ἐνῶ ἡ ἀγάπη τὶς περικλείει ὅλες. ~ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ~
+ Ὅσο ποσὸ ἀγάπης λείπει, τόσο ποσὸ φόβου ὑπάρχει. ~ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ~ 13

+ Δυὸ εἶναι τὰ γνωρίσματα τῆς πραγματικῆς ἀγάπης: ἅ) νὰ λυπούμαστε καὶ νὰ ἀγωνιοῦμε, ὅταν βλάπτεται αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶμε καὶ β) νὰ χαιρόμαστε καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε, γιὰ τὴν ὠφέλειά του. Αὐτὸς ποὺ δὲν συμπεριφέρεται ἔτσι, εἶναι φανερό, ὅτι δὲν ἀγαπᾶ τὸν ἀδελφό. ~ Μέγας Βασίλειος ~
+ Ὅπως ὁ Θεὸς μεταδίδει ἐξίσου σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους τὸ Φῶς Του, ἔτσι καὶ οἱ μιμητὲς τοῦ Θεοῦ, ἂς ἀκτινοβολοῦν πρὸς ὅλους κοινὴ καὶ ἰσότιμη ἀγάπη. Καὶ ὅπως τρέφουμε τὴν ἴδια φροντίδα καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός μας, ἔτσι ἀκριβῶς πρέπει νὰ τρέφουμε τὴν ἴδια φροντίδα καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλους τους ἀνθρώπους. ~ Μέγας Βασίλειος ~
+ Ἡ ὑπερβολικὴ ἀγάπη πρὸς ἕνα πρόσωπο, φανερώνει μεγάλη ἔλλειψη ἀγάπης πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. ~ Μέγας Βασίλειος ~
+ Ἡ μὲν κοσμικὴ ἀγάπη προκαλεῖται διὰ τῶν ματιῶν, ἐνῶ ἡ πνευματικὴ ἀγάπη διὰ τῆς πίστεως. ~ Μέγας Βασίλειος ~
+ Δὲν μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε νὰ κατακτήσει τὴν τέλεια ἀγάπη, παρὰ μόνο ἐκεῖνος ποὺ ἀπέβαλλε τὸν παλιὸ ἑαυτό του. ~ Μέγας Βασίλειος ~
+ Οἱ ἄνθρωποι πλάστηκαν, γιὰ νὰ ζεῖ ὁ ἕνας χάρη τοῦ ἄλλου. Διότι τίποτα δὲν εἶναι τόσο χαρακτηριστικό της φύσεώς μας, ὅσο τὸ νὰ ἔχουμε κοινωνία ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, νὰ χρειαζόμαστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ νὰ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον… ~ Μέγας Βασίλειος ~
+ Αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸν πλησίον τοῦ σὰν τὸν ἑαυτόν του, δὲν κατέχει τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸν πλησίον του. ~ Μέγας Βασίλειος ~

+ Ναί, νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου, ἀλλὰ μέχρι τὸ σημεῖο, ποὺ δὲν θὰ ζημιώσεις τὴν ψυχή σου. ~ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ~


+ Γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς καὶ δυνατῆς ἀγάπης εἶναι, τὸ νὰ μὴν θέλει κανεὶς νὰ σώσει μόνο τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ ὅλους τους ἀδελφούς. ~ Ἅγιος Πολύκαρπος ~

+ Ὁ Κύριος παίρνει τὴν ἀγάπη μας καὶ τὴν μεταβάλλει σὲ Θεῖο ἔρωτα. Ὁ διάβολος παίρνει τὴν ἀγάπη μας καὶ τὴν μεταβάλλει σὲ σαρκικὸ ἔρωτα. Θέλει πολὺ προσοχή, γιὰ νὰ μὴν παγιδευτεῖτε ἀπὸ τὸν πονηρό. Προσέχετε τὸ αἴσθημα τῆς ἀγάπης, γιατί ὅταν ἡ καρδιὰ δὲν θερμαίνεται ἀπὸ καθαρὴ προσευχή, ἡ ἀγάπη κινδυνεύει νὰ γίνει σαρκικὴ καὶ ἀφύσικη καὶ νὰ ”σκοτώσει” τὸ νοῦ. ~ Ἅγιος Νεκτάριος ~

