Βίος Ὁσίου Ἰωάννου ἐπισκοπου Κολωνείας

0 total views, 0 views today

4 Δεκεμβρίου

1. Ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Μέχρι τῆς ἐλεύσεώς του εἰς τὴν Λαύρα Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου[1] (454-490 μ.Χ.)[1]
Πρώτον τοποθετῶ μὲ τὸ Λόγο τὸν ἀββᾶ Ἰωάννη, τὸν Ἡσυχαστὴ τῆς Λαύρας τοῦ μακαρίου Σάββα, ἀφοῦ καὶ κατὰ τὸν χρόνο καὶ κατὰ τὴ Λαμπρότητα τοῦ βίου προηγεῖται ὅλων των ἄλλων. Ὁ φωτισμένος λοιπὸν αὐτὸς πατέρας μᾶς Ἰωάννης κατάγεται ἀπὸ τὴν Νικόπολη τῆς Ἀρμενίας. Εἶχε γονεῖς ὀνομαζόμενους Ἐγκράτιο καὶ Εὐφημία, ποὺ ἤσαν διακοσμημένοι μὲ πλοῦτο καὶ διασημότητα καταγωγῆς καὶ εἶχαν διαπρέψει σὲ πολλὰ δημόσια ἀξιώματα, σὲ στρατηγεῖες, σὲ δημαρχίες καὶ σὲ ἐξουσίες μέσα στὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα. Γι’ αὐτοὺς καὶ οἱ Βυζαντινοὶ καὶ οἱ Ἀρμένιοι ἀναφέρουν πολλὰ διηγήματα καὶ κατορθώματα. Γιὰ νὰ μὴν προκαλέσω ἀπὸ τὴν ἀρχὴ κόρο στὴν ἔκθεσή μου, θὰ τὰ παραλείψω αὐτὰ ἑκουσίως καὶ θὰ διηγηθῶ ἐκεῖνα μόνο, ὅσα εἶναι πρόδηλα σὲ ὅλους, σχεδὸν ἐκείνους ποὺ τὸν γνωρίζουν. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγγελή τοῦ ἐν Χίῳ

0 total views, 0 views today

Μαρτύρησε στὴ Χίο στὶς 3 Δεκεμβρίου 1813

Ὁ ἅγιος καταγόταν ἀπὸ τὸ Ἄργος τῆς Πελοποννήσου καὶ ζοῦσε στὸ Κουσάντασι ( Ἔφεσο) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας . Ἐργαζόταν ὡς πρακτικὸς γιατρός. Ἦταν ἄνθρωπος ἥσυχος, εὐλαβὴς , φιλακόλουθος καὶ ἐλεήμων.
Κάποια μέρα σὲ μιὰ συναναστροφὴ ἔτυχε νὰ βρίσκεται ἕνας Γάλλος ἄθεος ὁ ὁποῖος χλεύαζε τὴ χριστιανικὴ πίστη. Ὁ ἅγιος οὔτε ντράπηκε οὔτε φοβήθηκε ἀλλὰ ἀντέκρουσε τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Φράγκου. Τοῦ πρότεινε μάλιστα νὰ μονομαχήσουν, ἐκεῖνος πάνοπλος καὶ ὁ ἅγιος μόνο μὲ ἕνα ξύλο, πιστεύοντας πὼς θὰ τὸν νικήσει μὲ τὴ δύναμη τῆς πίστης. Ὁ Φράγκος δέχτηκε, ἔκαναν μάλιστα καὶ ἔγγραφη συμφωνία στὴν πρεσβεία. Ὁ ἅγιος ἔτρεξε στὸν πνευματικό του, ἐξομολογήθηκε καὶ τοῦ ζήτησε τὴν εὐχή του. Ὁ πνευματικὸς πάσχισε νὰ τὸν ἀποτρέψει ἀλλὰ ὁ ἅγιος ἐπέμενε καὶ ὁ ἱερέας τελικὰ τὸν εὐχήθηκε. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου προφήτου Ἀββακούμ

2 total views, 2 views today

Τάττει Θεός σοι τοὺς πόδας τεθνηκότι,
Εἰς συντέλειαν Ἀββακούμ, καθὼς ἔφης.
Δευτέρῃ Ἀββακοὺμ ἀνεβήσατο ἐς Θεοῦ ἄστυ.

