Βίος Ἁγίου Μάρτυρος Βονιφατίου & Ἀγλαῒδος

8 total views, 2 views today

(Δεκεμβρίω) ΙΘ΄

῾Ο ἅγιος Βονιφάτιος ἦταν δοῦλος στὴν ὑπηρεσία τῆς ᾽Αγλαίας, πλούσιας Ρωμαίας ἀρχόντισσας, κόρης τοῦ ἀνθύπατου τῆς πρωτεύουσας τὴν ἐποχὴ τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-305). ῏Ηταν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διαχείριση τῆς περιουσίας τῆς ἀφέντρας του καὶ ζοῦσε βίο ἀκόλαστο, σύμφωνο μὲ τὰ ἔκλυτα ἤθη τῶν Ρωμαίων τῆς ἐποχῆς του, Παραδομένος στὴν κραιπάλη καὶ τὴν πορνεία, εἶχε μοιχευθεῖ μὲ τὴν ᾽Αγλαία καὶ δὲν ἔδειχνε νὰ διακατέχεται ἀπὸ τύψεις. ῏Ηταν πάντως καλὸς καὶ γενναιόδωρος, προσέφερε ἀφειδῶς φιλοξενία στοὺς ξένους καὶ μοίραζε μὲ συμπόνια ἐλεημοσύνη στοὺς πτωχούς. Περισσότερα

,

ΙΒ’ Μυσταγωγική Κατήχηση (Περὶ Ἐνανθρωπήσεως). Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων

6 total views, no views today

«Κατήχησις πρὸς τοὺς Φωτιζομένους, περὶ Ἐνανθρωπήσεως».


«Ἰωσήφ, υἱὸς Δαβίδ, μὴ φοβηθεῖς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναίκα σου. Τὸ γαρ εν αυτὴ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματος ἐστὶν ἁγίου. Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἴνα πληρωθεῖ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος. Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρι ἔξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὁ ἐστι μεθερμηνευόμενον «μεθ’ ἠμῶν ὁ Θεός»». Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μοδέστου Ἀρχιεπισκόπου Ἰεροσολύμων

8 total views, 2 views today

Ὁ Μόδεστος γεννήθηκε στὴ Σεβάστεια τῆς Μ. Ἀσίας ἀπὸ εὐσεβεῖς χριστιανοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι πέθαναν στὴ φυλακὴ κατὰ τὸ διωγμὸ τοῦ Διοκλητιανοῦ (περίπου 305 μ. Χ.).

Τὸ μόλις πέντε μηνῶν βρέφος Μόδεστο, οἱ δεσμοφύλακες τὸ ἀνέθεσαν σὲ ἕναν εἰδωλολάτρη ἄρχοντα. Σὲ ἡλικία δεκατριῶν ἐτῶν ἔμαθε γιὰ τοὺς πραγματικοὺς γονεῖς του καὶ ἀποφάσισε νὰ βαπτιστεῖ κι ὁ ἴδιος χριστιανός. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου μάρτυρος Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῶ

6 total views, no views today

18 Δεκεμβρίου

images (1)Μεταξύ των ἐνδόξων μαρτύρων τοῦ 3ου μ.Χ. αἰώνα, ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν στεφανοδότη Κύριο τὸν ἀμάραντο στέφανο τῆς αἰωνίου δόξας εἶναι καὶ ὁ τιμώμενος ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στὶς 18 Δεκεμβρίου Ἅγιος Σεβαστιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῶ μαρτυρήσαντες Ζωή, Τραγκυλίνος, Νικόστρατος, Κλαύδιος, Κάστωρ, Τιβούρτιος, Κάστουλος, Μαρκελλίνος καὶ Μάρκος. Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανὸς ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (245 – 313μ.Χ.) , ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε σκληρότατος διώκτης τῶν χριστιανῶν καὶ βασίλευσε μεταξύ των ἐτῶν 284-305μ.Χ. Καταγόταν ἀπὸ τὰ Μεδιόλανα τῆς Ἰταλίας, τὸ σημερινὸ Μιλάνο, τὸ ὁποῖο ἀνακηρύχθηκε ἀπὸ τὸν Διοκλητιανὸ πρωτεύουσα τοῦ δυτικοῦ τμήματος τῆς αὐτοκρατορίας. Ὁ Σεβαστιανὸς ἦταν γόνος ἐκλεκτῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι διακρίνονταν γιὰ τὴν ὑψηλὴ κοινωνική τους θέση, τὴ μεγάλη τους εὐσέβεια καὶ τὴ βαθιὰ χριστιανικὴ πίστη. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου

