ΠΡΟΣΟΧΗ
Οἱ εὐχὲς αὐτὲς διαβάζονται μόνον ἀπὸ τὸν ἱερέα, δηλ. ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει κανονικὴ καὶ ἀκώλυτο ἱερωσύνη. Οἱ ἐξορκισμοὶ ποτὲ δὲν διαβάζονται ἀπὸ λαϊκούς, ἀπὸ δῆθεν «χαρισματικὲς» γυναῖκες ἤ «καλοκάγαθους» παπποῦδες.


Τὸ παρὸν ἐγένετο ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐν τῷ Μικρῷ Εὐχολογίῳ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κειμένου, κατὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Αποτέλεσμα εικόνας για δαιμονες εικονες


Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου  

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὁ Θεὸς τῶν θεῶν καὶ Κύριος τῶν κυρίων, ὁ τῶν πυρίνων ταγμάτων δημιουργὸς καὶ τῶν αὓλων δυνάμεων τεχνουργός· ὁ τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων τεχνίτης· ὄν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ὃν φοβεῖται καὶ τρέμει πᾶσα ἡ κτίσις· ὁ τὸν τραχηλιάσαντἀ ποτε ἀρχιστράτηγον καἰ τὴν τούτου λειτουργίαν παρακοῇ ἀθετήσαντα ῥήξας ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τοὺς συναποστάτας αὐτῷ ἀγγέλους, δαίμονας γενομένους, εἰς σκότωσιν βυθοῦ ταρταρώσας, δὸς τὸν ἀφορκισμὸν τοῦτον, ἐπὶ τῷ φρυκτῷ ὀνόματί σου τελούμενον, φόβῳ γενέσθαι αὐτῷ τῷ προηγουμένῳ τῆς πονηρίας καὶ πάσαις ταῖς φάλαγξιν αὐτοῦ, ταῖς συνεκπεσούσαις αὐτῷ ἐκ τῆς ἄνω φωτοφορίας, καἱ τρέψον αὐτὸν εἰς φυγὴν καὶ ἐπίταξον αὑτῷ καὶ τοῖς δαίμοσιν αὐτοῦ ἀναχωρῆσαι παντελῶς ἵνα μή τι βλαβερὸν κατὰ τῆς ἐσφραγισμένης εἰκόνος ἐργάσηται· ἀλλὰ λαβέτωσαν ἰσχὺν οὗτοι οἱ ἐσφραγισμένοι κραταιότητος τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. Σοῦ γἁρ ὑμνεῖται καἰ μεγαλύνεται καἱ παρὰ πάσης πνοῆς ἐν φόβῳ δοξάζεται τὸ πανάγιον ὄνομα, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Read more