Οὗτος ἦτον ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Πατριάρχου Συμεών, υἱὸς Σαφάτ, πρὸ Χριστοῦ ὢν ἔτη χ΄ [600], προεῖδε δὲ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὴν ἅλωσιν, ὁποῦ ἔμελλε νὰ πάθῃ ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ πολλὰ ἔκλαυσε. Καὶ ὅταν ἦλθεν ὁ Ναβουχοδονόσορ εἰς Ἱερουσαλήμ, ἔφυγεν εἰς τὴν Ὀστρακίνην, καὶ ἦτον ξένος καὶ πάροικος εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσμαήλ. Ὅταν δὲ ἐγύρισαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα οἱ Χαλδαῖοι, ἔχοντες μαζί των τοὺς σκλάβους Ἰσραηλίτας, ὁποῦ εὑρέθησαν εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ Αἴγυπτον, τότε καὶ ὁ Προφήτης οὗτος ἐγύρισεν εἰς τὴν ἐδικήν του γῆν. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος

6 total views, no views today

Ἑορτάζει στὶς 1 Δεκεμβρίου.

«Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησι»

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος, ζοῦσε κατὰ τοὺς χρόνους, ποὺ στὴν Κωνσταντινούπολη βασίλευε ὁ Κωνσταντῖνος καὶ ἡ Εἰρήνη, περὶ τὸ ἔτος 780 μ.Χ. Γεννήθηκε λίγο μετὰ τὸ 700 μ.Χ. Καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Παφλαγονίας καὶ ἀπὸ τὴν πόλη Ἄμνειαν. Ἦταν ἐπίσημος καὶ κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Ὑπάτου. Ἦταν ὅμως ὁ μακάριος καὶ πραγματικὰ φιλάρετος. Ἦταν καὶ πολὺ πλούσιος. Εἶχε πολλὰ ζῶα. Εἶχε χωράφια, ἀμπέλια καὶ ἄλλα κτήματα. Ἐπίσης εἶχε πολλοὺς δούλους καὶ ὑπηρέτες. Ἡ γυναίκα του, ἡ Θεοσεβῆ, ἦταν εὐγενική. Φοβόταν καὶ σεβόταν τὸν Κύριο. Εἶχαν ἕνα ἀγόρι τὸν Ἰωάννη καὶ δύο θυγατέρες, τὴν Ὑπατία καὶ τὴν Εὐανθία. Ὁ Φιλάρετος ἦταν πολὺ ἐλεήμων, καὶ φιλόξενος. Κάθε μέρα ἔδιδε ἄφθονα ἀπὸ τὰ πλούτη του στοὺς φτωχούς, στοὺς πεινασμένους, στοὺς γυμνούς, στὶς χῆρες καὶ στὰ ὀρφανά. Ἡ φήμη του ἀκούστηκε σ’ ὅλη τὴν Ἀνατολή. Ἔρχονταν, λοιπόν, οἱ φτωχοὶ καὶ ὅσοι εἶχαν ἀνάγκην. Ἔπαιρναν ἀπὸ αὐτὸν ἄλλος χρήματα, ἄλλος ζῶα, ἄλλος ἄλλο τί, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀνάγκη ποὺ εἶχε ὁ καθένας. Τὸ σπίτι τοῦ εὐλογημένου Φιλαρέτου, ἦταν πηγὴ ἀνεξάντλητος. Καὶ ὅσο αὐτὸς ἔδιδε μὲ πρόσωπο χαρούμενο, τόσο ὁ πλουσιόδωρος Κύριος, πλήθυνε τὰ ἀγαθά του περισσότερο. Περισσότερα

Βίος Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου

10 total views, no views today

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

Ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως

και πολιούχος άγιος των Πατρών

 

Μέσα στη σεπτή χορεία των δώδεκα μαθητών του Ιησού Χριστού εξέχουσα θέση κατέχει ο τιμώμενος υπό της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας στις 30 Νοεμβρίου Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο οποίος από άσημος και απλοϊκός ψαράς κατέστη «ἁλιεύς τῶν ἀνθρώπων» και αναδείχθηκε μέγας διδάσκαλος του Ευαγγελίου του Χριστού και φλογερός Απόστολος του Γένους μας. Ο Άγιος Ανδρέας υπήρξε κατ’ εξοχήν Απόστολος των Ελλήνων, αφού ήρθε στον ελλαδικό χώρο για να κηρύξει τον σωτηριώδη λόγο του Θεού και να ιδρύσει Εκκλησίες. Έτσι μετά από μία καρποφόρα ιεραποστολική περιοδεία, κατέληξε στην Πάτρα, την οποία επορφύρωσε με το τίμιο αίμα του και καθαγίασε με τον ένδοξο σταυρικό του θάνατο για να πρεσβεύει αδιάλειπτα στον Πανάγαθο Θεό για τη σωτηρία και προστασία του πατραϊκού λαού, αλλά και σύμπαντος του Ελληνικού Γένους. Περισσότερα