12 total views, no views today

Ἀξιοδάκρυτος εἶναι ἡ πλάνη εἰς τὴν ὁποίαν πλανᾶται ὁ δυστυχὴς ἄνθρωπος, ξεπεσμένος διὰ τὴν παράβασιν ἀπὸ τὴν πρώτην του δόξαν καὶ ἀθανασίαν, εἰς τὸν θάνατον καὶ φθοράν, διωγμένος ἀπὸ τὴν ἰδίαν του πατρίδα καὶ οὐράνιον μακαριότητα, εἰς τὴν κοιλάδα ταύτην τοῦ κλαυθμῶνος, δηλονότι ἐκ τοῦ ψεύδους καὶ προσκαίρου τούτου κόσμου τῆς ἀθλιότητος· δὲν κλαίει τοιαύτην ἐξορίαν δυστυχεστάτην, ἀλλὰ προσηλωμένος ἐκ τοῦ κόσμου τὸ μάταιον, ἐλησμόνησε τελείως τὰς πρώτας τιμὰς καὶ ἀγαθά, καὶ ὡσὰν νὰ μὴν εἶχε νοῦν, δὲν ψηφᾷ ὁλότελα τοιοῦτον χαϊμόν, ἀλλὰ χαίρεται εἰς τῆς ἐξορίας τὴν δυστυχίαν καὶ βάσανα, καὶ ὡς ἄλογον ζῶον ἀφήνει νὰ σύρεται εἰς τὰς ὀρέξεις τῆς ἰδίας του ἐπιθυμίας ἀπὸ τὰ πάθη τόσον ὁποὺ κατὰ τὴν προφητικὴν φωνὴν «παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς». Περισσότερα

Βίος τοῦ Ἁγίου προφήτου Δανιὴλ καὶ τών  Ἁγίων Τριῶν Παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου καὶ Μισαὴλ

34 total views, 2 views today

 (17)  Δεκεμβρίου 


Περιγραφές περί τοῦ Πρ. Δανιήλ ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη σέ μετάφραση. ΕΔΩ


Ἁγίου προφήτου Δανιὴλ καὶ τῶν Ἁγίων Τριῶν ΠὉ προφήτης Δανιὴλ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις μεγάλους προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Γεννήθηκε στὴν Ἄνω Βηθαρὰ καὶ ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 7ου μὲ τὶς ἀρχὲς 6ου π.Χ. αἰώνα. Ἀνῆκε στὴ φυλὴ τοῦ Ἰούδα καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴ βασιλικὴ οἰκογένεια τοῦ Δαβὶδ (Δανιὴλ 1,3-6). Τὸ ὄνομά του σημαίνει «ὁ Κύριος εἶναι ὁ κριτής μου».

Ὁ βασιλιὰς τῶν Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορ πολιόρκησε τὴν Ἱερουσαλήμ, τὴν κατέλαβε καὶ ἔσυρε τοὺς κατοίκους τῆς αἰχμάλωτους στὴ Βαβυλώνα. Ἔτσι ὁ Δανιὴλ σὲ νεαρὴ ἡλικία ὁδηγήθηκε μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς τοῦ αἰχμάλωτος στὴ Βαβυλώνα τὸ 605 π.Χ. (Δανιὴλ 1,4). Ὁ βασιλιὰς διέταξε τὸν Ἀσπενάζ, προϊστάμενο τοῦ προσωπικοῦ του, νὰ ἐπιλέξει ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες ὅσους νέους ἦταν ἀπὸ βασιλικὴ γενιὰ ἢ ἀπὸ οἰκογένειες εὐγενῶν. Αὐτοὶ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχουν κανένα σωματικὸ ἐλάττωμα. Ἔπρεπε νὰ εἶναι ἐμφανίσιμοι, νὰ ἔχουν μεγάλη μόρφωση καὶ νὰ διαθέτουν γνώση καὶ ἀντίληψη, προκειμένου νὰ προσληφθοῦν στὰ ἀνάκτορα, στὴν ὑπηρεσία τοῦ βασιλιά. Θὰ τοὺς δίδασκαν νὰ διαβάζουν καὶ νὰ γράφουν τὴ γλώσσα τῶν Βαβυλωνίων. Περισσότερα

