αρχείο λήψης (7)ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΘΕΟΔΟΣΙΟ
Για τὴν ἱερωσύνη, ἡ ὁποία ἀτιμάζεται ἀπὸ ἐκείνους
ποῦ τὴ χρησιμοποιοῦν κακῶς.

Ἠιερωσύνη βέβαια εἶναι θεῖο πράγμα καὶ τὸ πιὸ πολύτιμο ἀπὸ ὅλα, τὴν ἀτιμάζουν ὅμως περισσότερο ἀπὸ ὅλους αὐτοὶ ποὺ τὴ χρησιμοποιοῦν κακῶς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔπρεπε νὰ χειροτονοῦνται καθόλου, ὥστε οἱ ἀνόητοι νὰ μὴ τολμοῦν νὰ ἀποδίδουν σ’ αὐτὴν τὰ ἐγκλήματα αὐτῶν ποὺ τὴν ἀσκοῦν. Γιατί, ἀφήνοντας αὐτοὺς ποὺ τὴν ἀτιμάζουν, στρέφουν σ’ αὐτὴν τὶς κατηγορίες, ἡ ὁποία ἔπρεπε καὶ νὰ δικαστεῖ, ἐπειδὴ ἀσχημονεῖ μὲ ἀνθρώπους ἀχρείους, καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἔπρεπε νὰ συγκαταριθμοῦνται σ’ αὐτήν. Read more