Βίος Ἅγίου Ὁσιομάρτυρος Στεφάνου τοῦ Νέου

4 total views, no views today

῾Ο ἅγιος Στέφανος, ἐφάμιλλος τοῦ πρωτομάρτυρος, γεννήθηκε τὸ 715 στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ἐπιφανεῖς γονεῖς ποὺ γιὰ πολλὰ χρόνια ἦταν ἄτεκνοι. ῞Οταν ὁ Θεὸς τοὺς χάρισε τὸ τέκνο αὐτὸ μετὰ ἀπὸ φανέρωση τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου, τὸ ἔταξαν στὴν ὑπηρεσία Του. Βαπτίσθηκε ἀπὸ τὸν ἅγιο πατριάρχη Γερμανό (12 Μαίου), ὁ ὁποῖος τὸ ἔθεσε ὑπὸ τὴ σκέπη τοῦ πρωτομάρτυρος. Τὸ παιδὶ πρόκοβε σὲ γνώση καὶ ἀρετή, περιφρονώντας τὶς μάταιες ἀπολαύσεις καὶ ἐπιδιδόμενο ἴδιαιτέρως στὴν ἁσκηση τῆς ἀκτημοσύνης καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου

6 total views, no views today

 (27 Νοεμβρίου)

Ὁ Ἰάκωβος γεννήθηκε ἀπὸ χριστιανοὺς γονεῖς στὴν περσικὴ πόλη Ἔλαπα ἢ Βηλάτ, ἀνατράφηκε μὲ τὰ νάματα τῆς Πίστεως καὶ νυμφεύθηκε μιὰ χριστιανὴ κοπέλα. Ὁ Πέρσης βασιλιὰς Ἰσζδιγέρδης ἐκτιμοῦσε τὸν Ἰάκωβο γιὰ τὰ χαρίσματα καὶ τὶς δεξιότητές του καὶ τὸν κατέστησε ἀξιωματοῦχο στὴν αὐλή του. Κολακευμένος ὁ Ἰάκωβος ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ βασιλιά, παραπλανήθηκε καὶ ἄρχισε νὰ θυσιάζει κι αὐτὸς στὰ εἴδωλα ποὺ προσκυνοῦσε ὁ Πέρσης ἡγεμόνας.

Πληροφορήθηκαν τὸ γεγονὸς ἡ μητέρα καὶ ἡ σύζυγος τοῦ Ἰακώβου. Τοῦ ἔγραψαν τότε μιὰ ἐπιστολὴ ἐπιτιμητική, θρηνολογώντας γιὰ τὸ κατάντημά του νὰ γίνει ἀποστάτης τῆς Πίστεως καὶ πνευματικὰ νεκρὸς καί, τέλος, τὸν ἱκέτευαν νὰ μετανοήσει καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸν Χριστό. Συγκλονισμένος ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ διάβασε ὁ Ἰάκωβος μετάνιωσε πικρὰ καὶ μὲ παρρησία πῆγε στὸν βασιλιὰ καὶ ὁμολόγησε τὴν πίστη του στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ὀργισμένος ὁ βασιλιάς, τὸν καταδίκασε σὲ θάνατο μ’ ἕνα ἰδιαίτερα φρικτὸ μαρτύριο: θὰ κατατεμάχιζαν τὸ σῶμα του, σταδιακά, μέχρι νὰ ἐκπνεύσει. Οἱ δήμιοι ἐκτέλεσαν κατὰ γράμμα τὴ διαταγὴ τοῦ μοχθηροῦ Ἰσζδιγέρδη καὶ κατέκοψαν πρῶτα τα δάχτυλα τῶν ἄκρων τοῦ Ἰακώβου, ὕστερά τα χέρια, τὰ πόδια, τοὺς βραχίονες, τοὺς ὤμους. Στὸ τέλος ἔμεινε μόνο ἡ κοιλιὰ καὶ τὸ κεφάλι του, ποὺ ἀποκόπηκαν ἐπίσης. Σὲ κάθε κατατομὴ μέλους ὁ συντετριμμένος ἀπὸ τὴ μετάνοια μεγαλομάρτυρας ἀνέπεμπε εὐχαριστία στὸν Θεό. Οἱ πληγὲς τοῦ ἀνέβρυζαν μιὰ ἄρρητη εὐωδία, σὰν κυπαρισσιοῦ. Καθαρθεῖς ἀπὸ τὴ βαριὰ ἁμαρτία τοῦ μέσα στὸ λουτρὸ τοῦ αἵματός του, ὁ ἐξαίσιος Ἰάκωβος παρέδωσε τὴ ψυχή του στὸν Χριστό, τὸν Θεό, καὶ πέρασε ἐνδόξως στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Τελειώθηκε δὶ’ ἀποκεφαλισμοῦ περὶ τὸ ἔτος 400. Ἡ τιμία κάρα τοῦ βρίσκεται στὰ Ρώμη καὶ μέρος τῶν λειψάνων του στὴν Πορτογαλία, ὅπου τιμοῦν τὴ μνήμη του στὶς 23 Μαΐου.