Βίος Προφήτου Ἀγγαίου

8 total views, no views today

16 Δεκεμβρίου

αρχείο λήψης (2)«Ὁ προφήτης Ἀγγαῖος καταγόταν ἀπὸ τὴ φυλὴ Λευί. Γεννήθηκε στὴ Βυβυλώνα κατὰ τὴν ἐκεῖ αἰχμαλωσία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ (586-538 π.Χ.). Νέος ἀκόμη ἦλθε ἀπὸ τὴ Βαβυλώνα στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ προφήτευσε μαζὶ μὲ τὸν προφήτη Ζαχαρία ἐπὶ τριάντα ἕξι ἔτη. Προανήγγειλε καὶ αὐτὸς τὴ σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, τετρακόσια ἑβδομήντα ἔτη πρὶν τὴ Γέννησή Του, ἐνῶ φανερὰ προφήτευσε γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία. Εἶδε μάλιστα καὶ ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν οἰκοδομὴ τοῦ νέου ναοῦ ποὺ ἔκτισαν οἱ ἐπανακάμψαντες Ἰσραηλίτες. Πέθανε καὶ ἐτάφη πλησίον των ἱερέων, ὅπως αὐτοί, ἔνδοξα, διότι καὶ αὐτὸς ἦταν ἀπὸ γένος ἱερατικό. Ἦταν γηραιὸς πολύ, ἀξιοσέβαστος λόγω τῆς ἡλικίας του, πασίγνωστος γιὰ τὴν ἀρετή του, ἀγαπώμενος απο ὅλους καὶ τιμώμενος ὡς ἔνδοξος καὶ μέγας προφήτης. Τὸ ὄνομά του ἑρμηνεύεται Ἑορτὴ ἢ ἑορταζόμενος». Περισσότερα

Βίος Ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου

4 total views, no views today

(Ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται στὶς 15 Δεκεμβρίου)

  1. ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ

Βρισκόμαστε στὰ μέσα του Β΄ αἰῶνος. Στὴ Ρώμη, τὴν πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐξαπλώνεται ραγδαία. Μπαίνει σ’ ὅλα τα κοινωνικὰ στρώματα καὶ γίνεται δεκτὸ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὰ πιὸ χαμηλὰ καὶ φτωχὰ μέχρι τὰ πιὸ μεγάλα καὶ τὰ πιὸ πλούσια, ἀπὸ τὶς φτωχογειτονιὲς τῆς Ρώμης μέχρι καὶ αὐτὸ ἀκόμα τὸ Παλάτι τῶν αὐτοκρατόρων. Περισσότερα

Βίος Ἁγίων Μαρτύρων Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, καί Ὀρέστου.

18 total views, no views today

Οἱ Ἅγιοι Πέντε Μάρτυρες ἄθλησαν στὸν καιρὸ τῆς βασιλείας τῶν Ρωμαίων Αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανού, τὸ 296 μ.Χ. Τότε εἶχε ξεσπάσει ὁ φοβερότερος ἴσως διωγμὸς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ποὺ εἶχε σκοπὸ νὰ ἐξαλείψει ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς κάθε χριστιανό. Περισσότερα

Βίος Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας

54 total views, no views today

13 Δεκεμβρίου 2014

Ἡ Ἁγία Λουκία κατήγετο ἀπὸ τὶς Συρακοῦσες τῆς Σικελίας[1] καὶ ἐμαρτύρησε κατὰ τὸ ἔτος 304 μ.Χ. ὅταν ἡγεμόνας τῆς Σικελίας ἦταν ὁ Πασχάσιος καὶ αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης ὁ Διοκλητιανός. Ὑπῆρξε παρθένος, μεμνηστευμένη μὲ κάποιον εἰδωλολάτρη.