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Δέσποτα παντοκράτορ, ἰατρὲ ψυχῶν καὶ σωμάτων, ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν, παιδεύων καὶ πάλιν ἰώμενος, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν (τὸν δεινα) τὸν ἀσθενοῦντα ἐπίσκεψαι ἐν τῷ ἐλέει σου. Ἔκτεινον τὸν βραχίονά σου, τὸν πλήρη ἰάσεως καὶ θεραπείας, καὶ ἴασαι αὐτόν, ἐξανιστῶν ἀπὸ κλίνης καὶ ἀρρωστίας ἐπιτίμησον τῷ πνεύματι τῆς ἀσθενείας ἀπόστησον ἀπ’ αὐτοῦ πάσαν πληγήν, πάσαν ἀλγηδόνα, πάσαν μάστιγα, πάντα πυρετὸν ἡ ρίγος καὶ εἰ τί ἐστιν ἐν αὐτῷ πλημμέλημα ἡ ἀνόμημα, ἄνες, ἅφες, συγχώρησον διὰ τὴν σὴν φιλανθρωπίαν. Ναί, Κύριε, φείσαι τοῦ πλάσματός σου, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν μεθ’ οὐ εὐλογητὸς εἰ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Δέσποτα Κύριε Σαβαώθ, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ καθεζόμενος, καὶ ὑπὸ τῶν Σεραφὶμ ἀνυμνούμενος· ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν, καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν· ὁ ἀνατέλλων τὸν ἥλιον ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους· ὁ διακρατῶν καὶ διακυβερνῶν ἀῤῥήτῳ δυνάμει καὶ σοφίᾳ πᾶσαν τὴν κτίσιν, καὶ πᾶσαν πνοήν· ὁ παιδεύων καὶ πάλιν ἰώμενος· δέξαι με προσερχόμενον τῆ σῇ ἀγαθότητι, καὶ μὴ βδελύξη με τὸν ἁμαρτωλόν· ἀλλ’ ἐπάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου, καὶ ἐξαπόστειλον βοήθειαν ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, σπλαγχνισθείς ἐπὶ τῷ πλάσματι τῶν χειρῶν σου, ὁ πάντων τὰς προσευχὰς ἐπακούων, καὶ ἴασαι τὸν δοῦλον σου (τὸν δεῖνα) ἐκ τῆς συνεχούσης αὐτὸν ἀσθενείας. Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὰ χρόνια καὶ δεινὰ πάθη λόγῳ μόνῳ θεραπεύσας, ὁ τὴν πενθερὰν Πέτρου πυρέσσουσαν ἰασάμενος· Αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα, ἴασαι τὸν δοῦλον σου (τὸν δεῖνα) ἀπὸ τῆς συνεχούσης αὐτὸν μάστιγος, ὁ παιδεύων συμπαθῶς, καὶ ἰώμενος ἀγαθῶς· ὁ πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἀφαιρεῖσθαι δυνάμενος· καὶ ἀνάστησον αὐτὸν ἀπὸ κλίνης ὀδυνηρᾶς, καὶ ἀπὸ στρωμνῆς κακώσεως, ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὸ φάρμακον τοῦ ἐλέους σου· παράσχου δὲ αὐτῷ τελείαν ἴασιν καὶ ὑγείαν. Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἰατρὸς τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εὶς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΣΚΑΝΙΑΚύριε ὁ Θεὸς ἠμῶν, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, Ὁ Παντοκράτωρ καὶ Παντοδύναμος, ὁ ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων μόνω τῷ βούλεσθαι, ὁ ἐν τὴν ἐπταπλάσιον καμίνον καὶ τὴν φλόγα τὴν ἐν Βαβυλώνι εἰς δρόσον μεταβαλών καὶ τοὺς ἁγίους σου τρεῖς παίδας σώους διαφύλαξας, ὁ Ἰατρὸς καὶ Θεραπευτής τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἡ ἀσφάλεια τῶν εἰς σὲ ἐλπιζόντων, σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ παρακαλοῦμεν, ἀπόστησον, φυγάδευσον καὶ ἀπέλασον πάσαν διαβολικὴν ἐνέργειαν, πάσαν σατανικὴν ἕφοδο καὶ πάσαν ἐπιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν καὶ βλάβην καὶ ὀφθαλμῶν βασκανίαν τῶν κακοποιῶν καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τοῦ δούλου σου (τοῦδε) καὶ ἢ ὑπὸ ὡραιότητος ἢ ἀνδρείας ἢ εὐτυχίας ἢ ζήλου καὶ φθόνου ἢ βασκανίας συνέβη, αὐτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, ἔκτεινον τὴν κραταιάν σου χείρα καὶ τὸν βραχίονά σου τὸν ἰσχυρὸν καὶ ὕψιστον καὶ ἐπισκοπών ἐπισκόπησον τὸ πλάσμα σου τοῦτο καὶ κατάπεμψον αὐτῷ Ἄγγελον εἰρηνικόν, κραταιόν, ψυχῆς καὶ σώματος φύλακα, ὃς ἐπιτιμήσει καὶ ἀπελάσει ἀπ΄αὐτοῦ πάσαν βλάβην, πάσαν πονηρᾶν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν καὶ βασκανίαν τῶν φθοροποιῶν καὶ φθονερῶν ἀνθρώπων· ἴνα ὑπό σοῦ ὁ σὸς ἱκέτης φρουρούμενος μετ΄εὐχαριστίας ψάλλη σοι· Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἂνθρωπος· καὶ πάλιν· Οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ΄ἐμοῦ εἴ· ὅτι σὺ εἴ ὁ Θεός, κραταίωμά μου, ἰσχυρὸς ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ναὶ Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, φεῖσαι τοῦ πλάσματός σου καὶ σῶσον τὸν δοῦλον σου ἀπὸ πάσης βλάβης καὶ ἐπηρείας τῆς ἐκ βασκανίας γινομένης καὶ ἀνώτερον αὐτὸν παντὸς κακοῦ διαφύλαξον· πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν φωτοειδῶν Ἀρχαγγέλων καὶ παντῶν σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν”.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