/Ὅταν οἱ δήμιοι ἀπέκοψαν τὸν ἀντίχειρα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου, ἐκεῖνος ἀνεβόησε: «Προσδεξαι, Κύριε, τὸν πρῶτο κλάδο, ποὺ σὰν τὴν ἄμπελο κλαδεύεται, ὥστε ἐν καιρῶ νὰ βλαστήσει νέος κλάδος». Στὴν ἀποκοπὴ τοῦ δεύτερου δακτύλου τοῦ εἶπε: «Δέξου, Κύριε, καὶ τὸν δεύτερο κλάδο τοῦ δέντρου ποὺ ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου». Στὸ τρίτο δάκτυλο ποὺ τοῦ ἀπέκοψαν εἶπε: «Εὐλογῶ Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα». Στὴν ἀποκοπὴ τοῦ τέταρτου ἀναφώνησε: «Σὺ ποὺ δέχθηκες τὴ δοξολογία ἀπὸ τὰ τέσσερα Ἱερὰ ζῶα (σύμβολα τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν), δέξου τὸ μαρτύριο τοῦ τέταρτου δακτύλου μου». Στὸ πέμπτο δάκτυλο ποὺ τοῦ ἔκοψαν, εἶπε: «Ἃς εἶναι πεπληρωμένη ἡ χαρά μου ὅπως τῶν πέντε φρονίμων παρθένων στὴ γαμήλια ἑορτή!». Στὴν ἀποκοπὴ τοῦ ἕκτου δακτύλου, εἶπε: «Δόξα Σοί, Κύριε, ὁ ὁποῖος τὴν Ἕκτη Ὥρα ἐξέτεινες τὰ πανάχραντα χέρια Σου ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, διότι μὲ ἀξίωσες νὰ Σοῦ προσφέρω τὸ ἕκτο μου δάκτυλο». Ὅταν τοῦ ἔκοψαν τὸ ἕβδομο δάκτυλο, εἶπε: «Ὅπως ὁ Δαυὶδ Σὲ αἰνοῦσε ἑπτάκις τῆς ἡμέρας, Σὲ ὑμνολογῶ διὰ τοῦ ἑβδόμου δακτύλου μου ποὺ ἀπετμήθη πρὸς χάριν Σου». Μετὰ τὸ ὄγδοο ποὺ ἀποκόπηκε, εἶπε: «Τὴν ὄγδοη ἡμέρα Σύ, Κύριε, περιετμήθης». Μετὰ τὴν ἀποκοπὴ τοῦ ἐνάτου εἶπε: «Τὴν ἔνατη ὥρα, Χριστέ μου, παρέδωσες τὸ Πνεῦμα Σου στὰ χέρια τοῦ Πατρός Σου, κι ἐγώ Σου προσφέρω εὐχαριστία τὸ μαρτύριο τοῦ ἐνάτου δακτύλου μου». Στὴν ἀποκοπὴ τοῦ δεκάτου δακτύλου, εἶπε: «Ἐν δεκαχόρδω ψαλτηρίω Σοῖ ψαλῶ, Θεέ μου, καὶ Σὲ εὐχαριστῶ ὅτι μὲ ἀξίωσες νὰ ὑπομείνω τὴν ἀποκοπὴ τῶν δέκα δακτύλων τῶν δύο χειρῶν μου, γιὰ τὶς Δέκα Ἐντολὲς ποὺ ἐγράφησαν σὲ δύο πλάκες». Ὤ! Ἐξαίσια πίστη καὶ ἀγάπη! Ὢ εὐγένεια ψυχῆς τοῦ ἀνδρείου ἀθληφόρου τοῦ Χριστοῦ Ἰακώβου.