Ἡ μητέρα τῆς Εὐτυχία ὑπέφερε ἀπὸ χρόνια αἱμορραγία καὶ ἔτσι ἠναγκάσθη μαζί της νὰ καταφύγη στὴν Κατάνη στὸν ναὸ τῆς θαυματουργοῦ Ἁγίας Ἀγάθης († 5 Φεβρουαρίου 251 μ.Χ.) γιὰ νὰ θεραπευθῆ ἡ Εὐτυχία. Ἐκεῖ ὠραματίσθη καθ’ ὕπνους τὴν Ἁγία Ἀγάθη ἡ ὁποία τὴν ἐβεβαίωσε ὅτι ἡ μητέρα της θὰ θεραπευθῆ καὶ ὅτι ἡ ἰδία θὰ τύχη μαρτυρικοῦ τέλους[2]. Περισσότερα

, ,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ – Ἁγίων Προπατόρων: Εὐαγγέλιο – Ἀπόστολος (Ὁμιλία Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

4 total views, no views today

Εὐαγγέλιο Κυριακῆς: Λουκ. ιδ΄ 16-24

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ΄Ἀνθρωπὸς τὶς ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τὴ ὥρα τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ΄Ἐρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες.  Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῶ·  Ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ παρητημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμᾶσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ παρητημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Γυναίκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίω αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεῖς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλω αὐτοῦ· ΄Ἐξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστι. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ΄Ἐξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀναγκασον εἰσελθεῖν, ἴνα γεμισθῆ ὁ οἶκός μου. Λέγω γὰρ ὑμὶν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γὰρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. Περισσότερα

Πῶς ἔφθασεν τό τίμιον λείψανον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς τήν Κέρκυρα καί θαύματά του

8 total views, no views today

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων κοιμήθηκε στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 350 μ.Χ.

Τὰ 648 μ.χ. ἡ Κύπρος ἀντιμετώπιζε μεγάλες ἐπιδρομὲς ἀπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς καὶ τὸ λείψανο μεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό. Τοποθετήθηκε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μαζὶ μὲ τὸ λείψανο τῆς Αὐγούστας Θεοδώρας (βλέπε 11 Φεβρουαρίου). Παρέμεινε στὴν βασιλίδα τῶν πόλεων μέχρις ὅτου ὁ ἱερέας Γρηγόριος Πολυευκτος λίγες μέρες πρὶν τὴν πτώση πῆρε τὰ δύο λείψανα καὶ τὰ μετέφερε μέσω Σερβίας, Θράκης καὶ Μακεδονίας στὴ Παραμυθιὰ τῆς Ἠπείρου. Τρία χρόνια περιπλανήθηκε ἀπὸ τόπο σὲ τόπο μέχρις ὅτου φτάσει στὴν Κέρκυρα. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα εἶχε τοποθετήσει τὰ λείψανα σὲ σακιὰ μὲ ἄχυρα καὶ ὅποιος τὸν ρωτοῦσε τοὺς ἔλεγε πὼς εἶναι τροφὴ γιὰ τὸ ὑποζύγιό του. Τὸ 1456 μ.Χ. ἔφτασε στὴν Κέρκυρα γιατί πίστευε πὼς τὰ λείψανα θὰ ἦταν ἀσφαλισμένα. Τὰ Ἑπτάνησα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τῶν Ἐνετῶν. Ὁ ἱερέας Γρηγόριος Πολυευκτος βρῆκε ἕνα συμπολίτη τοῦ πρόσφυγα τὸν ἱερέα Γεώργιο Καλοχαιρέτη καὶ τοῦ κληροδότησε τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος

12 total views, no views today

 


Βίος

images (2)Ἀνήκει στὴν ἱερὴ φάλαγγα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων.

Γεννήθηκε τὸ 270 μ.Χ. καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου (306 – 337) καὶ τοῦ γιοῦ τοῦ Κωνστάντιου (337 – 361).

Γενέθλια πατρίδα τοῦ ὁ Ἅγιος Σπυρίδων εἶχε ὄχι τὴν Τριμυθούντα τῆς Κύπρου, ὅπως γράφουν πολλοὶ καὶ ποὺ σήμερα εἶναι ἕνα μικρὸ χωριὸ μὲ τὸ ὄνομα Τρεμετουσία, ἀλλὰ τὴν γειτονική της κωμόπολη Ἄσσια. Περισσότερα

,

Ἀσκητικές ἐμπειρίες. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ

10 total views, no views today

ιγνατιος μπριαντσιανινωφ

Περισσότερα

Βίος Ὁσίου Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου

8 total views, no views today

 

symeon_styliteSDECEMBRΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

     Ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἠμῶν Δανιήλ, ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλιὰ Λέοντος Ἃ΄τοῦ Μεγάλου (457-474), τοῦ ἐπικαλουμένου Μακέλλη. Καταγόταν ἀπὸ τὴ Μεσοποταμία της Συρίας, ἀπὸ τὴν περιφέρεια τῶν Σαμοσάτων.

