(Ἀπὸ τὴ Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν) 

Ἐπειδὴ ἀπὸ καιρὸ ἤσουν πολὺ ἀπασχολημένος μὲ τὴ σωτηρία σου καὶ ἡ φροντίδα σου ἦταν πολλὴ γιὰ τὴ ζωὴ τὴ σύμφωνη μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἦρθες σὲ μένα καὶ μοῦ ἔλεγες τὰ δικά σου, μὲ ποιοὺς κόπους καὶ πόθο φλογερὸ εἶχες σκοπὸ νὰ προσκολληθεῖς στὸν Κύριο, μὲ ζωὴ αὐστηρή, μὲ ἐγκράτεια καὶ κάθε κακοπάθεια, ἀγωνιζόμενος μὲ ἀγρυπνία πολλὴ καὶ ἐπίμονη καὶ συνεχῆ προσευχή.

Καὶ ποιοὶ πόλεμοι, μοῦ ἔλεγες, καὶ σμήνη ἀπὸ σαρκικὰ πάθη ἀνασυντάσσονται μέσα στὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ ξεσηκώνονται κατὰ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας(117) ποὺ ἐναντιώνεται καὶ μάχεται στὸ νόμο τοῦ νοῦ μας. Περισσότερο ἀπ’ ὅλα θρηνοῦσες γιατί σ’ ἐνοχλοῦσε τὸ πάθος τῆς ὀργῆς καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ ζητοῦσες ἀπὸ μένα κάποια μέθοδο καὶ συμβουλή, μὲ ποιοὺς ἀγῶνες καὶ κόπους θὰ μποροῦσες νὰ κατανικήσεις τὰ καταστρεπτικὰ αὐτὰ πάθη. Καὶ τότε, ὅσο ἦταν δυνατό, συμβούλεψα προσωπικὰ τὴν ἀγάπη σου, ἐκθέτοντάς σου τὰ ψυχωφελῆ νοήματα, τὶς σκέψεις καὶ τὰ φρονήματα. Καὶ σοῦ εἶπα τότε μὲ ποιοὺς κόπους καὶ ἐπιμονὴ ἀσκητικὴ καὶ σύνεση καὶ γνώση λογικὴ σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ἂν ζήσει ἡ ψυχή, μὲ πίστη καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς χάρης, μπορεῖ νὰ νικήσει τὶς κακίες ποὺ ἀναβλύζουν μέσα μας καὶ μάλιστα τὶς κακίες ποὺ εἴπαμε παραπάνω. Read more

(Ἀπὸ τὴ Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν) 

  1. Ἡ παρανομία τῶν κοσμικῶν θὰ ἐλεγχθεῖ μὲ ὅσα γράφονται παρακάτω, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχουν σταθερὴ πίστη καὶ γνώρισαν τὴν ἀλήθεια.
  1. Ὁ Κύριος, θέλοντας νὰ φανερώσει ὅτι κάθε ἐντολὴ ἀποτελεῖ χρέος μας καὶ ὅτι ἡ υἱοθεσία εἶναι δωρεά Του, μὲ τὸ αἷμα Τοῦ χαρισμένη στοὺς ἀνθρώπους, λέει: «Ὅταν κάνετε ὅλα τα διαταγμένα σ’ ἐσάς, νὰ λέτε, εἴμαστε δοῦλοι τιποτένιοι καὶ κάναμε ὅτι χρωστούσαμε νὰ κάνομε»(50). Γι’ αὐτὸ ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν δὲν εἶναι μισθὸς γιὰ ἔργα, ἀλλὰ χάρη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχει ἑτοιμαστεῖ γιὰ τοὺς πιστοὺς δούλους Του. 

Read more

 

(Ἀπὸ τὴ Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν)  

  1. Ἐπειδὴ πολλὲς φορὲς θελήσατε νὰ μάθετε πῶς ὁ νόμος εἶναι πνευματικὸς(1) κατὰ τὸν Ἀπόστολο, καὶ τί πρέπει νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ κάνουν ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ τὸν φυλάξουν, πάνω σ αὐτὸ τὸ ζήτημα θὰ σᾶς πῶ κατὰ τὴ δύναμή μου.
  1. Πρῶτα-πρῶτα γνωρίζομε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀρχὴ κάθε καλοῦ καὶ μεσότητα καὶ τέλος. Τὸ καλὸ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ πράττεται ἢ νὰ πιστεύεται, παρὰ μόνο μὲ τὴν ἕνωση μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Read more