Συνήθειαν ἔχουν οἱ βασιλείς, εὐλογημένοι Χριστιανοί, ὅταν μέλλωσι νὰ ὑπάγωσιν εἰς πόλεμον, πρώτα στέλλουσιν ἀνθρώπους ἰδικούς τους, νὰ ὐπάγωσιν εἰς τὰ κάστρα, ὅπου μέλλουν νὰ περάσουν, διὰ νὰ εἰποῦν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὅπου κατοικοῦσι μέσα, νὰ εὔγουν να τοὺς προϋπαντήσουν, καὶ νὰ τοὺς δεχθούν.
Τοιου­τοτρόπως ἐποίησε καὶ ὁ Μέγας Βασιλεύς τῶν βασιλέων ὅλων ἐπειδὴ ἔμελλε νὰ ἔλθη εἰς πόλεμον κατὰ τοῦ ἀνθρωποκτόνου διαβόλου, ἔστειλε πρώτα τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Προφήτας, οἱ ὁποῖοι ἐπροκήρυξαν, ἐπροσήμαναν, προκατήγγειλαν τὴν ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ ἐπροφήτευσαν, ὅτι μέλλει νὰ κατέβει ἐκ τῶν οὐρανῶν εἰς τὴν γῆν εἶπαν διὰ τὴν γέννησίν του τὴν ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας· εἶπαν διὰ τὴν βάπτισίν του· εἶπαν πῶς θέλει ταφῇ, πῶς θέλει ἀναστηθῇ, καὶ νὰ ἀναστήση καὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν δικαίων ἀνθρώπων· πῶς θέλει ἀναληφθῇ εἰς τοὺς οὐρανούς· πῶς θέλει κατέβη τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, νὰ φωτίση τοὺς Ἀποστόλους· πῶς ἐπεριπάτησαν ὅλην τὴν οἰκουμένην, καὶ ἐκήρυξαν τὴν ἀλήθειαν· ὅλα τὰ ἐπροεῖπαν οἱ θειότατοι καὶ ἅγιοι Προφηται· διὰ τοῦτο καὶ τὴν συντέλειαν τοῦ κόσμου, ὡς προορατικοὶ ὅπου ἦτον, ἐπροεῖπαν πῶς εἰς τοὺς τελευταίους καιροὺς θέλει γενῇ, καὶ πὼς θέλει ἔλθη Κριτὴς ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ θέλει ἀποδώσει στὸν καθένα κατὰ τὰ ἔργα του, τοὺς μὲν δικαίους νὰ τιμήσῃ, τοὺς δὲ ἁμαρτωλοὺς νὰ κολάσῃ, διὰ νὰ ἀκούωμεν ἠμεῖς τὴν ἀλήθειαν, νὰ προσέχωμεν, γνωρίζοντες ὅτι εἶναι κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις, νὰ μὴν ἁμαρτάνωμεν, ἢ νὰ μὴ λέγωμεν; ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι εὔσπλαγχνος, καὶ μᾶς θέλει συγχωρήσει, μόνον ἂς ἁμαρτήσωμεν· ἀλλὰ νὰ φυλαγώμεθᾳ, ὅτι ἂν καὶ εἶναι εὔσπλαγχνος, ἀλλ’ οὖν εἶναι καὶ δικαιοκρίτης· εἰς καθένα κατὰ πῶς πράξει, ἔτζι τὸν ἀποδίδει. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ σας, εὐλογημένοι ἀκροαταί, ἀνοίξατε τὰ μάτια τῆς καρδίας σας, καὶ δεχθῆτε μετὰ πάσης προθυμίας τὸν λόγον, ὅπου μέλλω νὰ διηγηθῶ· διότι θέλω νὰ εἰπῶ πράγματα φοβερὰ καὶ παράδοξα, δηλονότι τὴν συντέλειαν τοῦ κόσμου, τὴν πλάνην τοῦ Διαβόλου, τὴν ἀπάτην τοῦ Ἀντίχριστου, καὶ μετὰ ταῦτα, τὴν δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Read more