Βίος Ἁγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου καί Καλλινίκου

2 total views, no views today

14 Δεκεμβρίου

Στὸν καιρὸ τῶν διωγμῶν

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Θύρσος, Λεύκιος καὶ Καλλίνικος ἔζησαν κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ βασιλέως Δεκίου. Ὁ Δέκιος βασίλευσε κατὰ τὰ ἔτη 249-251 μ.Χ. Ἦταν δὲ φοβερὸς χριστιανομάχος. Καὶ οἱ τρεῖς κατήγοντο ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Βιθυνῶν καὶ ἀπὸ γένος λαμπρὸ καὶ ξακουστό. Κατὰ τὸν καιρὸ αὐτὸ ἤσαν σὲ ὅλες τὶς πόλεις ἀνήμεροι καὶ ἀντίχριστοι ἄρχοντες, ποὺ τιμωροῦσαν τοὺς πιστοὺς ἀλύπητα. Στὴν Καισάρεια τῆς Βιθυνίας, ποὺ ἦταν κοντὰ στὴν Προῦσα, στὴν ὁποία καὶ κατοικοῦσαν οἱ Ἅγιοι, ἦλθε ἕνας ἄρχοντας, ὀνομαζόμενος Κουμβρίκιος. Αὐτὸς ἀγωνιζόταν νὰ ρίψει καὶ ἄλλους στὴν εἰδωλολατρία, εἴτε μὲ κολακεῖες, εἴτε μὲ ἀπειλές. Περισσότερα

Τό δηλητηριώδες ποτό. (Λειμωνάριον ᾽Ιωάννου τοῦ Μόσχου)

6 total views, 2 views today

῾Ο Μάρκος κρατοῦσε τό γεμᾶτο πουγκί μέ τά χρήματα  πού τοῦ ᾽χαν βάλει στά χέρια του καί προσπαθοῦσε νά καταλάβει ἐπακριβῶς τί τοῦ ἔλεγαν.

– ῾Λοιπόν; Εἴμαστε σύμφωνοι;᾽ ἄκουσε νά τοῦ λέει χαμηλόφωνα ὁ ἕνας ἀπό τούς τρεῖς προύχοντες τῆς πόλης τῶν Βόστρων πού εἶχε μπροστά του. ῾Κι αὐτά πού σοῦ δίνουμε εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. ῞Οταν κάνεις τήν δουλειά θά σοῦ δώσουμε διπλάσια. Φτωχός ἄνθρωπος εἶσαι. ῎Εχεις οἰκογένεια κι εἶναι μεγάλη ἡ εὐκαιρία γρήγορα νά ἀποκτήσεις τόσα πού θά σοῦ ἀρκέσουν γιά πολύ καιρό. Καί μή φοβᾶσαι ὅτι μπορεῖ νά σέ κυνηγήσει κανείς, γιατί ὅλοι οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου τό θέλουν καί εἶναι σύμφωνοι᾽. Περισσότερα

Βίος Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Εὐγενίας καί τῶν σύν αὑτῇ

No views yet

 

Agia_Eugenia_3Μέσα στὴν πολυάριθμη χορεία τῶν καλλιπαρθένων γυναικὼν μαρτύρων ποὺ ἀγάπησαν μὲ ὅλη τους τὴν ψυχὴ τὸν Νυμφίο Χριστὸ καὶ ἔλαβαν τὸν ἀμάραντο στέφανο τῆς ἁγιότητος καὶ τῆς θεϊκῆς δόξας, συναριθμεῖται καὶ ἡ ἔνδοξος ὀσιοπαρθενομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἁγία Εὐγενία, ἡ χαριέστατη αὐτὴ ἀμνὰς τοῦ Κυρίου καὶ πανάμωμος νύμφη τοῦ Ὑψίστου, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε νὰ μαρτυρήσει γιὰ τὴν ἀγάπη Τοῦ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς εὐφροσύνου ἑορτῆς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Μᾶρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ

No views yet

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ (1392 – 1444)

Ὁ ἀναδειχθεῖς σὲ φλογερὸ ὑπέρμαχο καὶ ἀκράδαντο στύλο τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεως θεόπνευστος καὶ πανευκλεὴς ἱεράρχης τῆς Ἐφέσου