     Ὁ πατέρας τοῦ Ἠλίας καὶ ἡ μητέρα τοῦ Μάρθα ἦταν προηγουμένως ἄτεκνοι καὶ εἶχαν γι’ αὐτὸ μεγάλη θλίψη. Μὴ μπορώντας ἡ Μάρθα νὰ ὑποφέρει ἄλλο ἀπὸ τὴν πολύχρονη στείρωση, βγῆκε τὰ μεσάνυχτα κρυφὰ ἀπὸ τὴν οἰκία της. Ὕψωσε τὰ χέρια της στὸν οὐρανό, καὶ προσευχόμενη μὲ δάκρυα πολλὰ ἔλεγε στὸν πολυεύσπλαχνο Θεό: «Δέσποτα καὶ βασιλιὰ ὅλης της κτίσης, Ἐσὺ ἔπλασες τὸν ἄνθρωπο, ἀρσενικὸ καὶ θηλυκό, προστάζοντας τοὺς ν’ αὐξάνονται καὶ νὰ πληθύνονται. Παρακαλῶ τὴν εὐσπλαχνία σου, παντοδύναμε, λυπήσου μὲ τὴν ἀνάξια. Λύσε τὴ στείρωση τῆς κοιλίας μου, δίνοντας καὶ σὲ μένα τεκνογονία. Χάρισέ μου ἕνα παιδί, ὅπως χάρισες στὴ Σάρρα, στὰ γηρατειά της, τὸν Ἰσαάκ, στὴν Ἄννα τὸ Σαμουὴλ καὶ στὴν Ἐλισάβετ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Καὶ σοῦ ὑπόσχομαι νὰ σοῦ ἀφιερώσω τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννήσω, ὅπως ἔκαμε καὶ ἡ Ἄννα». Ἀφοῦ τέλειωσε τὴν προσευχή της, μπῆκε μέσα στὴν οἰκία της καὶ ξάπλωσε νὰ κοιμηθεῖ. Μόλις ἀποκοιμήθηκε, βλέπει σὲ ὅραμα ὅτι κατέβηκαν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κάτι φωτεινὰ σημεῖα σὰν δίσκοι στρογγυλοὶ καὶ στάθηκαν πάνω ἀπὸ τὴν κεφαλή της. Ἴσως αὐτὸ νὰ σήμαινε τὴν ἁγιότητα τοῦ παιδιοῦ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γεννηθεῖ. Γιατί μετὰ τὸ ὅραμα συνέλαβε καὶ γέννησε τὸ μακάριο Δανιήλ. Περισσότερα

Βίος Ἁγίων Μαρτύρων Μηνᾶ, Εὐγράφου καί Ἐρμογένους

4 total views, no views today

Ὅταν στὴν ᾽Ανατολικὴ αὐτοκρατορία, βασίλευε ὁ Μαξιμίνος, ἡ πόλη τῆς ᾽Αλεξανδρείας ἦταν ἀνάστατη απὸ πολιτικὲς ἔριδες καὶ ἀπὸ τὴν ὅλο καὶ μεγαλύτερη διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου ἔναντι τῆς λατρείας τῶν ματαίων εἰδώλων. ᾽Απεσταλμένοι τῆς πόλεως παρουσιάσθηκαν στὸν αὐτοκράτορα καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ ἐπέμβει γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ τάξη. ῾Ο αὐτοκράτορας ὅρισε ἕναν σύμβουλό του, τὸν Μηνᾶ, γιὰ συμφιλιώσει τὶς ἀντίπαλες παρατάξεις.

