Κάποιος ἀδελφὸς ρώτησε τὸν ἀββᾶ Ἰωάννη:
-Ἂν κάνω μία δουλειὰ μὲ τρόπο ποὺ θεωρῶ σωστό, καὶ κάποιος, χωρὶς νὰ ἔχει δίκιο, μοῦ λέει νὰ τὴν κάνω ἀλλιῶς, πρέπει νὰ τοῦ δώσω ἐξηγήσεις, ἢ νὰ σωπάσω, ἀποφεύγοντας ἔτσι τὴν κενοδοξία;
-Ἂν δὲν εἶναι ἀπαραίτητες οἱ ἐξηγήσεις, σώπασε, ἀποκρίθηκε ὁ γέροντας. Ἂν ὅμως ἡ ὑπόθεση σκανδαλίζει τὸν ἀδελφό σου, πολέμησε τὴν κενοδοξία, (ἐξήγησέ του πὼς ἔχει τὸ πράγμα) καὶ ἀνάπαυσε τὸν. Read more

225. ᾽Αδελφὁς ρώτησε τὸ μεγάλο Γέροντα…
…νἀ εὗχεσαι γιά τήν ἀρρώστια πού παρουσιάζει τὸ μάτι μου καὶ πές μου ἄν πρέπει νὰ τὸ δείξω σέ γιατρὸ…
Ἀπόκριση
…Γιἁ τὀ μάτι σου μή δειλιάσῃς, ἀφοῦ ἔχεις τό Θεὀ πού σοῦ δίνει το φῶς του. Καί ἄν βρεῖς κάποιον ἕμπειρο γιατρό καί τό δείξεις, δέν ἁμαρτάνεις διὀτι καὶ τό νά προσφεύγεις στό γιατρὸ προκαλεῖ μέ ἄλλο τρόπο πάλι τήν ταπείνωσή σου.


Ἀπόκριση
508. Ἀδελφέ, καί αὐτοί πού προστρέχουν στούς γιατρούς καί αυτοί πού δὲν προστρέχουν ἔχουν τἠν ἐλπίδα τους στό Θεό καί τό κάνουν λέγοντας: Στὀ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἑμπιστευὀμαστε τούς ἑαυτούς μας στούς γιατρούς, διότι μέσω αὑτῶν μᾶς δίνει τἠν ἴαση. Ἀλλά καί ἐκεῖνοι πού δὲν πᾶνε στούς γιατροῦς δέν πᾶνε στηρἱζοντας τίς ἐλπίδες τους στό Θεό καί ὁ Θεός τοὐς θεραπεύει.

‘Αν λοιπὸν πῆγες σέ γιατροὑς δέν ἁμάρτισες, ἄν πάλι δέν πῆγες, μήν ὑψηλοφρονήσεις.

Σοῦ τά εἶπα ὅλα αὑτά γιά νά καταλάβεις πῶς ἄν πᾶς σέ γιάτρούς, γίνεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τίποτε ἄλλο. Ἄν ὅμως θέλεις κράτησε τὸ λόγο τοῦ προφήτου ᾽Ηλιού πού ἔλεγε: Στὀ ἐξῆς νά ἀμεριμνεῖς, ἀφἡνοντας τὸ πᾶν στό Θεὁ. (δὲς Δ’ Βασ. 1, 4).

 

 

 

 

 

Ὑπόθεση ΛΘ΄(39)
Ἀπό τόν Ἅγιο Βαρσανούφιο

Ἕνας ἀδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα:
«Ὅταν ἔχω λάβει παράθεση1 τῶν ἁγίων γερόντων καί συμβαίνει, γιά κάποια ἀπαραίτητη ὑπόθεση, ὑλική ἤ πνευματική, νά περνῶ ἀπό δρόμο ὅπου συχνάζουν ληστές, πῶς πρέπει, πάτερ, νά περάσω τόν δρόμο; Read more

  1. Ἀπόκριση τοῦ μεγάλου Γέροντα(1) πρὸς τὸν Ἀββᾶ Ἰωάννη ἀπὸ τὴ Μυρωσάβη, ποὺ ζήτησε νὰ ἔλθει καὶ νὰ μείνει κοντά τους στὸ κοινόβιο. 

