Εἰς τὴν πόλιν τῆς Ρώμης ἦτον εἶς ἄνθρωπος ὀνόματι ᾿Ιωάννης, κατὰ πολλὰ εὐλαβὴς καὶ πλούσιος ἀμὴ εἶχε τὸν νοῦν δύσκολον τόσον, ὁποῦ δὲν ἐδύνετὸ νὰ μάθῃ γράμματα, οὔτε κἂν μίαν Προσευχήν, νὰ τὴν λέγη κατὰ τὴν τάξιν τῶν Χριστιανῶν. Διὰ τοῦτο ἀπῆλθεν εἰς Μοναστήριον, καὶ ἀφιερώσας εἰς αὐτὸ ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα ἐκουρεύθη, διὰ νὰ τὸν μανθάνουν οἱ ᾿Αδελφοὶ γράμματα· οἱ ὁποῖοι τὸν ὑποδέχθησαν ἀσπασίως διὰ τὸν πολὺν πλοῦτον, ὁποῦ τούς ἔδωκε καὶ ὅλοι τοῦ ἑρμήνευσαν Ψαλμούς, καὶ Εὐχάς ἀλλά δὲν ἐδύνετο νὰ μάθῃ τίποτα.

Read more

“ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ”

ΠΟΡΝΕΙΑ: Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: Δὲν ξέρετε πὼς εἶστε ναὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἀνάμεσά σας; Ἂν κάποιος, λοιπόν, καταστρέφει τὸ ναὸ
Ὅταν ἡ γενετήσια πράξη ἔχει σκοπὸ τὴν αὔξηση τοῦ ἀνθρώπινου γένους, σύμφωνα μὲ τὴ θεϊκὴ προσταγὴ καὶ εὐλογία (Γέν. 1:28), καὶ ὅταν γίνεται μὲ ἐκκλησιαστικὲς προϋποθέσεις, ὅπως δηλαδὴ ὁρίζουν τὸ Εὐαγγέλιο, οἱ ἱεροὶ κανόνες καὶ οἱ ὑποθῆκες τῶν Ἁγίων Πατέρων, δὲν ἀποτελεῖ παράπτωμα. Ἀλλιῶς εἶναι ἁμάρτημα θανάσιμο, ἀλλὰ κι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἄγρια, τὰ πιὸ δυσκολοπολέμητα πάθη.

Read more