῾Ο Μηνᾶς καταγόταν ἀπὸ τὴν ᾽Αθήνα· ἦταν ἄνθρωπος εὐρύτατης μόρφωσης ἀπὸ ἀρχοντικὴ γενιά, καὶ τοῦ εἶχαν δώσει τὴν προσωνυμία «καλλικέλαδος» λόγω τῆς θαυμαστῆς εὐγλωττίας του. ῾Ο αὐτοκράτορας ὅμως ἀγνοοῦσε ὅτι ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἤδη, ὁ Μηνᾶς εἶχε ἀσπασθεῖ τὴν χριστιανικὴ πίστη κρυφίως καὶ προσδοκοῦσε ἕνα σημεῖο ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ νὰ φανερώσει τὴν πίστη του, ἐπειδὴ φοβόταν γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς ὁμολογίας του. Φθάνοντας στὴν Αἴγυπτο, δὲν δυσκολεύθηκε νὰ ἀποκαταστήσει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ὁμόνοια μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, χάρις στοὺς σώφρονες λόγους του καὶ τὴν ἐξουσία ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα. ῞Ομως, ὄχι ἁπλῶς δὲν ἐμπόδισε τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ τὴν ἐνεθάρρυνε καὶ ἦταν ἔνθερμος ὑπέρμαχός της. Καταφρονώντας τὰ τεχνάσματα τῶν σοφιστῶν καὶ τὴν θύραθεν παιδεία, κήρυττε τὸ σωτηριῶδες μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς ἐθνικοὺς καὶ ἐνδυνάμωνε τὸ φρόνημα τῶν χριστιανῶν, δείχνοντας μὲ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσε ὅτι ὁ Χριστὸς κατοικοῦσε ἐντός του. ᾽Αρκοῦσε νὰ θέσει τὸ χέρι του στὸν ἀσθενῆ καὶ νὰ κάνει τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ ἐκεῖνος ξαναέβρισκε τὴν ὑγεία του δοξάζοντας τὸν Θεό. Μπροστὰ στὰ τόσα θαυμάσια, οἱ κάτοικοι τῆς ᾽Αλεξανδρείας, τῆς πρωτεύουσας ἐκείνης τῆς εἰδωλολατρίας, ἐγκατέλειπαν μαζικὰ τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων, γκρέμιζαν τοὺς ναούς τους καὶ προσέτρεχαν στὸν ἅγιο γιὰ νὰ πιοῦν τὰ ζωοποιὰ νάματα τῆς διδαχῆς του. Περισσότερα

,

Κυριακῆς ΣΤ’ Ματθαίου. Ὁμιλία ΚΘ’ εἰς τήν «κατὰ Θεὸν λύπη». Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

No views yet

Παλαμάς(P.G. 151, 364-376)

Ὅσοι ἁμαρτήσαμε ἔχουμε ἀνάγκη πάλι ἀπὸ τὴ λύπη καὶ τὸν πόνο τῆς μετάνοιας γιὰ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ἔχουμε διαπράξει. Πρέπει νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ πέσουμε στὰ γόνατα, γιὰ νὰ ἀκούσει καθένας μᾶς μυστικὰ μέσα στὴν καρδιά του, ὅπως ὁ Παράλυτός τοῦ Εὐαγγελίου, «ἔχε θάρρος, τέκνο». Και ἔτσι, ἀφοῦ πληροφορηθεῖ ἡ καρδιά μας ὅτι ἔχουμε λάβει τὴ συγχώρηση, νὰ μεταστρέψουμε τὴ λύπη σὲ χαρά. Διότι αὐτὴ εἶναι ἡ λύπη, τὸ μέλι τὸ πνευματικό, ποὺ θηλάζουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὴ στερεὰ πέτρα, σύμφωνα μὲ τὸ ἀποστολικὸ ρητό: «Ἐθήλασαν μελὶ ἀπὸ πέτρα» (Δευτ. 32, 13) «ἡ δὲ πέτρα εἶναι ὁ Χριστὸς» (Α’ Κορ. 10, 4). Νά μὴ σᾶς κάνει ὅμως ἐντύπωση ποὺ ἀποκάλεσα τὴ λύπη «μέλι». Γιατί αὐτὴ εἶναι ἡ λύπη γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη προκαλεῖ ἀμεταμέλητη μετάνοια για τη σωτηρία» (Β’ Κορ. 7, 10). Όπως δηλαδὴ σ’ αὐτὸν ποὺ ἔχει τραυματισμένη γλώσσα τὸ μέλι θὰ τοῦ φανεῖ πικρὸ -ἀλλὰ ὅταν θὰ θεραπευθεῖ θὰ ἀλλάξει γνώμη,- ἔτσι καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ προκαλεῖ λύπη στὶς ψυχὲς ποὺ εἶναι δεκτικές του Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Ὅσο καιρὸ οἱ ψυχὲς αὐτὲς ἔχουν ἀνοικτά τα τραύματα τῶν ἁμαρτιῶν τους, αἰσθάνονται λύπη. Ὅταν ὅμως ἐλευθερωθοῦν ἀπ’ αὐτὰ διὰ τῆς μετανοίας, νιώθουν ἐκείνη τὴ χαρά, τὴν ὁποία ἐννοεῖ ὁ Κύριος ὅταν λέει: «ἡ λύπη σας θὰ μεταβληθεῖ σὲ χαρὰ» (Ἰωάν. 16, 20). Ποιὰ λύπη; Ἀσφαλῶς ἐκείνη ποὺ αἰσθάνονταν οἱ Μαθητὲς στὸ ἄκουσμα ὅτι θὰ στεροῦνταν τὸν Κύριο καὶ Διδάσκαλό τους. Τὴ λύπη ἐκείνη ποὺ αἰσθάνθηκε ὁ Πέτρος ὅταν Τὸν ἀρνήθηκε. Δηλαδὴ τὴ λύπη ποὺ αἰσθάνεται ὁ κάθε πιστὸς ὅταν μετανοεῖ γιὰ τὶς ἁμαρτίες, γιὰ τὶς ἐλλείψεις του στὴν ἀρετή, πράγμα ποὺ ὀφείλεται στὴ ραθυμία του. Περισσότερα

Βίος Ὁσίου Παταπίου

14 total views, no views today

8 Δεκεμβρίου 2014

αρχείο λήψηςΟ όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Πατάπιος γεννήθηκε στην Θήβα της Άνω Αιγύπτου από πλού­σιους και ευσεβείς γονείς από τους οποίους πήρε χριστιανική αγωγή και αξιόλογη παιδεία. H αγάπη του Χριστού έφλεγε το είναι του και έτσι αναχώρησε σε νεαρή ηλικία για να ασκηθεί στην έρημο ποθώντας την ένωσή του με τον Θεό. H αδιάλειπτη προσευχή και ή μελέτη των Θείων Γραφών πλαι­σίωναν την ασκητική του πρακτική την οποία χαρακτήριζαν ή σκληραγωγία, η αυστηρή νηστεία, η νέκρωση των σαρκικών επιθυμιών. Έτσι έγινε ο αληθινός άνθρωπος του Θεού και απέκτησε ουράνια χαρίσματα και ιαματική δύναμη που τον έκανε αγαπητό και περιζήτητο στον λαό του Θεού. Περισσότερα

Βίος Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

2 total views, no views today

1. Βίος τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου
2. Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα ἐν Ἱεροσολύμοις
3. Ὅσιος Σάββας (ἐγκυκλοπαιδικὸ λῆμμα)
4. Ἐκ τοῦ Συναξαρίου τοῦ Μηναίου
5. Ἐκ τοῦ Συναξαριστοῦ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου
6. Ἐκ τοῦ Συναξαριστοῦ τῆς Ἰνδίκτου
7. Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Λαύρας Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου
8. Brief History of the Holy Laura of St. Sabbas the Sanctified Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ

6 total views, no views today

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΑΥΜΑΣΙ ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Μεγάλη ἡ σημασία τῆς διήγησης τῶν βίων τῶν Ἁγίων

imagesΠΡΟΟΙΜΙΟ (Πρόλογος). Τὸ χέρι τῶν ζωγράφων εἶναι ἐπιδέξιο καὶ ἱκανὸ νὰ μιμηθεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ παρουσιάσει μπροστὰ στὰ μάτια μᾶς ὁλοκάθαρά τα σύμβολα τῶν (ἀντικειμένων. Ὃ λόγος ὅμως ἔχει τὴ δύναμη καὶ νὰ δείξει πολὺ πιὸ καθαρὸ καὶ λαμπρὸ ἐκείνο ποῦ θέλει, ἀπό ὅ,τι ἢ ζωγραφική, καὶ μπροστὰ στὰ μάτια νὰ παρουσιάσει ζωντανὸ ἕνα γεγονός. Ἔπι πλέον, ὁ λόγος γνωρίζει καὶ νὰ βάζει μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἕνα κεντρί, ποῦ νὰ τοῦ κεντρίζει τὸ θεῖο ζῆλο, καὶ νὰ παρακινεῖ στὴ μίμηση καλῶν ὄννθρωπων. Συγχρόνως ὁ βίος τῶν ἀνθρώπων ποῦ ἔζησαν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅταν παρουσιάζεται μὲ τὸ λόγο, ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἕλκυσει πολλοὺς στὴν ἄρετη καὶ νὰ τοὺς δημιουργήσει θερμουργὸ ζῆλο γιὰ ζωὴ ὅμοια μὲ τῶν Ἅγιων. Περισσότερα