+ Τὸ μέτρο κατὰ τὸ ὁποῖο προσευχόμαστε καρδιακά, κατὰ τὸ ἀνάλογο μέτρο ἔχουμε φτάσει καὶ στὴν ἀληθινὴ ἀγάπη. Γιατί ἡ (πνευματική) ἀγάπη, εἶναι καρπὸς τῆς προσευχῆς. Ἡ ἀγάπη ἀρχίζει ἀπὸ τὴ θέα τῆς (κατὰ τὴν προσευχή) καὶ ὁδηγεῖ τὸ νοῦ ἀχόρταγα στὸν πόθο της, ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει ὑπομονὴ στὴν προσευχὴ χωρὶς ἀμέλεια – «ἀκηδία», ὅποτε μόνο προσεύχεται μέσα σὲ σιωπηλὰ ἐνθυμήματα τῆς διάνοιας, μὲ Θεϊκὴ πύρωση καὶ θέρμη… ~ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ~
+ Ὅποιος ἔχει γιὰ τσακμάκι τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ γιὰ ἴσκα τὴν ταπείνωση, ἀνάβει στὴν ψυχή του, τὴ φωτιὰ τοῦ Πνεύματος. Αὐτὴ ἡ φωτιὰ εἶναι ἡ κατὰ Θεὸν ἀγάπη. ~ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ~
+ Ἀγάπη σημαίνει τὴν τέχνη του νὰ δίνεις καὶ ὄχι νὰ παίρνεις, νὰ κερδίζεις τὴ ζωή, δίνοντας τὴν γιὰ τοὺς ἄλλους, νὰ πέφτεις ἄπειρες φορὲς καθημερινὰ στὴν φωτιὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅμως νὰ μὴν χορταίνεις, ἀπ’ αὐτήν σου τὴν προσφορά! ~ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ~

+ Ὁ ἀληθινὸς ἔρωτας γιὰ τὸν Θεὸ καὶ ἡ τέλεια ἀγάπη καὶ στοργὴ πρὸς τὸν πλησίον, ἐμπεριέχουν μέσα τους, τὶς πραγματοποιήσεις καὶ τῶν ἄλλων ἐντολῶν. Τὸ παρουσιάζει αὐτὸ καὶ ὁ λόγος τοῦ Κύριου, ποὺ λέει γι’ αὐτές: “Ἐν ταύταις ταὶς δυσὶν ἐντολαίς, ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται” δήλ. σ’ αὐτὲς τὶς ἐντολὲς συνοψίζεται ὅλος ὁ Νόμος καὶ οἱ Προφῆτες. Αὐτὸς λοιπὸν ποὺ ἀποδέχεται τὸν Θεϊκὸ ἔρωτα καὶ ἀγαπάει καὶ ἀνέχεται τὸν πλησίον σὰν τὸν ἑαυτόν του, αὐτὸς θὰ ἀγαπήσει πάρα πολύ τους γονεῖς του καὶ μετὰ τὸν Θεό, θὰ τοὺς τιμήσει πάρα πολύ. Θὰ φυλάξει καθαρά, ὄχι μόνο τὰ χέρια του ἀπὸ συγγενικὰ αἵματα καὶ φόνους, ἀλλὰ καὶ τὴν γλώσσα του καὶ τὶς σκέψεις τους, ἀπὸ μία τέτοια πράξη. Οὔτε πρόκειται αὐτὸς νὰ κλέψει, γιατί κανένας δὲν ἔγινε κλέφτης αὐτοῦ τὸν ὁποῖο ἀγαπᾶ καὶ τὸν προστατεύει σὰν τὸν ἑαυτόν του. Οὔτε ξένο γάμο θὰ καταστρέψει, οὔτε ἐπίορκος θὰ γίνει, οὔτε θὰ ψευδομαρτυρήσει ἐναντίον τοῦ πλησίον του. Γενικὰ δὲν θὰ ἀρχίσει πρῶτος νὰ ἀδικεῖ τὸν πλησίον του… ~ Μέγας Φώτιος ~


+ Ἀγάπη εἶναι νὰ βρῶ ἕναν λεπρὸ καὶ νὰ τοῦ δώσω εὐχαρίστως τὸ σῶμα μου καὶ νὰ πάρω ἐγὼ τὸ δικό του! Ἀγάπη εἶναι νὰ ταπεινώνεσαι, νὰ ὑπηρετεῖς τὸν συνάνθρωπό σου καὶ νὰ ἐπωμίζεσαι τὰ βάσανα καὶ τὰ πάθη του, κατὰ τὸ πρότυπό του Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ σήκωσε πάνω στὸν Σταυρό Του, ὅλες τὶς ἁμαρτίες τῆς ἀνθρωπότητας καὶ θυσιάστηκε γι’ αὐτήν. ~ Ὅσιος Ἀγάθων ~

+ Ὅποιος ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ: ἅ) Δὲν ὑπερηφανεύεται β) Δὲν ἀποστρέφεται καὶ δὲν φθονεῖ κανέναν γ) Δὲν κατηγορεῖ καὶ δὲν μισεῖ κανέναν δ) Δὲν πολιτεύεται μὲ δόλο καὶ πονηριὰ ἔ) Δὲν χαίρεται γιὰ τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων στ) Δὲν διασύρει τὸν φταίχτη, ἀλλὰ συλλυπεῖται καὶ τὸν βοηθᾶ ζ) Δὲν παραβλέπει τὸν ἀδελφό, ποὺ βρίσκεται σὲ κάποια ἀνάγκη ἡ) Δὲν θεωρεῖ κανέναν ξένο, ἀλλὰ ὅλους τους θεωρεῖ οἰκείους θ) Δὲν παροξύνεται (δὲν ἀντιδράει βία καὶ δὲν ξεσπάει) ἴ) Δὲν θεωρεῖ κανέναν ἐχθρό, παρὰ μόνο τὸν διάβολο ἰά) Ὑπομένει τὰ πάντα καὶ μακροθυμεῖ ἴβ) Πολιτεύεται ἐνάρετα Μακάριος ὅποιος ἔχει ἀγάπη… Ὁ Κύριος θὰ τὸν δεχθεῖ κοντά Του καὶ θὰ εἶναι μαζί Του. Ὅποιος δὲν ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ: ἅ) Γίνεται ὀξύθυμος β) Κυριεύεται ἀπὸ τὸ μίσος γ) Δὲν συμπάσχει μὲ τὸν ἁμαρτάνοντα δ) Δὲν ἁπλώνει τὸ χέρι του στὸν πεσμένο καταγῆς καὶ δὲν στηρίζει αὐτὸν ποὺ κλονίζετα ἔ) Δὲν συμβουλεύει τὸν φταίχτη στ) Εἶναι βλαμμένος στὸ μυαλὸ ζ) Εἶναι φίλος καὶ ὄργανο τοῦ διαβόλου ἡ) Εἶναι ἐφευρέτης κάθε πονηριᾶς 19 θ) Εἶναι αἴτιος φιλονικείων καὶ ὕβρεων ἴ) Εἶναι σκεῦος ἀλαζονείας ἰά) Πλανιέται σὲ ὅλα τὰ μονοπάτια τῆς ζωῆς του καὶ δὲν ξέρει ὅτι βαδίζει μέσα στὸ σκοτάδι… ~ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος ~

+ Ἄλλη εἶναι ἡ φυσικὴ ἀγάπη ποὺ ἔχει ἡ ψυχὴ καὶ ἄλλη ἐκείνη ποὺ ἔρχεται σ’ αὐτὴ μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ πρώτη κινεῖται ὅταν θέλουμε, ἀνάλογα μὲ τὴ θέλησή μας καὶ γι’ αὐτὸ εὔκολα λεηλατεῖται ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα, ὅταν δὲν κρατᾶμε μὲ τὴ βία τὴν ἀγαπητική μας προαίρεση. Ἡ ἄλλη ὅμως, ποὺ δίνεται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, διεγείρει τόσο πολὺ τὴν ψυχὴ πρὸς τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὅλα τὰ μέρη τῆς ψυχῆς νὰ προσκολλῶνται μὲ ἀνέκφραστο τρόπο στὴν ἀγαθότητα τοῦ θείου πόθου, μὲ μία ἀπέραντη ἁπλότητα διαθέσεως. Γιατί τότε ὁ νοῦς, γεμάτος ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἐνέργεια, σὰν νὰ κυοφορεῖ, ἀναβλύζει κάποια πηγὴ ἀγάπης καὶ χαρᾶς. ~ Ἅγιος Διάδοχος Φωτικὴς ~
+ Ὅταν ἀρχίσει κανεὶς νὰ αἰσθάνεται πλουσιοπάροχα τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τότε ἀρχίζει νὰ ἀγαπᾶ μὲ πνευματικὴ αἴσθηση καὶ τὸν πλησίον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ὁποία μιλοῦν ὅλες οἱ Γραφές. Ἡ κατὰ σάρκα φιλία πολὺ εὔκολα διαλύεται, ὅταν βρεθεῖ κάποια ἀσήμαντη αἰτία, γιατί δὲν εἶναι δεμένη μὲ τὴν πνευματικὴ αἴσθηση. Στὸν ἄνθρωπο ὅμως ποὺ στὴν ψυχὴ τοῦ ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς καὶ ἂν συμβεῖ κάποιος ἐρεθισμός, δὲν λύνεται ὁ δεσμὸς τῆς ἀγάπης. Γιατί μὲ τὴν θερμότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἡ ψυχὴ ξαναθερμαίνει τὸν ἑαυτὸ τῆς στὸ καλὸ καὶ γρήγορα ξαναφέρνει μέσα τῆς τὴν ἀγάπη τοῦ πλησίον μὲ πολλὴ χαρά, ἀκόμη καὶ ἂν ἔχει ὑβρισθεῖ ἢ ζημιωθεῖ ὑπερβολικὰ ἀπὸ αὐτὸν καὶ μὲ τὴ γλυκύτητα τοῦ Θεοῦ, ἐξουδετερώνει τὴν πικρία τῆς φιλονικίας καὶ τῆς διαμάχης. ~ Ἅγιος Διάδοχος Φωτικὴς ~
+ Ὅριο καὶ τέρμα τῆς ἀγάπης εἶναι νὰ αἰσθάνεται κανείς, ὅτι μεγαλώνει ἡ ἀγάπη τοῦ πρὸς ἐκείνους ποὺ τὸν βρίζουν. ~ Ἅγιος Διάδοχος Φωτικὴς ~