001a ag-Markos-Eygenikos

Μεταξύ των φωτισμένων ἱεραρχῶν, μεγάλων διδασκάλων καὶ φλογερῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξέχουσα θέση καταλαμβάνει ὁ τιμώμενος στὶς 19 Ἰανουαρίου Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ ἀγωνιστὴς Ἐπίσκοπός της Ἐφέσου, ὁ ὁποῖος ἀναδείχθηκε ὁ ἀδιάψευστος μονομάχος, ὁ φλογερὸς ὑπέρμαχος καὶ ὁ πιστὸς φύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν Ἀνατολικῶν Γραικῶν ἀπέναντι στὴν ἐπιρροὴ καὶ ἀπειλῆ τοῦ Παπισμοῦ τῆς Δύσεως. Γι’ αὐτὸ καὶ ὑπῆρξε μέγας εὐεργέτης καὶ λαμπρὸς φωστὴρ τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, ἀφοῦ κράτησε στοὺς ὤμους τοῦ ἀνόθευτο ὅλο τὸν πνευματικὸ πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας, γενόμενος «ὄργανον τοῦ Παρακλήτου», «θεοκρότητος σάλπιγγα τῆς θεολογίας», «ὑπέρμαχος τῶν εὐσεβῶν δογμάτων», «θερμοτατος ζηλωτὴς τῆς πατροπαραδότου ὁμολογίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως», «ἀνατροπέας τῆς παπικῆς ἀλαζονείας», «ἀκένωτος ποταμὸς τῶν εὐσεβῶν συγγραμμάτων».  Περισσότερα

,

Ὁ καρπός τῆς νηστείας. Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος

No views yet

 
 Τό θεμέλιο ὅλων τῶν καλῶν ἔργων εἶναι ἡ νηστεία. Μ᾿ αὐτήν τά ἄγρια πάθη δαμάζονται καί ὑποχωροῦν οἱ κακές ἐπιθυμίες. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου, τά δάκρυα, ἡ σωφροσύνη καί ἡ ἐξαφάνιση τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν εἶναι ἀποτελέσματα τῆς νηστείας. Μέ τή νηστεία κόβεται ἡ ραθυμία καί ἡ ἀμέλεια, κακίες θανάσιμες γιά τήν ψυχή. Ἡ νηστεία ἐξαλείφει κάθε αἰσχρή φαντασία καί δημιουργεῖ στόν ἄνθρωπο τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί τόν πόθο γιά τήν αἰώνια ζωή. Στίς ψυχές πού νηστεύουν ὅπως προστάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐπαναπαύεται ὁ Χριστός. Ὅσοι νηστεύουν ἔχουν τήν ἐλπίδα τῆς κληρονομίας τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
Ὅποιος παραμελεῖ τή νηστεία, ἄς γνωρίζει ὅτι μετακινεῖ τό θεμέλιο ὅλων τῶν ἀρετῶν. Γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή κάθε ἐργασίας γιά τήν ψυχή καί ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ στόν Χριστό. Γιά νά φυλαξει κανείς ὅμως τή νηστεία χρειάζεται ὑπομονή, γιατί πρέπει νά θυσιάσει μερικά φαγητά πού εὐφραίνουν τό σῶμα καί τό ἱκανοποιοῦν. Περισσότερα

Βίος Αγίου Γρηγορίου Ε´ Πατριάρχου ΚΠόλεως Ἱερομάρτυρος

2 total views, 2 views today

Ο ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε’ (+ 1821)

Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Μάρκου 

 αρχείο λήψης (1)Ἡ ἐργασία αὐτή περί τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Ε’, δημοσιεύθηκε ἀρχικά αὐτοτελῶς, σέ ἰδιαίτερο τομίδιο 50 σελίδων, στήν ἀγγλική γλῶσσα, τό 1992, στή σειρά τῶν ἐκδόσεων τοῦ Κέντρου Παραδοσιακῶν Ὀροδόξων Σπουδῶν Ἔτνας Καλιφορνίας.
Στήν ἑλληνική ἐκδόθηκε τό 2001, ἐπίσης αὐτοτελῶς, σέ ἰδιαίτερο τομίδιο 60 σελίδων, στή σειρά τῶν ἐκδόσεων τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Πνοή», ἀπό τό Μητροπολιτικό Ἵδρυμα ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου Ἀττικῆς, μέ πρόλογο τοῦ Κοινωνιολόγου κ. ΗΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, Καθηγητοῦ Κοινωνιολογίας στό Πανεπιστήμιο Θράκης καί Εἰρηνολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Βαρσοβίας.
Περισσότερα

