ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Περιεχόμενα 1ου Μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Σὲ τί βρίσκεται ἡ χριστιανικὴ τελειότητα. Γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήση κάποιος, πρέπει νὰ πολεμᾶ. Τὰ τέσσερα ἀναγκαῖα σ αὐτὸν τὸν πόλεμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Δεν πρέπει νὰ ἐμπιστευώμαστε, οὔτε νὰ δίνουμε θάρρος ποτὲ στὸν ἑαυτό μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Η ἐλπίδα καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Πως μπορεῖ νὰ γνωρίσει κάποιος ἐὰν ἐργάζεται μὲ τὴν μὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐλπίδα στὸν Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Το λάθος ποὺ κάνουν πολλοὶ νομίζοντας ὡς ἀρετὴ τὴν μικροψυχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄.  Ἄλλες ἐμπειρίες, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποκτᾶται ἡ ἀπιστία στὸν ἑαυτό μας καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ τὸ θάρρος στὸ Θεὸ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. Πως πρέπει νὰ ἐκπαιδεύουμε τὸ νοῦ μας, γιὰ νὰ τὸν φυλᾶμε ἀπὸ τὴν ἀμάθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ἡ΄  Γιατί δὲν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα καὶ μὲ ποιὸν τρόπο μποροῦμε νὰ τὰ γνωρίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Πως πρέπει νὰ φυλᾶμε τὸ νοῦ μας ἀπὸ τὴν πολυπραγμοσύνη καὶ τὴν περιέργεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. Πως πρέπει νὰ ἐξασκοῦμε τὴ θέλησί μας γιὰ νὰ θέλη σὲ ὅλες μας τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς πράξεις, ὡς τελειωτικὸ σκοπὸ μόνο τὴν εὐχαρίστησι τοῦ Θεοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄.  Μερικὲς σκέψεις ποὺ παρακινοῦν τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ θέλη νὰ κάνη σὲ κάθε πράγμα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄.  Τὰ πολλὰ θελήματα καὶ οἱ ἐπιθυμίες, ποὺ ὑπάρχουν στὸν ἄνθρωπο καὶ ἡ μάχη ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσά τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄.  Πως πρέπει νὰ πολεμᾶ κάποιος ἐναντίον τῆς παραλόγου θελήσεως τῶν αἰσθήσεων καὶ σχετικὰ μὲ τὶς πράξεις ποὺ πρέπει νὰ πραγματοποιήση ἡ θέλησις, προκειμένου νὰ ἀποκτήση τὶς συνήθειες τῶν ἀρετῶν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄.  Τί πρέπει νὰ γίνεται, ὅταν ἡ ἀνώτερη λογικὴ θέλησις φαίνεται νικημένη ἀπὸ τὴν παράλογη καὶ κατώτερη καὶ ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄. Πρέπει νὰ πολεμᾶ κανεὶς μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις καὶ παντοτεινὰ καὶ γενναία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣΤ΄.  Μὲ ποιὸ τρόπο ξημερώνοντας πρέπει νὰ βγαίνη στὴ μάχη τὸ πρωὶ ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ πολεμᾶ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄. Μέ ποιὰ τάξι πρέπει νὰ πολεμοῦμε ἐναντίον τῶν παθῶν μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄. Πως πρέπει νὰ πολεμᾶ κάποιος ἀντίθετα στὰ ξαφνικὰ κινήματα τῶν παθῶν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄.  Πως πρέπει νὰ πολεμᾶ κανεὶς κατὰ τῶν σαρκικῶν παθῶν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄. Πως πρέπει νὰ πολεμᾶ κάποιος ἐναντίον τῆς ἀμελείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄. Η διόρθωσις τῶν ἐξωτερικῶν αἰσθήσεων. Καὶ μὲ ποιὸ τρόπο μπορεῖ κάποιος νὰ περάση ἀπὸ αὐτὲς στὴ θεωρία καὶ δοξολογία τοῦ Θεοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄  Τὰ ἴδια αἰσθητὰ πράγματα ποὺ εἴπαμε, μᾶς χρησιμεύουν ὡς μέσα καὶ ὄργανα, γιὰ νὰ διορθώνουμε τὶς αἰσθήσεις μας, ἐὰν περνᾶ ἀπὸ αὐτὰ στὴ μελέτη τοῦ σαρκωθέντος Λόγου καὶ στὰ μυστήρια τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πάθους του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄  Πὼς πρέπει νὰ διορθώνουμε τὶς αἰσθήσεις μας μὲ ἄλλους τρόπους, ὅταν μᾶς παρουσιάζωνται τὰ ὁρατὰ ἀντικείμενά τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄ Πὼς πρέπει νὰ κυβερνᾶμε τὴ γλώσσα μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄  Πὼς πρέπει νὰ διορθώνουμε τὴν φαντασία καὶ τὴν ἐνθύμησί μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄  Ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ ἀποφεύγη μὲ ὅλη του τὴ δύναμι τὶς ταραχὲς καὶ ἐνοχλήσεις, ἂν θέλη νὰ πολεμήση καλά τους ἐχθρούς του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄   Τί πρέπει νὰ κάνουμε, ὅταν εἴμαστε πληγωμένοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄  Ποιὰ τακτικὴ ἔχει ὁ διάβολος στὸ νὰ πολεμᾶ γενικὰ καὶ νὰ παραπλανᾶ ἀνθρώπους διαφόρων καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄  Ὁ πόλεμος καὶ ἡ ἀπάτη ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ διάβολος γιὰ ἐκείνους ποὺ κρατάει στὴν ὑπηρεσία τῆς ἁμαρτίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄  Ὁ πόλεμος καὶ ἡ ἀπάτη, ποὺ μεταχειρίζεται ὁ διάβολος γιὰ ἐκείνους ποὺ γνωρίζουν τὸ κακό τους καὶ θέλουν νὰ ἐλευθερωθοῦν. Καὶ γιατί οἱ ἀποφάσεις μᾶς πολλὲς φορὲς δὲν φέρνουν τὸ ἀποτέλεσμά τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄ Ἡ ἀπάτη ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἐχθρός, γιὰ ἐκείνους ποὺ νομίζουν ὅτι βαδίζουν στὴν τελειότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ΄  Ὁ πόλεμος καὶ ἡ ἀπάτη ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ διάβολος, γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς ποὺ βαδίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΓ΄ Ἡ τελευταία ἀπάτη, ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ διάβολος, γιὰ νὰ μᾶς γίνωνται αἰτία κακίας οἱ ἀρετὲς ποὺ ἀποκτήσαμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΔ΄  Μερικὲς γνώσεις ποὺ εἶναι χρήσιμες, γιὰ νὰ νικήσουμε τὰ πάθη καὶ νὰ ἀκοκτήσουμε νέες ἀρετὲς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ΄  Οἱ ἀρετὲς πρέπει νὰ ἀποκτῶνται σταδιακά, βαθμηδὸν καὶ πρῶτα πρέπει νὰ ἀπασχολούμαστε μὲ τὴν μία καὶ κατόπιν μὲ τὴν ἄλλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΣΤ΄  Μὲ ποιὰ μέσα ἀποκτοῦνται οἱ ἀρετὲς καὶ Πὼς πρέπει νὰ κυβερνούμαστε γιὰ νὰ ἐξασκούμαστε κάποιον καιρὸ σὲ μία μόνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΖ΄ Ὅτι πρέπει νὰ προχωροῦμε μὲ φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια παντοτινὴ στὴν ἄσκησι τῆς ἀρετῆς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ΄  Ἔχοντας ὑποχρέωσι νὰ ἀγωνιζώμαστε πάντα τὸν ἀγώνα τῶν ἀρετῶν, δὲν πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε ἐκεῖνα, ποὺ μᾶς γίνονται ἀφορμὲς γιὰ νὰ τὰ ἀποκτήσουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΘ΄  Πρέπει νὰ ἀγαπᾶμε ὅλες τὶς ἀφορμές, ποὺ προξενοῦν τὴν ἀπόκτησι τῶν ἀρετῶν καὶ περισσότερο ἐκεῖνες ποὺ φέρνουν περισσότερες δυσκολίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄  Πὼς μποροῦμε σὲ διάφορες ἀφορμὲς νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ἄσκησι μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἀρετῆς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑ΄  Ὁ καιρὸς ποὺ πρέπει νὰ βάλλουμε στὴν ἐξάσκησι κάθε ἀρετῆς· καὶ περὶ τῶν σημείων τῆς προκοπῆς μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΒ΄  Δὲν πρέπει νὰ ἐπιθυμοῦμε πολλὰ γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ βάσανα ποὺ ὑποφέρουμε μὲ ὑπομονή. Καὶ Πὼς πρέπει νὰ κυβερνοῦμε ὅλες μας τὶς ἐπιθυμίες, γιὰ νὰ εἴμαστε ἐνάρετοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΓ΄  Πὼς πρέπει νὰ ἀντιστεκώμαστε στὸν διάβολο, ὅταν προσπαθῆ νὰ μᾶς παραπλανση μὲ τὴν ἀδιακρισία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΔ΄ Ἡ ὑπόληψις τοῦ ἐαυτοῦ μας καὶ ἡ παρακίνησις τοῦ διαβόλου μᾶς κάνουν νὰ κρίνουμε μὲ αὐθάδεια τὸν πλησίον. Πῶς πρέπει νὰ ἀντιστεκώμαστε σὲ αὐτὰ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ΄  Ἡ προσευχὴ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΣΤ΄  Τί εἶναι ἡ νοερὴ προσευχὴ καὶ Πὼς πρέπει νὰ γίνεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΖ΄  Ἡ προσευχὴ ποὺ γίνεται διὰ μέσου μελέτης καὶ θεωρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΗ΄   Ἄλλος τρόπος προσευχῆς διὰ μέσου μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΘ΄  Τρόπος προσευχῆς διὰ μέσου της Θεοτόκου Μαρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν΄  Μερικὲς σκέψεις γιὰ νὰ προστρέχουμε στὴν Θεοτόκο μὲ πίστι καὶ θάρρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΑ΄ Πὼς πρέπει νὰ μελετᾶ κανεὶς καὶ νὰ προσεύχεται διὰ μέσου των Ἀγγέλων καὶ ὅλων των Ἁγίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΒ΄  Ἡ μελέτη τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου προξενεῖ διάφορες διαθέσεις καὶ θεοφιλῆ πάθη στὴν καρδιά μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΓ΄ Οἱ ὠφέλειες ποὺ μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ ἡ μίμησις τῶν ἀρετῶν του