+ Ὅταν δεῖς δυὸ κακοὺς νὰ ἔχουν ἀγάπη ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον, νὰ γνωρίζεις ὅτι ὁ ἕνας βοηθεῖ στὰ κακὰ θελήματα τοῦ ἄλλου. ~ Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς ~

+ Ὅσο γνωρίζεις πιὸ καλά, τόσο ἀγαπᾶς πιὸ πολύ. Καὶ ὅσο πιὸ πολὺ ἀγαπᾶς, τόσο πιὸ πολὺ γνωρίζεις. ~ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ~


+ Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ μεγαλύτερη ἀγάπη, ἀπὸ τὸ νὰ δίνει κάποιος τὴ ζωή του γιὰ τὸν πλησίον. Δηλαδή, ἂν κανεὶς ἀκούσει λυπηρὸ λόγο σὲ βάρος του ἀπὸ τὸν πλησίον καὶ ἐνῶ μπορεῖ καὶ ὁ ἴδιος νὰ τοῦ πεῖ παρόμοιο, ἀγωνιστεῖ καὶ δὲν μιλήσει. Ἢ ἂν ἀδικηθεῖ καὶ σηκώσει τὴν ἀδικία, χωρὶς νὰ τὴν ἀνταποδώσει, αὐτὸς εἶναι ποὺ προσφέρει τὴ ζωή του γιὰ τὸν πλησίον. ~ Ὅσιος Ποιμὴν ~


+ Ἂν θέλεις νὰ διδάξεις τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μὴ λὲς λόγια. Προσπάθησε νὰ εἶσαι πάντα εὐγενικὸς καὶ ἀξιαγάπητος. ~ Νικόλαος Καβάσιλας ~

+ Ἡ συμμετοχὴ στὰ καλά, ἐπιδιώκεται ἐξίσου ἀπὸ ὅλους τους ἀνθρώπους. Τὸ νὰ θέλεις ὅμως νὰ κοινωνήσεις στὰ θλιβερά, αὐτὸ εἶναι γνώρισμα ἐκείνων ποὺ ὑπερισχύουν στὴν ἀγάπη. ~ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης ~


+ Μὲ ὅλους νὰ ἔχεις ἀγάπη καὶ ἀπὸ ὅλους νὰ βρίσκεσαι σὲ ἀπόσταση. ~ Μέγας Ἀρσένιος ~


+ Ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης σου πρὸς Αὐτὸν εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Ἀρχὴ τῆς ἀγάπης σου εἶναι ἡ τελωνικὴ ταπείνωση. Πλήρωμα τῆς ἀγάπης σου εἶναι ἡ νίκη κατὰ τῶν δαιμονικῶν παθῶν καὶ ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς σου. 21 Ἀποτέλεσμα τῆς ἀγάπης σου εἶναι ἡ κατοίκηση στὴν καρδιά σου Ἐκείνου ποὺ εἶπε• «Μακάριοι οἱ καθαροί τη καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Μάτθ. 5,8). ~ Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστὼφ ~