Ἔχει γραφεῖ στὸν Ἀπόστολο, ὅτι «αὐτὸς ποὺ ἄρχισε ἀνάμεσά σας ἔργο ἀγαθό, ὁ ἴδιος καὶ θὰ τὸ τελειώσει μέχρι τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ»(2). Καὶ πάλι ὁ Δεσπότης μᾶς εἶπε σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὸν πλησίασε. «ἐὰν κάποιος δὲν ἀπαρνηθεῖ ὅλα τα ὑπάρχοντά του, καὶ τὴν οἰκογένεια, καὶ ἀκόμα ἂν δὲν μισεῖ καὶ τὴν ψυχή του, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μαθητής μου»(3). Ὁ Θεὸς ἔχει τὴ δύναμη νὰ πραγματοποιήσει τὸ λόγο σ’ ἐμᾶς. Διότι τί εἶναι πιὸ καλὸ καὶ πιὸ εὐχάριστο ἀπὸ τὸ νὰ κατοικοῦν οἱ ἀδελφοὶ στὸ ἴδιο μέρος; Ἀλλὰ εὔχομαι νὰ φθάσεις τὸ μέτρο ποὺ εἶναι γραμμένο στὶς Πράξεις. ὅτι δηλαδὴ ὅσοι εἶχαν κτήματα, τὰ πουλοῦσαν καί, φέροντας τὰ χρήματα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ πουλοῦσαν, τὰ τοποθετοῦσαν μπροστὰ στὰ πόδια τῶν Ἀποστόλων(4). Read more

ΕΡΩΤΗΣΗ/ Κάποιος Ἐπίσκοπος καὶ μερικοὶ ἀρχάριοι ρώτησαν τὸν Μέγα Γέροντα γιὰ τὴν ἀκαταστασία τοῦ κόσμου.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ/ Ἀδελφὲ ὅσο ἔχουμε καιρὸ στὴ διάθεσή μας , ἃς προσέχουμε τοὺς ἑαυτούς μας, διότι ἔχουν διαταραχθεῖ τὰ σύμπαντα. Καὶ ἃς ἐξασκηθοῦμε στὴ σιωπή. Ἐπίσης ἂν θέλεις νὰ ἀναπαυθεῖς κατὰ πάντα, νὰ γίνεις νεκρὸς γιὰ κάθε ἄνθρωπο καὶ ἀναπαύεσαι. Νόησε ὅτι σου μιλῶ περὶ τῶν λογισμῶν καὶ περὶ πράγματος καὶ περὶ διαγωγῆς καὶ περὶ φροντίδας. Νὰ ἡσυχάζεις εἰρηνικά. Read more

᾿Απόκριση τοῦ ἴδιου, τοῦ μεγάλου Γέροντα, πρός τόν ἴδιο (ἀδελφό), τότε πού ἐκεῖνος (ὁ ἀδελφός) ἔπεσε σέ πολλή λύπη καί ἀθυμία.

᾿Aδελφέ ᾿Ανδρέα, εἴθε νά μήν ἐπιτρέψει ὁ φιλάνθρωπος Θεός μας στό μισόκαλο ἐχθρό νά σπείρει μέσα σου τή λύπη καί τήν ἀθυμία, τήν ὁποία ἐκεῖνος φέρνει στίς ψυχές, γιά νά μή σέ ὁδηγήσει σέ ἀπόγνωση, σχετικά μέ ὅσα ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, ὁ εὐλογητός, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σέ σένα τόν ἀγαπητό, ἀλλά νά ἀνοίξει τήν καρδιά σου νά κατανοήσεις τίς Γραφές, ὅπως ἄνοιξε τήν καρδιά τῶν μαθητῶν, πού ἦταν μαζί μέ τόν Κλεόπα (Λουκ. 24, 32). Read more