ΠΗΓΗ

Βίος Ὁσίου Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε»

12 total views, no views today

Φώτη Κόντογλου 

Στὶς 26 Νοεμβρίου, γιορτάζεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Νίκωνος “τοῦ Μετανοεῖτε”. Τὸν εἴπανε “Μετανοεῖτε”, ἐπειδὴ ἔλεγε συχνὰ στοὺς ἀνθρώπους νὰ μετανοήσουνε, ὅπως ἔκανε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Πατρίδα τοῦ ἤτανε κάποια χώρα τοῦ Πόντου ποὺ τὴ λέγανε Πονεμωνιακή. Γεννήθηκε τὸν καιρὸ ποὺ βασίλευε στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς. Οἱ γονιοὶ τοῦ ἤτανε πλούσιοι, μὰ ὄχι μοναχὰ στὰ ὑλικὰ πλούτη μὰ καὶ στὰ πνευματικά. Γιὰ τοῦτο τὸν ἀναθρέψανε “ἐν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου”. Καὶ ἐνῶ τὰ ἄλλα τὰ ἀδέρφια του καὶ οἱ φίλοι του ἤτανε παραδομένοι στὶς διασκεδάσεις καὶ στὰ ἱπποδρόμια, ὁ Νίκων ἀγαποῦσε τὴ θρησκεία, κ’ ἤτανε ταπεινὸς καὶ φρόνιμος σὲ ὅλα, λιγόφαγος, ἁπλὸς στοὺς τρόπους, σεμνολόγος, φυλάγοντας τὰ μάτια του νὰ μὴν μπεῖ μέσα του ὁ σαρκικὸς πειρασμὸς ποὺ χαλᾶ τὴν ἁγνότητα τῆς νεότητος. Περισσότερα

Βίος Ὁσίου Ἀκακίου τοῦ ἐν τῇ «Κλίμακι»

No views yet

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη, ποὺ συνέγραψε τὴν Κλίμακα γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι».

Μόνασε στὴ Μικρὰ Ἀσία (στὸ Μοναστήρι Κελλιβάρα τοῦ ὅρους Λάτρου) καὶ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀνεξάντλητη ὑπομονή του. Ἔλεγε μάλιστα: «πλανῶνται ὅσοι νομίζουν ὅτι δὲν θυμώνω ποτέ. Θυμώνω, ἀλλὰ κατὰ τῶν δύο μεγαλυτέρων ἐχθρῶν. Ὁ ἕνας εἶναι ὁ Σατανᾶς, τὸν ἄλλο περιττὸ νὰ σᾶς τὸν πῶ» καὶ ἔδειχνε τὸν ἑαυτό του. Περισσότερα

Βίος Ὁσίου Ἀλυπίου τοῦ κιονίτου

12 total views, no views today

῾Ο ὅσιος πατὴρ ἡμῶν ᾽Αλύπιος γεννήθηκε στὴν ᾽Αδριανούπολη τῆς Παφλαγονίας, ἐπὶ βασιλείας ῾Ηρακλείου (610-641). ῞Οταν ἡ μητέρα του κυοφοροῦσε ἀκόμη, εἶδε σὲ ὅραμα ἕνα ἀρνάκι ποὺ ἀντὶ γιὰ κέρατα ἑφερε δύο κεριὰ ἀναμμένα, μιὰ προφητεία γιὰ τὰ θεῖα χαρίσματα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ θὰ ἦταν προικισμένος. Περισσότερα

Βίος Ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος

10 total views, no views today

Ὁ Ἅγιος Στυλιανὸς γεννήθηκε στὴν Παφλαγονία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας , μεταξύ τοῦ 400 καὶ 500 μ.Χ. Ἦταν εὐλογημένος ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του ἀκόμη. Ὅσο μεγάλωνε, τόσο μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ γινόταν κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τὰ σπάνια προτερήματα τῆς ἁγιασμένης ζωῆς του… Ἂν καὶ ἦταν καὶ αὐτὸς παιδὶ καὶ νέος καὶ ἔφηβος, μολονότι εἶχε κι ἐκεῖνος σάρκα , ἐν τούτοις δὲν ἄφησε τὶς ἐπιθυμίες νὰ μολύνουν τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχή του. Περισσότερα

Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου

6 total views, no views todayΜέσα στην επίλεκτη φάλαγγα των μεγάλων και ενδόξων μαρτύρων της χριστιανικής πίστεως εξέχουσα θέση κατέχει ο ένδοξος του Χριστού μεγαλομάρτυς Άγιος Μερκούριος, του οποίου η μνήμη τιμάται και γεραίρεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 25 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Μερκούριος έζησε στα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα και επί των ημερών των ασεβών αυτοκρατόρων Δεκίου (249-251), Γάλλου (251-253) και Βαλεριανού (253-259). Καταγόταν από την Ανατολή και ο σκυθικής καταγωγής πατέρας του, ονόματι Γορδιανός, ήταν χριστιανός. Γι’ αυτό και ο Μερκούριος είχε ανατραφεί με τα νάματα της χριστιανικής πίστεως. Όταν απεβίωσε ο πατέρας του, κατατάχθηκε στις τάξεις του ρωμαϊκού στρατού και μάλιστα υπηρέτησε στο στράτευμα των Μαρκησίων. Διακρίθηκε για το ανδρείο του φρόνημα και απέσπασε τον θαυμασμό και την εκτίμηση των ανωτέρων του. Το γεγονός αυτό παρακίνησε τον αυτοκράτορα στο να τον αποστείλει με το στράτευμά του για να πολεμήσει εναντίον των βαρβάρων. Περισσότερα

Βίος τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ Πανσόφου Αἰκατερίνης

4 total views, no views today

 

Αὕτη  ἀοίδιμος ἦτον ἀπὸ τὴν περίφημον μεγαλόπολιν Ἀλεξάνδρειαν, εἰς τὸν καιρὸν τοῦ ἀσεβοῦς βασιλέως Μαξεντίου, θυγάτηρ Κώνσταντος τοῦ πρώτου Βασιλέως, πολλὰ ὡραία καὶ εἰς τὸ κάλλος ἀμίμητος, μεγάλη εἰς τὴν ἡλικίαν τοῦ σώματος, ἥτις ἐπαιδεύθη πᾶσαν ἑλληνικὴν γραφήν, ἔμαθεν ὅλους τοὺς ποιητάς, Ὅμηρον, Βηργίλλιον, Ἀριστοτέλην, καὶ Πλάτωνα· οὐ μόνον δὲ τοὺς φιλοσόφους, ἀλλὰ καὶ τὰς βίβλους τῶν ἰατρῶν, Ἀσκληπιοῦ, Ἱπποκράτους, καὶ Γαληνοῦ, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὅλην τὴν ρητορικὴν καὶ λογικήν, καὶ πᾶσαν λέξιν καὶ γλῶσσαν ἔμαθεν, ὁποῦ ὅλοι ἐθαύμαζον τὴν σοφίαν αὐτῆς· καὶ οὐ μόνον οἱ ὁρῶντες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκούοντες ἐξεπλήττοντο. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Πάπα Ρώμης

6 total views, no views today

(24 Νοεμβρίου)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Ὁ ἅγιος Κλήμης [Α΄], ἦταν ὁ τρίτος ἐπίσκοπος Ρώμης [92-101] καὶ μία ἀπὸ σημαντικότερες προσωπικότητες τῆς πρωτοχριστιανικῆς ἐκκλησίας.
Θεωρεῖται Ἀποστολικὸς Πατέρας, διότι μαθήτευσε δίπλα σε Ἀποστόλους καὶ χειροτονήθηκε ἀπὸ αὐτούς. Ὑπῆρξε ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης κύρους, ἐνῶ ἡ γραμματεία τοῦ εἶναι ἰσαποστολικῆς ἀξίας. Μάλιστα ἔργα του ἀπὸ μερικὲς ἐκκλησίες τοποθετήθηκαν ἀκόμη καὶ στὸν Καινοδιαθηκικὸ Κανόνα. Ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς, ὅπως οἱ Ὠριγένης καὶ Εὐσέβιος Καισαρείας ταυτίζουν τὸν Κλήμη, μὲ τὸ συνεργάτη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ ἀποκαλεῖται μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα στὴν “Πρὸς Φιλιππησσίους ἐπιστολή”. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας

6 total views, no views today

Διακεκριμένος γιὰ τὴ λογιότητα καὶ σοφία του, ὁ ἅγιος Πέτρος διηύθυνε τὴν περίφημη Κατηχητικὴ Σχολὴ τῆς ᾽Αλεξαναρείας, πρὶν διαδεχθεῖ στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς μητροπόλεως Αἰγύπτου, τὸ 500, τὸν ἅγιο Θεωνᾶ. Τρία χρόνια ἀργότερα, ἡ ἔκδοση τῶν διαταγμάτων τοῦ Διοκλητιανοῦ γιὰ τὸν διωγμὸ καὶ τὴ φυλάκιση ὅλων τῶν χριστιανῶν τὸν ἀνάγκασε νὰ φύγει γιὰ νὰ μπορέσει, κρυφά, νὰ ἐνθαρρύνει τοὺς πιστοὺς νὰ κρατήσουν τὴν πίστη τους. ᾽Επωφελούμενος τῆς ἀπουσίας του ὅμως, ὁ Μελέτιος, ἐπίσκοπος Λυκοπόλεως, κατέλαβε τὴν ἐπισκοπικὴ ἕδρα τῆς ᾽Αλεξανδρείας μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ὁ Πέτρος τὴν εἴχε ἐγκαταλείψει ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ διωγμοῦ. Περιεβλήθη τὶς ἐκκλησιαστικὲς δικαιοδοσίες καὶ χειροτόνησε τοὺς ὀπαδούς του πρεσβυτέρους σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Αἰγύπτου, συγκροτώντας ἔτσι μιὰ σχισματιχὴ ᾽Εκκλησία, ἡ ὁποία θὰ σταθεῖ ἡ αἰτία γιὰ ὀδυνηρὲς διχοστασίες ποὺ θὰ διαρκέσουν ἕναν αἰώνα σχεδόν. ῾Ο σφετεριστής, διαπνεόμενος ἀπὸ φανατισμό, κατηγοροῦσε τὸν ἅγιο Πέτρο γιὰ τὴν ἤπια στάση του ἀπέναντι σὲ ὅσους εἴχαν λυγίσει κατὰ τὸν δίωγμό (οἱ ἐκπεσόντες), οἱ ὁποῖοι ὅμῳς, ἔχοντας μετανοήσει, ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἐπανενταχθοῦν στὴν ἐκκλησιαστιχὴ κοινωνία. Λίγα χρόνια ἀργότερα βέβαια, ὅταν ὁδηγήθηχε ὁ ἴδιος, μὲ τὴ σειρά του, μπροστὰ στὴν ἔσχατη δοκιμασία τῆς πίστεως, ἐνέδωσε στὴν ἀπειλὴ τῶν βασανιστηρίων καὶ θυσίασε στὰ εἴδωλα. Περισσότερα

Βίος Ἅγίου Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου

4 total views, no views today

Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα μεταξύ των ἄλλων Ἁγίων καὶ τὴ μνήμη ἑνὸς σημαντικοῦ καὶ μεγάλου πατρὸς καὶ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶναι ὀλίγον γνωστὸς εἰς τοὺς πολλούς. Τὴν μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἠμῶν Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου τοῦ ἐκ Καππαδοκίας.
Ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος εἶναι σύγχρονος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν μεγάλων Καππαδοκῶν καὶ συγγενεῖς κάποιων ἐκ τῶν Καππαδοκῶν. Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης. Γεννήθηκε καὶ αὐτὸς κατὰ πάσαν πιθανότητα στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας, ἔγινε πνευματικὸ καὶ θεολογικὸ τέκνο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἦταν νεώτερος περίπου 15 χρόνια. Ὁ Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε τὸ 330 μ.Χ., ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος ὑπολογίζεται ὅτι θὰ γεννήθηκε γύρω στὸ 345 μ.Χ. Ἦταν πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἡ μητέρα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἡ Νόνα, καὶ ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, ὀνομαζόμενος καὶ αὐτὸς Ἀμφιλόχιος, ἤσαν ἀδέλφια. Ὅπως ἐπίσης ἡ ἀδελφή τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου του Ἰκονίου, ἡ Θεοδοσία, ἦταν μητέρα τῆς πολὺ γνωστῆς Διακοννίσης Ὀλυμπιάδος, ποὺ ἦταν πολὺ πεφιλημένη καὶ ἀγαπητὴ στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο. Περισσότερα

Βίος Ἁγίων Μαρτύρων Κικιλίας, Βαλεριανοῦ καὶ Τιβουρτίου

4 total views, no views today

 (22 Νοεμβρίου)

̔Η Ἁγία Μάρτυς Κικιλία (ἤ καλύτερα γνωστὴ καὶ ὀρθότερα ἀποδιδομένη ὡς Καικιλία) καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἦσαν εἰδωλολάτραι, καὶ ἔζησε στὶς ἀρχὲς τοῦ τρίτου αἰῶνος.