 Η Αγία Γραφή και τα Λειτουργικά Κείμενα σε μορφή ebook (.epub)
[μπορούν να προβληθούν εκτός από υπολογιστή (κλασικό περιβάλον και περιβάλον αφής) σε Smartphones, Tablets και Ebook readers]

Για αντιγραφή του αρχείου στον υπολογιστή σας κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε “Αποθήκευση ως…”. Το αρχείο αυτό είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.rar). Αποσυμπιέστε το, και μεταφέρετε το αποσυμπιεσμένο αρχείο (.epub) στην συσκευή σας. Για να το προβάλετε πρέπει να διαθέτετε κάποια εφαρμογή e-book viewer.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επειδή τα κείμενα είναι πολυτονικά και έγχρωμα πρέπει η εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε να υποστηρίζει αυτά τα χαρακτηριστικά.

– Για το κλασικό περιβάλον των Windows συνιστώνται το Calibre ή το Adobe Digital Editions.

(Στην περίπτωση που εγκαταστήστε το Calibre, για να βρείτε το πρόγραμμα ανάγνωσης πατήστε: Έναρξη > Προγράμματα > Calibre > Ebook viewer).

– Για το περιβάλον αφής των Windows (Metro ή Modern UI) που υπάρχει στα Windows 8 και εξής συνιστώνται το Book Bazaar Reader, το Bibliovore, το Roxio MediaBook Reader, το DL Reader ή το eBook.de Reader.

– Για smartphones με λειτουργικό σύστημα Windows Phone συνιστώνται το Legimi ή το Reading.

– Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS (iPhone & iPad) συνιστάται το iBook.

– Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android συνιστώνται το UB Reader (Universal Book Readerή το Mantano Reader.

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 1 (Γένεσις-Ρουθ) [κείμενο – μετάφραση]

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 2 (Βασιλειών-Μακκαβαίων) [κείμενο – μετάφραση]

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 3 (Ψαλμοί-Δανιήλ) [κείμενο – μετάφραση]

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (αρχαίο κείμενο)

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (κείμενο – μετάφραση)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ (ΟΚΤΩΗΧΟΣ)

ΤΡΙΩΔΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (Χαιρετισμοί της Θεοτόκου)

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

 

ΜΗΝΑΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΜΑΪΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΨΑΛΤΗΡΙΟ

 

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

 

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΠΗΓΗ


EBOOKS ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ, ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΨΙΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

Συνημμένα θα βρείτε τα ebooks (σε μορφή epub και pdf) των Ιερών Ακολουθιών για όλο το έτος όπως:
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ, ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ, ΤΡΙΩΔΙΟ, ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ, ΜΗΝΙΑΙΟ, ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ, ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ, ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΨΗΣ, ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ και άλλα πολλά.

– Για προβολή στην οθόνη του υπολογιστή σας (Windows) να μεταχειριστείτε το Calibre ή το Adobe Digital Editions.
– Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS (iPhone & iPad) να μεταχειριστείτε το iBook.
– Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android να μεταχειριστείτε το UB Reader ή το Mantano Reader.

Επιλέξατε το ebook που θέλετε και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας

ΚΛΙΚ: ΕΔΩ


ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