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Περιεχόμενα 2ου Μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄  Τὸ πανάγιο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄  Πὼς πρέπει κανεὶς νὰ δέχεται τὸ πανάγιο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλαδὴ Πὼς πρέπει νὰ δέχεται μυστηριακὰ τὸν Χριστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄   Πὼς πρέπει νὰ ἐτοιμαζώμαστε γιὰ τὴν κοινωνία, γιὰ νὰ παρακινηθοῦμε στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Ἡ Πνευματικὴ καὶ νοερὴ Κοινωνία, δηλαδή, Πὼς κοινωνεῖται νοερὰ καὶ πνευματικὰ ὁ Χριστός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄  Ἡ ἀπόδοσις χαρίτων καὶ εὐχαριστίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄   Ἡ νοητὴ προσφορά, δηλαδὴ Πὼς πρέπει κανεὶς νὰ προσφέρη νοερὰ τὸν ἑαυτό του καὶ κάθε τοῦ ἔργο στὸν Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄  Ἡ αἰσθητὴ εὐλάβεια καὶ ἡ ψυχρότητα καὶ ξηρασία τῆς εὐλάβειας αὐτῆς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄  Ἡ ἐξέτασις τῆς συνειδήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄  Πὼς πρέπει νὰ προετοιμαζώμαστε ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ποὺ μᾶς πολεμοῦν κατὰ τὸν καιρὸ τοῦ θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ Ποιὲς εἶναι οἱ τέσσερες προσβολὲς ποὺ μᾶς φέρνουν οἱ ἐχθροί μας κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου. Καὶ πρῶτα ἡ προσβολὴ τῆς πίστεως καὶ ἡ θεραπεία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄  Ἡ προσβολὴ τῆς ἀπογνώσεως καὶ ἡ ἰατρεῖα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄  Ἡ προσβολὴ τῆς κενοδοξίας καὶ ἡ ἰατρεῖα της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄  Ἡ προσβολὴ τῶν φαντασιῶν καὶ ἡ ἰατρεῖα της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄ Ἡ πνευματικὴ εἰρήνη τῆς καρδιᾶς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄ Ἡ φροντίδα ποὺ πρέπει νὰ ἔχη ἡ ψυχὴ γιὰ νὰ εἰρηνεύη

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ΄ Αὐτὴ ἡ εἰρηνικὴ κατοικία οἰκοδομῆται σιγὰ σιγὰ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄  Ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ ἀποφεύγη κάθε τιμὴ καὶ νὰ ἀγαπᾶ τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν πτωχεία τοῦ Πνεύματος, μὲ τὴν ὁποία ἀποκτᾶται ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄  Ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ διατηρῆται σὲ νοερὴ μοναξιὰ καὶ ἡσυχία, γιὰ νὰ φέρη ὁ Θεὸς τὴν δική του εἰρήνη μέσα της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ Ἡ φρόνησις ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, γιὰ νὰ μὴ μᾶς προκαλέση ἐνόχλησι στὴν εἰρήνη αὐτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄  Ἡ ψυχὴ ἀφοῦ ἀπογυμνωθῆ ἀπὸ τὴν θέλησί της, πρέπει νὰ στέκεται ἐνώπιόν του Θεοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄  Δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ζητᾶ τροφὲς οὔτε κάτι ποὺ προξενεῖ ὄρεξι, ἀλλὰ μόνον τὸν Θεὸ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄  Ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχῆ καὶ ὅταν ἀκόμη αἰσθάνεται μέσα του κάποια ἀντίστασι γιὰ τὴν εἰρήνη ποὺ προαναφέραμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄  Ποιὰ εἶναι ἡ ἐπιμέλεια τὴν ὁποία ἔχει ὁ διάβολος γιὰ νὰ ἐνοχλήση τὴν εἰρήνη αὐτὴ τῆς ψυχῆς μας. Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε τὶς πανουργίες καὶ τὶς ἀπάτες του

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄  Ἡ ψυχὴ δὲν πρέπει νὰ συγχίζεται γιὰ τοὺς ἐσωτερικοὺς πειρασμοὺς καὶ λογισμοὺς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄  Οἱ πειρασμοὶ δόθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ ὠφέλειά μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ΄ Ποιὰ ἰατρεῖα πρέπει νὰ μεταχειριζώμαστε γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλούμαστε στὰ σφάλματα καὶ τὶς ἀδυναμίες μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄   ψυχὴ πρέπει νὰ εἰρηνεύη καὶ νὰ προοδεύη χωρὶς νὰ χάνη καιρὸ