,

Ἡ φιλοπτωχία (Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου)

6 total views, 2 views today

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ καθόλου εὔκολο νά βρεῖ κανείς τήν ὑψηλότερη ἀπ’ ὅλες τίς ἀρετές καί νά τῆς δώσει τό πρωτεῖο καί τό βραβεῖο, ὅπως ἀκριβῶς δέν εἶναι εὔκολο νά βρεῖ μέσα σ’ ἕνα ὁλάνθιστο καί μοσχοβόλο λιβάδι τό πιό ὡραῖο κι εὐωδιαστό λουλούδι, καθώς πότε τό ἕνα καί πότε τό ἄλλο τοῦ τραβάει τήν προσοχή καί τόν προκαλεῖ νά τό κόψει πρῶτο. Περισσότερα

,

Ὑπερηφάνεια, τό μεγάλο ἐμπόδιο τῆς σωτηρίας μας (Ἃγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

No views yet

Ὅπως ἀπ᾿ ὅλες τίς ἀρρώστιες τοῦ σώματος πιό ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ κρυφή καί ἄγνωστη στόν ἄρρωστο, ἔτσι καί ἀπ᾿ ὅλες τίς κακίες, πού εἶναι ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς, ἡ πιό ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια. Γιατί ὅσο καταστρεπτική εἶναι, ἄλλο τόσο εἶναι ἀπόκρυφη στόν ἄρρωστο. Καί μάλιστα πολλοί ἄνθρωποι τοῦ κόσμου ὄχι μόνο δέν ἐλέγχονται ἀπό τή συνείδησή τους πού εἶναι ὑπερήφανοι, ἀλλά κυριολεκτικά μεθᾶνε ἀπό τήν ὑπερηφάνεια, σέ σημεῖο πού καταντᾶνε νά τήν ἔχουν γιά στόλισμα καί στεφάνωμα! Γι᾿ αὐτό καί ὁ Προφήτης τούς ἐλεεινολογεῖ, λέγοντας: «Οὐαί τῷ στεφάνῳ τῆς ὑπερηφανείας… οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου»1.  Περισσότερα

, ,

Ὁ Ἀββάς Μακάριος καί ὁ φύλακας Ἄγγελος

No views yet

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Μακάριος, ὅτι ὅταν ἦλθα στὴν Κωνσταντινούπολί μου γεννήθηκε ἡ ἐπιθυμία νὰ τὴν γνωρίσω. Καὶ περπατώντας σὲ κάποια γειτονιά, καὶ ἡ συνείδησίς μου βεβαιώνει τὴν ἀλήθεια γιὰ ὅσα λέγω, βλέπω μὲ τὰ νοητὰ μάτια, τὰ ὁποῖα μου δώρησε ὁ Κύριος γιὰ νὰ κατανοῶ τὰ θαυμάσιά του, βλέπω κάποιον ἄνθρωπο, σὰν νὰ ἦταν εὐνοῦχος καὶ νὰ στέκεται ἔξω ἀπὸ πορνικὸ καταγώγιο. Φαινόταν πολὺ στενοχωρημένος καὶ ἔκρυβε μὲ τὶς δύο παλάμες τὸ πρόσωπό του, καὶ ἔκλαιγε ἔτσι ποὺ νόμιζες ὅτι καὶ ὁ οὐρανὸς θρηνοῦσε μαζί του. Περισσότερα

,

Τί πράττων ὁ χριστιανὸς κληρονομήσει ζωὴν αἰώνιον (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

No views yet1.Νὰ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸν μὲ ὅλην τὴν ψυχὴν καὶ μὲ ὅλην τὴν δύναμίν του,καὶ νὰ φυλάσσει τὰς ἐντολᾶς αὐτοῦ,νὰ ἀγαπᾶ δὲ τὸν πλησίον του(τὸν συνάνθρωπό του),ὅπως ἀγαπᾶ τὸν ἐαυτόν του,σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου,ὁ ὁποῖος εἶπεν·Ἐὰν τὰς ἐντολᾶς μου τηρήσετε,μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπη μου(Ἰωάν.ἴε’ 10).Θὰ μείνετε δὲ εἷς τὴν ἀγάπην,ποὺ σᾶς ἔχω,ἐὰν φυλάξετε τὰς ἐντολᾶς μου.Καὶ πάλιν·Ἐν τούτω γνώσονται πάντες,ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἔστε,ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις(Ἰωάν.ἰγ’ 35).Μὲ αὐτὸ θὰ μάθουν ὅλοι ὅτι εἶσθε μαθηταί μου,ἐὰν ἔχετε ἀγάπην ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον.

Περισσότερα

,

Ἔτσι γινόμαστε Ναός Θεοῦ (Μέγας Βασίλειος)

No views yet

Προσευχὲς πάλι, οἱ ὁποῖες διαδέχονται τὴν ἀνάγνωση, βρίσκουν τὴν ψυχὴ πιὸ νεαρὴ καὶ πιὸ ἀκμαία, ἀφοῦ ἔχει συγκινηθεῖ ἀπὸ τὸν πόθο πρὸς τὸν Θεὸ (ποὺ προκάλεσε ἡ ἀνάγνωση). Καλὴ δὲ προσευχὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ προκαλεῖ μέσα στὴν ψυχή, σαφῆ τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἐνοίκηση τοῦ Θεοῦ, τὸ νὰ ἔχει κανεὶς ἐγκατεστημένο μέσα του τὸ Θεὸ μὲ τὴ μνήμη. Έτσι γινόμαστε ναὸς τοῦ Θεοῦ, ὅταν δὲν διακόπτεται ἡ συνέχεια αὐτῆς τῆς μνήμης ἀπὸ γήινες φροντίδες, ὅταν δὲν ταράσσεται ὁ νοῦς ἀπὸ ἀπροσδόκητα πάθη, ἀλλὰ ἀποφεύγοντάς τα ὅλα ὁ φιλόθεος ἀναχωρεῖ στὸ Θεό, καὶ ἐκδιώκοντας ὅ,τι μᾶς προσκαλεῖ στὴν κακία, ἐνδιατρίβει στὶς ἀσχολίες ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀρετή.  Περισσότερα

,

Λόγος περὶ ἀκτημοσύνης καὶ μοναχικῆς ἀποταγής. Μέγας Ἀθανάσιος

No views yet


Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας τοῦ Μεγάλου [4ος αἰὼν – ΕΠΕ – τόμ. 11, σέλ. 278 (Βίος τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς της ὁποίας εἶναι καὶ ἡ διδασκαλία) & σέλ. 18 & 166 (Βίος τοῦ Μέγ. Ἀντωνίου)]


ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣΠράγματι, τὰ χρήματα εἶναι τὸ ὄργανον τοῦ ἀπολαυστικοῦ βίου. Κατάργησε λοιπὸν πρῶτα τὴν ἐμπαθῆ σου τέχνην, δηλαδὴ τὴν γαστριμαργία καὶ τὴν καλοπέραση, καὶ ἔτσι θὰ ἠμπορέσης εὐκόλως νὰ περικόψης τὸν ὄγκο τῶν χρημάτων σου. Εἶναι βαρύ, πιστεύω, ἐνῶ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ τέχνη, νὰ μὴν ὑπάρχει τὸ ὄργανο. Διότι ὅποιος δὲν ἀπέβαλε τὸ πρῶτο, πῶς θὰ ἠμπορέση νὰ ἐκδιώξη τὸ δεύτερο; Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ ὁ Σωτήρ, κατὰ τὴν συζήτησή του μὲ τὸν πλούσιο νεανία, δὲν τὸν προστάσσει ἀμέσως νὰ ἀποβάλη τὰ χρήματα, ἀλλὰ προηγουμένως τὸν ἐρωτὰ ἐὰν ἔχη τηρήσει τὶς ἐντολὲς τοῦ νόμου. Περισσότερα

,

Λόγος ἀσκητικός α΄καὶ παραίνεσις περί μοναχικῆς ἀποταγής καί τελειώσεως πνευματικῆς (μέρος) Μεγάλου Βασιλείου

6 total views, no views today

Ά) Ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου [4ος αἰὼν – ΕΠΕ – τόμ. 8, σέλ. 94 & 232, τόμ. 2, σέλ. 66]