̔Η Ἁγία εἶχε μεγάλη πίστι στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἦταν πολὺ ἐλεήμων· ποθοῦσε τὴν αἰώνιο εὐφροσύνη τοῦ ̓Αθανάτου Νυμφίου τῶν ψυχῶν καὶ ζοῦσε μὲ τὴν προσμονὴ τῆς Παρουσίας Του, ὑμνολογώντας Τον παρθενικὰ μαζὶ μὲ τοὺς ̓Ασωμάτους ̔Αγίους ̓Αγγέλους. Περισσότερα

Βίος Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου

4 total views, no views today

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Δεκαπολίτης γεννήθηκε στὴν πολὴ Εἰρηνούπολη στὴν Δεκάπολη τῆς Ἰσαυρίας στὰ Ν.Α.τῆς Μ.Ἀσίας. Πιστεύετε ὅτι γεννήθηκε γύρω στὰ 780-790. Η μητέρα τοῦ Μαρία ἦταν πολὺ εὐλαβής.Ὅταν οἱ γονεῖς τοῦ τὸν προέτρεψαν νὰ παντρευτεῖ ἀρνήθηκε καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὰ βουνὰ τῆς Ἰσαυρίας. Ἐκεί γνωρισε ἕναν πρώην ἐπίσκοπο Δεκαπόλεως ὁ ὁποῖος κρυβόνταν ἐπειδὴ ἦταν ὑπερασπιστὴς τῶν εἰκόνων. Μαθαίνοντας ὅτι θέλει νὰ γίνει μοναχὸς τὸν προέτρεψε νὰ μείνει σ’ἕνα κοντινὸ μοναστήρι.
Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Πρόκλου Ἀρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεως.

10 total views, 2 views today

Ὑπῆρξε ἄξιος μαθητὴς τοῦ μεγάλου διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

α) Ἡ μεγαλύτερη προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο εἶναι οἱ ἅγιοι. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἀναδεικνύει ἁγίους, εἶναι ζωντανὴ καὶ ἀκμάζουσα. Οἱ ἅγιοι αἰσθητοποιοῦν τὸ μυστήριο τῆς πίστεως φανερώνουν μὲ τὴν ἁγία βιοτὴ τοὺς τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας. Μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικοὶ μεταξύ τους, ἀλλὰ τοὺς ἑνώνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι παρουσιάζουν σὲ συγκεκριμένο χρόνο καὶ τόπο βιωμένο τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Κι ἐνῶ ζοῦν στὴ γῆ, πολιτεύονται στὸν οὐρανό, ἀφοῦ ἐμπνευστῆς, ὁδηγός, συμπαραστάτης καὶ βοηθὸς τοὺς εἶναι ὁ Ζωοδότης Χριστός. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Μάρτυρος Βαρλαάμ

8 total views, no views today

19 Νοεμβρίου

῾Ο ἅγιος Βαρλαὰμ ἦταν ἕνας σοφὸς καὶ συνετὸς γέρων, ἔμπλεος ζήλου γιὰ τὴν εὐσέβεια. Ζοῦσε στὴν ᾽Αντιόχεια, πιθανῶς τὴν περίοδο τῶν μεγάλων διωγμῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Γαλερίου. Τὸν παρέδωσαν στὸν διοικητὴ τῆς πόλεως καὶ ὁμολόγησε τὸν Χριστὸ ἀρνούμενος νὰ θυσιάσει στὰ εἰδωλα. Τὸν μαστίγωσαν τότε καὶ τὸν βασάνισαν μὲ σιδερένια νύχια. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὴ φυλακὴ γιὰ νὰ τὸν ὑποβάλουν σὲ νέα μαρτύρια: τὸν κρέμασαν ἀπὸ μία ἀγχόνη καὶ τὸν τραβοῦσαν μέχρι νὰ ἐξαρθρωθοῦν τὰ ὀστᾶ του. Περισσότερα