ΓΕΝΝΗΣΗ-ΚΥΡΙΟΥἜρχεται ἡ ἑορτή, ἡ πιό σεβάσμια καί ἡ πιό φρικτή ἀπό ὅλες τίς ἑορτές, πού δέ θά κάνει κανείς λάθος ἄν τήν ὀνομάσει μητρόπολη ὅλων τῶν ἑορτῶν.

   Ποιά εἶναι αὐτή ἡ ἑορτή; Ἡ γέννηση, κατά σάρκα, τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό αὐτή τήν ἑορτή ἀρχίζουν οἱ μεγάλες ἑορτές τῶν Θεοφανείων, καί τοῦ ἱεροῦ Πάσχα καί τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Πεντηκοστῆς. Ἔτσι, πού σάν νά ξεχύθηκαν ἀπό κάποια πηγή διάφορα ποτάμια καί νά γέννησαν αὐτές τίς ἑορτές…

     Τό νά εἶναι Θεός καί νά θελήσει νά γίνει ἄνθρωπος καί νά ἀνεχθεῖ νά κατεβεῖ τόσο χαμηλά, ὅσο δέν μπορεῖ νά τό συλλάβει ἡ ἀνθρώπινη διάνοια, αὐτό εἶναι τό τρομακτικώτατο μυστήριο, πού εἶναι γεμάτο ἀπό ἔκπληξη. Και αὐτό, θαυμάζοντάς το ὁ Παῦλος, ἔλεγε: «Πράγματι, καθώς ὁμολογοῦν ὅλοι οἱ πιστοί, εἶναι μέγα τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς εὐσέβειας, πού μᾶς ἀποκαλύφθηκε. Ὁ Θεός φανερώθηκε σαρκωμένος»… Γι᾿ αὐτό τό λόγο σέβομαι αὐτή τήν ἡμέρα καί τήν ἀγαπῶ καί καταθέτω μπροστά σας αὐτή τήν ἀγάπη, γιά νά σᾶς κάνω καί σᾶς κοινωνούς τοῦ δυνατοῦ ἐρεθίσματος τῆς ἀγάπης. Γι᾿ αὐτό σᾶς παρακαλῶ ὅλους σας καί σᾶς ἱκετεύω, νά ρθεῖτε μέ ἐνδιαφέρον καί προθυμία, ἀφήνοντας ὀ καθένας τό σπίτι του, γιά νά δοῦμε τόν Δεσπότη μας στή Φάτνη, σπαργανωμένο, νά δοῦμε ἐκεῖνο τό φοβερό καί παράδοξο θέαμα. Γιατί, πῶς θά μπορέσουμε νά ἀπολογηθοῦμε καί πῶς θά ζητήσουμε συγγνώμη, ὅταν Αὐτός μέν ὁ Κύριος, κατεβαίνει ἀπό τούς οὐρανούς, γιά χάρη μας καί ἐμεῖς οὔτε ἀπό τό σπίτι μας δέν βγαίνουμε νά πᾶμε νά τόν συναντήσουμε; Ὅταν μάγοι, ἄνθρωποι βάρβαροι κί ἀλλόφυλοι, τρέχουν ἀπό τήν Περσίδα, γιά νά τόν δοῦν στή Φάτνη, σύ δέ ὁ Χριστιανός, δέν ὑπομένεις οὔτε μικρή ὁδοιπορία, γιά νά ἀπολαύσεις τό μακάριο αὐτό θέαμα;

     Πρόσελθε, λοιπόν καί σύ, φέρνοντας δῶρα, ὄχι σάν αὐτά, πού ἔφεραν ἐκεῖνοι, ἀλλά πολύ λαμπρότερα. Πρόσφεραν ἐκεῖνοι χρυσό. Πρόσφερε σύ σωφροσύνη καί ἀρετή. Πρόσφεραν ἐκεῖνοι λιβανωτό. Πρόσφερε σύ ταπεινοφροσύνη καί ταπεινωμένη καρδιά καί ἐλεημοσύνη. Ἄν προσέλθεις μέ αὐτά τά δῶρα, μέ ἄδεια καί πολλή ἐλευθερία, θά ἀπολαύσεις τήν ἱερή αὐτή Τράπεζα. Καί ἐγώ, τώρα, γι᾿ αὐτό τά λέω αὐτά, πού λέω, γιατί γνωρίζω, ὅτι πολλοί ἐκείνη τή μέρα θά προσέλθουν καί θά ὁρμήσουν σ᾿ αὐτή τήν πνευματική θυσία. Γιά νά μήν τό κάνουμε, λοιπόν,αὐτό οὔτε γιά τό κακό μας, οὔτε γιά τήν καταδίκη τῆς ψυχῆς μας, ἀλλά νά τό κάνουμε γιά τή σωτηρία μας, προδιαμαρτύρομαι ἀπό τώρα καί σᾶς παρακαλῶ, νά καθαρίσουμε τόν ἑαυτό μας μέ κάθε τρόπο καί ἔτσι νά προσέλθουμε στά Ἱερά Μυστήρια.

Πηγή: el-pliroforisi.gr/