Α. Ο φιλάνθρωπος Θεός, ποὺ φροντίζει γιὰ τὴν σωτηρία μας, ὅρισε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους δύο τρόπους ζωῆς, τὴν συζυγία καὶ τὴν παρθενίαν. Ὥστε ὅποιος δεν ημπορεῖ νὰ ὑπομείνη τὸ ἄθλημα τῆς παρθενίας, νὰ ἔρθη σὲ κοινωνία γάμου μὲ γυναίκα, γνωρίζοντας ὅτι θὰ ζητηθῆ λόγος γιὰ τὴν σωφροσύνη, τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν ὁμοίωσή του μὲ τοὺς ἁγίους ἐκείνους ποὺ εἶχαν σύζυγο καὶ ἐτεκνοτρόφησαν. Τοιοῦτος ἦταν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Ἀβραάμ, τὸ μέγα καύχημα τοῦ ὁποίου ἦταν ὅτι προετίμησε τὸν Θεὸν καὶ ἐδέχθη νὰ θυσιάση τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ χωρὶς οἶκτον. Εἶχε δὲ καὶ τὶς θύρες τῆς σκηνῆς τοῦ ἀνοικτές, ἕτοιμος νὰ δεχθῆ αὐτοὺς ποὺ ἐπρόκειτο νὰ φιλοξενηθοῦν. Περισσότερα

,

Ἡ κακή χρήση (κατάκριση) καί ἡ δικαία κρίση. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

No views yet

 << μὴ κρίνετε, ἴνα μὴ κριθῆτε (Ματθ. ζ’ 1) περὶ βίου ἐστίν, οὗ περὶ πίστεως>> (Χρυσοστόμου, PG.63,232).

saint-chrisostomosὉ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομός μας διδάσκει εἰς τοὺς λόγους τοῦ τὴν σωστὴ ἑρμηνεία τῶν λέξεων ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ καὶ ΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΣΙΣ λέγοντας τὰ ἑξῆς

Η ΚΑΚΗ ΚΡΙΣΗ (ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ)

α) Δι’ ὅσους ἐπικρίνουν τοὺς ἱερεῖς καὶ δι’ ὅσους τοὺς σέβονται. Περισσότερα

,

Λόγος περὶ ψευδοπροφητῶν καὶ ψευδοδιδασκάλων. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

No views yet


Λόγος περὶ ψευδοπροφητῶν καὶ ψευδοδιδασκάλων καὶ ἄθεων αἱρετικῶν καὶ περὶ σημείων τῆς συντέλειας τοῦ αἰῶνος τούτου. Εἰπώθηκε καθὼς αὐτὸς ἑτοιμαζόταν νὰ ἐκδημήσει ἀπὸ τοῦ σώματος.


α. Ὀδυνηρός ὁ λόγος, καθὼς εἶναι καὶ ὁ τελευταῖος, ὅπως μου ἔχει δηλωθεῖ, ἀλλὰ καὶ γεμάτος πολλὴ χαρά.  Ἀπὸ τὴν μιὰ εἶναι ὀδυνηρός, διότι δὲν θὰ σᾶς ξαναμιλήσω.  Ἀπὸ  τὴν ἄλλη εἶναι γεμάτος χαρά, διότι ἔφθασε ὁ καιρὸς ν’ ἀναχωρήσω καὶ νὰ βρεθῶ μὲ τὸν Χριστό, καὶ ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, «Οὐκέτι λαλήσω μὲθ΄ ὑμῶν» (Ἰωάν. 14.30).

Περισσότερα

,

Ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας. Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

No views yet

saint-chrisostomosΠῶς ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός; Στὸ βασικὸ αὐτὸ ἐρώτημα ἂς μὴν προσπαθήσουμε ν ἀπαντήσουμε μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῆς δημιουργίας τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, γιατὶ ὁ ἄπιστος δὲν θὰ τὸ παραδεχθεῖ. Ἂν τοῦ ποῦμε ὅτι ἀνέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, ἔδιωξε δαιμόνια, οὔτε τότε θὰ συμφωνήσει. Ἂν τοῦ ποῦμε ὅτι ὑποσχέθηκε ἀνάσταση νεκρῶν, βασιλεία οὐρανῶν καὶ ἀνέκφραστα ἀγαθά, τότε ὄχι μόνο δὲν θὰ συμφωνήσει, ἀλλὰ καὶ θὰ γελάσει. Περισσότερα

,

Ἀπελπισία καὶ Ἀμέλεια. Ἁγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

No views yet

images (2)Στὴ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ ἡ ἀπελπισία καὶ ἡ ἀμέλεια εἶναι καταστροφικές. Ἐκεῖνον ποὺ ἔπεσε σὲ ἁμάρτημα, ἡ ἀπελπισία δὲν τὸν ἀφήνει νὰ σηκωθεῖ? κι ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ὄρθιος, ἡ ἀμέλεια τὸν κάνει νὰ πέσει. Ἡ ἀπελπισία στερεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τ’ ἀγαθὰ ποὺ ἔχει ἀποκτήσει ? ἡ ἀμέλεια δὲν τὸν ἀφήνει ν’ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ κακὰ ποὺ τὸν βαραίνουν. Ἡ ἀμέλεια σὲ κατεβάζει καὶ ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς οὐρανούς, ἐνῶ ἡ ἀπελπισία σὲ γκρεμίζει ὁλότελα στὴν ἄβυσσο τῆς κακίας. Κοίτα νὰ δεῖς τὴ δύναμη ποὺ ἔχουν καὶ οἱ δύο. Περισσότερα

,

Τά αἴτια τῆς ψυχικῆς ταραχῆς καί ἡ ἀντιμετώπισή τους (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

No views yet

saint-chrisostomosἩ ζωὴ μᾶς εἶναι γεμάτη ἀπὸ ταραχὴ καὶ σύγχυση καὶ ὁ βίος μᾶς εἶναι φορτωμένος ἀπὸ πολλοὺς θορύβους καὶ ἀκαταστασίες. Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ ταλαιπωροῦνται τὸ ἴδιο, πολλὲς φορὲς μάλιστα ὁ πλούσιος περισσότερο ἀπὸ τὸ φτωχό. Στεναχωριέται ἐπίσης καὶ ὁ ἄρχοντας καὶ ὁ ἀρχόμενος, καὶ ὁ πολύτεκνος πατέρας καὶ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει κανένα παιδί. Ἡ ταραχὴ καὶ ἡ στενοχώρια δὲν ὀφείλονται στὴν ξαφνικὴ ἀλλαγὴ τῶν καταστάσεων, ἀλλὰ σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους καὶ στὶς ἰδέες μας. Ὅταν αὐτὲς εἶναι ὀρθὲς καὶ σωστές, κι ἂν ἀκόμη ξεσηκώνονται ἀπὸ παντοῦ τρικυμίες, ἐμεῖς θὰ ἔχουμε συνεχῶς ψυχικὴ γαλήνη καὶ ἠρεμία.  Περισσότερα

,

Ὁ ἐκκλησιασμὸς. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

No views yet

Λιμάνια πνευματικὰ οἱ ναοὶ

image1Μὲ λιμάνια μέσα στὸ πέλαγος μοιάζουν οἱ ναοί, ποὺ ὁ Θεὸς ἐγκατέστησε στὶς πόλεις. πνευματικὰ λιμάνια, ὅπου βρίσκουμε ἀπερίγραπτη ψυχικὴ ἠρεμία ὅσοι σ’ αὐτὰ καταφεύγουμε, ζαλισμένοι ἀπὸ τὴν κοσμικὴ τύρβη. Κι ὅπως ἀκριβῶς ἕνα ἀπάνεμο κι ἀκύμαντο λιμάνι προσφέρει ἀσφάλεια στὰ ἀραγμένα πλοῖα, ἔτσι καὶ ὁ ναὸς σώζει ἀπὸ τὴν τρικυμία τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν ὅσους σ’ αὐτὸν προστρέχουν καὶ ἀξιώνει τοὺς πιστοὺς νὰ στέκονται μὲ σιγουριὰ καὶ ν’ ἀκοῦνε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ γαλήνη πολλή. Περισσότερα

,

Αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία φοβόμαστε τὸ θάνατο. (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

No views yet

images (1)Θέλετε νὰ σᾶς πῶ καὶ ἄλλη αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία φοβόμαστε τὸ θάνατο; Γιατί δὲν ζοῦμε ἐνάρετη ζωὴ καὶ δὲν ἔχουμε καθαρὴ συνείδηση. Ἀλλιῶς ὁ θάνατος δὲν θὰ μᾶς τρόμαζε. Ἀπόδειξέ μου ὅτι θὰ κληρονομήσω τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ σφάξε μὲ τώρα κιόλας. Θὰ σοῦ χρωστάω μάλιστα καὶ χάρη γιὰ τὴ σφαγή μου, ἀφοῦ θὰ μὲ στείλεις γρήγορα σ’ ἐκεῖνα τὰ ἀγαθά. Περισσότερα