+ Ἀγάπα τὸν πλησίον σου, σὰν τὸν ἑαυτόν σου. Γιατί ἀγαπώντας τὸν σὰν τὸν ἑαυτόν σου, ἀγαπᾶς τὸν ἑαυτόν σου, ἐνῶ μισώντας τὸν πλησίον σου, εἶναι σὰν νὰ μισεῖς τὴν ἴδια σου τὴν ψυχή. ~ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης ~
+ Ὅσο πιὸ ἁγνὴ εἶναι μία καρδιά, τόσο πιὸ μεγάλη καὶ ἀνοιχτῆ εἶναι καὶ βρίσκει εὐκολότερο χῶρο γιὰ νὰ βάλει περισσότερους μέσα. Ὅσο πιὸ ἁμαρτωλὴ εἶναι, τόσο περισσότερο σφίγγεται, κλείνει καὶ ἔτσι μόνο λίγους μπορεῖ νὰ χωρέσει. ~ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης ~
+ Γιατί δὲν ἔχουμε ἀρκετὴ ἀγάπη μέσα μας; Ἐπειδὴ ἀγαπᾶμε ὑπερβολικὰ τὴν σάρκα μας καὶ κοντά της κάθε σαρκικό, ὑλικὸ καὶ ἐπίγειο. ~ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης ~


+ Ἀγάπη σημαίνει νὰ θυσιάζεις τὴ ζωή σου γιὰ χάρη τῶν φίλων σου καὶ νὰ μὴν κάνεις στοὺς ἄλλους, ὅ,τι ἐσὺ δὲν θὰ ἤθελες νὰ σοῦ κάνουν ἐκεῖνοι. ~ Ὅσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ ~

+ Ὅσο μειώνεται ὁ ἐγωισμός μας, τόσο φουντώνει ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης μας στὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον. ~ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος ~

+ Νὰ τιμᾶς τὸν πλησίον σου σὰν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ τὸν τιμᾶς μέσα στὴν ψυχή σου, ἀόρατα στοὺς ἄλλους, φανερὰ μόνο στὴν συνείδησή σου. Ἡ ἀπόδοση τιμῆς ἂς εἶναι μυστικὴ ἀλλὰ καὶ εἰλικρινής. ”Ἀφοῦ κάνατε τὸ καλὸ σ’ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἄσημους τούτους ἀδελφούς Μου, σὲ Ἐμένα τὸ 22 κάνατε” (Μάτθ. 25,40). Κράτησε στὴν μνήμη σου αὐτὰ τὰ Εὐαγγελικὰ λόγια καὶ θὰ γίνεις ζηλωτὴς τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον καὶ μ’ αὐτὴν τὴν ἀγάπη, πλησιάζεις τὸν Θεό. ~ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ~
+ Ἡ ἀγάπη γεννιέται: ἅ) ἀπὸ τὴν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς β) ἀπὸ τὴν ἀγαθοσύνη τῆς συνειδήσεως καὶ γ) ἀπὸ τὴν εἰλικρίνεια τῆς πίστεως. Ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς μολύνεται μὲ τὴν ἀποδοχὴ ἁμαρτωλῶν λογισμῶν, ἰδιαίτερα πορνικῶν. Ἡ ἀγαθοσύνη τῆς συνειδήσεως, καταστρέφεται μὲ τὴν διάπραξη ἑκούσιων ἁμαρτημάτων. Καὶ ἡ πίστη ἀδυνατίζει, μὲ τὴν αὐτοπεποίθηση, τὴν ἀνειλικρίνεια καὶ τὴν φιλαυτία. ~ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ~

+ Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀγαποῦμε τοὺς πάντες, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἀπαιτοῦμε νὰ μᾶς ἀγαποῦν ὅλοι. ~ Ἅγιος Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα ~

+ Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποκτήσει τὴν ἀγάπη, ὀφείλει νὰ ἀπορρίψει κάθε κακόβουλη καὶ μὴ εἰρηνικὴ σκέψη, πόσο μᾶλλον ὀφείλει νὰ ἀπορρίψει κάθε ἀνάλογο λόγο ἢ ἔργο. Ὀφείλει νὰ συγχωρέσει τοὺς πάντες γιὰ ὅλες τὶς προσβολὲς ποὺ ἔχει δεχτεῖ, εἴτε δίκαιες εἶναι αὐτές, εἴτε ἄδικες. ~ Ὅσιος Νίκων τῆς Ὄπτινα ~
+ Ὅπου ὑπάρχει (πραγματική) ἀγάπη, ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ ταπεινοφροσύνη καὶ ὅπου ὑπάρχει κακία, ἐκεῖ ὑπάρχει ὑπερηφάνεια. ~ Ὅσιος Νίκων τῆς Ὄπτινα ~
+ Πρέπει νὰ ἀγαπᾶτε κάθε ἄνθρωπο, βλέποντας σ’ αὐτὸν τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, παρὰ τὰ ἐλαττώματά του. Δὲν πρέπει νὰ ἀπομακρύνεστε μὲ ψυχρότητα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. ~ Ὅσιος Νίκων τῆς Ὄπτινα ~

πηγή

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *