ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΑΠΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Οἱ ἀξιοθαύμαστοι ἄγωνες, ἡ ἡρωικὴ πάλη καὶ τὰ ὑπερφυσικὰ κατορθώματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐφέσου, τοῦ ἐπονομαζόμενου Εὐγενικοῦ.
Τοῦ ἐξαίρετου καὶ σχεδὸν μοναδικοῦ ὑπέρμαχου καὶ φύλακα τῆς ἀμέμπτου κι ἁγιότατης κι ἀποστολικῆς καὶ πατροπαράδοτης ὀρθόδοξης πίστης, συγκεντρωμένα σ’ ἕνα βιβλίο καὶ γραμμένο σὲ μορφὴ βιογραφίας ἀπό τὸν ἀνάξιο κι ἐλάχιστο ἀνάμεσα στοὺς ἱερομόναχους ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ
Πρὸς ἀπόκτηση γνώσεως καὶ ψυχικῆς ὠφέλειας τῶν ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

Στοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μου ἀπανταχού γῆς τὴν εὐλαβικὴ προσκύνηση καὶ τὸν ἐκ ψυχῆς ἀσπασμό. Ἐκεῖνος ὁ περίφημος καὶ περιώνυμος Μάρκος ὁ Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός, παρουσιάζεται σήμερα ἀπὸ μένα, μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΄Ἀντίπαπας΄, ἤ ΄ἀδιάψευστος μονομάχος΄. Ὁ ὀρθόδοξος φιλαναγνώστης, πρέπει νὰ ἔχει τὴν ὑπομονὴ νὰ διαβάσει τὸν παρόντα λόγο καὶ τότε ν’ ἀποφασίσει ἂν ταιριάζει ἡ ὄχι σ’ αὐτὸν μία τέτοια προσωνυμία. Ἡ ὀνοματοθεσία δὲν εἶναι βέβαια ἰδιότητα τοῦ κάθε τυχόντα, ἀλλὰ μιλοῦν τὰ γεγονότα ὥστε κι οἱ πλέον ἀπαίδευτοι σ’ αὐτὰ νὰ βρίσκονται ἰκανότατοι καὶ νὰ τὰ κατανοοῦν.
Ἔγω (ὅπως θ’ ἀκούσεις καὶ μέσα στὸ λόγο μου ὅπου τό ὁμολογῶ), δὲν κινήθηκα πρὸς αὐτὸ ἀπὸ καμιὰ ἔπαρση καὶ αὐθάδεια, ἄλλα στ’ ἀλήθεια ἀπ’ ἕναν ὑπέρμετρο ζῆλο γιὰ νὰ παρουσιάσω τὴν ἁγιότητα τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ σ’ ὅλον τὸν κόσμο, γιὰ δύο λόγους: πρῶτα γιὰ τὴν ὠφέλεια τοῦ πιστοῦ ἁπλοῦ λαοῦ καὶ δεύτερο γιὰ τὴν καταισχύνη τῶν ἐχθρῶν του, τῶν μιαρότατων παπιστῶν.
Ἡ ὠφέλεια συνίσταται στὸ νὰ μάθει ὁ ἁπλὸς λαὸς ἐκεῖνα ποῦ προηγουμένως δὲν ἤξερε γι’ αὐτὸν τὸν ἅγιο κι ἔτσι νὰ τὸν τιμᾶ ὅπως ὀφείλει καὶ νὰ τὸν δοξάζει σὰν ἀληθινὸ δοῦλο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὸν μιμεῖται ὁ καθένας, κι ὅταν ὑπάρξει αἰτία κι ἄναγκη γιὰ τὴν πίστη, νὰ τοῦ γίνεται ἕτοιμος προστάτης καὶ βοηθὸς στὶς ἀνάγκες τῆς παρούσας ζωῆς. Κι εἶναι μεγάλη κι ἀθεράπευτη ντροπὴ γιὰ τοὺς ἀχρείους παπιστές, νὰ κηρύσσεται ἅγιος, καὶ δοξασμένος ἀπὸ τὸ Θεό, ὁ ὑπέρτατος ἐχθρός τους, ὁ ἄσπονδος πολέμιός τους καὶ τί ἄλλο περισσότερο νὰ ποῦμε παρὰ ὁ Ἀντίπαπας,
Μάρκος ὁ Ἀντίπαπας Ἅγιος.
Καὶ ποιὰ ἄλλη ντροπὴ ὑπάρχει, μεγαλύτερη ἀπ’ αὑτή;
Ποιὰ ἄλλη σαΐτα πιὸ φαρμακερὴ ἀπ’ αὐτή;
Ὁ Ἀντίπαπας Ἅγιος.
Καὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι κάθε ὀρθόδοξος εἶναι Ἀντίπαπας κι ὅμως αὐτὸς δὲν εἶναι ἁπλὰ Ἀντίπαπας, ἄλλα ὁ κατεξοχὴν Ἀντίπαπας.

Περιεχόμενα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λόγος Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Πάριου εἰς τὸν Ἅγιον Μάρκον τὸν Εὐγενικὸν
Παρουσίαση τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Ἡ ἁγιότητα τοῦ Μάρκου
Ἡ Συνοδικὴ ἀποφαση του 1734

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΗΣ

Καταγωγὴ καὶ παιδεία Μάρκου καὶ Ἰωάννη Εὐγενικού
Ἀσκητικὴ παιδεία Μάρκου καὶ Ἰωάννου
Χαρακτήρας τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Μαρτυρίες συγχρόνων γιὰ τὸν Μάρκο
Ὁ Ἐπίσκοπος Μάρκος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

Περὶ πρωτείου καὶ φιλιόκβε
Τὸ διοικητικὸ σχίσμα
Φιλιόκβε
Ἡ ὄγδοη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
Ἡ Φράγκικη αἵρεση
Αἵρεση ὁ Παπισμός
Παπικὸ σχίσμα τοῦ 1009, ἐπιβεβαίωση καὶ καταδίκη του σχίσματος τοῦ 1054

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ὀδηγήθηκαν οἱ Ρωμαῖοι (Βυζαντινοὶ ) στὴν Φερράρα-Φλωρεντία
Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Πάπας συγκάλεσε Συνοδο στη Φερράρα-Φλωρεντία
Ἡ διπλωματικὴ δολιότητα τοῦ Πάπα καὶ ἡ Φραγκικὴ Σύνοδος τῆς Βασιλείας
Προετοιμασία γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Ἰταλίας
Ἱστορικὰ χαρακτηριστικά των Οἰκουμενικῶν Συνόδων
Ἱστορικὲς προυποθέσεις Συνόδου-Φερράρας
Ἡ ἀρχικὴ τοποθέτηση τοῦ Πατριάρχη Ἰωσὴφ
Ἄποψη Ἱερομήμονα γιὰ Φερράρα-Φλωρεντία
Ἀλλαγὴ γνώμης τοῦ Πατριάρχη

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Ὁ πρῶτος ἀσπασμός
Προσυνοδικοὶ διάλογοι καὶ τὸ Σιτηρέσιο
Πουργατόριο – Καθαρτήριον-πύρ
Ἀρχὴ διαλόγου 9.4 μέχρι 9.10.1438

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Φθόνος κατὰ Μάρκου
Ὁ πρῶτος Λατίνος ἀντίπαλος τοῦ Μάρκου
Ὁ δεύτερος Λατίνος ἀντίπαλος τοῦ Μάρκου
Συμπεράσματα τῶν προσυνοδιακῶν διαλόγων στὴν Φερράρα
Ἔναρξη τῆς κύριας Συνόδου στὴν Φερράρα
Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ των Οικουμενικῶν Συνόδων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
«Ὅρος» ἤ «Τόμος τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων»
Ἀνάγνωση τῶν «Ὁρῶν»
Συμπεράσματα μετὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν «Ὅρῶν»
Ἡ ἀντίδραση τῶν παπικῶν μετὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν «Ὅρων»

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Διάσπαση καὶ λιποταξία ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μερίδας Ἀνατολικῶν
Παρασκήνια καὶ οἰκονομικὴ τρομοκρατία
Πρὸς ἀλλαγὴ τόπου καὶ τοῦ θέματος
Λόγοι ἀλλαγῆς θέματος διαλόγου
Στὴ Φλωρεντία Ἔναρξη Συνόδου 26-2-1439
Ἀπαγόρευση νὰ ὁμιλεῖ ὁ Μάρκος Ἐφέσου

ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Νοθεία τῶν Πατερικῶν κειμένων
Πορεία πρὸς τὴν Οὐνίαν – Ἔνωση
Μάχη Μάρκου με λατινόφρονες
Ἐπίθεση λατινοφρόνων κατὰ Μάρκου
Βία κατὰ Μάρκου
Παρέμβαση Παπικῶν
Πιέσεις αὐτοκράτορα καὶ Πατριάρχου
Πρὸς τὴν ὁμολογίαν Ἕνωσης-Οὐνίας
«Ἐκ τοῦ .διά τοῦ»

ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Μάχη
Ἀντίλογος Ἐφέσου καὶ Νικαίας
Μαρτυρία Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ
Μαρτυρία Γρηγορίου Νύσσης
Συμφωνία Λατινοφρόνων
Σκλήρυνση τῶν Παπικών
Οἰκονομικὴ πίεση καὶ στέρηση τροφῆς τοῦ Μάρκου
Ἀποδοχὴ τῆς λατινικῆς πίστης

ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Ἐγκώμιο στὸ Μάρκο
Ἀποδοχὴ παραφθαρμένων λατινικῶν ρητῶν
Μαρτυρία τοῦ Καβάσιλα
Ἐπίθεση ὀργῆς κατὰ Μάρκου
Ἐξύβριση τοῦ Μάρκου στὸ διαμέρισμα τοῦ Πατριάρχη
Μαρτυρία Καβάσιλα
Σιωπὴ καὶ πόνος γιὰ τὴν προδοσία

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Ἀνασκόπηση τοῦ θέματος
Τελικὴ προσπάθεια τῶν Λατινοφρόνων
Ἴντριγκες καὶ ρουσφέτια
Συμφωνία ἔνωσης-Οὐνίας
Ἦταν νὰ τοὺς κλαῖνε κι΄ οἱ σκύλοι
Ἐπίθεση Παπικῶν στὰ ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας
Ὁριστικὴ ὑποχώρηση λατινοφρόνων στὴν Οὐνία

ΕΝΟΤΗΤΑ 13
Οἱ συκοφαντίες τοῦ Οὐνίτη γιὰ τὸν Μάρκο
Νὰ μὴν ἀναγκαστῶ νὰ ὑπογράψω τὸν ὄρο
Γιατί αὐτὸ δὲν προκειται τότε νὰ τὸ κάνω, ὅτι καὶ νὰ γίνει
Ὑπογραφὲς τῶν ἀρχιερέων
Ὑπογραφὲς ἀρχόντων λαικῶν
Θρῆνος καὶ ὁμολογία τοῦ ὑπογράφοντος Συρόπουλου
Ὑπογραφές Ἡγουμένων
Ἥττα τοῦ Πάπα νίκη τοῦ Μάρκου
΄Δὲν καταφέραμε τίποτα΄ «acimus nihil»

ΕΝΟΤΗΤΑ 14
Θεολογικὰ πορίσματα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παριου
Ἡ ἀπειλὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης
Κοινωνία Οὐνίας
Προσπάθεια καταδίκης τοῦ Μάρκου
Μάρκος ὁ Ὁμολογητής

ΕΝΟΤΗΤΑ 15

ΕΓΚΩΜΙΑ

Ἐγκώμιο γιὰ τὴν ὁμολογία τοῦ Ἐφέσσου

ΕΝΟΤΗΤΑ 16
Ρητορικὰ ἐγκώμια

ΕΝΟΤΗΤΑ 17

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ [1.2.1440]

Σχίσμα κλήρου καὶ λαοῦ
Θάνατος τοῦ Ἰωσήφ
Διωγμὸς καὶ φυγή
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Σύνοδος Ὀρθόδοξη κατὰ τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας
Ἐπιστροφὴ τῶν μετανοούντων
Ἐγκώμιο τοῦ Γενναδίου Σχολάριου

ΕΝΟΤΗΤΑ 18
Συνοδικὴ θέση τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐγκύκλιες ἐπιστολὲς καὶ παραινέσεις τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Θαυματουργὴ Σωτηρία τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Ὁ διάδοχός τοῦ Μάρκου

ΕΝΟΤΗΤΑ 19

Ἐπιστολὴ πρὸς Γεννάδιο Σχολάριο
Ἀπάντηση Σχολάριου

ΕΝΟΤΗΤΑ 20
Κοίμηση τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
Ἀνακεφαλαίωση των γεγονότων καὶ ἡ ἀποτίμηση τῶν ἔργων τοῦ Μάρκου
Ἐπίλογος, παραινέσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 21
ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ TON ΑΠΟ ΜΑΡΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ TON ΑΠΟ ΜΑΡΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Ἀπόδοση στὴ Νεοελληνική: Βασιλάκη Ἑλένη
Ἐπιμέλεια θεολογική: Παπαδόπουλος Δημήτριος Σχέδια: Νεκτάριος Σταματέλος
Δ.Π. ΝΕΣΤΩΡ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τὸ κείμενο τοῦ ‘Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ἔχει ἀποδοθεῖ στὴν νεοελληνικὴ Γλώσσα.

Εἰσαγωγὴ σὲ πρώτη ἀποκλειστικὴ δημοσίευση στο Ὀρθόδοξο Διαδίκτυο ἀπὸ τὸ Βιβλίο :

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ

Ἡ ἠλεκτρονικὴ ἐπεξεργασία ἀναρτήσων κειμένων, τίτλων καὶ εἰκόνων ἔγινε ἀπὸ τὸν N.B.B

πηγή

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *